02-6700500 שלוחה 1

קצובת הבראה לשנת 2024

תעריף קצובת הבראה במגזר הציבורי

     כפי שפורסם בהרחבה באגרת המידע של מלם שכר פלוס לחודש אפריל 2024:

 • ביום 23.01.2024 נחתם בין מדינת ישראל ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין הסתדרות  
  העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי שעניינו הפחתת יום הבראה ואי עדכון מחיר יום הבראה 
  בשנת 2024 לטובת הטבות לחיילי מילואים.
 • בהמשך לכך, ביום 18.3.2024 פורסם ברשומות חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת
  2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד– 2024.
 • בהמשך לכך, ביום 25.3.2024 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות הביצוע ליישום ההסכם הקיבוצי בדבר הפחתת יום הבראה ואי עדכון מחיר יום הבראה בשנת 2024
  לטובת הטבות לחיילי מילואים.
 • בהמשך לאמור בהוראות וההנחיות שלעיל, תעריפי יום הבראה בשנת 2024 הוקפאו ויישארו
  בשנת 2024 לפי התעריפים של שנת 2023 , קרי: 418.00 ₪ במגזר הפרטי ו- 471.40 ₪ במגזר
  הציבורי.


ביום 27.5.2024 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא חוק הקפאה והפחתה של דמי
הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד 2024  – הבהרה
, לפיו אלמלא
הוראות חוק הפחתת דמי הבראה, היה מחיר יום ההבראה בשנת 2024 מתעדכן בשיעור של 2.79%
(שיעור השינוי בין מדד חודש אפריל 2024 ובין מדד חודש אפריל 2023) לסכום של 484.5 ₪.

בכל מקרה יובהר
, כי מחיר יום הבראה לעובד בשנת 2024 יהיה זהה למחיר יום הבראה בשנת 2023, קרי מחיר יום ההבראה בשירות המדינה יוותר על סך של 471.40 ₪ ליום לרבות דירוג רופאים.

תעריף קצובת הבראה בקצבת גמלאים במגזר הציבורי שקצבתם הוקפאה והוצמדה למדד

לאור האמור לעיל, בשנת 2024 ערך יום הבראה המשולמת לגמלאים המקבלים פנסיה תקציבית, אשר   
הוקפאה והוצמדה למדד, ייוותר על כנו כפי שהיה בשנת 2023, קרי בסכום של 463 ₪ ליום.

תעריף קצובת הבראה לסטודנטים המועסקים במגזר הציבורי

לאור האמור לעיל, גם ערך שעת הבראה לסטודנטים במגזר הציבורי בשנת 2024 ייוותר על כנו כפי    
שהיה בשנת 2023, קרי סך של 1.51 ₪ לכל שעת עבודה.

תעריף קצובת הבראה במגזר הפרטי

לאור האמור לעיל, בשנת 2024 גם ערך יום הבראה במגזר הפרטי, ייוותר על כנו כפי שהיה בשנת
2023, קרי בסכום של 418 ₪ ליום.

 

להלן אופן קביעת הזכאות לתשלום דמי הבראה במגזר הפרטי:

 • כל עובד שהשלים שנת עבודה, זכאי לקצובת ההבראה בהתאם להיקף משרתו, ועל פי הוותק שלו
  במקום העבודה כדלקמן:

 • עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת העבודה הראשונה במקום עבודתו.
  לאחר שנת העבודה הראשונה יהיה זכאי העובד גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה הראשונה.
 • בקביעת תקופת הזכאות, לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות
  אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד מעסיק. למען הסר ספק, חופשת לידה עפ"י החוק, כן מובאת
  בחשבון לעניין צבירת הוותק להבראה.
 • יצוין כי, עובד לא נדרש להוכיח כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת, כתנאי
  לתשלום קצובת הבראה.
 • קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ (יוני – ספטמבר), אלא אם הוסכם או נהוג מועד
  אחר במקום העבודה.


לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת ההבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם