02-6700500 שלוחה 1

פאזל

קיצור שבוע העבודה בשירות המדינה

בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש יולי 2023 פורסם בהרחבה על אודות הסכם קיבוצי (מסגרת) (להלן: הסכם מסגרת 2023).

בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש אוקטובר 2023 פורסם בהרחבה על אודות קיצור שבוע עבודה הנגזר מיישום הסכם מסגרת 2023, אשר יושם אצל המעסיקים במגזר השלטון המקומי עוד בחודש אוקטובר 2023.

ביום 5.3.2024 נחתם, בין המדינה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי המתקן את הסכם מסגרת 2023 (להלן: ההסכם המתקן).

בהמשך לשני ההסכמים, ביום 17.7.2023 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע עדכניות לעניין קיצור שבוע העבודה בשירות המדינה, כדלקמן:

תחולה

הוראות שלהלן יחולו על העובדים העומדים בתנאים הבאים במצטבר:

 • עובדים, אשר מקיימים אחד מתנאים אלה:
  –  עובדים, אשר אורך שבוע העבודה החל לגביהם, ערב חתימת הסכם המסגרת 2023, בהתייחס לעובד המועסק במשרה מלאה, הוא מעל 40 שעות עבודה בשבוע ופחות או שווה מ-42 שעות עבודה בשבוע (להלן: משרה מלאה שבועית או עובד במשרה מלאה). האמור יחול גם על עובדים במשרה חלקית שהיקף משרתם מחושב לפי משרה מלאה כאמור (להלן: עובד במשרה
  חלקית
  ).
  –  עובדים, ששכרם משולם לפי שעה, אשר זכויותיהם המחושבות באופן יחסי לחלקיות משרה ערב חתימת הסכם המסגרת 2023, מחושבות לפי היקף משרה של מעל 173.333 שעות לחודש ופחות או שווה מ- 182 שעות לחודש (להלן: עובד שעתי).
 • עובדים, אשר משכורתם מחושבת לפי הסכמים קיבוציים החלים על הדירוגים המיוצגים על-ידי ההסתדרות.
 • עובדים אשר לא מקיימים אף תנאי מבין התנאים הבאים:
  –  עובדים שחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, לא חל עליהם מכוח הוראות סעיף 30(א) לחוק זה.
  –  עובדים בדירוג הכבאים המועסקים במתכונת של משמרות בנות 24 שעות רצופות.
  –  עובדים המיוצגים על ידי ההסתדרות, המועסקים במפעלים המשרתים את מערכת הביטחון.

יצוין כי, הוראות לעניין החלת קיצור שבוע עבודה על עובדים המועסקים בחוזים אישיים יפורטו בהנחיות משלימות בהמשך.

קיצור שבוע העבודה – כללי

 • אורך שבוע העבודה יקוצר כך ששבוע העבודה לעובדים המועסקים במשרה מלאה יעמוד על 40 שעות עבודה בשבוע ו-173.333 שעות עבודה בחודש החל מיום 1.4.2024, ללא הפחתה בשכר בשל קיצור שבוע העבודה.
 • החל מיום 1.4.2024 יקוצר שבוע עבודתם של העובדים המועסקים 42 שעות עבודה בשבוע על ידי הפחתת חצי שעת עבודה (30 דקות) בכל יום בימים א' עד ד'. לגבי עובדים המועסקים מעל 40 שעות עבודה בשבוע, אך פחות מ-42 – יקוצר שבוע העבודה על ידי הפחתה של עד חצי שעה ליום בימים א'-ד', כך שלאחר יישום הקיצור שבוע העבודה של העובדים יעמוד על 40 שעות.


סדרי העבודה והתאמתם

 • עבור עבודה בפרק הזמן המופחת בשבוע העבודה בעקבות הקיצור, יהיה זכאי העובד לתשלום בערך של שעת עבודה נוספת, החל במקום עבודתו.
 • במקומות עבודה בהם עובדים בעבודת משמרות – נציבות שירות המדינה רשאית לקבוע את שעות העבודה של כל משמרת ואת סדרי העבודה בהתאם לצרכי העבודה במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, כתוצאה מקיצור שבוע העבודה ובהלימה אליו.


שינוי ערך שעה

שכרו של העובד לערך שעת עבודה, לצורך תשלום רכיבי שכר הנגזרים מערך שעת עבודה, יחושב בהלימה לקיצור:

 • החל מיום 1.4.2024 השכר לערך שעה של עובד המועסק במשרה מלאה יחושב על בסיס של 173.333 שעות חודשיות.
 • השכר לערך שעת עבודה, שחושב כאמור לעובד במשרה מלאה, יחול גם לגבי עובד מקביל המועסק במשרה חלקית.


עובדים המועסקים במשרה חלקית

 • אורך שבוע העבודה לעובד המועסק במשרה חלקית יקוצר כך ששעות עבודתו יחושבו באופן יחסי לחלקיות משרתו, על בסיס שבוע עבודה מלא שיעמוד על 40 שעות בשבוע במקום 42 שעות בשבוע, ללא הפחתה בשכר בשל קיצור שבוע העבודה.
 • כאשר צרכי העבודה מחייבים זאת, והנהלה תשמר את סך שעות העבודה של העובד כפי שהיו ערב החלת הקיצור (ככל הניתן בהתחשב בבקשות וצרכי העובדים), אזי חלקיות משרתו תגדל באופן יחסי.
   

עובד שעתי

 • זכויות עובד שעתי הנגזרות מחישוב יחסי לפי היקף משרה מלאה חודשית, לרבות תשלומים שנתיים ותוספות שכר, יחושבו החל מיום 1.4.2024 יחסית להיקף משרה מלאה של 173.333 שעות לחודש (במקרה בו בסיס החישוב הקיים לאותו עובד, ערב חתימת ההסכם המתקן, מיטיב מהחישוב לעיל, יחול בעניינו ההסדר המיטיב).
 • החל מיום 1.4.2024, שכר העבודה השעתי של עובד שעתי יהיה שווה לסכום הגבוה מבין אלו:
  –  שכר העבודה השעתי לו זכאי העובד בהתאם לתנאי ההעסקה החלים עליו;
  –  חלוקת שכר המינימום החודשי לפי הוראות חוק שכר מינימום התשמ"ז -1987, כפי שיעודכן מעת לעת, במקום ב-182 שעות, יחולק ב-173.333 שעות.

חופשה ומחלה – התאמות בעקבות קיצור שבוע העבודה

במקומות עבודה בהם החישוב של זכויות צבורות של עובדים, כגון: ימי חופשת מנוחה או ימי מחלה (לרבות חישוב המכסה השנתית או החודשית, אופן חישוב הניצול, היתרה הצבורה והפדיון בסיום יחסי עובד – מעסיק), נעשה על בסיס שעות עבודה, יותאמו זכויות אלה באופן יחסי לקיצור בשעות העבודה כאמור.

תחולת הסדרים בעניין כפל הטבות, צמצום שעות העבודה, עיגולי שעון ושעות מאגר

החוזר מפרט הנחיות שונות בעניין כפל הטבות, צמצום שעות העבודה, עיגולי שעון ושעות מאגר לאור קצור שבוע העבודה.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם