EN
מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
שעות נוספות

שעות נוספות

אחרי כמה שעות עבודה יש לשלם בעבור עבודה בשעות נוספות?

אורך שבוע העבודה הוא 42 שעות.

אורכו של יום עבודה לעובדים שישה ימים בשבוע, לא יעלה על 8 שעות.

אורכו של יום עבודה לעובדים חמישה ימים בשבוע, לא יעלה על 8.6 שעות. וביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה, שעה אחת פחות- היינו 7.6 שעות.

אורכו של יום עבודה ביום שלפני יום המנוחה השבועית או יום לפני חג וכן אורכה של משמרת לילה לא תעלה על 7 שעות, כאשר החוק רואה את מי שעבד לפחות שעתיים בין השעות 22:00 ל-6:00, כמי שעבד במשמרת לילה.
לפיכך, כל עבודה בשעות העוברות את מכסת השעות ביום עבודה מלא או בשבוע עבודה מלא, מוגדרת כהעסקה בשעות נוספות המזכה בתשלום תמורת שעות נוספות. שעות נוספות מחושבות באופן נפרד בהתאם למספר שעות העבודה בכל יום, , ולא ניתן לערוך קיזוז מיום אחר. כך לדוגמא עובד אשר עבד ביום א' במשך 12 שעות, וביום ב' במשך 3 שעות בלבד- זכאי לתשלום תוספת שעות נוספות בגין עבודתו ביום א' ולא ניתן לראות בשעות הללו כהשלמה לשעות העבודה (הרגילות) החסרות ביום ב'.
גם מי שמועסק בשעות מעבר למכסה השבועית, זכאי לתשלום שעות נוספות. כך למשל עובד המועסק במסגרת העסקה של חמישה ימים בשבוע, 8.6 שעות עבודה ביום, המתבקש להגיע לעבודה בנוסף גם ביום שישי, זכאי לתמורת שעות נוספות בעבור עבודתו ביום שישי.

יובהר כי חישוב שעות הנוספות נשעה ברמה היומית (ולאחר מכן ברמה השבועית) בלבד. לא ניתן לחשב שעות נוספות על בסיס חודשי ביחס לתקן המקובל של 182 שעות עבודה חודשיות.
יש להעיר, ישנם עובדים בסקטורים ספציפיים שהחוק אינו חל עליהם כגון שוטרים ואנשי צוות אוויר, עובדים בתפקידי הנהלה הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי או עובדים אשר אין למעסיק כל דרך לפקח על שעות עבודתם. כמו כן שר העובדה רשאי לקבוע בתקנות ימי ושבועות עבודה ארוכים יותר לעובדים בסקטורים מסויימים.

כיצד יש לשלם לעובד אשר הועסק בשעות נוספות?

עובד אשר מועסק בשעות נוספות, זכאי לתשלום בגובה 125% משכרו בגין העסקה של במהלך שעתיים נוספות בכל יום, ולתשלום בגובה של 150% משכרו בגין העסקה בשעה נוספת שלישית והלאה באותו יום. במידה והעובד הועסק מעל למכסה השבועית (המוגדרת כ-42 שעות), הוא זכאי לתשלום שעות נוספות באופן זהה- 125% בגין שעה נוספת ראשונה ושניה ו- 150% החל משעת העבודה הנוספת השלישית.
כאשר העובד מועסק במהלך מנוחה שבועית או חג, הרי שהשכר הבסיסי המשולם לו עומד על 150% משכרו הרגיל. לפיכך, עובד המועסק בשעות נוספות אשר חלות במנוחה שבועית או בחג - יהיה זכאי לתשלום של 175% ואף 200% בגין אותן שעות.

מהו השכר הקובע לחישוב התמורה לשעות נוספות?

השכר הקובע לחישוב תשלום בעבור שעות עבודה נוספות הוא השכר הרגיל של העובד. רכיבים כגון החזקת רכב והבראה הינם בגדר "תוספת" שאינה קבועה ואינם נכללים בבסיס לחישוב.

האם ניתן לקזז שעות חוסר של עובד כנגד שעות נוספות אשר ביצע?

לא. בעבור עבודה בשעות נוספות יש לשלם לעובד 125%-150% בעבור כל שעות עבודה. ככל שלעובד ישנו חוסר בשעות עבודה ביום מסויים, הרי שכנגד כל שעת עבודה חסרה יבוצע ניכוי של 100% משכרו. לפיכך, אין לקזז שעות חוסר כנגד שעות נוספות.

האם מותר לחשב שעות נוספות בהתאם לסך השעות בהן הועסק העובד במהלך חודש?

שעות עבודה נוספות נבדקות קודם כל ברמה היומית, ואחר-כך ברמה השבועית. ולא החודשית. לפי חוק, אין להעסיק עובד יותר מ- 8.6 שעות רגילות ביום, במידה שהוא מועסק 5 ימים בשבוע, ולא יותר מ-8 שעות רגילות ביום, במידה שהוא מועסק 6 ימים בשבוע. בנוסף, יש להקפיד שלא להעסיק עובד במשך יותר מ-42 שעות רגילות בשבוע (ללא קשר לשאלה אם העובד מועסק בימי שישי או לא). ייתכן כי בחודש עבודה ארוך העובד יועסק מעל ל-182 שעות חודשיות, אך לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין שעות נוספות, כיוון שברמה היומית והשבועית לא ביצע שעות נוספות כלל.

מהן המגבלות על העסקה בשעות נוספות?

כעיקרון, העסקת עובד בשעות נוספות אינה דבר מובן מאליו, אלא מוצא בעת לחץ זמני או מקרה חירום. בהתאם להיתר הכללי להעסקה בשעות נוספות, אורך יום עבודה, לרבות שעות נוספות, לא יעלה על 12 שעות ביום. בשבוע עבודה לא יועסק עובד מעל ל-16 שעות נוספות, ללא קשר אם שבוע העבודה של העובד הינו 5 או 6 ימים.

אורך שבוע עבודה לעובד בעבודת לילה לא יעלה על 58 שעות עבודה, כולל שעות נוספות.

כיצד משולמת תמורת שעות נוספות לעובדים בכירים או עובדים שלא ניתן להשגיח על שעות עבודתם?

חוק הגנת השכר מורה על חובת רישום שעות העסקתו בפועל של עובד וחוק שעות עבודה ומנוחה מורה בהתאם על אופן התשלום לעובדים המועסקים מעבר לשעות עבודה רגילות. עם זאת, חוק שעות עבודה ומנוחה מוציא מתחולתו עובדים המועסקים בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי או עובדים המבצעים עבודה שמעצם טבעה אינה מאפשרת למעסיק לפקח על שעות עבודתם. לעובדים כאלה ניתן לשלם תשלום בעבור שעות נוספות גלובליות שהינו תשלום קבוע שאינו משתנה בהתאם לשעות הנוספות שבוצעו בפועל. לא כל עובד הוא עובד במשרת אמון ועל מרבית העובדים חל חוק שעות עבודה ומנוחה המחייב תשלום תמורה אמיתית בעבור שעות נוספות בפועל. בכדי לקבוע האם העובד עונה על הקריטריונים האמורים, יש לבחון באופן ספציפי בכל מקרה ומקרה את מאפייני התפקיד, את אופי ההעסקה, את המיקום בהיררכיה הארגונית, את סמכויותיו של העובד ואת גובה שכרו ביחס לעובדים האחרים במקום. יש לציין כי בתי המשפט מחמירים בנושא ולפיכך חשוב לפרש את החריגים לתחולת החוק בצמצום. 

האם ניתן לשלם שכר גלובלי במקום לשלם בנפרד בעבור שעות נוספות, עבודה במנוחה שבועית, דמי חופשה וכד'?

שכר גלובלי הכולל בתוכו תשלום עבור שעות נוספות, משולם למנהלים בתפקידי אמון שמספר שעות עבודתם אינן ניתנות למדידה. שכרם של אנשים אלה הוא בדרך כלל גבוה באופן משמעותי מהשכר הממוצע.
אם העובד אינו משתייך לסקטור האמור, ואין הסכם קיבוצי אחר אשר אושר על-ידי שר העבודה וקובע אחרת - לא ניתן לשלם לו שכר גלובלי הכולל שעות נוספות, גם אם הצדדים מסכימים על כך, אין תוקף להסכמה אם סוג ההעסקה אינו כזה.
אם למרות האמור קבע המעסיק כי השכר כולל דמי חופשה, גמול שעות נוספות או מנוחה שבועית וכד', הרי שרואים את השכר הכולל שנקבע כשכר רגיל בלבד והמעסיק יחויב לשלם באופן נפרד את התוספות האמורות.

האם יש לשלם תוספת בגין עבודה ב"שעות עודפות"?

עובד בהיקף משרה חלקית, אשר הועסק בהיקף משרה מלא - אינו זכאי לתשלום תוספת מיוחדת בגין השעות העודפות בהן עבד. כך למשל, עובד שיום עבודתו הרגיל הינו בן 6 שעות, אך עבד בפועל במשך 7 או 8 שעות, יהיה זכאי לתשלום בגין שעות אלה בתעריף של 100% בלבד. אמנם מדובר ב"שעות עודפות" על היקף העסקתו הקבוע, אך עבודה בשעות העבודה הללו אינה עונה על הגדרת "שעות נוספות" כמופיע בחוק.

מהן ההגבלות על העסקת עובדים במשמרות?

בין יום עבודה אחד למשנהו תחול הפסקה של שמונה שעות לפחות. בנוסף, אם מקובל לעבוד במפעל במשמרות, לא יועבד עובד במשמרות לילה ביותר מאשר שבוע אחד מתוך שלושה שבועות.

מצאנו בחברת מלם שכר, חברה של אנשים מדהימים עם לב רחב, גמישים, נכונים תמיד להקשיב ומוצאים פתרונות בזמן אמת. שמעון לוי, סמנכ"ל משאבי אנוש, רשת פתאל

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי