02-6700500 שלוחה 1

הארכת תאומי מס לשנת 2024

כמדי שנה, בתחילת כל שנת מס חדשה מאפשרת רשות המיסים "משיכה" של תיאומי מס משנת המס הקודמת, לצורך חישוב המס בחודשים הראשונים של שנת המס החדשה. בהתאם לכך, בתחילת שנת המס 2024 תינתן ארכה לתיאומי מס מפקיד שומה, כולל התייחסות להפרשות מעסיק לקרן השתלמות ופנסיה, אשר הופקו לשנת המס 2023, כמפורט להלן: §       כלל הציבור (למעט ציבור הגמלאים מקבלי הקצבאות) – […]

תשלום לתומכות חינוך שתועסקנה בחופשת החנוכה וחופשת החורף בקייטנות בחופשת החנוכה תשפ"ד 2023 ופגרת החורף 2023/2024

ביום 3.12.2023 פרסמו מרכז השלטון המקומי בישראל, מרכז השלטון האזורי בישראל, שלוש הערים הגדולות והסתדרות המעוף הודעה בענייני עובדים מס' 20/2023 בנושא תשלום לתומכות חינוך שתועסקנה בחופשת החנוכה וחופשת החורף בקייטנות בית הספר של החגים בגנים ובבתי הספר לילדים בגילאים 3-9 בחופשת החנוכהתשפ"ד 2023 ופגרת החורף 2024/2023. לפי ההודעה:  רשות מקומית אשר תבחר להפעיל קייטנה בפגרת החנוכה או פגרת החורף תוכל […]

תשלום תמריץ אי היעדרות לתומכות חינוך

בדף המידע של מלם שכר פלוס לחודש אוגוסט 2023, פורסם בהרחבה על אודות הסכם קיבוצי כללי שנחתם ביום 8.8.2023 בעניין תומכות חינוך, במסגרתו, בין השאר, החל מחודש אוקטובר 2023 תומכות החינוך היו אמורות להתחיל לקבל תמריץ אי היעדרות בהתאם לכללי ותנאי הזכאות לתמריץ זה לפי ההסכם. כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש אוקטובר 2023, ביום 18.10.2023 פרסמו מרכז השלטון המקומי בישראל, […]

הנחיות חריגות בעניין צבירת ימי חופשה בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"

ביום 27.11.2023 הממונה על השכר והסכמי עבודה פרסם למעסיקים במגזר הציבורי הנחיות חריגות בעניין צבירת ימי חופשה בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", כדלקמן: §       לנוכח המצב הביטחוני ולאור הנסיבות החריגות שנוצרו, מנכ"ל העומד בראש גוף במגזר הציבורי או מי מטעמו יהיה רשאי,      לפי שיקול דעתו המקצועי וצרכי העבודה, לאשר לעובד כאמור לגרור את ימי החופשה שברשותו ביום 31.12.2023 – אשר […]

חרבות ברזל: הארכת תוקף היתרים מיוחדים לפי חוק שעות עבודה ומנוחה

בשלמלחמת חרבות ברזל ועל מנת להקל על ציבור בעלי אישורים רגולטוריים  בתקופה לא שגרתית זו, בין היתר, אישרה הכנסת ביום 25.10.2023 את חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה-חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מתקני גז), התשפ"ד-2023 (להלן: חוק דחיית מועדים). חוק דחיית מועדים  קובע הארכת מועדים  של 3 חודשים, בין היתר, בכל הנוגע להיתרים מיוחדים שניתנו עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה, ובלבד […]

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (הוראות שעה–חרבות ברזל), התשפ"ד-2023

ביום 28.11.2023 פורסם ברשומות חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון מס' 5 והוראת שעה – חרבותברזל), התשפ"ד-2023 ולהלן עיקריו: ההגנה מפני פיטורים §     במסגרת הוראת השעה ניתנת הגנה מפני פיטורים, בנוסף לקבוצות הקיימות היום בחוק, גם לקבוצות העובדים הבאות: ·    הורה שנעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו, עקב סגירת מוסד החינוך בהתאם לסעיף 2(ב)(1) לחוק כיום, תוחל גם […]

הסכם שכר בדרוג אחיות מיום 11.12.2023

ביום 1.12.2023 נחתם בין ממשלת ישראל, שירותי בריאות כללית, הסתדרות מדיצינית הדסה, אסותא אשדוד ובתי חולים עירוניים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי לעדכוןתנאי העסקה של עובדים בדירוג אחים ואחיות. בהמשך לכך ביום 7.12.2023 פרסם אגף השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע להסכם השכר לאחיות, כדלקמן: תחולה §    הוראה זו תחול על העובדות אשר משכורתם מחושבת לפי ההסכמים הקיבוציים החלים על דירוג […]

תקופת התיישנות לקביעת חוב בדמי ביטוח בביקורת ניכויים

ביום 20.11.2023 פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר מס' 18 בנושא תקופת ההתיישנות לקביעת חוב בדמי ביטוח בביקורת ניכויים – יישום הוראות החוק לגבי המועד החוקי הקובע את תאריך התחלת תקופת התיישנות של 7 השנים בהן המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלוח דרישה לתשלום חוב דמי ביטוח בעקבות ביקרות ניכויים. להלן עיקרי החוזר: §       ההוראות שלהלן יחולו על ביקורת ניכויים לשנים 2016 ואילך.  […]

הסכם בדבר מתן מענקי עידוד והמשך תעסוקה – מלחמת "חרבות ברזל" לפי חוק הביטוח הלאומי

ביום 29.11.2023 פורסם ברשומות הסכם בדבר מתן מענקי עידוד והמשך תעסוקה–מלחמת חרבות  ברזל, אשר נחתם ביום 27.11.2023 בין ממשלת ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי ולהלן עיקריו: הגדרות §       יישוב מפונה – אחד היישובים המנויים בהחלטות הממשלה, לרבות יישובים שיתווספו להחלטות הממשלה מזמן לזמן לעת, אך בכל מקרה לא יגרע יישוב מהוראות הסכם זה אף אם […]

אישור קיבוע זכויות – הוספת אישור למשלם הקצבה

ביום 6.12.2023 פרסמה רשות המסים בישראל חוזר לפקידי השומה, מעסיקים ולשכות השירות בנושא אישור קיבוע זכויות – הוספת אישור למשלם הקצבה, כדלקמן:  §   יחיד שהגיע לגיל פרישה (כהגדרתו בחוק גיל פרישה) בשנת 2012 ואילך, ומקבל קצבה, זכאי  פטור על  קצבה בהתאם להוראות    סעיף 9א ותיקון 190 לפקודת מס הכנסה. בהתאם לתיקון זה, על מקבל הקצבה לבצע קיבוע זכויות שיאפשר […]

תפריט נגישות

לקבלת הצעה, השאירו פרטים
ונציג שלנו יחזור אליכם