02-6700500 שלוחה 1

חוק

קיצור שבוע עבודה בשעה לעובדת שבן זוגה במילואים

סעיף (ג)7 לחוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954 (להלן: החוק) קובע מצבים בהם קיימת זכאות לעובדת להיעדר ממקום עבודתה.

כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש אוגוסט 2017, ביום 3.7.2017 פורסם ברשומות חוק עבודת נשים (תיקון מס' 58), התשע"ז-2017 (להלן: התיקון לחוק) לפיו עובדת תהא רשאית להיעדר ממקום עבודתה שעה אחת ביום, בתקופה שבה בן זוגה שוהה בשירות מילואים, כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, החל ביום הראשון לשירות, בהתקיים כל התנאים המפורטים:

  • תקופת המילואים של בן הזוג לא תפחת מ- 5 ימים רצופים.
  • לעובדת ילד שטרם מלאו לו 13 שנים.
  • העובדת מועסקת במשרה מלאה לפי הנהוג במקום עבודתה.
  • העובדת הודיעה למעסיקה על מימוש הזכות והציגה לפניו אישור המעיד על שירות המילואים של בן זוגה.

עוד קובע התיקון לחוק, כי לא ניתן לקבל במקביל גם את זכות ההיעדרות לפי התיקון לחוק וגם זכויות נוספות המקצרות את יום העבודה של העובדת כגון מימוש הזכות לשעת הורות לפי הוראות סעיף 7(ג)(3) לחוק או לפי הנהוג במקום עבודתה בעניין שעת הורות.

הוראות אלה יחולו גם על עובד שבת זוגו שוהה בשירות מילואים.

ההיעדרות המותרת לפי התיקון לחוק היא בנוסף על ההפסקות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – 1951 ואין מנכים אותה משכר עבודה.

תחילתו של התיקון לחוק הוא ביום פרסומו ברשומות, קרי ה- 3.7.2017.


הטבות לחיילי המילואים ובני זוגם בשירות המדינה

ביום 6.2.2008 פרסמה נציבות שירות המדינה הודעה מס' סח/15 בנושא הטבות לחיילי המילואים לפיה:

עובד שנמנה על מערך המילואים של צה"ל, וששירת 10 ימי מילואים לפחות בשנה הקלנדרית שקדמה לשנה בה מתבקשת ההטבה, יהיה זכאי להטבות הבאות:

א. יום חופשה, מעבר למכסה השנתית שהוא זכאי לה;
ב. גמישות בצבירת ימי החופשה;
ג. אפשרות ניצול מכסת שעות נוספות או כוננות שהעובד היה זכאי להם עקרונית בעת שירותו במילואים,
בתום שחרורו משירות המילואים;
ד. התחשבות בעת בחירת עובדים מצטיינים;
ה. מתן עדיפות למשרתים במילואים בעת העלאה בדרגה, דרגה אישית או בעת קיצור פז"מ לדרגה;
ו. דחיית קיומם של מכרזים, אם אחד המועמדים שוהה בשירות מילואים בתאריך כינוס ועדת המכרזים.
דחייה זו תתבצע גם כאשר מדובר באנשי מילואים שאינם עובדי המדינה, המתמודדים במכרז פומבי;
ז. לעובדות/עובדים שבני/בנות זוגם נקראו לשירות מילואים בקריאת פתע (צו 8), תינתנה ההטבות הבאות:
     1. מתן אישור להיעדרות של שעה ביום, עד תום שירות המילואים, לצורך סידורים הכרחיים הנובעים
         מעצם קריאת הפתע של בת/בן הזוג;
     2. אישור יום חופשה בתום שירות המילואים של בת/בן הזוג, מעבר למכסה השנתית שהעובדת/עובד זכאי
         לה.
ח. ציון שירות המילואים של העובד בעלונים המתפרסמים ביחידות.


הטבות לבני זוג של חיילי המילואים בשלטון המקומי

להלן הבהרות שהתקבלו ממרכז השלטון המקומי:

  • במילואים מכח צו 8, ההטבה מוקנית לבת או בן הזוג של המשרת ואינה מותנית בגיל ילד והתנאי היחיד למתן ההטבה הינו כי העובד מועסק במשרה מלאה.
  • בהתקיים התנאי כאמור, ישנה זכאות לקיצור יום עבודה בנוסף לקיצור שבוע העבודה ל- 41 שעות שבועיות, קרי שעות העובדה יעמדו על 7 ורבע שעות ביום רגיל ושבע שעות ביום המקוצר.
  • בנוסף, בן או בת הזוג, יהיו זכאים בתום המילואים בצו 8, ליום חופש נוסף שיתווסף למכסת החופשה השנתית.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם