02-6700500 שלוחה 1

מס הכנסה

תקופת התיישנות לקביעת חוב בדמי ביטוח בביקורת ניכויים

ביום 20.11.2023 פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר מס' 18 בנושא תקופת ההתיישנות לקביעת חוב בדמי ביטוח בביקורת ניכויים – יישום הוראות החוק לגבי המועד החוקי הקובע את תאריך התחלת תקופת התיישנות של 7 השנים בהן המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלוח דרישה לתשלום חוב דמי ביטוח בעקבות ביקרות ניכויים.

להלן עיקרי החוזר:

§       ההוראות שלהלן יחולו על ביקורת ניכויים לשנים 2016 ואילך. 

§    המועד הקובע למניין 7 השנים הינו מועד קיום חובת רישום/ דיווח או ממועד קבלת מידע מרשות המסים, לפי המוקדם מביניהם:

·      חובת רישום – רישום כמעסיק לפי תקנה 12 בתקנות הביטוח הלאומי (רישום) תשכ"ג 1963.

·       חובת דיווח – דיווח לפי סעיף 355 מתייחס לדיווח של טופס 100 חודשי, טופס 102, טופס 126.

§      במקרה בו למוסד נודע על מידע חדש לתקופה שמעבר ל-7 שנים, מועד התחלת התקופה יהיה היום בו נודע המידע, כך שבמקרים מסוג זה התקופה המבוקרת יכולה להיות ארוכה מ-7 שנים.


דוגמה למידע חדש: הכנסות עובדים שהתקבל לגביהם מידע מרשות המיסים.

§       דוגמאות לקביעת מועד התחלת התקופה

·    הוגש טופס 126 ולא התקבל מידע מרשות המיסים – מועד התחלת התקופה יהיה מועד קיום חובת הדיווח בהגשת טופס 126 סופי.

·      הוגש טופס 126 ולאחריו התקבל מידע מרשות המיסים:

לגבי מידע הכלול בטופס 126 – מועד התחלת התקופה יהיה מועד קיום חובת הדיווח בהגשת טופס 126 סופי. 

לגבי מידע שאינו כלול בטופס 126, מאחר ולא קוימה חובת הדיווח לגבי מידע זה, מועד התחלת התקופה יהיה מועד קבלת המידע מרשות המיסים.

·      לא הוגש טופס 126 ולא התקבל מידע מרשות המיסים – מאחר ולא קוימה חובת הדיווח ולא התקבל מידע משומת ניכויים של רשות המיסים, אין מועד קובע להתחלת התקופה.

·      לא הוגש טופס 126 והתקבל מידע ממס הכנסה – מועד התחלת התקופה יהיה מועד קבלת המידע  במוסד.

§      במידה ויתקבל במוסד מידע חדש שיש בו כדי להשפיע על החיוב בדמי ביטוח, הנהלת האגף תחליט בהתאם לנסיבות האם לתקן את קביעת דמי הביטוח בהתאם למידע שיתקבל.

§    בהליך משפטי שהמוסד צד לו עקב דרישה מהמוסד לשלם גמלאות בגין שנים מוקדמות ל-7 שנים, הביטוח הלאומי יהיה רשאי לערוך ביקורת ניכויים לאותן שנים.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם