מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
מחלה

מחלה

מהי הזכאות לדמי מחלה?

כאשר לעובד אין יכולת לעבוד ואי יכולתו נובעת ממצב בריאותי לקוי, הוא זכאי לקבל דמי מחלה במהלך ימי היעדרותו בגין העילות הללו. דמי המחלה ישולמו רק בעבור ימי המחלה הצבורים העומדים לזכותו של העובד. עובד הזכאי לתשלום מכוח חוק אחר, בעד תקופת אי כושר לעבוד מטעמי בריאות, אינו זכאי לדמי מחלה באופן מקביל. כך למשל עובדת אשר נעדרת מעבודתה במהלך הריון עקב סכנה לה או לעובר ומקבלת גמלת שמירת הריון מהביטוח הלאומי, לא תהיה זכאית לתשלום מקביל נוסף בגין ימי מחלה.

לכמה ימי מחלה זכאי עובד?

בהתאם להוראות חוק דמי מחלה, מכסת ימי המחלה בתשלום להם זכאי עובד במשרה מלאה הוא יום וחצי לכל חודש עבודה מלא. חודש עבודה מלא הוא חודש בו העובד עבד 25 ימי עבודה למי ששבוע עבודתו הוא שישה ימים בשבוע, או 22 ימי עבודה למי ששבוע עבודתו הוא חמישה ימים בשבוע. עבודה בהיקף נמוך מכך, תזכה במספר ימי מחלה יחסיים בלבד.

העובד זכאי לצבור מקסימום 90 ימי מחלה.

לאיזה תשלום זכאי עובד הנעדר מפאת מחלה?

בעד יום ההיעדרות הראשון מפאת מחלה העובד לא יקבל תשלום, בעד יום ההיעדרות השני והשלישי יקבל העובד 50% משכרו ובעד יום ההיעדרות הרביעי ואילך יקבל העובד 100% מהשכר לו היה זכאי אלמלא נעדר עקב מחלתו. לאור העובדה שאין תשלום עבור יום המחלה הראשון, ישנה מחלוקת בדבר השאלה האם ראוי לנכות יום זה ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד.  כמובן שבהסכמים השונים ניתן למצוא הוראות מיטיבות לעניין זה.

מהן זכויותיו של עובד בזמן מחלה?

בתקופה בה עובד נעדר מעבודתו עקב מחלה על חשבון ימי המחלה הצבורים ומקבל דמי מחלה, נמשכים יחסי עובד-מעביד כרגיל. לפיכך על המעביד להמשיך להפריש עבורו הפרשות סוציאליות, ובזמן זה ממשיך העובד לצבור וותק לזכויות כגון חופשה והבראה. במקומות בהם נהוג לשלם תוספת וותק לא נקטעת צבירת הוותק.

האם רשאי עובד להיעדר מעבודתו עקב מחלת ילדו?

ישנם מקרים המנויים בחוק בהם זכאי עובד להיעדר מעבודה על חשבון ימי מחלתו הצבורים, על אף שההיעדרות אינה עקב מחלתו שלו. כך למשל הורה זכאי לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשל מחלת ילדו הצעיר מגיל 16, על חשבון תקופת המחלה הצבורה לאותו עובד, ובלבד שבן זוגו לא נעדר מעבודתו מכוח אותה הזכאות. מדובר ב-8 ימי היעדרות בשנה בסה"כ, בלא תלות במספר הילדים שיש לעובד. הורה חד-הורי יוכל לזקוף במצב הנזכר עד 16 ימי היעדרות. הורה לילד החולה במחלה ממארת זכאי לזקוף עד 90 ימים בשנה בשל היעדרות על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו. במידה שעובד לא ניצל את זכות ההיעדרות בשל מחלת ילד בשנה כלשהי, אין הזכות ניתנת לצבירה לשנים הבאות.

האם רשאי עובד להיעדר מעבודתו עקב מחלת בן או בת זוג?

ישנם מקרים המנויים בחוק בהם זכאי עובד להיעדר מעבודה על חשבון ימי מחלתו הצבורים, על אף שההיעדרות אינה בגין מחלתו שלו. חופשת מחלה עקב מחלת בן/בת-זוג אפשרית רק כאשר הלה חלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום, והעובד מציג במקום העבודה אישור רפואי על כך. במקרה כזה יהיה העובד זכאי לזקוף עד 6 ימים בגין מחלת בן הזוג. במידה ובן הזוג חולה במחלה ממארת חלילה, ניתן יהיה לזקוף עד 60 ימי היעדרות על חשבון ימי המחלה של העובד.

האם רשאי עובד להיעדר מעבודתו עקב מחלת הורהו?

ישנם מקרים המנויים בחוק בהם זכאי עובד להיעדר מעבודה על חשבון ימי מחלתו הצבורים. כך, עובד זכאי לזקוף עד שישה ימי היעדרות בשנה בשל מחלת ההורה התלוי (שלו או של בן זוגו), על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד שבן זוגו הינו עובד ושלא נעדרמעבודתו מכוח זכאותו זו, וכך גם איש מאחיו לא מימש את אותה זכאות במקביל. בנוסף, עובד שהורהו נמצא במוסד סיעודי, אינו זכאי לאמור לעיל.

האם עובד אשר יצא לחופשה וחלה במהלכה, זכאי לימי מחלה?

ימי מחלה שנפלו במהלך חופשה שנתית, ייחשבו לימי מחלה ולא לימי חופשה.

האם עובד הנמצא בחופשת מחלה צובר וותק לעניין זכאות לדמי הבראה?

חוק דמי מחלה קובע כי עובד הנמצא בחופשת מחלה המזכה אותו בתשלום דמי מחלה- דין דמי המחלה הינו כדין שכר עבודה. לפיכך, עובד המקבל דמי מחלה ממשיך לצבור וותק לעניין דמי הבראה.

האם מותר לפטר עובד בעת שהוא שוהה בחופשת מחלה?

אין לפטר עובד שנמצא בחופשת מחלה במשך כל תקופת הזכאות לדמי מחלה אשר צבורה לאותו עובד. הראציונל בגישה זו הוא שבמהלך מחלתו העובד אינו יכול לחפש עבודה חדשה ולכן לא ראוי לחפוף בין חופשת המחלה לבין הודעה מוקדמת. הכלל האמור לא יחול כאשר מקום העבודה פסק מלפעול או אם המעביד פשט את הרגל או ניתן בעניינו צו פירוק. כמו-כן הכלל לא יחול במצבים שבהם המעביד הודיע על כוונתו לפטר את העובד בהודעה מוקדמת, עוד לפני שהעובד חלה.

האם ניתן לפדות ימי מחלה צבורים עם סיום ההעסקה?

כעיקרון לא ניתן לפדות ימי מחלה צבורים עם סיום ההעסקה, אלא אם נקבע מפורשות אחרת בין הצדדים.  במגזר הציבורי, בהתאם להוראות הסכם קיבוצי, קיים מנגנון מסודר לפדיון ימי מחלה שלא נוצלו.

מהי קרן דמי מחלה?

קרן דמי מחלה היא קרן ביטוח אליה מופרשת פרמיה המהווה אחוז קטן משכרו של העובד. במקרה של מחלה, הקרן היא זו שמשלמת לעובד את דמי המחלה. ישנם ענפים בהם חלה על מעסיקים חובה לבטח את העובדים בקרן מחלה. אך גם בענפים אחרים רשאים המעבידים לבטח את עובדיהם (גם ללא הסכמתם).

האם רשאי עובד בתקופת מחלה לעבוד?

לא. עובד אשר עבד בתקופת מחלתו במקום עבודה אחר, תישלל ממנו זכותו לדמי מחלה.

האם ניתן לקבל גמלה במקביל לדמי מחלה?

עובד הזכאי לתשלום מכוח חוק (שאינו חוק דמי מחלה) בעד אי כושרו הפיסי לעבוד, אינו זכאי לקבל דמי מחלה במקביל. עם זאת, לא תישלל זכאות עובד לדמי מחלה, כאשר הוא מקבל תשלום בעד נכות, גמלה במסגרת ביטוח תאונות אישיות או פיצויים נזיקיים.

האם עובד חולה אשר הוצעה לו עבודה חלופית זכאי לדמי מחלה?

אם רופא קבע כי העובד אינו מסוגל לבצע עבודה בעלת אופי מסויים והמעביד הציע לו עבודה אחרת באותו מקום עבודה כך שתתאים למצבו הבריאותי, העובד לא יהיה זכאי לדמי מחלה אלא לשכר אשר לא יפחת משכר שהיה מקבל אילו היה ממשיך לעבוד כרגיל, מבחינת הרכיבים המשמשים בסיס לחישוב דמי מחלה.

זמינות הנתונים במערכת והאפשרות לצפות בהם מכל מקום, נוחה ומסייעת לנו לקבל החלטות בארגון בכל זמן נתון. אל על

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי