02-6700500 שלוחה 1

חוק

תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן), התשפ"ג-2023

ביום 19.12.2011 פורסם ברשומות חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 (להלן: החוק),
הקובע סנקציות מנהליות ומטיל אחריות אזרחית ופלילית (לרבות אחריות אישית) על קבלנים ומזמיני שירות, בתחומי השמירה והאבטחה, הניקיון וההסעדה, בגין הפרות חוקי העבודה השונים, כגון: חוק חופשה שנתית, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק עבודת הנוער, חוק שכר מינימום, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה וכדומה.

החוק מתייחס הן לקבלני כוח אדם והן למזמיני השירות, אשר מחויבים לפקח ולנקוט בכל האמצעים הסבירים בכדי למנוע ביצוע עבירות של הקבלן כלפי עובד המועסק אצל מזמין השירות. לפיכך עובד של קבלן שירות יוכל לתבוע באופן ישיר את מזמין השירות, בנוסף לחברת הקבלן, בגין ההפרות ההוראות השונות המפורטות בחוק.

בנוסף, אוסר החוק על התקשרות בין מזמיני שירות לקבלנים בחוזים שאינם מעניקים לעובדים תנאים מינימאליים ומחייב
התייחסויות לנושאים השונים במסגרת חוזה ההתקשרות בין מזמין השירות לקבלן. החוק מחייב את מזמין השירות וקבלן השירותים לפרט בהסכם השירותים ביניהם, את רכיבי השכר שישלם הקבלן לעובדיו וכן את עלות השכר המינימאלית הכרוכה בהעסקתם של אלו, אשר לא תפחת מערך שעת העבודה שתיקבע על ידי שר העבודה.

בסעיף 28(ב) לחוק נקבע כי, שר העבודה, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יתקין תקנות, אשר יקבעו את רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה, וכן את ערך שעת העבודה לעובד של קבלן לפי סוגי שירות שונים, יכללו הוראות לעניין התחשבות בנתונים משתנים, לרבות וותק.

החוק נכנס לתוקף מיום 19.6.2012 (כעבור 6 חודשים מיום פרסומו ברשומות).

ביום 30.7.2023 פורסמו ברשומות תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן), התשפ"ג-2023 (להלן: התקנות), אשר מסדירות לראשונה את רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת העבודה בסיסי לעובדים בתחומי השמירה והאבטחה, הניקיון וההסעדה, ואת אופן חישובם ביחס לתחומי שירות אלה, ולהלן עיקרן:

רכיבי שכר תלויי אירוע מזכה

§      אירוע מזכה – אירוע שבעקבותיו זכאי עובד לפי החוק או צו הרחבה, לפי העניין, לתשלום רכיב שכר.

§      להלן רשימת רכיבי שכר תלויי אירוע מזכה בכל אחד מתחומי השירות: 

תחום שירות

רכיבי שכר תלויי אירוע מזכה

השמירה והאבטחה

דמי מחלה, דמי חגים, החזר הוצאות נסיעה ותשלום לקופת גמל בעד הוצאות נסיעה, הפרשות לקופת גמל בתקופת לידה והורות או בעת זכאות לגמלת שמירת היריון לפי חוק עבודת נשים, הפרשות לקופת גמל בעת מילואים, יום בחירות, יום זיכרון, חופשה לרגל נישואין, אבל, חופשה לרגל נישואי בן או בת, חופשה לרגל הולדת בן או בת, שי לחג, ולעניין שירות כאמור בגוף ציבורי כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים – גם מענק מצוינות

הניקיון

דמי מחלה, דמי חגים, החזר הוצאות נסיעה ותשלום לקופת גמל בעד הוצאות נסיעה, הפרשות לקופת גמל בתקופת לידה והורות או בעת זכאות לגמלת שמירת היריון לפי חוק עבודת נשים, הפרשות לקופת גמל בעת מילואים, יום בחירות, חופשה לרגל נישואין, אבל, יום זיכרון, שי לחג, ולעניין שירות כאמור בגוף ציבורי כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים – גם מענק מצוינות

ההסעדה

דמי מחלה, דמי חגים, החזר הוצאות נסיעה, השלמת פיצויי פיטורים, הפרשות לקופת גמל בתקופת לידה והורות או בעת זכאות לגמלת שמירת היריון לפי חוק עבודת נשים, הפרשות לקופת גמל בעת מילואים, יום בחירות, יום זיכרון ואבל

§      יודגש כי, מזמין השירות והקבלן נדרשים לערוך התחשבנות בדרך שתיקבע ביניהם, אחת לרבעון לפחות, על הפרשים בין הסכומים ששולמו בעד כל עובד ובין הסכומים המגיעים בפועל בעד רכיב שכר תלוי אירוע מזכה.

אופן חישוב עלות השכר המינימלית

§    עלות השכר המינימלית כמשמעותה בסעיף 28 לחוק, תחושב לפי רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת העבודה  הבסיסי כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות לפי תחומי השירות, בהתאם לוותק העובד אצל הקבלן או באותו מקום עבודה, בתוספת רכיבי שכר תלויי אירוע מזכה ועוד רכיבי גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית.

§    לעניין רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת העבודה הבסיסי, רשאים מזמין שירות וקבלן להסכים ביניהם מראש ובכתב לחשב את ערך שעת העבודה הבסיסי ככולל גם רכיבים התלויים באירוע מזכה כך שרכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת העבודה הבסיסי ואופן חישוב ערך שעת העבודה הבסיסי יהיו לפי התוספת השנייה לתקנות, במקום לפי התוספת הראשונה לתקנות. 

§      זאת ועוד, אם נקבע בהתקשרות בכתב ומראש בין מזמין שירות וקבלן שכר יסוד גבוה מהקבוע בתוספת הראשונה או השנייה, לפי העניין, או שנקבע בה כי העובדים יהיו בעלי הכשרה המזכה בשכר יסוד גבוה מהקבוע בתוספת הראשונה או השנייה, לפי העניין, יעודכנו כל רכיבי השכר בהתאמה לפי שכר היסוד שהוסכם בהתקשרות כאמור.

§   יצוין כי התוספות הראשונה והשנייה לתקנות מפרטות את אופן החישוב, לרבות נוסחאות, ערכים והמקורות לחישובים אלה (חקיקה, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה וכיוצא באלה).

§      למען הסר ספק, אם ערכו של רכיב שכר משתנה לפי היקף המשרה, ערך שעת העבודה הבסיסי והרכיבים הנוספים לפי התקנות, יעודכנו לפי היקף המשרה המתאים.

התחשבנות בין מזמין השירות לקבלן במהלך ההתקשרות

על מזמין השירות והקבלן לערוך התחשבנות, אחת לרבעון לפחות, לגבי כל עובד, לגבי כל אלה:

§      רכיבי שכר המושפעים מוותק של העובדים;

§      רכיבי שכר המושפעים מאורך יום העבודה בפועל בהתאם לצו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר;

§  הסכום הגלובלי המגיע בעד עבודה בשעות נוספות – אם העובד בשירות בתחום השמירה והאבטחה הסכים לתשלום שכר הכולל עבודה בשעות נוספות בהיקף גלובלי לפי צו ההרחבה בענף השמירה, בכפוף להסכמות בין מזמין השירות ובין הקבלן;

§  הפרשי שכר בין הסכומים ששולמו לכל עובד ובין הסכומים המגיעים לו בפועל, בעד רכיב גמול עבודה בשעות נוספות או רכיב גמול עבודה במנוחה השבועית, או המגיעים בשל עבודה בשעות נוספות לפי סעיף 10(א)(1) לחוק שעות עבודה ומנוחה, בהתאם לביצוע בפועל;

§      דמי ביטוח לאומי על סבסוד ארוחות וכל רכיב שכר נוסף המשתלם לעובד לפי דין או הסכם קיבוצי.

עדכון רכיבים במחשבון

§      תחשיב ערך שעת העבודה לפי תקנות אלה יפורסם במחשבון באתר האינטרנט של משרד העבודה.

§    היה ויעודכן רכיב מרכיבי ערך שעת עבודה מכוח הוראת חוק או צו הרחבה, יעודכן ערך שעת העבודה ויפורסם במחשבון באתר האינטרנט ערך השעה המעודכן לפי סעיף 28(ב) לחוק.

תחולת התקנות

§       תחילתן של התקנות ביום 1.1.2024 (להלן: יום התחילה) והן יחולו על התקשרות שתיערך לראשונה ביום התחילה או לאחריו.

למרות האמור לעיל, התקנות יחולו גם על התקשרות שנערכה לפני יום התחילה, ממועד חידוש ההתקשרות או הארכתה אם יחולו ביום התחילה או לאחריו, או מיום 1.1.2025, לפי המוקדם.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם