02-6700500 שלוחה 1

פאזל

תיקון הסכם קיבוצי (סטודנטים) מיום 18.4.2016

ביום 17.7.2023 נחתם בין המדינה ומעסיקים נוספים, הסכם קיבוצי (להלן: ההסכם המתקן), אשר תיקן את הסכם השכר לעובדים בדירוג סטודנטים מיום 18.4.2016, במסגרתו הוסכם על שינוי ופישוט מבנה השכר של הסטודנטים, כפי שיפורט להלן.

יצוין כי תוספת שקלית 2023 ותוספת אחוזית 2024 המשולמות מכוח ההסכם הקיבוצי (מסגרת) מיום 17.7.2023, אשר נחתם בין המדינה ומעסיקים נוספים ובין הסתדרות העובדים הכללית החדשה (הסכם מסגרת 2023), נכללו בקביעת מבנה השכר החדש לסטודנטים ולא ישולמו כרכיבים נפרדים נוספים, כך שלא יהיה תשלום בכפל.

מובהר כי עדכון מבנה שכר הסטודנטים בשירות המדינה רלוונטי אך ורק למעסיק שההסכם הקיבוצי מיום 18.4.2016 חל עליו ואשר חתם על ההסכם המתקן.

ביום 14.8.2023 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות הביצוע לעניין ההסכם המתקן. 

להלן יפורטו הוראות ביצוע להסכם המתקן, אשר יחולו מיום 1.7.2023 בדיעבד. מובהר כי עד למועד זה כל הכללים החלים לגבי סטודנטים יישארו כפי שהיו טרם החתימה על ההסכם המתקן:

סטודנט לומד לתואר ראשון

רכיב שכר

מבנה שכר עד 30.6.2023

מבנה שכר חדש מ-1.7.2023

שכר יסוד לשעה

לפי שכר מינימום לשעה בהתאם לחוק
שכר מינימום, תשמ"ז-1987

(כיום 30.61 ₪)

עליה הדרגתית של שכר יסוד לשעה, כדלקמן:

מועד עדכון

גובה שכר יסוד לשעה

1.7.2023

31.60 ₪

1.10.2023

32.30 ₪

1.9.2024

33.10 ₪

1.4.2026

33.60 ₪

1.4.2027

34.20 ₪

תוספת וותק

מחושב כמספר
שנות שירות חובה בצה"ל, או בשירות לאומי, בסכום של 20 אגורות (0.2 ₪) לכל
שנת שירות חובה או שנת שירות לאומי, ולא יותר מ-3 שנים בסך הכול לסטודנט לומד
[בסך הכול תוספת בסכום מרבי של 60 אגורות (0.6 ₪)]

אין שינוי, תוספת וותק ממשיכה להיות משולמת
לפי אותם הכללים, כפי ששולמה עד 1.7.2023

סטודנט לומד

תוספת שקלית בערך של 1.00 ₪ בגין כל
שעת עבודה בחודש

תוספת זו מתבטלת

וותק סטודנט

לא היה, מדובר בתוספת חדשה לפי ההסכם
המתקן שמהווה
שכר לכל דבר
ועניין, ותובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, לצורך תשלום גמול לעבודה נוספת,
לרבות משמרות ושכר עידוד, לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים,
התשכ"ג-1963, לעניין הפרשות לקופת גמל לקצבה, הפרשות לקרן השתלמות וכל
הפרשה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב
.

התוספת לא
תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום.

תוספת חדשה
שהתעריף שלה ייקבע בהתאם לשנות וותק בדירוג סטודנטים, כדלקמן:

0.8 ₪ בגין
12 חודשים ראשונים בדירוג סטודנטים, 1.30 ₪ בגין 12 חודשים נוספים (השלמה ל-24
חודשים), מהחודש ה-25 ואילך
1.80

הסכום תשלום = תעריף X כמות שעות העבודה בחודש

קצובת הבראה

ערך הבראה לשעת סטודנט (כיום 1.51 ₪) X שעות עבודה בחודש

 

אין שינוי, תוספת הבראה
ממשיכה להיות משולמת לפי אותם הכללים, כפי ששולמה עד 1.7.2023

קצובת ביגוד

ערך ביגוד
לשעת סטודנט (כיום 0.76 ₪)
X שעות עבודה בחודש

אין שינוי, תוספת ביגוד ממשיכה להיות משולמת
לפי אותם הכללים, כפי ששולמה עד 1.7.2023


 סטודנטים לתואר שני

רכיב שכר

מבנה שכר עד 30.6.2023

מבנה שכר חדש מ-1.7.2023

שכר יסוד לשעה

תעריף קבוע של 15.11 ₪ לכל שעת
עבודה בחודש

עליה הדרגתית של שכר יסוד לשעה,
כדלקמן:

מועד עדכון

גובה שכר יסוד לשעה

1.7.2023

31.60 ₪

1.10.2023

32.30 ₪

1.9.2024

33.10 ₪

1.4.2026

33.60 ₪

1.4.2027

34.20 ₪

תוספת וותק

מחושב כמספר
שנות שירות חובה בצה"ל, או בשירות לאומי, בסכום של 20 אגורות (0.2 ₪) לכל
שנת שירות חובה או שנת שירות לאומי, ולא יותר מ-3 שנים בסך הכול לסטודנט לומד
[בסך הכול תוספת בסכום מרבי של 60 אגורות (0.6 ₪)]

אין שינוי, תוספת וותק ממשיכה להיות משולמת
לפי אותם הכללים, כפי ששולמה עד 1.7.2023

תוספת
אחוזית בשיעור 23.50%

תוספת אחוזית בשיעור אחיד של
23.50%, אשר חושבה על בסיס שכר יסוד ותוספת וותק

תוספת זו מתבטלת

תוספת
אחוזית בשיעור 7.25%

תוספת אחוזית בשיעור אחיד של 7.25%, אשר חושבה על בסיס שכר
יסוד, תוספת וותק ותוספת אחוזית בשיעור של 23.50%

תוספת זו מתבטלת

וותק סטודנט

לא היה, מדובר
בתוספת חדשה לפי ההסכם המתקן שמהווה
שכר לכל דבר ועניין, ותובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה,
לצורך תשלום גמול לעבודה נוספת, לרבות משמרות ושכר עידוד, לעניין פיצויי פיטורים
כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, לעניין הפרשות לקופת גמל
לקצבה, הפרשות לקרן השתלמות וכל הפרשה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב.

התוספת לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום.

תוספת חדשה שהתעריף שלה ייקבע בהתאם לשנות וותק בדירוג סטודנטים, כדלקמן:

0.8 ₪ בגין 12 חודשים ראשונים בדירוג סטודנטים, 1.30 ₪ בגין 12 חודשים
נוספים (השלמה ל-24 חודשים), מהחודש ה-25 ואילך
1.80 ₪

הסכום תשלום = תעריף X כמות שעות העבודה בחודש

תוספת
שקלית לתואר שני

תוספת שקלית בתעריף קבוע בגין כל שעת עבודה בחודש. עד 30.6.2023 התעריף הינו 2.47 ₪

מ-1.7.2023 עודכן תעריף התוספת מ-2.47 ₪ ל-5.00 ₪

קצובת הבראה

ערך הבראה לשעת סטודנט (כיום 1.51 ₪) X שעות עבודה בחודש

 

אין שינוי, תוספת
הבראה ממשיכה להיות משולמת לפי אותם הכללים, כפי ששולמה עד 1.7.2023

קצובת ביגוד

ערך ביגוד
לשעת סטודנט (כיום 0.76 ₪)
X שעות עבודה בחודש

אין שינוי, תוספת ביגוד ממשיכה להיות משולמת
לפי אותם הכללים, כפי ששולמה עד 1.7.2023

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם