EN
מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
חופשה ומנוחה

חופשה ומנוחה

כיצד ניתן לחשב את מספר ימי החופשה להם זכאי עובד במשרה מלאה אשר עבד שנה שלמה?

חוק חופשה שנתית מפרט את מספר ימי החופשה להם זכאי עובד, בהתאם לוותק שלו אצל המעסיק. כך למשל, עובד בשנת עבודתו הראשונה עד החמישית אצל אותו מעסיק, זכאי ל-16 ימי חופשה (ברוטו). ימים אלה כוללים גם את המנוחה השבועית ולפיכך עובד המועסק במשך חמישה ימים בשבוע, למעשה ייהנה בשנת עבודתו הראשונה מ-12 ימי חופשה (נטו). עובד המועסק במשך שישה ימים בשבוע, למעשה ייהנה בשנת עבודתו הראשונה מ- 14 ימי חופשה. עם הוותק, עולה הזכאות לימי החופשה.

לכמה ימי חופשה זכאי עובד במשרה חלקית או עובד במשרה מלאה אשר לא הועסק במשך שנה שלמה ?

א. אם התקיימו יחסי עובד-מעביד במשך כל השנה הקלנדארית:

אם העובד עבד לפחות 200 יום בשנה - יקבל חופשה באופן מלא, כקבוע בחוק. אם העובד עבד פחות מ-200 יום - יקבל את ימי חופשה באופן יחסי כיחס מספר ימי העבודה בפועל ל-200.

ב. אם התקיימו יחסי עובד-מעביד רק בחלק מהשנה הקלנדארית:

אם עובד עבד לפחות 240 יום, יהיה זכאי לימי חופשה באופן מלא, כקבוע בחוק. אם עבד פחות מ-240 יום יהיה זכאי לחלק יחסי של ימי החופשה, כיחס מספר ימי העבודה בפועל ל-240. 

מה גובה דמי החופשה להם זכאי עובד היוצא לחופשה שנתית?

לעובד במשכורת יש להמשיך ולשלם את אותה המשכורת כאילו הגיע לעבודה באותם ימים.

לעובד בשכר יש לשלם בעבור כל יום את "השכר היומי הממוצע" שלו שהוא השכר הכולל בשלושת חודשי העבודה המלאים ביותר של העובד במהלך 12 החודשים האחרונים מחולקים ב-90. אם מדובר בעובד אשר עבד פחות מ-75 יום רצופים בשנה, יש לשלם לו תמורת חופשה בגובה 4% מהסכום אשר השתכר. במקרה כזה העובד לא זכאי לצבירת ימי חופשה בנוסף לתשלום תמורת החופשה כאמור.

מהם דמי חופשה?

דמי חופשה הם התשלומים אותם על המעביד לשלם לעובד אשר יוצא לחופשה שנתית במסגרת ימי החופשה הצבורים לזכותו. 

מהו השכר הקובע לתשלום דמי חופשה?

השכר הקובע לעניין חישוב דמי חופשה הוא שכרו הממוצע של העובד אשר נקבע בחישוב כולל כל תמורה המשתלמת לעובד בעד עבודתו הרגילה, לרבות עמלות- במידה ומשולמות באופן רגיל. 

מהי תמורת חופשה?

תמורת חופשה הינו תשלום המשולם לעובד אשר לא מועסק במשך לפחות 75 ימים רצופים במהלך שנת עבודה. עובד שכזה אינו זכאי לצבירת ימי חופשה ולניצול ימי חופשה, אלא מקבל תשלום חודשי המהווה 4% משכרו, שהינו תמורת חופשתו. התשלומים הינם בתוספת לתשלום השכר, על אף שהעובד לא יצא לחופשה.

מהו פדיון חופשה?
פדיון חופשה הוא פדיון בכסף של ימי החופשה הצבורים והלא מנוצלים של עובד אשר מסיים את תקופת עבודתו אצל המעסיק. הסכום המשולם כפדיון חופשה פטור מדמי ביטוח לאומי. להדגיש - כעיקרון על העובד לנצל את ימי החופשה המגיעים לו כחוק לשם חופשה ומנוחה ולא ניתן להמירם לכסף, אלא עם סיום עבודתו של העובד אצל המעסיק. הוראת החוק המחייבת פדיון חופשה בסוף העסקה ומאידך אוסרת על המרת ימי החופשה בכסף במהלך תקופת העסקה- מתייחסת רק לימי החופשה הנקובים בחוק. לגבי ימי חופשה נוספים הניתנים לעובד מכוח הסכם מיטיב, יכולים הצדדים להסכים בניהם כיצד יינתנו או ישולמו.
האם ניתן להמיר ימי חופשה צבורים לכסף?

כעיקרון, החוק מחייב מתן חופשה בפועל, במהלכה ישולמו לעובד "דמי חופשה". לכן ככל שהעובד מקבל ימי חופשה בהתאם למינימום הקבוע בחוק, לא ניתן להמיר את ימי החופשה השנתית בכסף.  יחד עם זאת, ככל שהעובד זכאי לתנאים עדיפים בהתאם לחוזה אישי עימו- הצדדים רשאים לקבוע בניהם כיצד לנהוג בנוגע לימי החופשה הניתנים לעובד מעבר למתחייב לפי חוק.

 

האם רשאי אדם לעבוד במקום אחר במהלך חופשתו השנתית?

לא. החוק אף מטיל סנקציה על מי שמפר את ההוראה וקובע כי במקרה שעובד עבד במהלך ימי חופשתו, הוא מאבד את זכותו לדמי החופשה. האיסור האמור מתייחס לימי החופשה הנקובים בחוק. לגבי ימי חופשה נוספים אותם מקבל העובד מכוח הסכם מיטיב עם מעסיקו- ניתן להסכם אחרת מהאמור לעיל.

האם ניתן לקחת "חצי יום" חופשה?

בחוק חופשה שנתית נקובה מכסת החופשה בימים, ולכן המעביד רשאי לחייב את מכסת החופשה ביום שלם, גם אם העובד נעדר ביום שבו נהוג לעבוד מספר שעות מופחת- כגון יום שישי או ערב חג. כמובן שהצדדים יכולים להסכים בניהם על פרקטיקה אחרת שתטיב עם העובד. בפועל, מעסיקים רבים נוהגים לנהל את יתרות החופשה של עובדיהם בחישוב של שעות, שהינו  מדויק יותר.

האם ניתן לצבור ימי חופשה?
כעיקרון, ימי החופשה השנתית אינם ניתנים לצבירה אך החוק מאפשר, בהסכמת המעביד, לצרף שבעה ימי חופשה לימי החופשה אשר יצטברו בשנתיים הבאות. בהסכמי עבודה השונים מוסדרים כללים ברורים בכל הנוגע לצבירת ימי החופשה וחובת ניצולם המינימאלית.
מהי חופשה ללא תשלום?

חופשה ללא תשלום הינה חופשה הניתנת לעובד, לתקופה מוגדרת, במהלכה לא מקבל העובד שכר או כל הטבה אחרת מהמעסיק. יחד עם זאת, במהלך תקופה זו ממשיכים להתקיים יחסי עובד-מעסיק, ומקום עבודתו של העובד שמור לו. במידה והמעסיק הוא זה שיוזם את הוצאתו של העובד לחופשה ללא תשלום, ללא הסכמתו של העובד, ייתכן כי הדבר יהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה שכמוה כפיטורין. במקרה כזה ייתכן גם כי העובד יהיה זכאי לקבלת דמי אבטלה.

מה על המעסיק להמשיך לשלם בעבור העובד בתקופת חופשה ללא תשלום?

במהלך חופשה ללא תשלום, העובד אינו מקבל כל שכר וכן אינו זכאי להטבות כגון הפרשות לקופ"ג (אא"כ חל על הצדדים הסכם מפורש הקובע אחרת). יחד עם זאת, במהלך שני החודשים הראשונים לחל"ת על המעסיק להמשיך ולשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעבור העובד (אותם הינו רשאי לנכות מאוחר יותר מהעובד). לאחר מכן חלה החובה ישירות על העובד.

מהן חובות המעסיק כלפי עובד במהלך חופשה ללא תשלום?

תקופת חל"ת אינה נכללת בחישוב צבירת הוותק של העובד, בהקשר למרבית הזכויות. בתקופה העובד גם לא יהיה זכאי לתשלומים כגון דמי מחלה, דמי חופשה או דמי הבראה. בחודשיים הראשונים לחל"ת, צריך המעסיק לשלם דמי ביטוח לאומי בעבור העובד- על אף שהוא יכול לנכותם מהעובד. עם זאת, אין חובה לשלם דמי ביטוח בשל פגיעת עבודה או פשיטת רגל, ולכן דמי הביטוח המשולמים בתקופת החל"ת הם מופחתים. כמו כן הבסיס ממנו מחשבים את אחוז ההפרשות הוא השכר המזערי הקובע לדמי הביטוח הלאומי.

האם רשאי מעסיק לכפות על עובד לצאת לחופשה מרוכזת?

למעסיק עומדת הזכות לקבוע את מועד יציאתו של העובד לחופשה שנתית. לפיכך המעסיק רשאי לכפות על עובד לצאת לחופשה מרוכזת. כמובן יש להודיע על כך לעובד זמן סביר מראש. יחד עם זאת, למעסיק אין סמכות להוציא עובד לחופשה ללא תשלום בניגוד לרצונו. לפיכך כאשר עובד מוכן ומזומן לבצע את עבודתו, אך המעסיק אינו יכול לספק לו תעסוקה – העובד זכאי לקבל את שכרו גם אם למעשה אינו עובד.

יודגש, כי באם לא עומדת לזכות העובד יתרת ימי חופשה, למעסיק אין זכות להוציא את העובד לחופשה כפויה ללא תשלום.

האם שביתה מעבודה בימי חג ניתנת לזקיפה על חשבון ימי החופשה השנתית?

לא. חוק חופשה שנתית מורה כי ימי חג שאין עובדים בהם (כמו גם חופשת לידה, מילואים, ימי אבל או שביתה) לא יבאו במניין ימי החופשה. העובד זכאי להיעדר בימים אלה, בנוסף להיעדרותו על חשבון ימי החופשה הצבורים והעומדים לזכותו.

האם תשלום תמורת הודעה מוקדמת יבוא על חשבון פדיון חופשה?

כעיקרון, אסורה חפיפה בין תקופת ההודעה המוקדמת לבין ימי חופשה של עובד שלא נוצלו. לכן לא ניתן לחפוף בין ימי חופשה לימי הודעה מוקדמת במשך תקופה העולה על 14 יום. הדבר מותנה כמובן בכך שהמעסיק אכן מוציא את העובד לחופשה כדין באותה תקופה.

ישנה פסיקה אשר קובעת כי אם ניתנת הודעה מוקדמת ולאחריה העובד יוצא מיוזמתו לחופשה שנתית במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, ניתן לזקוף את ימי ההודעה המוקדמת, העולים על 14 ימים, גם כתשלום בגין חופשה שנתית.

האם יכול מעסיק להוציא עובד לחופשה מרוכזת בתקופת ההודעה המוקדמת?

כן, אך ורק  אם המעסיק יוכיח כי שיקולי צרכי המפעל עמדו לנגד עיניו כאשר החליט על הוצאת העובדים לחופשה.

אם המעסיק מחליט להוציא עובד לחופשה שנתית מרוכזת בתוך תקופת ההודעה המוקדמת רק בכדי להתחמק מתשלום בעבור מלוא תקופת ההודעה המוקדמת, הוא לא יוכל לעמוד במבחן חובת תום הלב המוטלת עליו ומעשה זה לא יחשב להוצאת עובד לחופשה כדין.

האם בתקופה בה אין למעסיק עבודה, ניתן להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום?

כעיקרון למעסיק יש את הזכות להסדיר את מועדי החופשות של עובדיו, בכפוף להוראות החוק. כך למשל בתקופות בהן אין עומס עבודה, יכול המעסיק להכריז על חופשה מרוכזת. במידה ואורכה של החופשה יעלה על שבעה ימים יש ליתן התראה מראש של 14 יום לפחות. אך גם במקרה בו החופשה עתידה להיות קצרה יותר יש לנהוג בתום לב ומתוך התחשבות. הסמכות האמורה נתונה למעסיק רק כל עוד עומדים לזכות עובדו ימי חופשה צבורים בלתי מנוצלים, אך אין לו זכות שכזו כאשר אין לעובד ימי חופשה וכאשר משמעות היציאה לחופשה היא ניצול ימי חופשה עתידיים או אי תשלום שכר עבור אותם ימים. לפיכך, כעיקרון אין למעביד סמכות להוציא עובד לחופשה ללא תשלום נגד רצונו. במצב שבו העובד מוכן לבצע את עבודתו אך המעביד אינו יכול לנצלה, העובד זכאי לקבל את שכרו גם אם למעשה אינו עובד.

מהן זכויותיו של נער לקבלת חופשה שנתית?

בהתאם להוראות  ס' 3 לחוק חופשה שנתית, בעד 4 השנים הראשונות לעבודה, זכאי העובד ל-14 ימי חופשה קאלנדריים בעבור כל שנת עבודה. ס' 27 לחוק עבודת נוער קובע כי לעניין עבודת נוער יש לקרוא את סעיף 3 לחוק חופשה שנתית כאילו רשום בו "18 ימים". לפיכך, בעד ארבע השנים הראשונות לעבודה, "נער" יהיה זכאי ל-18 ימי חופשה בשנה (קאלנדריים). כמובן אלה הן הוראות החוק המינימליות ובמידה שהצדדים קשורים בהסכם קיבוצי/אישי  יש לנהוג על פיו.

האם פרקטיקה של תרומת ימי חופשה של עובדים לטובת עובד חולה הינה מותרת יעל פי חוק?

ישנם מקרים בהם עובדים נרתמים לשם עזרה לעמית חולה בעבודתם, באמצעות תרומת ימי חופשתם לטובתו. פרקטיקה זו של תרומת ימי חופשה היא פרקטיקה נוהגת ומקובלת. עם זאת, ראוי לאפשר תרומת ימי חופשה רק במקרים של עובדים אשר מקבלים זכאות חופשה הגבוה מהמינימום הקבוע בחוק. זאת, כיוון שבכדי להעביר את התרומה לעובד, יש צורך למעשה לפדות את ימי החופשה של העובד ה"תורם" במהלך תקופת העסקה- דבר שהינו אסור, אלא אם מדובר בימי חופשה העודפים מעל לקבוע בחוק חופשה שנתית. זכותו של עובד לוותר על ימי חופשה מתייחסת רק לימי החופשה העולים על מספר ימי החופשה המינימליים שמגיעים לו לפי חוק.

במסגרת התאמת המערכת לתהליכי העבודה בארגון, נבנו מודולים חדשים כמו מודול קידום דרגות, מודול מרוכז של נתוני העובד עם תפקידיו, מתח הדרגות וכל מידע הנדרש על העובד, בלחיצת כפתור.
ממליצה בחם על מלם שכר בכלל ועל טלי חממי, כראש צוות משאבי אנוש, בפרט.
בלה צור, משאבי אנוש, עיריית בת ים

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי