מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
הריון ולידה

הריון ולידה

האם רשאי עובד להיעדר מעבודתו עקב הריונה של בת זוגו?

החוק מונה מספר מקרים בהם זכאי עובד להיעדר מעבודה על חשבון ימי מחלתו הצבורים. כך למשל, עובד יכול לקחת עד שבעה ימי מחלה (במידה וצבר ימים אלה) בקשר לטיפולים או בדיקות הקשורים להריון או לידה של בת זוגו. הכוונה היא לנוכחות בלידה, ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות מסוכנים, הפלה וליווי בלידה- מתחילת הופעתם של צירי הלידה ועד 24 שעות מתום הלידה.

כמו-כן, עובד רשאי להיעדר מעבודה במשך חמישה ימים מהיום שלאחר יום הלידה. כאשר שלושת ימי ההיעדרות הראשונים ייזקפו על חשבון ימי חופשתו הצבורים, ושני הימים הבאים ייזקפו על חשבון היעדרות ימי מחלה (היעדרות בשל הריון ולידה של בת זוג), אשר ישולמו בתעריף של 50% מערך יום עבודתו.

האם ניתן לפטר עובדת בהריון?

במידה שעובדת מועסקת אצל אותו מהעביד במשך תקופה של שישה חודשים לפחות, החוק אוסר לפטרה או לסיים עימה חוזה לתקופה קצובה כאשר היא בהריון, במהלך חופשת לידה ו-60 יום מתום חופשת הלידה .

במקרים קיצוניים יכול המעסיק לפנות לקבלת היתר לפיטורים משר העבודה והרווחה, אשר יינתן רק אם יוכיח המעסיק כי הפיטורים אינם בקשר להריון. לציין, למרות שחוק עבודת נשים אינו אוסר על פיטורים של עובדת בהריון אשר לא השלימה שישה חודשי עבודה, יש לזכור כי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר על הפליית אישה בעת קבלתה לעבודה או בתנאי העבודה בעת העסקתה.

האם מעסיק שאינו יודע על הריונה של עובדת, רשאי לפטרה?

איסור פיטורי עובדת בהריון חל על כל תקופת ההריון, מתחילתו. אי ידיעת המעביד אודות ההריון אינה משנה לעניין זה. גם אם המעסיק הודיע לעובדת על רצונו לפטרה טרם שנודע לו על הריונה, עליו לבקש היתר משר העבודה והרווחה. יחד עם זאת, כאשר יבדק העניין על ידי הממונה על עבודת נשים, תילקח בחשבון העובדה שבעת הפיטורים המעסיק לא ידע אודות ההיריון ויהיה בכך בכדי להוות משקל בעת ההוכחה כי הפיטורים אינם נובעים מההיריון.

מהי הסנקציה אשר ניתן להטיל על מעסיק אשר פיטר עובדת בהריון ללא היתר?

עובדת בהריון שפוטרה ונקבע כי פיטוריה נעשו ללא היתר זכאית לתשלום בגובה שכר עבודתה עבור התקופה בה לא עבדה עקב הפיטורים. לעיתים הורו בתי המשפט על החזרה לעבודה בפועל של עובדת כזו. בנוסף לכך מעסיקה של העובדת צפוי לסנקציה פלילית.

האם התפטרות עובדת בהריון מיוזמתה מזכה אותה בפיצויי פיטורים?

לא. בהבדל למצב בו מתפטרת עובדת לאחר לידה לשם טיפול בילד, התפטרות עובדת בהריון אינה מזכה אותה בפיצויי פיטורים.

האם התפטרות עובדת לאחר לידה מזכה אותה בפיצויי פיטורים?

התפטרות עובדת לצורך טיפול בילד במהלך עד תשעה חודשים ממועד הלידה, מזכה את העובדת בפיצויי פיטורים במידה שהיא עבדה במקום העבודה במשך שנה לפחות (כולל תקופתה השהייה בחופשת הלידה). יש לזכור כי גם עובדת לאחר חופשת לידה מחויבת בהודעה מראש למעביד אודות התפטרות, טרם שתכנס לתוקפה. 

האם ניתן לשלול פיצויי פיטורים מעובדת אשר התפטרה לאחר לידה לשם טיפול בילד אך החלה לעבוד במקום חדש?

ייתכן שגם אם לאחר התפטרות לשם טיפול בילד מתחילה העובדת לעבוד במקום חדש, לא ישללו ממנה פיצויי הפיטורים. זאת במקרים בהם המשרה החדשה הינה בהיקף מצומצם יותר ממשרתה הקודמת, או שהמקום קרוב יותר לביתה וכד'- כך שלאישה מתאפשר להיות עם תינוקה זמן רב יותר מאשר במסגרת עבודתה הקודמת.

מהי תקופת העבודה המינימלית המזכה בדמי לידה מהביטוח הלאומי?

עובדת אשר שילמה (או ששולמו בעבורה) תגמולים לביטוח הלאומי במהלך 10 חודשים מתוך 14 האחרונים טרם הלידה, או 15 חודשים מתוך 22 חודשים לפני לידה, זכאית לקבל דמי לידה מהביטוח הלאומי.

ממתי חלה על עובדת החובה להודיע למעסיקה בדבר הריונה?

על העובדת להודיע למעסיקה בדבר הריונה עד לחודש החמישי להריון. למרות שחובת ההודעה חלה רק בחודש החמישי, האיסור על הפיטורין חל מתחילת ההריון.

מהו שיעור דמי לידה שמקבלת יולדת?

השכר הקובע לתשלום דמי לידה הינו שכרה של העובדת בשלושת החודשים האחרונים המלאים לפני הלידה, כשהוא מחולק ב-90 ומוכפל בימי הזכאות (בהתאם לוותק של העובדת). השכר כולל את כל הרכיבים לרבות זקיפות הטבה, גילומים ותשלומים חד פעמיים המשולמים לפני או אחרי הלידה וחייבים בפריסה (כך שהעובדת יכולה להיות זכאית לתשלום הפרשים לפי חישוב של ברוטו מעודכן).

יש לציין כי כיום מעסיקים יכולים להגיש באמצעות לשכות השירות תביעה ממוכנת לתשלום דמי לידה עבור עובדותיהם. מזה מספר שנים מפעילה חברת מלם שכר ממשק אוטומטי המאפשר תשלום מדויק ומיידי של דמי לידה ללא צורך בפניה למוסד לביטוח לאומי וכן מאפשר תשלום של הפרשים במקרים של הגדלת ברוטו ביטוח לאומי בדיעבד במקרה של פריסת תשלומים חד פעמיים או תשלום הפרשי שכר.

כיצד ניתן להאריך חופשת לידה?

אורך חופשת הלידה הוא 26 שבועות, מתוכם 15 שבועות בתשלום דמי לידה מהביטוח הלאומי, ו-11 שבועות שאינם בתשלום. אישה המועסקת באותו מקום עבודה או אצל אותו מעסיק במשך 24 חודשים רצופים לפחות, יכולה להאריך את חופשת הלידה על חשבונה, זאת גם ללא הסכמת המעביד. החל"ת תימשך עד רבע מאורך תקופת העבודה אצל אותו המעסיק, אך לא יותר משנה.

האם עובדת אשר האריכה את תקופת חופשת הלידה שלה זכאית לצבירת וותק במהלך החל"ת?

במהלך חופשת לידה על פי חוק, ממשיכה העובדת לצבור את זכויותיה. בהבדל לתקופת חופשת הלידה, במהלך החל"ת העובדת אינה צוברת זכויות – כגון וותק לחופשה, לדמי הבראה, מחלה.

יש לציין – אורך חופשת הלידה לעובדת אשר עבדה יותר מ-12 חודשים במקום עבודה אחד או אצל מעסיק אחד, הינו 26 שבועות, מתוכם 15 בתשלום..

האם עובדת בשמירת הריון זכאית להמשיך ולצבור לזכותה ימי היעדרות לצורך חופשה ומחלה?

עובדת המקבלת גמלת ביטוח לאומי עקב הימצאותה בשמירת הריון, ממשיכה לצבור ימי מחלה גם בתקופת שמירת ההריון.

לעניין חופשה- כלל בסיס הוא שעובד צובר חופשה רק כאשר הוא עובד בפועל. לכן אם עובדת נעדרת מעבודתה עקב שמירת הריון - על פי חוק היא לא צוברת ימי חופשה על התקופה הזו.

עם זאת- לפי חוק גם כאשר עובד לא עבד עבודה מלאה במשך כל השנה, הוא יהיה זכאי לקבלת מלוא מכסת ימי חופשתו, אם במהלך שנת העבודה הוא ביצע 200 ימי עבודה (או 240 ימי עבודה אם יחסי העבודה התקיימו רק במשך חלק מהשנה הקלנדרית).

 

האם יולדת השוהה בחל"ת זכאית לדמי הבראה בעבור תקופה זו?

עובדת השוהה בחופשת לידה זכאית לצבירת וותק לדמי הבראה. עובדת במהלך חופשה ללא תשלום אינה זכאית לצבירה זו. יחד עם זאת הדעות חלוקות בדבר שאלת זכאותה של עובדת זו לתשלום דמי הבראה בגין תקופת ההיעדרות בזמן החל"ת.

מהי גמלת שמירת הריון?

שמירת הריון היא מצב רפואי בו יש סכנה לאם או לעובר הנובע מן ההיריון. גמלת שמירת הריון משולמת לאישה עובדת שנאלצה להיעדר מעבודתה בזמן הריון עקב סיכון רפואי לה או לעובר הנובע מן ההיריון, וזאת במשך יותר מ-30 ימים רצופים. מבוטחת שהיתה בשמירת הריון שלושים ימים רצופים לפחות, תהיה זכאית לגמלה בעד התקופה האמורה ובעד כל תקופה נוספת של 14 ימים רצופים לפחות שבהם היתה בשמירת הריון. את התביעה לגמלה לשמירת הריון יש להגיש למחלקת אמהות שבמוסד לביטוח הלאומי על טופס מתאים. לא ניתן לשלם דמי מחלה וגמלה לשמירת הריון בעד אותה תקופה. בפועל נהוג כי המעסיקים משלמים לעובדת בעבור ימי היעדרות על חשבון ימי המחלה, ובעת אישור התשלום מן הביטוח הלאומי, מנכים את התשלום העודף של ימי המחלה. המנגנון נועד לאפשר לעובדת להתקיים בכבוד בזמן ההמתנה לאישור הקצבה מהמוסד לביטוח הלאומי.

האם על המעסיק לשלם לעובדת בגין היעדרות במהלך שמירת הריון?

במידה שהעובדת נאלצה להיעדר מעבודתה בזמן הריון עקב סיכון רפואי לה או לעובר הנובע מן ההריון במשך יותר מ-30 יום רצופים (וכל תקופה נוספת של 14 ימים רצופים לפחות), היא תהיה זכאית לקבלת גמלת שמירת הריון מהביטוח הלאומי. שמירת הריון אינה מוגדרת כמחלה ולפיכך המעסיק אינו חייב לשלם דמי מחלה בגין הימים בהם נעדרה העובדת בשמירת הריון.

יתר על כן מכיוון שבהתאם להוראות חוק הביטוח הלאומי לא ניתן לשלם דמי מחלה וגמלה לשמירת הריון בעד אותה תקופה, נהוג כי המעסיקים משלמים לעובדת בעבור ימי היעדרות על חשבון ימי המחלה ובעת אישור התשלום מן הביטוח הלאומי, מנכים את התשלום העודף של ימי המחלה. המנגנון נועד לאפשר לעובדת להתקיים בכבוד בזמן ההמתנה לאישור הקצבה מהמוסד לביטוח הלאומי.

האם עובדת הנעדרת מעבודתה במהלך הריון כיוון שלא חשה בטוב, זכאית לתשלום ממעסיקה?

סיבוכים בריאותיים במהלך הריון, שאינם מוגדרים כמצב של שמירת הריון, מוגדרים כמחלה והעובדת רשאית להיעדר מעבודתה על חשבון ימי המחלה הצבורים לה. זאת בנוסף לזכותה של עובדת בהריון להיעדרות של 40 שעות לשם בדיקות רפואיות וכד', מכוח חוק עבודת נשים.

האם עובדת זכאית לצאת לחופשת לידה בטרם לידה?

יולדת רשאית לצאת לחופשת לידה עד 7 שבועות לפני יום הלידה המשוער. כאשר היולדת מגישה את הטפסים הרלוונטיים לביטוח הלאומי, ניתן לצרף אישור רופא בדבר מועד הלידה המשוער- ולצאת לחופשת לידה עוד בטרם הלידה בפועל.

באיזה מועד חלה על מעסיק החובה להעברת התשלומים וההפקדות לצורך שמירת זכויות סוציאליות של יולדת?

בהתאם להוראת תקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), תשס"ח-2008, על המעסיק חלה חובה להמשיך לשלם תשלומים לקופת גמל בעבור עובדת הנמצאת בחופשת לידה ומקבלת דמי לידה. על ההפקדות להיעשות באותם מועדים בהם היתה משתלמת משכורתה של היולדת והיו מועברים התשלומים- אילולא חופשת הלידה, היינו מדי חודש.

האם במהלך חופשת הלידה ממשיכה העובדת לצבור וותק לפיצויי פיטורים?

שהיה בחופשת הלידה לפי חוק, כמוה כעבודה רציפה במקום העבודה לעניין צבירת הוותק לפיצויי פיטורים.

האם מותר לשלם בונוס או דמי הבראה לעובדת הנמצאת בשמירת הריון?

החוק אינו אוסר על תשלומים לעובדת הנמצאת בשמירת הריון, בגין תקופה אשר קדמה לשמירת ההיריון. יחד עם זאת כדאי לציין בתלוש השכר בגין אילו חודשים משולם גמול זה.

האם יציאה לחופשה ללא תשלום שלאחר חופשת הלידה מזכה בהמשך צבירת זכויות תלויות וותק?
לא.
באילו מקרים תהא זכאית עובדת לתשלום דמי לידה במשך יותר מ-15 שבועות?

עובדת אשר ילדה בלידה אחת יותר מתינוק אחד, תאריך את חופשת הלידה שבתשלום בשלושה שבועות בעד כל ילד נוסף אשר נולד באותה לידה.

עובדת אשר אושפזה במהלך חופשת הלידה לתקופה העולה על שבועיים תהא זכאית להאריך את חופשת הלידה, בתשלום דמי לידה, בהתאם לתקופת האשפוז אך לא ביותר מ-4 שבועות.

יולדת אשר ילדה אושפז במהלך חופשת הלידה לתקופה העולה על שבועיים, תהא זכאית להאריך את חופשת הלידה, בתשלום דמי לידה, בהתאם לתקופת האשפוז אך לא ביותר מ-20 שבועות.

סך הארכות חופשת הלידה בתשלום, מכל סיבה שהיא, לא יעלו על 20 שבועות.

 

האם במהלך שהייה בחופשת לידה על פי חוק המזכה בדמי לידה ממשיכה העובדת לצבור זכאות לימי מחלה?

כן. בעת שהייתה בחופשת לידה על פי חוק המזכה בדמי לידה ממשיכה העובדת לצבור זכאות לימי מחלה.

האם עובדת אשר האריכה את חופשת הלידה זכאית לקבל שעת הנקה?

עובדת שעבדה במשך 12 חודשים או יותר אצל אותו מעסיק או מקום עבודה, זכאית לחופשת לידה באורך של  26 שבועות ומתוכם 15 שבועות בתשלום דמי לידה. העובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה ל-15 שבועות.

עובדת אשר עבודה פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעסיק או מקום עבודה זכאית לחופשת לידה באורך של 15 שבועות.

ארבעת חודשי הזכאות לשעת הנקה (לעובדת במשרה מלאה) ייספרו מתום חופשת הלידה, כפי שהיא מוגדרת על-פי חוק.

היינו, לעובדת שעבדה פחות מ-12 חודשים, הזכאות תיספר לאחר 15 שבועות (בהנחה שאינה זכאית להארכת חופשת לידה בתשלום בגין אשפוז יולדת או ילוד וכד'), ולעובדת שעבדה יותר מ-12 חודשים, הזכאות תיספר לאחר 26 שבועות (ואם יצאה לעבודה קודם לכן- ממועד תחילת עבודתה).

האם במהלך שהייה בחופשת לידה על פי חוק המזכה בדמי לידה ממשיכה העובדת לצבור וותק לזכאות לדמי הבראה?

כן. במהלך חופשת הלידה על פי חוק המזכה בדמי לידה ממשיכה העובדת לצבור את זכויות הוותק שלה בכל הנוגע לזכאותה לדמי הבראה.

האם עובדת בשנת עבודתה הראשונה, במהלכה שהותה בחופשת לידה, זכאית לדמי הבראה?
חופשת הלידה אינה קוטעת את רצף צבירת הוותק ולפיכך נחשבת לצורך חישוב דמי ההבראה ולצורך קביעת הזכאות לדמי הבראה.
האם אישה המועסקת במשרה חלקית, זכאית ל"שעת הנקה"?

לא. בהתאם להוראות החוק, רק עובדת במשרה מלאה זכאית להיעדר בתשלום שעה אחת ביום, במשך ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה.

מה אורך החופשה השנתית המגיעה לעובדת אשר שהתה בחופשת לידה באותה שנה?

ימי היעדרות של עובדת מעבודתה עקב חופשת לידה, לא ייספרו לצורך קביעת הזכאות לחופשה שנתית. יחד עם זאת, אם במהלך השנה הקלנדרית עבדה העובדת בפועל לפחות 200 יום, הרי שמכל מקום תהיה זכאית למכסת החופשה השנתית המלאה, בהתאם לחוק חופשה שנתית.

מהו אורך חופשת הלידה?

אורך חופשת הלידה לעובדת אשר עבדה יותר מ-12 חודשים במקום עבודה אחד או אצל מעסיק אחד, היא 26 שבועות, מתוכם 15 בתשלום. במקרה של לידה מרובת ילדים, מוארכת חופשת הלידה המצוינת לעיל בשלושה שבועות נוספים בעד כל ילד שנולד. כן מוארכת חופשת הלידה במקרים בהם מאושפז הרך הנולד או האם היולדת – בהתאם לתקופות המפורטות בחוק עבודת נשים.

האם ניתן להאריך את חופשת הלידה מעבר לקבוע בחוק?

חופשת הלידה מוגדרת בחוק כחופשה באורך של עשרים ושישה שבועות, מתוכן חמישה עשר שבועות בתשלום דמי לידה.

עובדת שעבדה לפחות שנתיים רצוף באותו מקום עבודה עד לחופשת הלידה, זכאית בתום חופשת הלידה לצאת לחופשה ללא תשלום שאורכה המקסימלי הוא רבע מתקופת העבודה באותו מקום ולא יותר משנה בסה"כ מיום הלידה. תחת אותם תנאים רשאי גם האב לצאת לחופשת לידה, אך בנוסף לכך נדרש כי האם תועסק לפחות חצי שנה לפני תחילת חופשתו של האב, או שהינה חולה כך שהילד נמצא בטיפולו הבלעדי. אישה אשר היתה מועסקת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה זמן קצר משנתיים לא תוכל להאריך את חופשת הלידה לחופשה ללא תשלום בלא הסכמת מעסיקה.

האם אב רשאי לצאת לחופשת לידה במקום האם?

אם עובדת אושפזה במהלך תקופת חופשת הלידה לתקופה העולה על שבועיים, היא רשאית לפצל את תקופת הלידה וההורות כך שתשהה בחופשת לידה במשך לפחות שלושה שבועות בסמוך ליום הלידה, ולאחר סיום תקופת האשפוז, תמשיך את תקופת חופשת הלידה.

במקרה כזה, עובד שבת זוגו פיצלה את תקופת חופשת הלידה כמתואר לעיל, זכאי להיעדר מעבודתו במשך כל תקופת אשפוז של בת הזוג (עד מקסימום 4 שבועות). דין היעדרות זו הינה כדין חופשה ללא תשלום השומרת על זכויות התלויות בוותק.

מעבר לכך, האב זכאי לתקופת לידה חלקית שנותרת לאשתו מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר הלידה- אם ובמידה האישה זכאית לתקופת לידה והורות ואם היא מסכימה בכתב לוותר על תקופה זו.

אם בת זוגו של עובד ילדה תאומים (או יותר), הוא רשאי לצאת לחופשת לידה (אף במקביל לאם) לתקופה רצופה של 7-14 יום. לא ישולמו דמי לידה נוספים בשל כך, אך הדבר מאפשר החלפה בין האב לאם גם לעניין זכאותם לדמי לידה מהביטוח הלאומי עבור התקופה האמורה.

האב זכאי לצאת לחופשת לידה במקום האם, לאחר שישה שבועות מיום הלידה, או אם האם אינה מסוגלת לטפל בילד מחמת בריאותה. חופשתו של האב לא תהיה קצרה מ-7 יום רצופים. במקרה כזה ישלם הביטוח לאומי דמי לידה לאב.

האב יהיה זכאי להחליף את בת זוגו רק אם הוא ובת זוגו עבדו במקום העבודה במשך תקופה המזכה בדמי לידה. היינו, שילמו דמי ביטוח בעד 10 חודשים מתוך 14 חודשים, או בעד 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ל"יום הקובע".

מהן חובות המעסיק כלפי יולדת בחופשת לידה?

על אף שדמי הלידה משולמים על ידי הביטוח הלאומי והמעסיק פטור מתשלום שכר בתקופה זו, אם היולדת עבדה באותו מקום עבודה במשך שישה חודשים, על המעביד להמשיך ולהפריש בתקופת חופשת הלידה הפרשות לקרן פנסיה, קופת גמל ולקרן השתלמות וזאת בתנאי שגם היולדת תשלם את חלקה לאותה קרן.

האם יולדת בחופשת לידה ממשיכה לצבור זכויות במקום העבודה התלויות בוותק?

תקופת השהייה בחופשת לידה אינה עוצרת את צבירת הוותק לתשלום דמי הבראה, פיצויי פיטורים, ימי המחלה וימי חופשה.

מתי יש לעובדת זכות להאריך את חופשת הלידה לחופשה ללא תשלום?

אם עובדת עבדה באותו מקום העבודה לפחות שנתיים רצופות לפני הלידה, לאחר תום חופשת הלידה היא רשאית לצאת לחופשה ללא תשלום אשר אורכה היא עד רבע מאורך תקופת עבודתה.

מהי הזכאות לשעת הנקה?

שעת הנקה היא זכותה של אישה אשר ילדה ועובדת במשרה מלאה, לסיים את עבודתה מדי יום בשעה אחת קודם, בלא שיציאתה המוקדמת תגרור ניכוי ממשכורתה. הזכות לשעת הנקה מתחילה מתום חופשת הלידה ומסתיימת לאחר 4 חודשים. החוק מקנה את הזכות לשעת הנקה גם לעובדת המאמצת ילד שגילו פחות מ-16 שנים וזכאית לחופשת אימוץ.

אם העובדת מועסקת במשרה חלקית, ישנה מחלוקת בדבר השאלה אם הינה זכאית לשעת הנקה. יש הגורסים כי עובדת במשרה חלקית זכאית לשעת הנקה באופן יחסי לחלקיות משרתה ויש הסוברים שלשון החוק מתייחסת לעובדת במשרה מלאה בלבד ולפיכך עובדת במשרה חלקית לא תהיה זכאית לשעת הנקה. יש לציין כי בהוראות התקשי"ר של עובדי המדינה ישנן הוראות מיטיבות לעניין זה.

האם עובדת שאינה מנצלת את זכותה לשעת הנקה זכאית לתשלום שעות נוספות בעבור שעה זו?

לא. המעסיק אינו חייב לשלם גמול שעות נוספות עבור שעה זו.

ממתי נספרת תקופת הזכאות לשעת הנקה?

ארבעת חודשי הזכאות לשעת הנקה ייספרו מתום חופשת הלידה. עובדת שעבדה במשך 12 חודשים או יותר אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאית לחופשת לידה באורך של 26 שבועות- מתוכם 15 שבועות בתשלום דמי לידה . עובדת אשר עבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה פחות מ-12 חודשים, תהיה זכאית לחופשת לידה באורך של 15 שבועות בלבד.

ארבעת חודשי הזכאות ייספרו מתום חופשת הלידה לפי תנאי הזכאות של העובדת.
 
יש לך שאלה בדיני עבודה - לחץ כאן >

חברת טן חיפשה מערכת גיוס עובדים עם יכולת הגשת מועמדים באופן מקוון דבר חדשני וייחודי ומצאה במלם שכר שותפה ליישום הפתרון. משה סרוסי, סמנכ"ל תפעול וטכנולוגיה, חברת הדלק טן

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי