02-6700500 שלוחה 1

שינוי בתשלום שכר בגין חצי יום מילואים

על פי חוק שירות המילואים, תשס"ח-2008, שירות מילואים חצי-יומי הינו שירות מילואים שתחילתו לאחר השעה 16:00 ושמשכו, לרבות זמני הנסיעה אל מקום השירות וממנו, אינו עולה על 6 שעות באותו היום, בהתייצבות אחת, בהתאם לכללים ולהוראות שייקבעו בפקודות צה"ל.

עד כה עבור עובדי משרדי הממשלה, דיווח חצי יום מילואים היה גורם לתשלום רכיבי שכר הכפופים לימי העבודה בשיעור של 50% בגין אותו יום או קיזוז רכיבי שכר כאמור, בשיעור של 50% במקרה בו הדיווח היה מתבצע בגין חודשים קודמים בדיעבד. למי שהיה משלים כמות שעות העולה על 50% משעות התקן ביום שהיה מבצע גם חצי יום מילואים, מערכות הנוכחות היו מדווחות השלמת שעות עבודה בהתאם לכמות השעות שאותו עובד ביצע בפועל.

בהתאם להנחיה שהתקבלה ממטה השכר במשרד האוצר החל מחודש מאי 2023 ואילך, בעבור משרדי הממשלה בלבד, בוצע תיקון לפיו ישולם שכר ליום עבודה מלא בגין היום שבו נקרא עובד לחצי יום מילואים. היה ועובד לא ישלים שעות תקן מלא לאותו יום, מערכות הנוכחות ידווחו שעות היעדרות בהתאם.

השינוי בוצע מאחר והעובד שייצא לחצי יום מילואים יידרש להשלים יום עבודה מלא ללא חיסורים, במידה וייעדר באותו היום או לא ישלים את התקן היומי – ינוכה לו שכר בהתאם או ידווח יום חופשה.

יודגש כי, אין שינוי בחישוב ותשלום תגמול מילואים בעקבות ההנחיה הנ"ל.

מעסיקים נוספים שמעוניינים ליישם את השיטה הזאת מתבקשים לפנות למתאם הלקוח במלם שכר.

מלם שכר – מובילים בשבילכם! נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה; נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם