EN
מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
פנסיה וגמל

פנסיה וגמל

מה ההבדל בין פנסיה תקציבית לבין פנסיה באמצעות קרנות וחברות ביטוח?

פנסיה תקציבית משולמת לעובדים במגזר הציבורי כגון עובדי משרדי ממשלה ורשויות מקומיות. תנאי הזכאות למבוטחים בפנסיה תקציבית מעוגנים בחוק שירות המדינה (גמלאות) תש"ל-1970. הקצבה למבוטחי פנסיה תקציבית משולמת על ידי המעסיק בהתאם לשכר הקובע לקצבה ומספר שנות הוותק של העובד. פנסיה תקציבית אינה ממומנת באמצעות גוף חיצוני שאליו מועברות הפרשות מעסיק ועובד כפי הנהוג בהסדרים פנסיונים אחרים כגון קרן פנסיה או ביטוחי מנהלים, אלא משולמת מתוך תקציבו השוטף של המעסיק.

עם זאת יצוין כי החל משנת 2004 מבוצע ניכוי משכר העובדים בשיעור של 2% מהשכר המבוטח לטובת מימון הפנסיה התקציבית. החל מ- 01.04.2002 נסגר הסדר הפנסיה התקציבית בפני מצטרפים חדשים ולפיכך כל עובד אשר הצטרף למגזר הציבורי אחר תאריך זה מבוטח באמצעות גוף חיצוני: קרן פנסיה, חברת ביטוח. לעומת זאת, פנסיה באמצעות קרנות פנסיה וחברות ביטוח משולמת על ידי גוף חיצוני שאליו מועברות הפרשות מעסיק ועובד במהלך תקופת העסקתו של העובד.הסדר פנסיוני זה כולל קרנות פנסיה וותיקות (אשר נסגרו להצטרפות בשנת 1995) קרנות פנסיה חדשות (אשר נפתחו משנת 1995 ואילך) ופוליסות ביטוח מנהלים.

מהם שיעורי ההפרשה לקרן פנסיה?

בקרנות הפנסיה הוותיקות הגרעוניות יופרשו לצורך תגמולים 7% על ידי העובד ו-7.5% על ידי המעסיק ולצורך הפיצויים יפריש המעסיק 6%.
בקרנות הפנסיה הוותיקות הלא גרעוניות יופרשו לצורך תגמולים 5.5% על ידי העובד ו-6% על ידי המעסיק ולצורך הפיצויים יפריש המעסיק 6%.
בקרנות הפנסיה החדשות ובביטוחי מנהלים לצורך תגמולים יפריש העובד 6% לפחות (אך לא יותר מ-7%) והמעסיק 6.5% לפחות (אך לא יותר מ-7.5%) ולצורך פיצויים יפריש המעביד 6% לפחות (אך לא יותר מ- 8.33%).

 

מה ההבדל בין ביטוח מנהלים לבין קרן פנסיה?

ביטוח מנהלים הינה פוליסת ביטוח חיים עם חיסכון ארוך טווח אשר התשלומים אליה מבוצעים על ידי עובד ומעסיקו. העובד מפקיד למרכיב התגמולים ואילו המעסיק מפקיד למרכיב התגמולים, הפיצויים ולמרכיב אובדן כושר עבודה. בקרן פנסיה זכויות העמיתים מעוגנות במסגרת תקנון הקרן אשר לקרן עומדת הזכות החד צדדית לשנותו. לעומת זאת זכויות המבוטחים במסגרת ביטוח מנהלים מוסדרות במסגרת חוזה אשר נכרת בין המבוטח לבין המבטח, לפיכך הוא אינו ניתן לשינוי ללא הסכמתם של שני הצדדים.

מהו גיל פרישה לפי חוק?

על פי הוראות החוק, גיל הפרישה מעבודה הוא 67 לגברים ו-62 לנשים. גיל זה מתייחס לזכאות לקצבת זקנה של הביטוח הלאומי או לקצבה מקרנות הפנסיה. לעומת זאת, מי שמבוטח בביטוח מנהלים באמצעות חברות הביטוח, גיל הפרישה הרלוונטי לו הוא בהתאם לתנאי התוכנית הספציפית.

אילו עובדים זכאים להפרשות פנסיוניות?

לפי חוק פנסיית חובה החל משנת 2008 כל עובד מגיל 21 ועובדת מגיל 20 זכאים לביטוח פנסיוני כפי שמפורט בטבלה שלהלן:

 

 

האם הפרשת המעסיק לפנסיה היא מתוך שכרו של העובד או בנוסף לו?
הפרשת המעסיק לפנסיה תבוא בנוסף לשכר המוסכם, אך החלק של העובד בהפרשה יהיה מתוך השכר הקיים.
האם יש להפריש פנסיה לעובד המקבל קצבת זקנה?

אין חובה להפריש לפנסיה עבור עובד אשר הגיע לגיל פרישה ומקבל קצבה מקרן פנסיה או חברת ביטוח.
יחד עם זאת קיימת חובה להפריש לפנסיה אם העובד מקבל קצבת זקנה מביטוח לאומי בלבד.

האם יש לבצע הפרשות סוציאליות עבור עובד המועסק בשבת?

עובד המועסק בשבת במסגרת שעות עבודה שבועיות רגילות (כלומר אינו מועסק ביום אחר בשבוע) זכאי כי מעסיקו יבצע הפרשות לקופת הגמל בעבור שעות עבודתו בשבת. יחד עם זאת, המשכורת הקובעת לשם חישוב ההפרשות תהווה 100% משכרו, בלא שתילקח בחשבון תוספת 50% המשולמת עקב העסקה ביום המנוחה השבועי.

מה ההבדל בין קרן פנסיה חדשה לבין קרן פנסיה וותיקה?

קרנות פנסיה ותיקות מבוססות על עיקרון של רכישת זכויות "Defined Benefits", היינו מתחייבות כלפי העמיתים לתשלום קצבה אשר מחושבת כפונקציה של גובה המשכורת הקובעת ומספר שנות הוותק של העובד בקרן המבטחת. מספר שנות הוותק בקרן קובע שיעור שלפיו תשולם הקצבה, כאשר בגין כל שנת עבודה זכאי העובד ל-2% קצבה עבור משרה מלאה ו עד לתקרה של 70%. כך לדוגמא עובד בעל 40 שנות וותק ומשכורת קובעת לקצבה בגובה של 10,000 ש"ח יקבל מדי חודש קצבה בסך של 7,000 ש"ח = 10,000 * 70%
הסבר: 80%= 40 * 2% אך התקרה היא 70%. עם זאת, בגין 10%- היינו 5 שנות חברות אשר לא נשאו זכויות לקצבה - אשר אבדו לעובד בגין התקרה הקבועה יקבל העובד מן הקרן פיצוי בדמות "מענק שנים עודפות".
יצויין כי קרנות פנסיה ותיקות נסגרו בשנת 1995 בפני מצטרפים חדשים.

קרנות פנסיה חדשות פועלות לפי שיטה המבוססת על קרן ותשואה "Defined Contribution", היינו מתחייבות כלפי העמיתים לתשלום קצבה אשר מחושבת כפונקציה של צבירת העובד בקופה חלקי מקדם אשר גובהו נקבע בהתאם למין וגיל  לפי תקנון הקרן.

עובד המועסק בשני מקומות עבודה - האם מעסיקו השני חייב להפריש בעבורו לקופת גמל?

הוראות צו הרחבה פנסיית חובה חלות על כלל המעסיקים במשק. גם כאשר עובד מועסק על ידי מספר מעסיקים, חלה חובה על כל מעסיקיו להפריש עבור העובד לקופת הגמל - עד לגובה שכר המהווה את התקרה הקובעת - אצל כל אחד מהמעסיקים. העובד אינו יכול לוותר על ההפרשה או להתנגד לניכוי.

מהו העיתוי להעברת הפקדות לקופת-גמל של יולדת?

בהתאם להוראת תקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), התשס"ח-2008, בזמן היעדרותה של עובדת עקב חופשת לידה המזכה בדמי לידה, על מעסיק להמשיך ולשלם תשלומים לקופת הגמל, במועדים, בשיעורים ולפי שכר העבודה כאילו המשיכה העובדת לעבוד.
כלומר, בכל חודש יש להעביר את התשלומים בעד העובדת לקופת הגמל, וזאת במועד שבו היו מועברים התשלומים אילולא יציאתה לחופשת הלידה.

האם חלה חובה לבצע הפרשות פנסיוניות לעובד זר?

זכויות לפנסיה עומדות לכל עובד ישראלי כמו גם לעובד זר. על ההפרשות להיעשות כקבוע בצו הרחבה פנסיית חובה, ואם בענף העבודה בו מועסק העובד הזר חל הסכם קיבוצי מיטיב- אזי יש להפריש בהתאם להוראות ההסכם הרלוונטי.

על המעסיק להפקיד את הכספים עבור העובד בחשבון בנק בו הכסף ימשיך לשמור על ערכו. יש ליתן לעובד מכתב ובו פירוט הסכומים והפרטים לגבי החשבון. עם עזיבת העובד את הארץ לצמיתות, הוא יוכל למשוך את הכספים.

יש לציין כי עם ביצוע ההפקדה עומד המעסיק בהוראות צו ההרחבה, וצפוי לעבור את ביקורת משרד הכלכלה באופן תקין. יחד עם זאת, הפקדה לחשבון בנק אינה מקנה לעובד ביטוח חיים או אובדן כושר עבודה.

האם יש חובה להפריש ולהפקיד לקופת גמל בגין רכיב שעות הנוספות?

על פי חוק יש להפריש ולהפקיד לקופות גמל רק בגין השכר הקובע לפיצוי פיטורים ולפיכך אין חובה כזו לעניין רכיב שעות נוספות. יחד עם זאת, בחלק מההסכמים הקיבוציים וצווי הרחבה (ואף בחוזים אישיים), קיימת הוראה מיטיבה המחילה את חובת ההפקדה וההפרשה גם על רכיב שעות הנוספות.

האם קיימת חובה להפקיד לקופת-גמל של עובד כאשר הוא מתנגד לכך?

הפקדה וניכוי לצורך זכויות פנסיוניות של עובד הינן חובה על פי חוק והעובד אינו יכול לוותר על ההפרשה או להתנגד לניכוי.

האם מעסיק יכול לכפות על עובד להפקיד כספי הגמל לקופה מסוימת?

לא. כל עובד זכאי לבחור בקופה ובמסלול בו הוא מעוניין להיות מבוטח. על המעסיק להותיר את הברירה בידי העובד והוא מנוע מלכפות עליו בחירה בקופה מסויימת. יחד עם זאת, במידה שהעובד סרב לבחור בקופה, למעסיק יש את הזכות לקבוע קופת ברירת מחדל עבור עובדיו.

פיתוח המערכת חיזק את השותפות האסטרטגית עם מלם שכר. שמעון לוי, סמנכ"ל משאבי אנוש, רשת פתאל

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי