02-6700500 שלוחה 1

צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין משרתי המילואים ובני זוגם (חרבות ברזל)

באגרת המידע של מלם שכר פלוס לחודש פברואר 2024 פורסם בהרחבה אודות ההסכם הקיבוצי מיום
4.2.2024 בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, שעניינו הסכמות
בנוגע לתוספת ימי היעדרות בתשלום על אלו הקיימים בדין לבני ולבנות זוג של המשרתים במילואים,
הרחבת התקופה המוגנת מפני פיטורים למשרתי המילואים בתקופת ההסכם וצבירת ימי חופשה שנתית
לעובדים מסוימים (להלן: ההסכם).

ביום 6.3.2024 פורסם ברשומות צו הרחבה להסכם.

יצוין כי, בהמשך להסכם מיום 4.2.2024, ביום 5.3.2024 נחתם הסכם חדש (להלן: ההסכם), המרחיב
את הוראות ההסכם מיום 4.2.2024 כדלקמן:

 • לפי ההסכם מיום 4.2.2024 משרת מילואים ששירת 60 יום ומעלה בתקופת ההסכם, יקבל הגנה
  בפני פיטורים לתקופה של 60 יום לאחר תום שירות המילואים.
 • לפי ההסכם מיום 5.3.2024, בנוסף לאמור לעיל:
 • מעסיק של עובד שנעדר בשל שירות מילואים במשך 60 ימים או יותר במהלך תקופת ההסכם,
  לא יפטרו גם בתקופה של 30 הימים העוקבים ל-30 הימים שלאחר תום שירות המילואים לפי
  סעיף 41א(ב) בחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט–1949, אלא אם
  מתקיימים טעמים מיוחדים ואם הפיטורים המבוקשים אינם בשל שירות המילואים.
 • תוקם ועדה פריטטית שחבריה הם נציג אחד לכל צד להסכם זה, אשר תדון בחילוקי דעות ככל
  שיתעוררו בקשר לפיטורים בתקופה, כאמור לעיל.
 • מעסיק שמבקש לפטר עובד בתקופה, כאמור לעיל, יפנה לועדה הפריטטית, וככל שקיימים
  חילוקי דעות בין המעסיק לעובד בקשר לפיטורים והאם אלה בוצעו בתקופה האמורה לעיל,
  הועדה הפריטטית תכריע בכך בתוך 14 יום מהגשת הבקשה, לאחר שפנתה לקבל את תגובת
  העובד.
 • הפניה לוועדה תיעשה באמצעות דוא"ל שיפורסם באתר האינטרנט של הצדדים להסכם. בבוא
  הועדה לדון בחילוקי הדעות, הועדה רשאית לבקש פרטים נוספים מאת המעסיק או מאת
  העובד.
 • נוכחה הועדה כי אין חילוקי דעות בין העובד ולבין המעסיק, לא תדון הוועדה בעניין ותודיע
  הוועדה על כך לעובד ולמעסיק תוך 5 ימים.
 • הפיטורים לא ייכנסו לתוקף עד להכרעתה של הועדה הפריטטית בחילוקי הדעות או עד
  להודעתה כי נוכחה כי אין חילוקי דעות בין העובד לבין המעסיק, לפי העניין.
 • על אף האמור לעיל, ככל שתוקם ועדת הפיקוח, היא תהיה הגורם המוסמך לדון בחילוקי
  הדעות בקשר לפיטורים בתקופה האמורה לעיל (במקום הוועדה הפריטטית).


ביום 14.3.2024 פורסם ברשומות
צו הרחבה להסכם שנחתם ביום 5.3.2024.

בהמשך לכך מכוח צו ההרחבה, בתוקף סמכות שר העבודה לפי סעיף 33א לחוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957, מונתה ועדת פיקוח אשר בסמכותה להכריע בחילוקי הדעות בדבר כוונת המעסיק לפטר  
העובד.

מעסיק המבקש לפטר עובד, ששירת במילואים, בתקופה המוגדרת יפנה לוועדת הפיקוח לצורך מתן  
הכרעתה כאמור.

על המעסיק לצרף לבקשה את הפרטים הבאים לרבות אישור מילואים ואסמכתאות לפי הצורך:

 1. מועד תחילת שירות המילואים של העובד
 2. משך שירות המילואים של העובד
 3. מועד החזרה לעבודה לאחר שירות המילואים
 4. הנימוקים לפיטורים בצירוף אסמכתאות התומכות בבקשה

הפניה לוועדת הפיקוח תיעשה באמצעות דוא"ל: VaadatPikuachMiluim@labor.gov.il
טל': 074-7605039

בפניה הטלפונית ניתן לקבל את המידע אודות תיקים המתנהלים בוועדת הפיקוח בלבד – אין מענה
לפניות מקצועיות או משפטיות.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם