דלג לתוכן המרכזי
EN
מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
שכר

שכר

מהו המועד לתשלום משכורת?

חוק הגנת השכר קובע כי שכר עבודה המשתלם על בסיס חודשי ישולם עם תום החודש בעדו הוא משתלם. שכר עבודה המשתלם על בסיס תקופה ארוכה מחודש, יש לראות כאילו החלק היחסי לכל חודש משתלם על בסיס של חודש. שכר עבודה המשתלם על בסיס של שעה, יום, שבוע או לפי כמות התוצרת, והעובד הועבד במשך כל החודש האמור, ישולם שכרו באותם מועדים כמו לעובד חודשי - היינו עם תום החודש.

על אף שלפי לשון החוק יש לשלם את שכרו של העובד עד ה-1 לחודש העוקב בגינו משולם השכר, בפועל אין סנקציה בגין עיכוב בתשלום של עד ל-9 לחודש העוקב בגינו משולם השכר. לפיכך, הפרקטיקה הנוהגת היא לשלם את השכר עד ל-9 לחודש, כאמור.

מהן הסנקציות אשר ניתן להפעיל נגד מעסיק המלין שכר?

סעיף 17 לחוק הגנת השכר קובע כי במידה שמעסיק לא שילם שכר במועדו כפי שקבוע בחוק, הרי שיהיה ניתן להשית עליו תשלום פיצויי הלנת שכר, אשר יתווספו לשכר המולן. פיצוי הלנת שכר יהיה בסכום הגבוה מבין אלה: - בעד השבוע הראשון של האיחור – החלק העשרים משכר העבודה המולן, ובעד כל שבוע/חלקו שלאחר-מכן – החלק העשירי משכר העבודה המולן; או - הפרשי הצמדה עבור כל תקופת האיחור , בתוספת 20% על הסכום הכולל (השכר המולן והפרשי ההצמדה) בעד כל חודש של איחור. עבור איחור של חלק מחודש, ישולם החלק היחסי. סעיף 8 לחוק שכר מינימום קובע שבמידה שמדובר בהלנת שכר מינימום, רשאי בית הדין להורות על פיצויים מוגדלים. כעיקרון, עובד אינו זכאי לפיצויי הלנה עבור תשלומים נלווים שאינם שכר כהגדרתו בחוק. עם זאת סעיף 19א(ב) לחוק קובע כי סכום שמעביד חייב לקופות גמל יראו גם בו כשכר מולן ובלבד שהסכום אשר חייב המעביד לנכות לא שולם לקופה תוך 21 יום מהיום שבו רואים כמולן את השכר שממנו היה עליו לנכות או שהסכום שהמעביד נתחייב לשלם שלא בדרך ניכוי לא שולם תוך 21 יום מהיום שבו רואים כמולן את השכר שלגביו קיימת החבות (גם אם השכר עצמו לא הולן).

מהו שכר מינימום?

שכר מינימום הוא השכר המינימלי שעל המעסיק לשלם לעובדו בעבור עבודתו. במידה ששכרו של העובד נמוך משכר המינימום, חייב המעביד להשלים את שכרו עד לגובה המינימלי לפחות.
שכר מינימום יומי הינו החלק ה-25 של שכר מינימום חודשי לגבי עובד המועסק שישה ימים בשבוע והחלק ה- 21.6 לגבי עובד המועסק חמישה ימים בשבוע. שכר המינימום לשעה הינו החלק ה-182 של שכר המינימום החודשי.
בערכים נומינליים נכון לחודש יוני 2018 שכר המינימום החודשי עומד על 5,300 ₪ ושכר המינימום לשעה עומד על 29.12 ₪.

מהם יסודות השכר הקובע לתשלום שכר מינימום על-פי חוק?

בשכר שאותו יש להשוות לשכר המינימום נכלל שכר יסוד, תוספת יוקר וכל תוספת קבועה למעט תוספת משפחה, תוספת וותק, תוספת משמרות, משכורת י"ג, מענקים שנתיים והחזר הוצאות, גמול עבור שעות נוספות, כוננויות, תורנויות וכד'. לאור קיומן של התוספות הכלולות והבלתי כלולות, ייתכן מצב בו עובד אשר מרוויח שכר הגבוה משכר המינימום (עקב תוספות לא כלולות) יקבל תוספת השלמה לשכר מינימום. מצב זה נוצר כאשר השכר הקובע אותו יש להשוות לגובה שכר המינימום, הוא אכן נמוך יותר מהנדרש על פי חוק.

האם יש לשלם שכר לעובד בתקופת הכשרה או קורס?

ככל שמטרת ההכשרה או הקורס היא יצירת יחסי עובד-מעביד ולא מיון או רכישת מקצוע, כאשר ההתקשרות בין הצדדים היא בהצעת עבודה וסוכם על תנאי ההעסקה טרם יציאה לקורס, כך ניטה יותר לראות בעובד כזכאי לתשלום שכר במהלך ההכשרה.

האם עובד אשר התייצב לעבודה אך המעביד לא נתן לו עבודה בפועל, זכאי לתשלום?

בנסיבות בהן העובד, בתיאום עם מעסיקו, העמיד עצמו לרשות המעביד הוא זכאי לקבל את שכרו הרגיל. זהו הדין גם אם אדם הגיע לעבודה וללא תיאום מוקדם נאמר לו להפסיק את עבודתו לפני סיום יום העבודה כנהוג- גם במקרה כזה העובד זכאי לקבל את התמורה עבור מלוא שעות עבודתו הרגילות.

האם זכאי עובד לתשלום עבור שעות כוננות בהן אינו עובד?

עובד יימצא במצב של "כוננות" אם הביע נכונות להיות בכוננות, אכן היה כונן בפועל והיה מוכן לקריאה בכל שעה ועקב כך נגרמה לו אי נוחות כלשהי בחייו הפרטיים. החוק לא קובע מהו השכר שיש לשלם לעובד בכוננות. גם הפסיקה חלוקה באשר לשאלה האם יש לשלם לעובד בכוננות אשר אמנם נמצא מחוץ לכותלי העבודה, אך המעסיק רשאי לקרוא לו להגיע ולעבוד. אחת האפשרויות העומדות בפני המעסיק היא לתגמל את העובד בתוספת גלובלית אשר גובהה תלוי בנהלים במקום העבודה, בהסכם האישי וכד'.

האם יש לשלם לעובד בעבור שעות בהן לן מחוץ לבית לצרכי עבודה שבבוקר למחרת?

שעות לינה מחוץ לבית של עובד הנשלח לעבוד בעיר אחרת או במקום מרוחק לא תחשבנה כשעות עבודה ואין המעסיק מחויב לשלם שכר בעבור שעות אלה.

כיצד ישולם שכר לעובדי חברה שבפירוק?

לעובדים דין קדימה ראשון בעת חלוקת דיוידנד מנכסי חברה שבפירוק. במצבים בהם אין די בדין קדימה, העובדים יקבלו את שכרם, עד לתקרה הקבועה, מהביטוח הלאומי אשר יקח את מקומם כנושה בדין קדימה של החברה שבפירוק.

האם ניתן להסכים כי שכר העובד יכלול מרכיב פיצויי פיטורים?

הסכם בין עובד למעביד לפיו השכר המשולם לעובד כולל פיצוים יכול להיעשות רק לפני תחילת העבודה והכניסה לגדר יחסים מחייבים ועליו להיות מאושר על ידי שר העבודה. הסכם שכזה יהיה בתוקף רק אם אין הסכם קיבוצי החל על הצדדים המחייב תשלום פיצויי פיטורים. הסכם שכזה אינו יכול להיעשות רטרואקטיבית.

מתי מתיישנת תביעה על הלנת שכר?

על תביעה לקבלת שכר עבודה חלה תקופת התיישנות רגילה כשל חוב אזרחי של שבע שנים.
הזכות לפיצויי הלנת שכר, להבדיל משכר עבודה, תתיישן אם לא הוגשה תובענה תוך שנה מהיום שבו רואים את השכר כמולן או תוך שישים יום מהיום שהעובד קיבל את השכר שבו קשור הפיצוי (לפי המוקדם).
בית הדין רשאי להאריך את תקופת ההתיישנות במידה שיוכח שההלנה היא שיטתית.

האם עובדים בשביתה זכאים לתשלום שכר?

לא. בעת השביתה מושעה חוזה העבודה עם כל העובדים, כמכלול. עם זאת, ייתכנו יוצאים מן הכלל אשר יהיו זכאים לתשלום למשל אם העובד אינו נמנה על הקבוצה השובתת, ויוכיח כי עמד לרשות המעביד מהבחינה המהותית או ביצע את עבודתו.

מה יעשה מעסיק אשר קיבל צו עיקול על משכורתו של עובדו?

ייתכן כי מעסיק יקבל הוראת עיקול על ידי בית המשפט (למשל עקב חוב מזונות), הוצאה לפועל (חוב לנושים) או פקיד גבייה (חוב מיסים או אגרות). בהוראה יופיעו בדרך-כלל פרטים והוראות בנוגע לעיקול- כגון גובה הסכום המעוקל. כל עוד לא מדובר בחוב מזונות, החוק מגביל את גובה הסכום אותו ניתן לעקל. כעיקרון, אין לעקל סכום אשר ישאיר לעובד פחות מ-80% משכרו החודשי לאחר שהופחתו ממנו הניכויים הנדרשים על-פי חוק או גובה גמלת ההכנסה שהיתה ניתנת לו בהתאם למצבו המשפחתי כמפורט בטבלה בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה - הנמוך מבניהם.

מהי אחריותו של מעסיק לקיום צו עיקול על משכורתו של עובדו?

מעסיק המקבל צו עיקול מלשכת ההוצאה לפועל, מחוייב לפעול בהתאם לצו (ואם אינו מבין את הוראות הצו, לבקש הבהרה מתאימה). מעסיק המפר את צו העיקול מסתכן בכך שראש ההוצאה לפועל יטיל עליו לשלם את החוב של העובד בסכום המתאים.

האם ניתן לעקל פיצויי פיטורים?

בכדי לשמור על הבטחון הסוציאלי של העובד במקרה של פיטורים, קבע המחוקק כי לא ניתן לעקל את הכספים המיועדים לפיצויי פיטורים, אלא במקרים חריגים ביותר חוק פיצויי פיטורים מורה כי סכומים אשר שולמו במקום פיצויי פיטורים או שהופקדו בקופת גמל לזכות העובד, אינם ניתנים לשעבוד או לעיקול, אלא אם-כן מדובר בסכומים אשר הופקדו בעד עובד שבנתיים הפסיק לעבוד בנסיבות בהן הוא אינו זכאי לפיצויי פיטורים והם אינם מיועדים לביטוח קצבה ולא נקבע בהסכם קיבוצי או אישי בין העובד למעביד כי הסכום ניתן להחזרה או להעברה. יחד עם זאת, כאשר יועברו כספי פיצויי הפיטורים לרשותו של העובד, הרי שהגוף המעקל יוכל לנסות לעקל את הכספים שבחשבונו.

האם ניתן להטיל על עובד קנסות בשל נזקים אשר גרם למעביד?

המעסיק רשאי להטיל על עובד קנס בשל נזק אשר נגרם עקב טעות של העובד רק אם סכום הנזק אינו שנוי במחלוקת והעובד מסכים מפורשות ובכתב לניכוי הקונקרטי, כאשר ברור לו מראש מהו גובה הניכוי. אין תוקף להסכמה כללית מראש כדי לחייב עובד בנזקים עתידיים כלליים אותם עלול לגרום למעסיק.

ישנם נזקים שמתרחשים מעצם טבעה של עבודה מסוג מסוים- למשל שבירת כלים במסעדה על-ידי מלצרים וטבחים, או שריטת מכונית על ידי נהגי תובלה. דרישה של מעסיק כי העובד ישלם קנס בשל נזקים כאלה בלא הסכמת העובד הינה דרישה בלתי חוקית. במידה שהמעסיק סובר כי הנזק נגרם עקב התרשלותו הבלתי סבירה של העובד, הוא רשאי לתבוע אותו בבית הדין- שם תוכרע שאלת רשלנותו, אחריותו של העובד וגובה הנזק לו גרם, אם בכלל. המעסיק אינו יכול להכריע על דעת עצמו בשאלות אלה ולדרוש קנסות בגובה כלשהו בהתבסס על החלטתו בלבד.

האם ניתן להטיל על עובד קנסות בשל הפרת התחייבות לתקופת עבודה מינימלית אצל המעסיק?

לעיתים, כאשר המעסיק מממן הכשרות והדרכות לעובד, מתבקש העובד לחתום על חוזה הקובע תקופת התחייבות מינימלית לעבודה אצל המעסיק. הסכמים מסוג זה קובעים קנסות שונים בכדי להרתיע עובד אשר מבקש לעזוב את מקום העבודה עוד בזמן ההכשרה או טרם סיום התקופה הקבועה בחוזה.

קניסת העובד כהחזר עלויות ההכשרה, תהיה חוקית אך ורק אם הקנס אכן מהווה החזר של עלויות ההדרכה בפועל ומשקף חלק יחסי של תקופת ההתחייבות לעומת תקופת העבודה אשר עבד בפועל. כך, במידה שעובד התחייב לעבוד אצל המעסיק במשך שנה אך עזב לאחר עשרה חודשים- אין זה סביר כי המעביד יקנוס אותו בגובה מלוא עלות ההכשרה, אלא רק בגובה של כשישית מעלות זו.

האם רשאי מעסיק לגבות בחזרה תשלומים אשר שילם לעובד בטעות?

כעיקרון מעסיק אשר שילם לעובד בטעות, רשאי לגבות ממנו את כספו בחזרה. אם יגיע העניין להכרעה של ערכאה שיפוטית, ייתכן כי היא תפסוק כי בנסיבות מסוימות ההשבה אינה צודקת.

אילו סכומים רשאי המעביד לנכות ממשכורתו של עובדו?

כעיקרון, משכורתו של העובד היא כספו ולפיכך המעביד אינו רשאי לפעול באופן שרירותי ולנכות משכרו של העובד ניכויים כאוות נפשו, אלא רק את אותם הניכויים אשר הותרו לו במפורש על פי חוק. החוק מסמיך את המעסיק לנכות ממשכורתם של עובדיו ניכויי חובה על פי חוק - כגון מס הכנסה וביטוח לאומי, ניכויים לקופת גמל, קנס משמעת בהתאם להסכם קיבוצי, דמי טיפול ארגוני או דמי וועד אשר נקבעו בהסכם קיבוצי. כן ניתן לנכות ממשכורות של העובד סכומי עיקול על פי צו של בית המשפט או הוצאה לפועל- ניכויים אלה ניתן לנכות גם ללא הסכמתו של העובד. בנוסף החוק מסמיך לנכות מהעובד ניכויים וולונטריים לפי בקשתו או הסכמתו - לדוגמא החזרים של הלוואות מהמעביד או מוועד העובדים. העובד רשאי לתת הסכמה מראש ובמפורש גם לניכויים בעבור הטבות רשות כגון ניכויים על ארוחות שמקבל במקום העבודה או ביטוחים קולקטיביים באמצעות מקום העבודה . המעביד רשאי לנכות מהמשכורת האחרונה טרם סיום יחסי העבודה את יתרת חוב של העובד כלפיו- למשל סכומים עודפים שקיבל, כגון דמי הבראה אשר שולמו במלואם מראש. עם זאת אין למעסיק היתר לנכות חוב ששנוי במחלוקת או חוב לצד שלישי.

 

מהו השכר הקובע לצורך חישוב הסכומים הניתנים לעיקול משכר העבודה?

סעיף 1 לחוק הגנת השכר מגדיר "שכר עבודה"- לרבות תשלומים בעד חגים, פריון עבודה ושעות נוספות ותשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו. סעיף 8 לחוק הגנת השכר מגדיר אילו סכומים אינם ניתנים לעיקול מתוך "שכר העבודה". לפיכך, בהתייחס לסכומים המוגנים, יש להתחשב בכלל הסכומים ששולמו לעובד- לרבות הבראה, ביגוד וכד'.

להלן פירוט הסכומים שאינם ניתנים לעיקול נכון לשנת 2018 (אם הסכומים המפורטים גבוהים מ-80% משכר העובד, יושאר בידי העובד 80% משכרו, ולא הסכומים המפורטים להלן):

 

האם מעסיק אשר שולח תלושי שכר לעובדיו באמצעות דוא"ל או מפרסמם באינטרנט, עומד בהוראות חוק הגנת השכר?

כן. אם העובד מסכים לכך, הוא יכול לקבל את תלוש השכר שלו באמצעות אתר אינטרנט מאובטח או דואר אלקטרוני פרטי. העובד רשאי לסגת מהסכמתו בכל עת. בכל אופן, גם התלוש האלקטרוני צריך להיות ערוך באופן אשר מאפשר לעובד להדפיסו.

ההירתמות של מלם שכר ללכת אתנו לפרויקטים חדשים ומאתגרים היא שמקדמת את אל על ומלם שכר לשותפות אסטרטגית. אל על

השותפים שלנו

The Scots Hotel
ברנקו וייס
בית ברל
SQLINK group
עיריית ירושלים
וולדורף אסטוריה
משטרת ישראל
שיבא תל השומר
עלי שיח
H&M
משרד הבטחון
מלון ממילא
אגד
סקאל
הפניקס
פתאל
מעיני הישועה
UniLink
משרד הבריאות
נעמת

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי