02-6700500 שלוחה 1

מס הכנסה

תקנות הביטוח הלאומי (שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום) הוראת שעה חרבות ברזל 2024

בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 283 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, מחויב המעסיק להמשיך לשלם תשלומים לקופות תגמולים ולקרנות פנסיה וכיוצא באלה, בעד פרק הזמן שהעובד שירת במילואים, כאילו לא שירת במילואים והוסיף לעבוד. בעת שגרה, כאשר מספר המגויסים ומשך זמן השירות קצר באופן יחסי, נשאו מעסיקים בנטל זה, לצד תשלום דמי ביטוח, על אף שמדובר בתקופה בה המשרתים לא עבדו. עם זאת, כעת בתקופת מלחמת חרבות ברזל, נוכח גיוס המילואים הנרחב והחריג ובשל הצורך לסייע למעסיקים שרבים מעובדיהם נקראו לשירות מילואים, הפכו הוצאות אלו למכבידות במיוחד.

לצורך מתן מענה לנטל זה, על ציבור המעסיקים ובהתאם להחלטת ממשלה מספר 1295, במסגרתה הוקצה סכום של 2.45 מיליארד שקלים חדשים, במסגרת התקציב הנוסף לשנת 2024, לצורך שיפוי המעסיקים בגין הפרשות פנסיוניות ותשלום דמי ביטוח עבור משרתי מילואים, ובכפוף לתנאים שנקבעו בה, הוצע לקבוע שיפוי למעסיקים בגין תשלומים ששילמו לקופות ולקרנות ועל תשלום דמי ביטוח ששילמו עבור עובדיהם משרתי המילואים, בתקופה שהחל מיום 7.10.2024 ועד ליום 31.12.2024.

בהמשך לכך, ביום 01.05.2024 פורסמו ברשומות תקנות הביטוח הלאומי (שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום) (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2024, לפיהן מעסיקים (למעט מעסיקים ציבוריים) של עובדים שכירים, אשר גויסו לשירות מילואים במהלך התקופה שמיום 7.10.2024 ועד ליום 31.12.2024, יקבלו שיפוי בגין  תשלומים ששילמו לקופת תגמולים או לקופת פנסיה, וכן בגין תשלום דמי ביטוח לאומי, ששילמו בעד עובדיהם ששירתו במילואים לגבי תקופת שירות המילואים האמורה.

שיפוי המעסיק יועבר על ידי המוסד לביטוח לאומי, ויעמוד על שיעור של 20% מסכום ההכנסה ליום של העובד במכפלת ימי שירות המילואים שביצע העובד. גובה ההכנסה לעניין זה הינו הסכום המחושב לפי שכר העובד ב–3 החודשים שקדמו לשירות המילואים. אם העובד עבד פחות משלושה חודשים – יחושב הפיצוי לפי תקופת עבודתו.

עוד נקבע בתקנות כי, התשלומים הראשונים ישולמו למעסיקים עד 60 ימים ממועד פרסום התקנות.

בהמשך לכך, פרסם המוסד לביטוח לאומי, כי נכון להיום, הפיצוי ישולם רק עבור תביעות לתגמולי מילואים שיוגשו מחודש אפריל, והוא יהיה חלק בתשלום התגמול השוטף. בהמשך ישלם המוסד לביטוח לאומי גם למעסיקים עיקריים ומשניים עבור התקופה מתחילת המלחמה. המוסד לביטוח לאומי יעדכן על כך באתר.

מלם שכר – מובילים בשבילכם! נספח א – רשימת היישובים המוטבים לכל שנת המס 2021 ללא שינוי במהלך השנה; נספח ב – רשימת היישובים המוטבים שקיבלו הארכת תקופת ההטבה עד ליום 6.7.2021 בהתאם

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם