02-6700500 שלוחה 1

פאזל

תשלום דמי חבר באגודות מקצועיות בדירוגים אקדמאים בשירות הציבורי לשנת 2023

בהתאם לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 15.10.2023, בשכר אוקטובר 2023 בוצע תשלום דמי חבר באגודות המקצועיות לעובדים בדרוגים מהנדסים, אקדמאים ב-מח"ר ועיתונאים בשירות הציבורי, בסך של 858 ₪, בכפוף לחלקיות המשרה של העובד ותקופת השירות בדירוגים המזכים במהלך שנת 2023. התשלום מגולם לצרכי מס.

בנוסף, עודכן סכום ההשתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות של לשכת המבקרים הפנימיים לסך של 473 ₪.

לגבי עובדים בכל הדירוגים האחרים, יש לפעול לעניין החזר דמי החבר באגודות מקצועיות לפי האמור בחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 29.1.2023, כדלקמן:

החזר דמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2023
סכום ההשתתפות בגין חברות באגודת בית ההנדסאי והטכנאי ובעמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי, יעודכן לסך של 434 ₪ לשנה, עבור כל אחת מהאגודות. סכום ההשתתפות בגין חברות באגודות מקצועיות אחרות, יעודכן לסך של 422 ₪ לשנה, עבור אגודה אחת. יצוין כי השתתפות המעסיק בדמי החבר תהיה עבור שתי אגודות לכל היותר.
   
החזר דמי חבר בלשכת רואי החשבון
רואי חשבון אשר לא קיבלו במשכורת חודש אוקטובר 2023, תשלום  (מגולם) בגין דמי חבר, זכאים להשתתפות בדמי החבר בלשכת רואי החשבון. סכום ההשתתפות המרבי בדמי החבר, החל מ- 1.1.2023 יעודכן לסך של 868 ₪ לשנה.

שמאי מקרקעין – אגרה שנתית למועצת השמאים
שמאי מקרקעין, אשר לא קיבלו במשכורת חודש אוקטובר 2023, תשלום (מגולם) בגין דמי חבר, זכאים להשתתפות בדמי חבר באגודת השמאים, בנוסף לאגרה השנתית המשולמת למועצת השמאים על פי סעיף 8 לחוק שמאי המקרקעין התשכ"ב-1962.
סכום ההשתתפות המרבי בדמי החבר, החל מ- 1.1.2022 יעודכן לסך של 868 ₪ לשנה.

החזר דמי חבר – כללי
לעובדים בדירוגים שאינם נזכרים לעיל ואשר לא חל לגביהם שינוי בכללי השתתפות המעסיק בדמי החבר באגודות מקצועיות, בתוקף מ-1.1.2023 תעודכן תקרת השתתפות המעסיק בדמי החבר לסך של 422 ₪ לשנה (לאגודה אחת).
השתתפות המעסיק בדמי החבר לעניין סעיף זה תהיה עבור שתי אגודות לכל היותר.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם