02-6700500 שלוחה 1

תשלום מענק חד פעמי – הסכם מסגרת 2023

בדף המידע של מלם שכר לחודש מרץ 2023 פורסם בהרחבה על אודות ההבנות שהגיעו אליהן משרד האוצר וההסתדרות בנוגע להסכם המסגרת במגזר הציבורי לשנים 2020-2027 בכלל (להלן: ההבנות), ולגבי תשלום המקדמה על חשבון מענק חד פעמי בסך 6,000 ₪ , בפרט.

בהמשך להבנות הנ"ל, ביום 17.7.2023 נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת) (להלן: ההסכם) עליו פורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש יולי 2023. ההסכם מתייחס, בין השאר, לתשלום המענק בכפוף ליתר תנאי הזכאות ואופן תשלום סכום המענק הסופי.

ביום 14.8.2023 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע לעניין תשלום המענק, כדלקמן:

כללי

 • ראשית כל, יצוין כי הוראות הביצוע לתשלום המענק מיום 14.8.2023 רק משלימות את הוראות הביצוע לתשלום המקדמה על חשבון המענק מיום 20.3.2023 ולא גורעות מהן.
 • לכן, בתיאום עם משרד האוצר, הוחלט לא לנכות את המקדמה ששולמה במשכורת חודש מרץ 2023 ולהפוך אותה למענק עצמו.
 • הוראות הביצוע מיום 14.8.2023 לתשלום המענק שונות מהוראות הביצוע מיום 20.3.2023 לתשלום המקדמה על חשבון המענק בשלושה שינויים עיקריים הבאים:
 • קביעת הזכאות לפי תקופת השלמה (יפורט בהמשך) למי שלא עמד בתנאי הזכאות לפי תקופת אכשרה שמיום 1.6.2022 ועד 28.2.2023;
 • התייחסות לתקופת השירות בחוץ לארץ בתור שליחי המדינה לעניין קביעת הזכאות;
 • עדכון רשימת דירוגים מזכים במענק.


להלן הטבלה המפרטת את השינויים בין הוראות הביצוע לתשלום המקדמה על חשבון המענק, כפי שבוצע במשכורת חודש מרץ 2023 לבין הוראות הביצוע לתשלום המענק עצמו, כפי שבוצע במשכורת חודש אוגוסט 2023:

תנאי / רכיב חישוב

מקדמת על חשבון המענק

המענק החד פעמי

תנאי סף א;

עובד נמצא בשירות פעיל בשירות המדינה נכון ל-1.3.2023

אין
שינוי

תנאי סף ב'

נכון ל-1.3.2023 שכרו של עובד
מדורג לפי אחד הדירוגים המזכים במענק

אין שינוי

תנאי סף ג'

עובד עבד ברצף ובאחד
הדירוגים המזכים
בתקופה שמיום 1.6.2022 עד 28.2.2023 (להלן: תקופת
אכשרה
)

לגבי עובד, אשר במהלך תקופת אכשרה שהה בהפסקה זמנית (חל"ת וכדומה), ו/או שכרו שולם לפי דירוג שלא מזכה במענק, נדרש לבדוק אם יש רצף העסקה אחר באחד הדירוגים המזכים במהלך 9 חודשים מלאים בתקופה שמ- 1.10.2021 עד 31.12.2023 (להלן: תקופת השלמה)

הפסקות
עבודה שלא קוטעות רצף ויש להתייחס אליהן כאילו עובד עבד ברצף
לעניין תקופת אכשרה /
תקופת השלמה

שירות מילואים;

תקופת לידה והורות לפי חוק עבודת נשים,
התשי"ד-1954;

תקופת חופשת מחלה כאמור בפסקה
33.210 לתקשי"ר (במשכורת, בחצי משכורת או ללא משכורת);

היעדרות באישור המעסיק ובתשלום
(כגון, חופשת מנוחה או השתלמות בשכר).

אין שינוי.

נוספה תקופת שירות בחוץ לארץ בתור שליח המדינה.

תקופת השקלול

מ-1.10.2022
עד 31.3.2023

אין
שינוי

הפסקות
עבודה שנלקחות בחשבון לחישוב המענק במהלך תקופת השקלול

שירות מילואים;

תקופת לידה והורות לפי חוק עבודת
נשים, התשי"ד-1954;

תקופת חופשת מחלה כאמור בפסקה
33.210 לתקשי"ר (במשכורת, בחצי משכורת או ללא משכורת);

חל"ת בשל מגפת קורונה במהלך
התקופה מ-1.10.2020 עד 30.6.2021;

תקופת מגפת קורונה בה הוגדר עובד
כ"עובד בהסדר" כהגדרתו בהסכם הקיבוצי מיום 16.9.2020;

היעדרות באישור המעסיק ובתשלום
(כגון, חופשת מנוחה או השתלמות בשכר).

אין שינוי

מועדי תשלום המקדמה /
המענק

מרץ
2023

מי שעמד בכל תנאי הזכאות נכון לחודש אוגוסט 2023, ישולם המענק במשכורת חודש אוגוסט 2023;

מי שימלא אחר כל תנאי הזכאות ממשכורת חודש ספטמבר 2023 ועד למשכרות חודש דצמבר 2023, ישולם המענק במשכורת חודש ינואר 2024.

עובד שימלא אחר כל תנאי הזכאות ממשכורת חודש ספטמבר 2023 ועד למשכרות חודש דצמבר 2023 ואשר יחסי העבודה עמו יסתיימו לפני ינואר 2024 – יוקדם מועד תשלום המענק וישולם במשכורת חודש העבודה האחרון.

 
 

הוראות מיוחדות לעניין חישוב הרצף בעת סיום יחסי עובד מעסיק וחידושם אצל אותו מעסיק כאשר לא חלו ימי עבודה בין ההפסקה לחידוש

לעניין חישוב הרצף כאמור לעיל לגבי תקופת אכשרה ותקופת השלמה, לא יראו כהפסקה ברצף מקרה בו הופסקו יחסי עובד-מעסיק וחודשו אצל אותו מעסיק (בתפקיד אחר), אם בין מועד הפסקת יחסי העבודה ובין חידושם כאמור, חלו רק ימים שאינם ימי עבודה (לרבות ימי שישי לעובדים המועסקים 5 ימים בשבוע) במועד סיום העסקתם ולאחר חידושם.

תקופת אכשרה והשלמה מיוחדת למפקחים ביחידה להגנת הצומח במשרד החקלאות, אשר אינם מועסקים באופן רציף שנה מלאה

לגבי עובדים (לפי רשימה סגורה), אשר הועסקו כמפקחים ביחידה להגנת הצומח במשרד החקלאות:

 • תקופת אכשרה הינה מיום 1.9.2022 עד ליום 1.5.2023 (במקום מיום 1.6.2022 ועד ליום 28.2.2023);
 • תקופת השלמה מונה 8 חודשים (במקום 9 חודשים) בהם עבדו כמפקחים ביחידה להגנת הצומח במשרד החקלאות.
 • בחודשי חישוב העסקה ובחודשי חישוב חלקיות המשרה, יבואו רק תקופות בהם הועסקו העובדים כמפקחים ביחידה להגנת הצומח במשרד החקלאות או באחד או יותר מהדירוגים המזכים.

הבהרות לגבי דירוגים מיוחדים

 • לפי הבהרת מרכז השלטון המקומי, דירוג תומכות חינוך מזכה במענק.
 • לפי הבהרת הממונה על השכר והסכמי עבודה תקופת עבודה כיועץ פרלמנטרי בכנסת תיחשב כתקופת עבודה בשירות המדינה בדירוג מזכה במענק.
 • להלן רשימת הדירוגים שאינם זכאים למענק:
 • משפטנים ששכרם צמוד לשכר נושא משרה שיפוטית;
 • סנגור ציבורי ששכרו צמוד לשכר נושא משרה שיפוטית;
 • פרקליטים ששכרם צמוד לשכר נושא משרה שיפוטית;
 • המחקר האזרחי;
 • רופאים וטרינרים.
 • למען הסר ספק – שליחי המדינה בחו"ל, אשר שכרם משולם בהתאם להחלטת הועדה הבין משרדית לשכר ותנאי שירות בחו"ל מיום 24.12.2017, וכפי שתעודכן מעת לעת, אינם דירוג מזכה במענק. אולם, לגבי עובד שהיה שליח במהלך תקופת האכשרה וביום 1.3.2023 הועסק בישראל בדירוג מזכה, תקופת השליחות תובא בחשבון לעניין תקופת האכשרה, אך לא תובא בחשבון לעניין תקופת החישוב (שקלול) המענק.

הוראות מיוחדות לגבי עובדים המועסקים בחלק מסוגי החוזים המיוחדים בשירות המדינה

המענק ישולם לעובדים המועסקים בחלק מסוגי החוזים המיוחדים בשירות המדינה, למעט עובדים ששכרם לעניין חישוב פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1993, עולה על נמוך מבין השניים:

 • שיעור של 96.5% מרמת השכר הנמוכה ביותר של סמנכ"ל בחוזה בכירים;
 • סכום של 22,907 ₪.

  יודגש
  כי אין שינוי בכללי התשלום והשקלול של המענק ביחס לתשלום המקדמה. הכללים המלאים פורסמו בדף המידע של מלם שכר לחודש מרץ 2023.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם