02-6700500 שלוחה 1

צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף מבצע "מגן וחץ"

ביום 3.1.2024 פורסם ברשומות צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (מבצע מגן וחץ) (להלן: "צו ההרחבה"), לפיו הורחבו הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 27.8.2023 בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, שעניינו תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני מיום 9.5.2023 ועד 15.5.2023. להלן עיקרי צו ההרחבה:

הגדרות

 • אדם עם מוגבלות – כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.
 • אזור מיוחד – כפי שהוגדר בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה מס' 2), התשפ"ג-2023.
 • הורה עצמאי – כהגדרתו בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006.
 • הוראה של פיקוד העורף – אחד משני אלה:
 • הוראה על סגירת מוסד חינוך – הוראה של פיקוד העורף על סגירת מוסד חינוך ברשות מקומית
  באזור מיוחד, שהתקבלה בנוגע לתקופת הזכאות.
 • הוראה על איסור התקהלות – הוראה של פיקוד העורף על איסור התקהלות באזור המיוחד
    שניתנה בתקופת הזכאות.
 • ילד – כהגדרתו בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006.
 • מוסד חינוך – כהגדרתו בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006.
 • תקופת הזכאות
  1- לעניין ניזוק באזור שבין 0 ל־7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, או ביישוב מהיישובים המפורטים
      בתוספת הראשונה לתקנות המצוי באזור א' – התקופה שמיום 5.2023 עד יום 15.5.2023;
  2- לעניין ניזוק באזור שבמרחק העולה על 7 קילומטרים אך אינו עולה על 40 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את
      רצועת עזה, או ביישוב מהיישובים המפורטים בתוספת הראשונה לתקנות המצוי באזורים ב' או ג' – התקופה שמיום
      9.5.2023 עד יום 13.5.2023.

תקופת ההסכם

תקופת הסכם זה – מיום 9.5.2023 עד יום 15.5.2023.

תחולת ההסכם

הסכם זה לא יחול על עובד שנקרא לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967, אלא אם כן שוחרר כדין לפי החוק האמור ולגבי התקופה שלגביה שוחרר כאמור.

התנאים לתשלום שכר לעובדים

מעסיק ישלם לעובד שכר שיחושב כמפורט בהמשך, ולרבות תנאים סוציאליים, בשל כל יום היעדרות בשל המצב הביטחוני של העובד מעבודתו בתקופת ההסכם, ובלבד שמתקיים לגבי העובד אחד התנאים המפורטים להלן:

א. העובד מתגורר באזור שבין 0 ל־7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, או ביישוב מהיישובים המפורטים
    בתוספת הראשונה לתקנות המצוי באזור א' והוא נעדר מעבודתו בשל המצב הביטחוני בתקופה שמיום 9.5.2023 עד יום
    15.5.2023 כולה או חלקה;
ב. העובד מועסק במוסד חינוך אשר באזור מיוחד והוא נעדר מעבודתו באחד או יותר מהימים בתקופת ההסכם עקב הוראה
    בדבר סגירת מוסדות חינוך;
ג.  העובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, עקב הוראה בדבר סגירת מוסד חינוך שבו לומד או שוהה הילד
    או עקב הוראה בדבר סגירת מוסדות חינוך במקום מגוריו, המצוי באזור מיוחד, אף אם המוסד לא היה פעיל בתקופת הזכאות
    ובתנאי שבמועד היעדרותו של העובד מתקיימים לגביו שני תנאים מצטברים אלה:

 • במועד היעדרותו של העובד ממקום עבודתו נמצא מוסד החינוך שנסגר באזור המיוחד.
 • מתקיים לגבי העובד אחד מהתנאים הבאים, והוא הצהיר על כך בכתב:
  1- הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד;
  2- בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על
      הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי – נבצר ממנו להשגיח על הילד;

    על אף האמור לעיל, הוראות פסקה זו, לא יחולו אם הייתה במקום העבודה של העובד או של בן זוגו, בעת היעדרות העובד
    כאמור בפסקה זו, מסגרת נאותה להשגחה על הילד.

ד. הוראות סעיף (ג) לעיל, יחולו לגבי עובד שהוא אֹומֵן, ובלבד שמתקיימים לגביו שני תנאים אלה במצטבר:
    1- מתקיימים לגביו כל התנאים המזכים הקבועים בסעיף (ג) לעיל;
    2- 
הורהו של הילד שהינו עובד או עובד עצמאי, לא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד,
        ואם הורהו של הילד אינו עובד או עובד עצמאי – נבצר ממנו להשגיח על 
הילד;

    לעניין סעיף זה אֹומֵן – הורה במשפחה שאושרה בידי מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך, לשמש כמשפחת
    אומנה.

ה. העובד נעדר מעבודתו בהתאם להוראה בדבר איסור התקהלות.
ו.  העובד הוא אדם עם מוגבלות אשר מקום מגוריו או מקום עבודתו באזור מיוחד, ומתקיימים לגביו שני אלה במצטבר:
    1- מוגבלותו ידועה למעסיק או שהמציא למעסיק אישור/תיעוד רפואי המעיד על מוגבלותו.
    2- מוגבלותו מונעת ממנו להגיע למקום העבודה או לשהות בו, משום שאינו יכול לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף בתקופת
        ההסכם.

ז.  העובד הוא הורה של אדם עם מוגבלות אשר מתקיימים לגביו שלושת התנאים המצטברים האלה:
    1- המוגבלות של הילד של העובד ידועה למעסיק או שהעובד המציא למעסיק אישור/ תיעוד רפואי על המוגבלות של בנו או
        בתו.
    2- 
ההורה נעדר מעבודתו לצורך השגחה על הילד כיוון שהמוגבלות אינה מאפשרת לו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף
        בתקופת ההסכם.
    3- מתקיים לגבי ההורה אחד מהתנאים הבאים, והוא הצהיר על כך בכתב:
         (1) הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה עצמאי של האדם עם המוגבלות;
         (2) בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על
         הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי – נבצר ממנו להשגיח
 הילד.

ככל שתהיה מחלוקת בדבר הימצאותו או אי-הימצאותו של מוסד חינוך או מקום עבודה או מקום מגורים באזור המיוחד בתקופת ההסכם או בחלקה – יכריע בדבר פיקוד העורף.

מעסיק לעניין סעיף זה כולל גם מעסיק שהסכם זה חל עליו שהינו קבלן כוח אדם או קבלן שירותים, בהתאם למקום עבודתם בפועל של עובדיהם.

על אף האמור לעיל, לגבי עובד אשר נוכו ימי חופשה ממכסת ימי החופשה לה הוא זכאי, בגין הימים הכלולים בתקופת ההסכם ושולמו דמי חופשה בעד ימים אלו, או חלק מהם לפי העניין, יהוו דמי החופשה את תמורת הימים בהם נעדר העובד ממקום עבודתו בתקופת ההסכם, והימים אשר נוכו ממכסת ימי החופשה של העובד יכללו במכסת ימי החופשה העומדת לזכותו.

למען הסר ספק, לא ישולם שכר לפי הסכם זה בשל היעדרו של עובד בגין מחלה, תאונה, חופשה, מילואים. וכן, בשבת ובחג וביום שישי – למעט מי שעובד באופן רגיל בימים אלה. כמו כן, מובהר כי לעובד אשר עבד מהבית או מכל מקום אחר שאינו מקום עבודתו הרגיל ואשר קיבל מהמעסיק את שכרו עבור עבודתו זו, לא ישולם שכר לפי הסכם זה, ובכל מקרה, לא יהיה כפל זכאות בגין תקופת הזכאות.

חישוב השכר

 • השכר שישלם המעסיק לעובד בגין התקופה בה נעדר מעבודתו, בהתאם להוראות הנ"ל, יהיה שכר העבודה היומי ולא יותר מ-השכר המרבי. למען הסר ספק, השכר האמור הינו שכר רגיל ברוטו ללא תוספות, כגון: תשלומים חד פעמיים, מתנות לחגים, פרמיות לא קבועות, תשלומים שנתיים, שעות נוספות בפועל, תוספת משמרות, כוננויות, החזרי הוצאות וגילום מס בגינם וכיו"ב, אך כולל הפרשות סוציאליות בגינו לפי זכאות העובד.
 • לעובד אשר לא עבד בחלק מיום העבודה, ישולם החלק היחסי של השכר, ובלבד שמספר השעות בהן לא עבד העובד גבוה משעה אחת. במקרה שבו מספר השעות בהן לא עבד העובד הוא לכל היותר שעה אחת ביום העבודה, העובד לא יהיה זכאי מכוח הסכם זה לכל תשלום בגין אותו יום עבודה.
 • לעובד המועסק במשרה חלקית, ישולם החלק היחסי של השכר שיחסו לכלל השכר הוא כיחס מספר שעות העבודה הרגילות ביום של אותו עובד, לסך כל שעות העבודה במשרה מלאה.
 • על אף האמור לעיל, לגבי עובד אשר זכאי לתשלום שכר על פי הסכם זה, ושולמו לו תשלומים בגין ימי היעדרותו בשל המצב הביטחוני בגין תקופת ההסכם, על פי החלטת המעסיק, יבואו התשלומים שכבר שולמו לו כאמור, על חשבון תשלום השכר המתחייב לפי הסכם זה, ובכל מקרה לא יהיה כפל תשלום בגין אותו יום היעדרות.


לעניין סעיף זה:

שכר העבודה היומי – שכר יום עבודה של העובד אילו היה עובד באותה יממה באופן רגיל, ובלבד שהשכר שולם לו בידי המעסיק, אך לא יותר מהשכר המרבי, ובתנאי שבמשך החודשים פברואר, מרס ואפריל 2023 שילם המעסיק תשלומי חובה לפי כל דין בשל שכרו של העובד, ולגבי עובד שהתקבל לעבודה במהלך שלושת החודשים האמורים – בתנאי ששולמו כל תשלומי החובה מיום קבלתו לעבודה;

השכר המרבי – שכר השווה לשכר הממוצע למשרת שכיר (משרות של ישראלים), כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לאחרונה לפני קרות הנזק, כשהוא מוכפל בשניים וחצי ומחולק ב-22, ומעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 ₪;

מועדי תשלום

התשלומים לפי הסכם זה יבוצעו לגבי כל תקופת ההסכם, לכל המאוחר במועד תשלום משכורת החודש העוקב לחודש בו יוצא צו הרחבה להסכם זה.

חובת המעסיק

חובת המעסיק לשלם לעובד את שכרו בהתאם להוראות הנ"ל, תהיה בין אם הגיש המעסיק תביעה לפי התקנות ובין אם לאו.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם