02-6700500 שלוחה 1

מס הכנסה

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון), התשפ"ג-2023

ביום 12.7.2023 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון), התשפ"ג-2023 (להלן: התיקון), עם תיקון תקנות 19(ב1) ו-19א לפיהן החל מ- 1.9.2023 תוגבל ההפקדה לקופת ביטוח (ביטוח מנהלים) לחלק השכר שמעל פעמיים השכר הממוצע במשק, כך שהחלק שעד לפעמיים השכר הממוצע במשק יופקד לקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח (קרן פנסיה או קופת גמל).

תקרת ההפקדה הזו נקבעה בהתאם לתקרת ההפקדה החודשית, אשר מתעדכנת מדי שנה בחודש ינואר, בהתאם לעדכון בגובה השכר הממוצע במשק. נכון לשנת 2023 גובה השכר הממוצע במשק עומד על סך של 11,870 ₪ לחודש. מכאן, נכון לשנת 2023, תקרה ההפקדה החודשית העומדת על סך של 4,867 ₪  (11,870 * 2 * 20.5%).

זאת ועוד, קובע התיקון כי לא יהיה ניתן להפקיד לפוליסת ביטוח לקצבה במעמד "עצמאי", אלא אם הופקד בגינו באותה שנת מס לקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח לפחות סכום העומד על "מכפלת תקרת ההפקדה החודשית ב-12". נכון לשנת 2023 סכום זה עומד על סך של 58,400 ₪ לשנה (12 * 4,867).

בהמשך לכך, ביום 12.7.2023 פורסמו ברשומות באותו קובץ התקנות (מס1 10716) גם תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(העברת כספים בין קופות גמל)(תיקון), התשפ"ג-2023 לפיהן תוקנו הוראות החוק ביחס לאפשרויות ניוד כספים לפוליסות ביטוח לקצבה שייפתחו מיום 1.9.2023 כך שיותאמו למגבלה החדשה, כמפורט לעיל.

מטרת התיקון הינה להבטיח קצבה ראויה במועד הפרישה לכלל החוסכים, וזאת בהתאם להחלטת הממשלה מס' 202 מיום 24.2.2023 שעניינה "הגברת התחרות בענף התיווך לביטוח ולחיסכון".

יחד עם זאת, יודגש כי, תיקון חקיקה הנ"ל אינו חל על פוליסות ביטוח שנפתחו לפני 1.9.2023, הווה אומר שאין שינוי כלשהו ביחס להפקדות הקיימות כיום או יהיו בעתיד לפוליסות ביטוח שנפתחו לפני 1.9.2023.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם