02-6700500 שלוחה 1

תוספת ימי היעדרות בתשלום לבני ובנות זוג של המשרתים במילואים במגזר הציבורי

באגרת המידע של מלם שכר פלוס לחודש פברואר 2024 פורסם בהרחבה אודות ההסכם הקיבוצי
מיום 4.2.2024 בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, שעניינו
הסכמות בנוגע לתוספת ימי היעדרות בתשלום על אלו הקיימים בדין לבני ולבנות זוג של המשרתים
במילואים, הרחבת התקופה המוגנת מפני פיטורים למשרתי המילואים בתקופת ההסכם וצבירת ימי
חופשה שנתית לעובדים מסוימים.

כפי שפורסם בהרחבה באגרת המידע של מלם שכר פלוס לחודש מרץ 2024, ביום 6.3.2024
פורסם ברשומות צו הרחבה להסכם 2024.

ביום 13.3.2024 נחתם הסכם בין מדינת ישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם
קיבוצי
בעניין הצטרפות להסכם 2024 המתוקן עם התאמות ושינויים (להלן: הסכם ההצטרפות).

בהמשך לכך ביום 23.5.2024 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא תוספת ימי
היעדרות בתשלום לבני ובנות זוג של המשרתים במילואים
, עם הוראות הביצוע לעניין תוספת ימי
היעדרות בתשלום לבני ובנות זוג של המשרתים במילואים וזאת מתוקף הסכם ההצטרפות (להלן:
החוזר), כדלקמן:

תקופת הוראות החוזר

תקופת הוראות החוזר הינה מיום 7.10.2023 ועד ליום 31.12.2024.

הרחבת התקופה המוגנת מפני פיטורים למשרת במילואים

 1. עובד המועסק בשירות המדינה, שנעדר בשל שירות מילואים במשך 60 ימים או יותר במהלך
  תקופת ההסכם, לא יפטרו גם בתקופה של 30 הימים העוקבים ל-30 הימים שלאחר תום שירות
  המילואים לפי סעיף 41א(ב) בחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949 (להלן:
  החוק), אלא אם מתקיימים טעמים מיוחדים ואם הפיטורים המבוקשים אינם בשל שירות
  המילואים.
 2. בהתאם להסכם ההצטרפות תוקם ועדה פריטטית שחבריה הם נציג של המדינה שייקבע על ידי
  נציב שירות המדינה ומנציג של ההסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: ההסתדרות)
  שייקבע על ידי יו"ר הסתדרות עובדי המדינה. לגבי עובדים בשירות המדינה שארגון העובדים
  היציג שלהם אינו ההסתדרות, הארגון היציג רשאי להעמיד נציג מטעמו במקום נציג ההסתדרות
  בוועדה הפריטטית.

        אם מבקשים לפטר עובד בתקופה המוגדרת בסעיף 1 לעיל, תיעשה פניה לוועדה הפריטטית, וככל
        שקיימים חילוקי דעות בין שירות המדינה לבין העובד בקשר לפיטורים והאם אלה בוצעו לפי
   
        סעיף 1 לעיל, הוועדה הפריטטית תכריע בכך בתוך 14 יום מהגשת הבקשה, לאחר שפנתה לקבל 
את תגובת העובד.

        נוכחה הוועדה כי אין חילוקי דעות, לא תדון הוועדה בעניין ותודיע הוועדה על כך לעובד ולמשרד
        הרלוונטי תוך 5 ימים.

        בבוא הוועדה לדון בחילוקי הדעות, הוועדה רשאית לבקש פרטים נוספים מאת המשרד הרלוונטי
        או מאת העובד.

        בעניין עובדי הוראה המועסקים במשרד החינוך, במקום נציג של המדינה שיקבע על ידי נציב
        שירות המדינה, תשב סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר (כוח אדם בהוראה) או מי מטעמה.

 1. הפיטורים לא ייכנסו לתוקף עד להכרעתה של הוועדה הפריטטית בחילוקי הדעות או עד
  שלהודעתה כי נוכחה כי אין חילוקי דעות, לפי העניין.
 2. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכויות ועדת התעסוקה כמפורט בסעיפים 21 ו-41א לחוק.

 

ימי היעדרות בתשלום לבן הזוג של משרת במילואים

2. ניתן יהיה לנצל את ימי ההיעדרות בתשלום במהלך תקופת ההסכם באחת או יותר מהנסיבות
הבאות:

א. מחלת ילד עד גיל 14

ב. טיפול או השגחה בלעדי בקרוב שהוא אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

ג. מחלת ילד עד גיל 18 שחולה במחלה ממארת או מטופל בדיאליזה

ד. טיפול בהורה חולה כהגדרתו בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993.

ה. הארכת תקופת הלידה וההורות של בן הזוג

ו. השגחה וטיפול בילד

ז. היעדרות הנדרשת עקב היציאה לשירות המילואים הפעיל של בן הזוג, לצורך סידורים הכרחיים
לניהול ותחזוקת משק הבית, שניתן לבצעם רק בשעות העבודה

ח. היעדרויות אחרות – בתיאום עם נציבות שירות המדינה. ימי ההיעדרות כאמור בסעיפים 2ו ו-
2ז לעיל ינוצלו תוך התחשבות עם צורכי העבודה ככל הניתן.

3. ימי היעדרות כמפורט בסעיף 2 לעיל שנוצלו טרם מועד פרסום חוזר זה ושולם בגינם שכר מלא, יוחזרו למכסת ימי המחלה ו/ או החופשה של העובד (בהתאמה לפי אופי יום ההיעדרות) לא יאוחר ממשכורת החודש העוקב לפרסום החוזר.

4. ימי היעדרות כמפורט בסעיף 2 לעיל שנוצלו עד ה-31.12.2023 (כולל), אך לא שולם בעדם שכר
מלא, לא יופחתו ממכסת ימי היעדרות, וכן לא יתבצע זיכוי בגינם במכסה ממנה נוצלו, אלא בכפוף לבקשת העובד.

5. ימי היעדרות כמפורט בסעיף 2 לעיל שנוצלו החל מה-1.1.2024 ועד מועד פרסום חוזר זה ולא
שולם בגינם שכר מלא, יוחזרו למכסה של העובד ממנה נוצלו (בהתאמה לפי אופי יום ההיעדרות), וכן תושלם לעובד את יתרת השכר שלא שולמה לו בגין ימים אלו, והכל לא יאוחר ממשכורת החודש
העוקב לכניסת ההסכם לתוקף.

6. למען הסר ספק, ימי היעדרות שיוחזרו בהתאם לאמור בסעיפים 3 – 5 לעיל הינם על חשבון מכסת
ימי ההיעדרות שבטבלה לעיל.

7. למען הסר ספק, ימי היעדרות שינוצלו החל ממועד פרסום חוזר זה ועד ליום 31.12.2024, ישולם
עבורם שכר מלא במשכורת חודש הניצול וייגרעו ממכסת ימי ההיעדרות שבטבלה.

8. ימי ההיעדרות ניתנים למימוש רק בעת שירות מילואים פעיל של בן הזוג.

9. ימי ההיעדרות ניתנים למימוש גם באופן חלקי כשעות היעדרות ולא בהכרח כניצול של יום עבודה
מלא.

10. ניצול יום היעדרות בהתאם לעילות המנויות בסעיפים 2א – 2ד לעיל, יהיה בכפוף להצגת אישור
רפואי בסמוך למועד ניצולו.

11. הזכות לימי ההיעדרות אינה נצברת מעבר לתום תקופת ההסכם ואינה ניתנת לפדיון.

12. למען הסר ספק, ימי ההיעדרות הם בנוסף לכל זכות אחרת מכל מקור שהוא ובכלל זה אינם באים
בחשבון ימי מחלה או החופשה של העובד.

13. ערך ימי ההיעדרות הינו כשכר בחופשה בהתאם לכללים החלים בכל דירוג. יובהר, כי לגבי עובדי
הוראה, ערך יום היעדרות הינו בהתאם לכללים הקבועים במשרד החינוך לשכר בעד היעדרות
מוצדקת. שווי יום היעדרות הינו בהתאם לחלקיות משרתו של העובד.

14. בן זוג של משרת מילואים שלו מספר ימי חופשה בשכר במהלך שנה קלנדרית העולה על 35 ימים
(למעט חופשת מחלה), מכסת ימי ההיעדרות בתשלום תהיה מחצית מימי ההיעדרות המצוינים     
בטבלה לעיל, וינוצלו בגין העילות המנויות בסעיפים 2א – 2ד לעיל.

15. ניצול ימי מחלה הינם בהתאם לכללים לרבות הצגת אישור מחלה.

שעת היעדרות לבן/ בת זוג של משרת מילואים

בתקופת הוראות החוזר, הזכות הקבועה בסעיף 7(ג)(6) לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 של עובד
בשירות המדינה שהוא בן הזוג של משרת מילואים, על פי התנאים הקבועים שם, תחול גם במקרה בו   
בן הזוג כאמור מועסק במשרה מלאה המפוצלת בין מעסיקים שונים, באופן יחסי אצל כל מעסיק, תוך
הצגת אסמכתא בדבר היקפי המשרה בפועל בקרב כלל המעסיקים.

צבירת חופשה שנתית

לעניין צבירת חופשה שנתית במעבר משנת 2023 לשנת 2024, קיימת הנחיית נציב שירות המדינה   
בדבר הסרת מגבלות ניצול וצבירת ימי חופשה במעבר משנה לשנה – מלחמת חרבות ברזל, מיום
20.11.2023.

לגבי צבירת חופשה שנתית במעבר לשנת 2025 בנסיבות המיוחדות שפורטו בהסכם, יצאו הוראות
בהמשך.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם