02-6700500 שלוחה 1

תשלום לתומכות חינוך שתועסקנה בחופשת החנוכה וחופשת החורף בקייטנות בחופשת החנוכה תשפ"ד 2023 ופגרת החורף 2023/2024

ביום 3.12.2023 פרסמו מרכז השלטון המקומי בישראל, מרכז השלטון האזורי בישראל, שלוש הערים הגדולות והסתדרות המעוף הודעה בענייני עובדים מס' 20/2023 בנושא תשלום לתומכות חינוך שתועסקנה בחופשת החנוכה וחופשת החורף בקייטנות בית הספר של החגים בגנים ובבתי הספר לילדים בגילאים 3-9 בחופשת החנוכה
תשפ"ד 2023 ופגרת החורף 2024/2023. לפי ההודעה: 


רשות מקומית אשר תבחר להפעיל קייטנה בפגרת החנוכה או פגרת החורף תוכל להעסיק את תומכות החינוך במסגרת תכנית ניצנים ובחינוך המיוחד גם שלא במסגרת תכנית ניצנים ובלבד שישולם לעובדת תשלום נוסף כמפורט בהודעה זו, כדלקמן;


מועדי הפעלת התכנית:

§    מועדי הפעלת קייטנות במגזר היהודי: 

בחופשת החנוכה 2023 – 5 ימי פעילות רצופים, החל מיום ראשון 10.12.2023 כ"ז בכסלו התשפ"ד ועד יום חמישי 14.12.2023 ב' בטבת התשפ"ד (בסה"כ 5 ימים).

§    מועדי הפעלת התכנית במגזר הלא יהודי:

בחופשת החורף 2024/2023 התוכנית תפעל בחופשות הרשמיות, 5 ימי עבודה בלבד ברציפות (עפ"י ימי הפעילות במוסדות החינוך) החל מיום ראשון י"ב בטבת התשפ"ד 24.12.2023 ועד יום שני, כ"ז בטבת התשפ"ד 8.1.2024.

תחולה והתגמול בגין עבודה בתכנית:

§     כל עובדת אשר ההסכם הקיבוצי מיום 8.8.2023 חל עליה אשר תועסק כתומכת חינוך גן במועדים לעיל, חמישה (5) ימים משעה 7:30 ועד לשעה, 13:30 לרבות בחינוך המיוחד, תהיה זכאית לתשלום נוסף בסך של 37 ₪ לשעת עבודה בפועל (קרי תוספת של 1,110 ₪ לכל התקופה) (להלן: התשלום הנוסף). למען הסר ספק, עבודה חלקית תזכה בחלק יחסי של התשלום הנ"ל. 

§     סדר השיבוץ לעבודה יהיה כאמור בפרק יד1 להסכם מיום 8.8.2023 על הרשות להקפיד על סדר השיבוץ כאמור בהסכם.

§    רשות מקומית תוכל להעסיק מעבר לשעה 13:30 רק תומכות חינוך אשר החלו עבודתן לאחר ה- 15.8.2016 גם במקרה כזה, תהיה העובדת זכאית לתוספת לשכרה בסך של 37 ₪ לשעה בגין כל שעת עבודה בפועל. 

§     תומכת חינוך אישית (שצמודה לילד, לרבות חונכת לילד בודד ותומכת חינוך רפואית), אשר הילד אותו היא חונכת נמצא במסגרת הקייטנה, תקבל בגין כל יום בו תעבוד 5 שעות לפחות,
תוספת בסך 75 ₪.

§   תומכת חינוך אישית, (לרבות תומכת חינוך בית ותומכת חינוך רפואית), אשר הילד אותו היא חונכת לא נמצא במסגרת החינוכית והיא תועסק כתומכת חינוך בקייטנה, במשך התקופה (כולה או חלקה) זכאית לתוספת כאמור לעיל. 


חינוך מיוחד

§     רשות מקומית שתעסיק תומכת חינוך, בחינוך המיוחד בקייטנה במועדים הנ"ל במסגרות של חינוך מיוחד (הגם שלא במסגרת קייטנות ניצנים) תשלם לתומכת החינוך תגמול נוסף בסך של 37 ₪ לשעה בגין כל שעת עבודה בפועל משעה 7:30 ועד לשעה 13:30 (6 שעות עבודה ביום).

§     מובהר כי לא יחול שינוי בשעות העסקת
עובדות בחינוך המיוחד וכן כי עובדת במסגרת החינוך המיוחד הבינוני/ קשה אשר תועסק מעבר ל- 5 ימים ו/או מעבר ל- 6 שעות עבודה ביום,
תמשיך להיות זכאית בגין כל שעת עבודה בפועל לתוספת סך של 24 ₪. 


מעמד התשלום הנוסף

§     התשלום הנוסף ירשם בשורה נפרדת בתלוש השכר, מעמדו יהיה כרכיב עבודה נוספת לרבות לעניין ההפרשות לתנאים סוציאליים בגין עבודה נוספת. 

§      התשלום הנוסף לא יובא בחשבון לעניין השלמת שכר מינימום ולא יקוזז מכל תוספת אחרת המשתלמת לתומכות החינוך. 

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם