02-6700500 שלוחה 1

תשלום מענק יובל במגזר ציבורי לשנת 2023

עובדים פעילים

  • עפ"י הסכמי השכר הקיבוציים, במשכורת חודש ספטמבר משולם מענק יובל למרבית הדירוגים במגזר הציבורי, למעט לעובדים בדרוג חוזה אישי. העובדים המדורגים בדירוג אחים ואחיות, זכאים לתשלום מענק יובל במשכורת חודש נובמבר, ואילו לעובדי ההוראה שולם המענק במשכורת חודש יוני.
  • בדירוגי רופאים ומשפטנים, הוותק הנדרש לקבלת מענק יובל הינו 30 שנה. בשאר הדירוגים הוותק המינימאלי הנדרש הינו 25 שנה. הוותק לצורך תשלום מענק יובל אינו כולל שנות ותק מואץ כגון: לימודי תואר שני / שלישי, לימודי תעודה וכדומה.
  • סכום מענק היובל מחושב לפי 60% מהשכר המהווה בסיס לערך שעה, ובהתאם לחלקיות המשרה וימי העבודה בשנת הזכאות.
  • לגבי עובדי המדינה, המבוטחים בהסדר פנסיה תקציבית, מענק היובל אינו שכר קובע לכל דבר ועניין, ולא מהווה בסיס להפרשות סוציאליות כגון: קופת גמל וקרן השתלמות.
  • לגבי עובדי המדינה, המבוטחים בהסדר של פנסיה צוברת בלבד, סכום מענק היובל נכלל בבסיס לביצוע הפרשות פנסיוניות ברובד השני (עבודה נוספת).


     גמלאים שקצבתם הוקפאה והוצמדה למדד

  • סכום מענק יובל המשולם לגמלאים, אשר היו זכאים לו ערב הפרישה, משולם בסכום קבוע שקלי, בדומה לתשלום הקצבה שמוקפאת וצמודה למדד המחירים לצרכן. סכום מענק היובל המעודכן, צמוד למדד שמפורסם בחודש ינואר של כל שנה.
  • בשנת הפרישה זכאי גמלאי לתשלום מענק יובל בתור עובד פעיל, עבור כל השנה. בשנה העוקבת לשנת הפרישה, מתבצעת ההצמדה בהתאם לעליית המדד מחודש הפרישה ועד לחודש דצמבר של שנת הפרישה.
  • מהשנה השנייה אחרי שנת הפרישה ואילך, מוצמד סכום מענק היובל למדד חודש דצמבר, לעומת מדד חודש ינואר.
  • בתוך כך, בקצבת חודש ספטמבר 2023, משולם מענק יובל לגמלאים בפנסיה תקציבית, שפרשו עד סוף שנת 2022, כולל. גובה מענק היובל מחושב כסכום המענק ששולם בשנה שעברה (2022), בתוספת הפרשי הצמדה, בהתאם למדד שפורסם בחודש ינואר 2023, זאת ע"י הכללת תוספת לקצבה, בשל הצמדה למדד, כחלק מהבסיס לתשלום המענק.

ביום 8.2.2022 פורסם ברשומות חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס'7), התשפ"ב-2022, המאריך את הטבת המס לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי בארבע שנים נוספות (עד שנת 2025). בהמשך לכך, ביום 10.2.2022 פרסמה רשות המסים את ההנחיות ליישום ההטבה, לפיהן תוקף ההטבה הוא מתחילת שנת המס 2022 וחודש פברואר יכלול גם החזר רטרואקטיבי של הפרשים מחודש ינואר (בכפוף לזכאות).

ההטבה מעניקה זיכוי במס הכנסה בשיעור של 20% מההכנסה החייבת במס ועד לתקרה שנתית של 246,120 ₪ בשנת המס 2022. זכאים להטבה תושבי יישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים במרחק של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה (יישובי עוטף עזה), וכן יישובים ואזורים נוספים שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה, בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה. הישובים מבקיעים, ברור חייל ודורות נכללים ברשימת זו של ישובים מוטבים.

את ההטבה ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק והצגת אישור מהמועצה המקומית על מגורים בישוב מזכה. לוח הניכויים המשמש מעסיקים יעודכן בהתאם לשינויים בחוק. שכירים שעובדים אצל יותר ממעסיק אחד יכולים לקבל את ההטבה באמצעות תיאום מס במערכת המקוונת. תושבים בישובים מזכים שטרם ערכו תיאום מס לשנת 2022 מוזמנים לערוך אותם במערכת תיאומי המס המקוונת. כמו כן, רשות המיסים תתקן באופן יזום תיאומי מס שהופקו במהלך חודש ינואר, לפני אישור החוק. האישורים המתוקנים ישלחו בדואר וניתן יהיה להורידם באזור האישי באתר רשות המסים..

יצוין כי היות וכבר בחודש ינואר 2022 פרסמה רשות המסים בישראל על הכוונה להאריך את ההטבה, במערכות השכר של מלם שכר לא בוטלה ההטבה האמורה בשכר ינואר ובחודש פברואר בוצע עדכון תקרה בלבד בהתאם לשיעור עליית המדד.

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם