02-6700500 שלוחה 1

צו הרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים שנעדרו עקב המצב הביטחוני

באגרת המידע של מלם שכר פלוס לחודש ינואר 2024 פורסם בהרחבה על אודות ההסכם שנחתם ביום 11.1.2024 בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ביום לבין נשיאות המגזר העסקי בדבר תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בחודש אוקטובר עקב מלחמת "חרבות ברזל" (להלן: ההסכם). ביום 6.3.2024 פורסם ברשומות צו הרחבה להסכם זה.

כפי שפורסם באגרת המידע של מלם שכר פלוס לחודש מרץ 2024, ביום 22.2.2024 נחתם בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ביום לבין נשיאות המגזר העסקי הסכם חדש המתקן את ההסכם מיום 11.1.2024 כך שתחולת ההסכם בעניין העובדים שנעדרו עקב מלחמת "חרבות ברזל" יוארך מ- 31.10.2023 עד ל-31.12.2023. ביום 17.3.2024 פורסם ברשומות צו הרחבה להסכם מיום 22.2.2024.

ביום 8.5.2024 נחתם בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ביום לבין נשיאות המגזר העסקי הסכם מתקן חדש לפיו תחולת ההסכם בעניין העובדים שנעדרו עקב מלחמת "חרבות ברזל" יוארך עד ל- 29.2.2024. ביום 27.5.2024 פורסם ברשומות צו הרחבה לכך (להלן: צו ההרחבה).

בהמשך לכך, ביום 3.6.2024 פרסם אגף עבודה ומשאבי אנוש של התאחדות התעשיינים בישראל הודעה בנושא פרסום צו הרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים שנעדרו עקב המצב הביטחוני, המתייחסת לעיקר ההוראות שבצו ההרחבה, כדלקמן:

 1. צו ההרחבה שניתן מרחיב את הוראות ההסכם קיבוצי, אשר נחתם ביום 8.5.2024 שעניינו תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני מחודש אוקטובר 2023 עד 2.2024.
 2. בהתאם לצו ההרחבה, על המעסיק לשלם שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בתקופה האמורה, לרבות תנאים סוציאליים, וזאת  בהתייחס ל:
  א. אזור שנפגע בחודשים ינואר ופברואר – היישובים והאזורים המפורטים בתוספת החמישית
  לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (חרבות ברזל) (הוראת שעה), תשפ"ד-2023.

  ב. יישוב אשר פונה לפי החלטה מהחלטות הממשלה, לרבות החלטת הממשלה המאריכה אותה,  ואשר ההחלטה האמורה הייתה בתוקף עד לתום חודש פברואר 2024.

  ג. לעובד שנעדר לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, עקב הוראה בדבר סגירת מוסד חינוך      במקום מגוריו, המצוי באזורים המפורטים בסעיפים א-'ב' לעיל, שבו לומד או שוהה הילד;      ולקבוצות עובדים נוספות, באזורים המפורטים בסעיפים א-'ב' לעיל, והכל כמפורט בצו.

 1. תקופת הזכאות – הוארכה תקופת הזכאות לתשלום שכר לעובדים מעבר לחודש דצמבר 2023,
  ונקבע, כי היא תחול עד ליום 29.2.2024.
 2. מועד תשלום – בנוסף נקבע בצו ההרחבה, כי תשלומי השכר בגין ההיעדרויות יבוצעו לכל המאוחר
  במועד תשלום משכורת החודש העוקב לחודש בו יפורסם צו ההרחבה – היינו, עד לתאריך  9.7.2024.

   

 1. כזכור, המעסיק רשאי להגיש בקשה לרשות המיסים לשיפוי בגין סכומים ששילם, בהתאם
  לתקנות האמורות.

 

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם