02-6700500 שלוחה 1

עדכון תוספת שקלית 2016 לעובדי הוראה

ביום 14.2.2024 פרסם משרד החינוך חוזר לבעלויות תשפ"ד/5 בנושא עדכון תוספת שקלית 2016 לעובדי הוראה בחטיבה העליונה ובכיתות יג'-יד' ועדכון תוספת 87' – מעבר לרפורמה למנהלים בחטיבה העליונה בעוז לתמורה (להלן: החוזר).

תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל עובד המדורג בדירוג עובדי הוראה, המועסק על-ידי הבעלויות על מוסדות החינוך המפוקחים על ידי משרד החינוך (להלן: "עובד הוראה") ואשר מועסק בחטיבות העליונות ובכיתות יג'-יד'.

למען הסר ספק, ההוראות יחולו הן לגבי עובדי הוראה המועסקים לפי תנאי רפורמת עוז לתמורה והן לגבי עובדי הוראה המועסקים שלא עפ"י תנאי הרפורמה.

עדכון תוספת שקלית 2016

עדכון תוספת 87' – מעבר לרפורמה למנהלים

החל מיום 1.1.2023, עודכנה תוספת 87'- מעבר לרפורמה למנהלים, המועסקים לפי תנאי רפורמת "עוז לתמורה", כדלקמן:

ביום 14.2.2024 פרסם משרד החינוך חוזר לבעלויות תשפ"ד/6 בנושא עדכון תוספת שקלית 2016 לעובדי הוראה  (להלן: החוזר).

תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל עובד המדורג בדירוג עובדי הוראה, המועסק על-ידי הבעלויות על מוסדות החינוך המפוקחים על ידי משרד החינוך (להלן: "עובד הוראה") ואשר מועסק בשלבי החינוך הבאים: גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חטיבת ביניים ומכללות להכשרת עובדי הוראה.

למען הסר ספק, ההוראות יחולו הן לגבי עובדי הוראה המועסקים לפי תנאי רפורמת אופק חדש והן לגבי עובדי הוראה המועסקים שלא עפ"י תנאי הרפורמה.

עדכון תוספת שקלית 2016

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם