דלג לתוכן המרכזי
EN
מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
מידע כללי

מידע כללי

חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) התש"ף-2020

ביום 16.6.2020 פורסם ברשומות חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) התש"ף-2020 (להלן: חוק מענק לעידוד תעסוקה או החוק). מידע נוסף

טופס התביעה וההנחיות לבקשת פיצויים לעסקים באזור הדרום ועוטף עזה

ביום 17.12.2018 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את מתווה הפיצויים בגין נזקים עקיפים שנגרמו לעסקים ביישובי הדרום ועוטף עזה. מידע נוסף

הארכת תוקף אישורים לתאומי מס שתוקפם פג בתום שנת 2017

ביום 17.12.2017 פרסמה רשות המסים בישראל לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת המס 2017. מידע נוסף

עדכון תאום מס לאור החקיקה של תכנית "נטו משפחה"

ביום 16.5.2017 פורסם ברשומות חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה), התשע"ז-2017 לפיו בשנות המס 2017 ו-2018 תוגדל כמות נקודות הזיכוי שיינתנו להורים עובדים (אם ואב) עבור ילדיהם עד גיל 5. מידע נוסף

תיקוני דוחות 102 בעקבות חקיקת "נטו משפחה"

ביום 17.7.2017 פרסמה רשות המסים בישראל חוזר בנושא תיקוני דוחות 102 בעקבות חקיקת "נטו משפחה". מידע נוסף

סיום הארכת תאומי מס לשנת 2017

על פי הודעת רשות המסים לציבור מיום 3.1.2017, ניתנה אורכה לאישורים על תיאומי מס הכנסה שתוקפם פג בתום שנת המס 2016. מידע נוסף

מתן ארכה להגשת בקשות למענק עבודה לשנת 2015

ביום 29.9.2016 פורסמה באתר רשות המסים הודעה בנושא מענק עבודה, לפיה מנהל רשות המסים, משה אשר, החליט על מתן ארכה של כשלושה חודשים להגשת בקשות לקבלת מענק עבודה בסניפי הדואר עבור שנת המס 2015. מידע נוסף

סיום הארכת תאומי מס לשנת 2016

על פי הודעת רשות המסים לציבור מיום 29.12.2015, ניתנה אורכה לאישורים על תיאומי מס הכנסה שתוקפם פג בתום שנת המס 2015. מידע נוסף

הארכת תיאומי מס

ביום 29.12.2015 פרסמה רשות המסים הודעה בנושא הארכת תוקף לאישורי תיאומי מס לשנת 2016, לפיה כמידי שנה תינתן אורכה לאישורים על תיאומי מס הכנסה, שתוקפם פג בתום שנת המס 2015, עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש פברואר 2016 ולא יאוחר מיום 13.3.2016. מידע נוסף

ארכה של כשלושה חודשים להגשת בקשות למענק עבודה

ביום 20.9.2015 פרסמה רשות המסים הודעה על ארכה של כשלושה חודשים להגשת בקשות למענק עבודה. לפי ההודעה ניתנת ארכה של כשלושה חודשים להגשת בקשות לקבלת מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) עבור שנת המס 2014 וזאת עד ליום 25.12.2015, במקום עד ליום 30.9.2015 - המועד הקבוע בחוק. מידע נוסף

הבחירות לכנסת העשרים שיתקיימו במרץ 2015 - תשלומים לעובדים המועסקים בתקופת הבחירות – היבטי מיסוי

ביום 17.3.2015 יתקיימו בישראל בחירות לכנסת ה- 20. בחוק מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות, התשנ"ו-1996, ובתקנות מיסוי תשלומים ביום הבחירות, התשנ"ו-1996 שהוצאו מכוחו, נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות (להלן – הוראת הדין המיוחד). ב-18.12.2014 פרסמה סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת של רשות המסים חוזר בנושא "הבחירות לכנסת העשרים שיתקיימו במרץ 2015" עם הוראות הן לגבי תשלומים שחלות עליהם הוראות הדין המיוחד והן לגבי תשלומים אחרים המשולמים בגין בחירות. למען הסר ספק יודגש כי בכל מקרה הוראות הדין המיוחד אינן חלות על תשלומים שנעשו במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של מקבל התשלום. מידע נוסף

הגשת תביעות בשל נזק עקיף במבצע "צוק איתן" תתאפשר עד 15.1.2015

בהמשך לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה), התשע"ד-2014, ביום 10.8.2014 פרסמה רשות המסים הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 8/2014 – קרן פיצויים בנושא פיצויים בשל נזק עקיף לניזוק שעסקו באזור המיוחד לתקופה שמיום 8.7.2014 ועד תום תקופת ההכרזה (מבצע "צוק איתן") בענפי המסחר, התעשייה, השירותים, החקלאות והתיירות. בנוסף, ביום 1.9.2014 פרסמה רשות המסים חוזר עם פירוט שינויים ותוספות שבוצעו בהוראת הביצוע האמורה. מידע נוסף

היישום לעריכת תיאום מס באינטרנט לשנת 2015 נפתח לשימוש הציבור

ביום 3.11.2014 פרסמה רשות המסים בישראל הודעה בנושא "לקראת "עונת תיאומי המס":אישור מיידי על עריכת תיאום מס באינטרנט, אותו ניתן להדפיס ולשמור", לפיה במטרה לפשט את תהליך עריכת תיאומי מס באינטרנט, ולהפוך אותו לנגיש ולידידותי יותר למשתמש, בוצע שדרוג השירות, שבמסגרתו בוצע מקצה שיפורים כמפורט להלן מידע נוסף

טופס 101

טופס בקשה למילוי טופס 101 אלקטרוני על ידי המעסיק

הארכת תיאומי מס

ביום 28.12.2014 פרסמה רשות המסים הודעה בנושא הארכת תוקף לאישורי תיאומי מס לשנת 2015, לפיה כמדי שנה תינתן אורכה לאישורים על תיאומי מס הכנסה, שתוקפם פג בתום שנת המס 2014, עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש פברואר 2014 ולא יאוחר מיום 13.3.2015. יודגש, כי לא תינתן ארכה לאישורים על פטור מניכוי מס הכנסה במקור ולא תינתן ארכה לתיאומי מס שאינם בגין משכורת כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה התשנ"ג-1993). מידע נוסף

אישור מיידי על עריכת תיאום מס באינטרנט

עד כה, מי שערך תיאום מס באינטרנט, נדרש להמתין כשבועיים ימים עד לקבלת האישור בדואר, דבר שהביא לכך שנישומים רבים העדיפו לגשת פיזית למשרדי מס הכנסה ברחבי הארץ, להמתין בתורים המשתרכים, בפרט בתחילת שנה, ב"עונת תיאומי המס", ובלבד שיקבלו את האישור מייד. ביום 3.11.2014 פרסמה רשות המסים בישראל הודעה בנושא "לקראת "עונת תיאומי המס":אישור מיידי על עריכת תיאום מס באינטרנט, אותו ניתן להדפיס ולשמור", לפיה במטרה לפשט את תהליך עריכת תיאומי מס באינטרנט, ולהפוך אותו לנגיש ולידידותי יותר למשתמש, בוצע שדרוג השירות, שבמסגרתו בוצעו שיפורים כדלקמן מידע נוסף

היערכות להפקת טופס 106 לשנת 2014

בימים אלו החלה היערכות במלם שכר לקראת הפקת טופס 106 לשנת 2014, המתוכננת לחודשים ינואר – מרץ 2015, במסגרתה תבוצע בין היתר בדיקה מדגמית של תקינות טפסי 106 לאוכלוסייה מייצגת. מידע נוסף

דחיית המועד האחרון להגשת הדוח השנתי למס הכנסה ליחידים לשנת המס 2014

בהתאם לסעיף 131(ב2) לפקודת מס הכנסה, החל מדוחות לשנת המס 2008 נדרשים כל היחידים, החייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, להגיש את הדוח באופן מקוון, למעט אלו שקיבלו פטור מחובת הגשת דוח מקוון על פי תקנות מס הכנסה – פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון, התש"ע-2010. מידע נוסף

מיסוי שווי שימוש ברכבי מאגר/ איגום

ביום 21.10.2014 פרסמה סמנכ"לית בכירה שומה ובקורת של רשות המסים בישראל חוזר בנושא מיסוי שווי שימוש ברכבי מאגר/ איגום הקובעת את אופן המיסוי של ההטבה הנובעת מהשימוש ברכבי מאגר, כפי שנקבע בהסכם הפשרה בין רשות המסים לבין עובדי סגל המחקר ברפא"ל, בתביעה שהוגשה ע"י האחרונים. ההסכם נוגע רק לרכב מאגר שהשימוש בו הוא לפעילויות שוטפות של המעביד ואינו מוקצה לעובד כלשהו, ובלבד שלא הוצמד רכב אחר כלשהו לאותו עובד, והכל בנסיבות מיוחדות של העמדת הרכב, הן באשר לחריגה משעות העבודה הרגילות והן באשר לפעילות מחוץ למקום העבודה הקבוע, וכן בכפוף לאישורים של הדרג הבכיר אצל המעביד ולניהול רישומים מפורטים לצרכי ביקורת המס. מידע נוסף

ארכה של כשלושה חודשים להגשת בקשות למענק עבודה

ביום 28.9.2014 פרסמה רשות המסים הודעה על מתן ארכה של כשלושה חודשים להגשת בקשות למענק עבודה ("מס הכנסה שלילי") עבור שנת המס 2013 וזאת עד ליום 26.12.2014, במקום 30.9.2014 - המועד הקבוע בחוק. מידע נוסף

דחיית מועד דיווח ותשלום מס הכנסה ומע"מ בחודשים אוגוסט וספטמבר

ביום 22.9.2014 פרסמה רשות המסים הודעה לפיה בשל שיבושים בעבודת המחשב, ולאור חזרת היישומים באתר הרשות לפעילות מלאה, הוחלט לאפשר לציבור המדווחים והמשלמים באינטרנט (מע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה) לשלם את דוחותיהם התקופתיים בגין חודש אוגוסט עד ליום 23.9.2014. מידע נוסף

הנחיה בעקבות מבצע "צוק איתן"- הקלות לחיילי מילואים

ביום 10.8.2014 העבירה רשות המסים למנהלי המשרדים האזוריים הנחיה בעקבות מבצע "צוק איתן"- הקלות לחיילי מילואים, לפיה לאור המצב הביטחוני עקב מבצע "צוק איתן" ומתוך מטרה להקל על ציבור הנישומים והמייצגים המגויסים, מתבקשים פקידי השומה לגלות התחשבות בציבור בכל הנוגע לעמידה במועדים הקבועים בחוק. מידע נוסף

שינויים ותוספות להוראות ביצוע לעניין קרן פיצויים בשל מבצע "צוק איתן"

בהמשך לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה), התשע"ד-2014, ביום 10.8.2014 פרסמה רשות המסים הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 8/2014 – קרן פיצויים בנושא פיצויים בשל נזק עקיף לניזוק שעסקו באזור המיוחד לתקופה שמיום 8.7.2014 ועד תום תקופת ההכרזה (מבצע "צוק איתן") בענפי המסחר, התעשייה, השירותים, החקלאות והתיירות (הוראת הביצוע פורסמה בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש אוגוסט 2014). מידע נוסף

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה), התשע"ד-2014

ביום 7.8.2014 פורסמו ברשומות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה), התשע"ד-2014. מידע נוסף

ארכה נוספת לתשלום המסים לבעלי עסקים בדרום עד ליום 15.8.2014

ביום 22.7.2014 פרסמה רשות המסים הודעה בדבר ארכה נוספת לתשלום המסים לבעלי עסקים בדרום עד ליום 15.8.2014, לפיה לאור המצב הביטחוני השורר בדרום ובמטרה להקל על בעלי העסקים באזור, הנחה שר האוצר את מנהל הרשות לתת ארכה נוספת לבעלי עסקים בדרום לתשלום המסים התקופתיים שלהם. מידע נוסף

דחיית המועד האחרון להגשת הדוח השנתי למס הכנסה ליחידים לשנת המס 2011

ביום 15.4.2012 פרסמה רשות המסים הודעה לפיה יידחה המועד האחרון להגשת הדוח השנתי למס הכנסה ליחידים לשנת המס מידע נוסף

הפקה אלקטרונית של טופס 101

ביום 20.2.2012 פרסם סמנכ"ל בכיר שומה וביקורת של רשות המסים חוזר בנושא ביטול כללי הפטור ממילוי טופס 101 מידי שנה והחלת כללים חדשים למילוי טופס 101 אלקטרוני מידע נוסף

סיום הארכת תיאומי מס

על פי החוזר של רשות המסים מיום 1.1.2014, ניתנה אורכה לאישורים על תיאומי מס הכנסה שתוקפם פג בתום שנת המס 2013. בהתאם לכך בוצעו במערכות השכר של מלם שכר הארכות תיאומי המס באופן מרוכז. יוזכר כי תקופת האורכה הייתה עד לתשלום שכר של חודש פברואר 2014 או עד 13.3.2014 – המאוחר מבין השניים. עם סיום תקופת האורכה בוטלו במערכות השכר של מלם שכר כל התיאומים לשנת המס 2013, אשר הוארכו באופן מרוכז בתחילת השנה וטרם חודשו. מידע נוסף

הארכת תיאומי מס לשנת 2014

ביום 1.1.2014 פרסמה רשות המסים חוזר בנושא הארכת תוקף לאישורי תיאומי מס לשנת 2014. לפי החוזר, ניתנה גם השנה אורכה לאישורים על תיאומי מס הכנסה, שתוקפם פג בתום שנת המס 2013. הארכות תיאומי המס בוצעו באופן מרוכז במערכות השכר במלם שכר. יודגש כי, בהתאם להנחיות רשות המסים, הארכת תיאומי מס הינה עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2014 ולא יאוחר מיום 13.03.2014. מידע נוסף

דחיית המועד האחרון להגשת הדוח השנתי למס הכנסה ליחידים לשנת המס 2013

בהתאם לסעיף 131(ב2) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], החל מדוחות לשנת המס 2008 נדרשים כל היחידים, החייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, להגיש את הדוח באופן מקוון, למעט אלו שקיבלו פטור מחובת הגשת דוח מקוון על פי תקנות מס הכנסה – פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון, התש"ע-2010. מידע נוסף

הגדרת "נכות" לעניין סעיף 9א לפקודה

ביום 10.6.2013 פרסם סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים של רשות המסים חוזר על אודות הגדרת "נכות" לעניין סעיף 9א לפקודה לפיו בשל אי הבהירות הקיימת במיוחד נוכח הדינים השונים על פיהם נקבעת הנכות והסמכויות מכוח אותם חוקים ולנוכח תכלית ההטבה שבסעיף 9א, הוחלט לנקוט בפרשנות מקילה. מידע נוסף

דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה

ביום 22.4.2013 פרסמה רשות המסים הודעה כדלקמן: "בהתחשב בזמן הנדרש להיערכות להגשה ולקליטה של הדוחות המקוונים ובשל העיצום הכספי המוטל על המאחרים בהגשה, החליטה הנהלת רשות המסים להאריך את מועד הגשת הדוחות השנתיים, לחייבים בהגשת דוחות 126 ו-856 לשנת המס 2012 עד ליום חמישי, כ"א בסיוון תשע"ג, 30 במאי 2013." מידע נוסף

הטיפול בבקשה לקבלת אישור זכאות לקבלת מעמד של עולה חדש או תושב חוזר ותיק

ביום 13.1.2013 פרסמה רשות המסים הוראת ביצוע בנוגע לטיפול בבקשה לקבלת אישור זכאות לקבלת מעמד של עולה חודש או תושב חוזר וותיק. מידע נוסף

הקלות לתושבי הדרום ולחיילי המילואים

במטרה להקל על תושבי הדרום ועל חיילי המילואים לנוכח המצב הביטחוני ששרר באזור הדרום במהלך המבצע "עמוד ענן", ביום 19.11.2012 פרסמה רשות המסים הודעה לפיה הורה מנהל רשות המסים, מר דורון ארבלי, לפקידי השומה לנקוט צעדים הבאים מידע נוסף

הקלות נוספות בעניין חישוב מס מאוחד/ נפרד

ביום 25.11.2012 פרסמה רשות המסים הודעה לפיה הורחבו ההקלות לבני זוג העובדים בעסק בבעלותם המשותפת או בבעלות אחד מהם, שדרשו חישוב נפרד. מידע נוסף

אישור למעביד למתן זיכוי לפי סעיף 46 לעובדיו, באמצעות תלוש שכר

ביום 11.7.2012 פרסמה רשות המסים הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 7/2012 המפרטת את התנאים והדרישות אשר יחולו החל מיום פרסום הוראה זו לצורך מתן הרשאה למעבידים המעוניינים להעביר לעובדיהם זיכוי לפי סעיף 46 לפקודה, בגין תרומות שתרמו, באמצעות תלוש השכר. מידע נוסף

חישוב מס מאוחד או נפרד לבני זוג

ביום 4.7.2012 פרסם ד"ר חיים גבאי - סמנכ"ל בכיר לשומה וביקורת של רשות המסים חוזר בנושא חישוב מס נפרד/מאוחד לבני זוג מידע נוסף

איתור עבירות מס בפעילות העסקית ובהעסקת עובדים זרים בלתי חוקיים

בהתאם למדיניות שהותוותה על ידי שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, למיגור התופעה של העסקת עובדים השוהים בארץ באופן בלתי חוקי, ביום 27.6.2012 פורסמה הודעה בדבר הצעדים שננקטים ע"י רשות המסים לצורך איתור עבירות מס בפעילות העסקית ובהעסקת עובדים זרים בלתי חוקיים. מידע נוסף

הפקה אלקטרונית של טופס 101 לשנת 2014

ביום 20.2.2012 פרסם סמנכ"ל בכיר שומה וביקורת של רשות המסים חוזר בנושא ביטול כללי הפטור ממילוי טופס 101 מידי שנה והחלת כללים חדשים למילוי טופס 101 אלקטרוני, לפיו הוחלט ברשות המסים כדלקמן מידע נוסף

ביטול כללי הפטור ממילוי טופס 101 מידי שנה והחלת כללים חדשים למילוי טופס 101 אלקטרוני

ביום 20.2.2012 פרסם סמנכ"ל בכיר שומה ובקורת של רשות המסים חוזר בנושא ביטול כללי הפטור ממילוי טופס 101 מידי שנה והחלת כללים חדשים למילוי טופס 101 אלקטרוני מידע נוסף

הפקה אלקטרונית של טופס 101

ביום 20.2.2012 פרסם סמנכ"ל בכיר שומה וביקורת של רשות המסים חוזר בנושא ביטול כללי הפטור ממילוי טופס 101 מידי שנה והחלת כללים חדשים למילוי טופס 101 אלקטרוני. מידע נוסף

דחיית המועד האחרון להגשת הדוח השנתי למס הכנסה ליחידים לשנת המס 2012

בהתאם לסעיף 131(ב2) לפקודת מס הכנסה, החל מדוחות לשנת המס 2008 נדרשים כל היחידים, החייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, להגיש את הדוח באופן מקוון, למעט אלו שקיבלו פטור מחובת הגשת דוח מקוון על פי תקנות מס הכנסה מיום 18.7.2010. מידע נוסף

עדכונים בטופס 101 לשנת 2012 – הסבר מפורט

השנה, לאור שינויים בפקודת מס הכנסה שיפורטו להלן, עדכנה רשות המסים את טופס 101 – כרטיס עובד, בעיקר בפרק ח המפרט סיבות לבקשת פטור או זיכוי ממס (בוצעו שינויים בסעיפים 3, 6, 7, 8 ו-9). סה"כ מספר הסעיפים בפרק ח גדל מ-12 ל-14 סעיפים. בהתאם לחקיקה החדשה - חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס 170 והוראת שעה), התשס"ט-2009, והחוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 החל משנת המס 2012 יינתנו נקודות זיכוי בגין ילדים (כפי שיפורט להלן) וזאת בנוסף על נקודות הזיכוי שניתנו עד כה. מידע נוסף

דחיית מועד דיווח ותשלום מקדמות וניכויים למס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי בשל חג סוכות

בשל העובדה כי חג הסוכות הבא עלינו לטובה חל בתאריכים 13.10.2011 – 20.10.2011, הוחלט על ידי הנהלת רשות המסים ואגף הגבייה ממעסיקים של המוסד לביטוח לאומי לדחות, לפנים משורת הדין, את מועד הדיווח והתשלום של ניכויים, מקדמות מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי לחודש ספטמבר 2011 מיום 15.10.2011 ליום 26.10.2011. מידע נוסף

הארכה בשנה נוספת את הטבות המס לתושבי שדרות וליישובי קו העימות הדרומי

ביום 11.8.2011 פורסם תיקון מס' 3 לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי שלפיו תושבי שדרות וישובי הנגב המערבי, זכאים להנחה ממס בשיעור של 20% עד לתקרה של 233,400 ₪ (תקרה מעודכנת לשנת 2012) על הכנסתם מיגיעה אישית, בהתאם לתנאים האמורים בסעיף 11 לפקודת מס הכנסה. מידע נוסף

דחיית המועד האחרון להגשת הדוח השנתי במס הכנסה ליחידים לשנת המס 2010

ביום 12.4.2011 פרסמה רשות המסים בישראל חוזר המודיע על דחיית המועד החוקי האחרון להגשת הדוחות השנתיים למס הכנסה עבור יחידים אשר חייבים בדוח מקוון עד לתאריך 30.6.2011 (במקום 31.5.2011). מידע נוסף

עדכון טופס 101 לשנת 2011

לאור תיקוני הסעיפים 9(29) ו-35 לפקודת מס הכנסה, עודכן בהתאם טופס 101 – כרטיס עובד. מידע נוסף

סמכות המנהל להגדלת הפטור על מענק פרישה

ביום 15.8.2010 פרסמה רשות המסים בישראל חוזר בדבר סמכות המנהל להגדלת הפטור על מענק פרישה. מידע נוסף

דחיית מועד הדיווח והתשלום אם חל ביום המנוחה השבועי של החייב בדיווח, לפי דתו

ביום 27.4.2010 פרסמה רשות המסים בישראל הודעה על החלטת הנהלת רשות המסים שלפיה אם היום ה-15 לחודש חל ביום המנוחה השבועי של החייב בדיווח ובתשלום, לפי דתו, אזי הדיווח והתשלום יידחו ליום העסקים שבא לאחר יום המנוחה השבועי. מידע נוסף

השותפים שלנו

קרן מחקרים אסף הרופא
מלונות דן
כמיפל
רשות המסים
בנק יהב
סקאל
וישיי
מגדל אור
אל על
אלקטרוניקס פרו
הלמן אלדובי
מלון ענבל
עיריית ראשון לציון
The Scots Hotel
בית ברל
UniLink
novo nordisk
קל אוטו
אמי"ת
עיריית בת ים

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי