דלג לתוכן המרכזי
EN
מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
חקיקה בנושא מס הכנסה

חקיקה בנושא מס הכנסה

הטבות מס בישובים – חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 249), התשע"ח-2018

ביום 26.7.2018 פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 249), התשע"ח-2018, לפיו בתחולה מיום 1.1.2018 בדיעבד בוצעו מספר שינויים בטבלת הישובים המזכים בהטבות המס מכוח סעיף 11 לפקודת מס הכנסה. מידע נוסף

צו סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ח- 2018

חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007 (פורסם ברשומות ביום 8.8.2007) (להלן: החוק) קובע הטבות שונות לתושבי "אזור קו עימות דרומי" ולמעסיקים תושבי האזור. מידע נוסף

היטל העסקת עובדים זרים – עריכת שומות והסדרת חובות המס בניכויים בעקבות פס"ד ע"א 4946/16 שלמה סעד ואח' נגד פקיד שומה אשקלון ואח'

ביום 12.9.2017 ניתן פסק דין בבית המשפט העליון במסגרת ע"א 4946/16 שלמה סעד ואח' נ' פקיד שומה ואח' (להלן: פסק הדין). פסק הדין מתייחס לשתי סוגיות מיסוי בגין העסקת עובדים זרים שהינם מסתננים, אשר נכנסו לישראל בניגוד לדין. מידע נוסף

מתן נקודות זיכוי להורה לילד נטול יכולת לפי סעיף 45 לפקודת מס הכנסה

סעיף 45 לפקודת מס הכנסה מקנה שתי נקודות זיכוי להורה לילד משותק, עיוור או עם מוגבלות שכלית התפתחותית. מידע נוסף

הטבות מס לישובים – סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

ביום 10.9.2017 פרסמה רשות המסים בישראל חוזר בנושא הטבות מס לישובים – סעיף 11 לפקודת מס הכנסה בהמשך לחוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה)(תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2017 שפורסם ברשומות ביום 6.8.2017. מידע נוסף

הטבות מס לישובים לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה – הבהרה לגבי הוראות המעבר

ביום 9.12.2015 תוקנו סעיף 11 לפקודת מס הכנסה והחוק לסיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי. במסגרת התיקון נקבע ניקוד לכל ישוב לפי קריטריונים שונים. מידע נוסף

הטבות מס לישובים לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

- סעיף (ג) להוראות המעבר חלק מהישובים - הוספת הישוב נטע לרשימת הישובים המזכים מידע נוסף

נקודות זיכוי לבעלי תואר אקדמי לשנת 2017

ביום 30.11.2015 פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו-2015. מידע נוסף

שינויים בחבות המס על הפקדת המעסיק למרכיב הפיצויים

קביעת תקרה להפקדה שוטפת במרכיב הפיצויים מידע נוסף

שינויים בנוגע להטבה ממס בגין מגורים ביישוב מזכה לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

ביום 9.12.2015 תוקנו סעיף 11 לפקודת מס הכנסה והחוק לסיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי. מידע נוסף

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר)(תיקון), התשע"ז-2017

ביום 1.1.2017 פורסם ברשומות תיקון לתקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר). מידע נוסף

ההקלה במס לתושבי אילת תחול גם על הכנסה מפנסיה

סעיף 11 לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה-1985, קובע כי מי שהיה במשך כל שנת המס תושב אילת, זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור 10% מהכנסתו החייבת מעבודה, מעסק או ממשלח יד, עד לסכום של 238,920 ₪ (נכון לשנת המס 2016), שנצמחה או שהופקה באזור אילת או באזור חבל אילות. מידע נוסף

ביטול היטל עובדים זרים בענף החקלאות

ביום 11.2.2016 פורסם ברשומות חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004)(תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ו-2016, לפיו בתקופה שמיום 1.1.2016 ועד ליום 31.12.2020 יעמוד שיעור היטל עובדים זרים בענף החקלאות על 0% (במקום 10%). מידע נוסף

הגדלת הפטור לקצבה לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה

ביום 14.5.2012 פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב– 2012. התיקון קבע שורה ארוכה של שינויים בהוראות הפקודה הנוגעות למיסוי קצבאות ומענקי פרישה בתחולה מיום 1.1.2012, ובין היתר, הגדלה הדרגתית בשיעור הפטור לקצבה לפי סעיף 9א לפקודה. מידע נוסף

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו-2015

ביום 30.11.2015 פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו-2015 במסגרתו תוקנו סעיפים 3(ה3), 32(14), 47, ו-66(ג) לפקודת מס הכנסה, כדלקמן: מידע נוסף

שינויים בנוגע להטבה ממס בגין מגורים ביישוב מזכה לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

ביום 9.12.2015 פורסם ברשומות חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015, במסגרתו תוקנו סעיף 11 לפקודת מס הכנסה והחוק לסיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי. החוק החדש קובע ניקוד לכל ישוב לפי קריטריונים שונים. ישוב אשר עונה על הקריטריונים, שנקבעו, מוגדר כ-"ישוב מוטב". החל משנת המס 2016 הטבת מס זו נקבעת בהתאם לניקוד ולקריטריונים הנ"ל. סעיף 11 לפקודה, בנוסחו החדש, קובע כדלקמן: מידע נוסף

נקודות זיכוי לבעלי תואר

סעיפים 40ג - 40ה לפקודת מס הכנסה, מגדירים כללים למתן נקודות זיכוי, משנת המס 2006, ליחיד תושב ישראל, שסיים לימודיו וזכאי לתואר אקדמי או לתעודת הוראה החל משנת המס 2005. נקודות הזיכוי, כאמור, ניתנות למימוש החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו הלימודים לתואר. מידע נוסף

שינוי מפת הטבות מס ליישובים

ביום 24.11.2015 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את מפת הטבות המס ליישובים בפריפריה. כיום מספר היישובים שתושביהם זכאים להטבות מס עומד על 182. לפי מפת היישובים החדשה, מספר היישובים שתושביהם יהיו זכאים להטבות מס יעמוד על 403 (תוספת של 221 יישובים חדשים למפת ההטבות). מידע נוסף

שינויים ברשימת היישובים המזכים לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

בהמשך להחלטת בג"צ, בתוקף מיום 1.2.2015, מתוך רשימת הישובים המזכים בהטבת מס לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה, היו אמורים להיגרע הישובים הבאים: מועצה אזורית אילות, בית שאן, חצור הגלילית, ערד, מועצה אזורית ערבה תיכונה. מידע נוסף

שינויים במס הכנסה וביטוח לאומי בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 – 2016), התשע"ו - 2015

ביום 30.11.2015 פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו-2015 ולהלן עיקריו בנוגע למיסוי יחיד, תשלומי המוסד לביטוח לאומי בעד ילדים ואופן דיווח מקוון של מעסיק למוסד לביטוח לאומי. מידע נוסף

הארכת התקופה למתן הטבות במס לעובדים במשמרת שנייה ושלישית במפעלים תעשייתיים

בשנת 2015, בעקבות הבחירות לכנסת, הוארך עד ליום 30.6.2015 (מכוח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת) תוקף התקנות למתן הטבות במס לעובדים במשמרת שנייה ושלישית במפעלים תעשייתיים. מידע נוסף

שינויים ברשימת היישובים המזכים לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

בהמשך להחלטת בג"צ, בתוקף מיום 1.2.2015, מתוך רשימת הישובים המזכים בהטבת מס לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה, היו אמורים להיגרע הישובים הבאים: מועצה אזורית אילות, בית שאן, חצור הגלילית, ערד, מועצה אזורית ערבה תיכונה. מידע נוסף

הטבת שווי השימוש ברכבים היברידיים

ביום 14.7.2015 פרסמה רשות המסים חוזר בנושא הוארכה והותאמה הטבת שווי השימוש לרכבים היברידיים. מידע נוסף

הארכת הטבות מס המוענקות לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי

ביום 1.7.2015 פורסמו ברשומות תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (הארכת תחולת סעיף 5(ב) לחוק), התשע"ה-2015, לפיהן הוארך עד ליום 31.12.2016, תוקפו של החוק לסיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי משנת 2007, המקנה הטבות במס לתושבי יישובי קו העימות הדרומי וליישובים נוספים כפי שנקבעו בהוראות סעיף 11 וחלק ב׳ לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5(ב) לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007. מידע נוסף

אי - התרת ניכוי הוצאות שכר בגין עובדים זרים בלתי חוקיים

ביום 26.4.2010 פרסמה רשות המסים בישראל הודעה על כי בהתאם למדיניות שהותוותה על ידי ממשלת ישראל, להפחתת כמות העובדים הזרים המועסקים בישראל ולמיגור תופעת ההעסקה שלא כדין, הנחה מנהל רשות המסים, את משרדי השומה לא להתיר בניכוי הוצאות שכר בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין. מידע נוסף

ארכה להגשת בקשות לקבלת "מענק מס הכנסה שלילי" עד ליום 30.11.2011

בהתאם לחוק "מס הכנסה שלילי" שכיר/עצמאי שבשנת 2010 הכנסתו החודשית הממוצעת הייתה בין 2,000 ₪ לבין 6,502 ₪ זכאי ל"מענק הכנסה" אם הוא עונה לאחד מהקריטריונים שלהלן מידע נוסף

ביטול היטל בגין עובדים זרים בחופשת עבודה – תיקון 15 לחוק להבראת כלכלת ישראל, התשע"א-2011

ביום 16.3.2011 פורסם ברשומות תיקון מספר 15 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשע"א-2011. בהתאם לתיקון זה נוסף סוג חדש של עובד זר שבגינו אין לשלם היטל עובדים זרים. מידע נוסף

ביטול הכרה בהוצאות אש"ל כהוצאה מוכרת

ביום 20.12.2010 פורסם ברשומות תיקון לתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות). מידע נוסף

גילום מס הכנסה קבוצתי "מחוץ לתלושי השכר"

ביום 21.8.2010 פרסמה רשות המסים בישראל חוזר בנושא גילום מס הכנסה קבוצתי מחוץ לתלושי השכר. מידע נוסף

דחיית מועד הגשת דוח השנתי למס הכנסה

ביום 11.3.2010 פרסמה רשות המסים חוזר שעניינו דחיית מועד הגשת הדוח השנתי ל- 31.5.2010. מידע נוסף

הארכת הטבות המס לתושבי שדרות וליישובי קו העימות הדרומי בשנתיים נוספות

ביום 27.11.2012 פרסמה רשות המסים הודעה לפיה ביום 27.11.2012 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, אשר מאריכות לשנתיים נוספות (שנים 2013 ו-2014) את התקופה למתן הטבות במס לתושבי יישובי קו העימות הדרומי כהגדרתם בחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007 וליישובים נוספים כפי שנקבעו בצו של שר האוצר, וזאת על פי הסמכות שהוענקה לשר בחוק להאריך את תקופת ההטבה בשל מצב בטחוני. מידע נוסף

הארכת תוקפו של חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מספר 2), התש"ע-2010

ביום 16.2.2011 אישרה ועדת הכספים של הכנסת הארכת תוקפו של תיקון מספר 2 לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי מידע נוסף

הגדלת הטבות מס עבור תרומות

ביום 8.8.2012 פרסמה רשות המסים הודעה בנושא הגדלת הטבות מס עבור תרומות, לגבי שנת המס 2012 מידע נוסף

החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב לשנים 2013 ו – 2014), התשע"ג – 2013

ביום 5.8.2013 פורסם ברשומות החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג – 2013, לפיו, בין השאר, בוצעו שינויי חקיקה מהותיים בתחום המיסוי (תיקון מס' 197 לפקודת מס הכנסה) וביניהם שינויים בשיעורי המס על יחידים. מידע נוסף

הטבת מס בגין מגורים ביישובי פיתוח - החלטות בג"ץ מיום 2.11.2014 ומיום 16.11.2014

כפי שפורסם בחודשים האחרונים, לפי פסיקתו של בית המשפט העליון, החל ביום 23.2.2014, היה צריך להיפסק מתן הטבת מס לפי סעיף 11 ליישובים הבאים: מועצה אזורית אילות, בית שאן, חצור הגלילית, מועצה אזורית ערבה תיכונה, ערד. בעקבות פניה לבית המשפט העליון, נדחה המועד להפסקת הזכאות להטבת מס ליישובים, כאמור לעיל, עד ליום 1.11.2014. מידע נוסף

הטבת מס בגין מגורים ביישובי פיתוח לשנת המס 2014

כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש מאי 2013, בתוקף מיום 23.2.2014, מתוך רשימת הישובים המזכים בהטבת מס לפי סעיף 11, ייגרעו היישובים הבאים: מועצה אזורית אילות, בית שאן, חצור הגלילית, מועצה אזורית ערבה תיכונה, ערד. כלומר, החל מיום 23.2.2014 תושבי הישובים הנ"ל לא יהיו זכאים לזיכוי ממס לפי סעיף 11(ב)(3) לפקודת מס הכנסה, ובגין שנת 2014 תינתן הטבה זו באופן יחסי, כדלקמן מידע נוסף

הטבת מס בגין מגורים ביישובי פיתוח לשנת המס 2014 - עדכון

כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש מאי 2013 ולחודש פברואר 2014, לפי הנחיות רשות המסים בתוקף מ- 23.2.2014, היה צריך להיפסק מתן הטבת מס לפי סעיף 11 ליישובים הבאים: מועצה אזורית אילות, בית שאן, חצור הגלילית, מועצה אזורית ערבה תיכונה, ערד. מידע נוסף

היטל על העסקת עובדים זרים ושוהים בלתי חוקיים

בהמשך לשאלות חוזרות ונשנות בנושא היטל על העסקת עובדים זרים ושוהים בלתי חוקיים, ביום 22.11.2011 פרסמה רשות המסים בישראל חוזר עם הבהרות בנוגע להוראות החוק ועמדת רשות המסים בנושא זה. מידע נוסף

זקיפת שווי שימוש ברכב לשנת 2011

שיטת החישוב לפי קבוצות המחיר שווי בגין רכבים ששנת רישומם לפני 2010 מחושב לפי שיטת קבוצות מחיר. סכומי השווי עודכנו במסגרת הרפורמה בשווי שימוש ברכב החל מיום 1.1.2007. כמו כן בתוקף מ-1.1.2011 עודכנו סכומי השווי לפי שיעור עליית מדד – 2.28%. מידע נוסף

חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממס)(תיקון מספר 6), התשע"ב-2011

יום 30.11.2011 פורסם ברשומות חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממס) (תיקון מס' 6), התשע"ב-2011. מידע נוסף

חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב – 2012

ביום 6.8.2012 התקבל בכנסת חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2012 במסגרתו תוקנו: • פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 195); • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 143); מידע נוסף

חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011

בהמשך להמלצות ועדת טרכטנברג, ביום 6.12.2011 פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011. להלן עיקרי השינויים במערכת המס החל מיום 1.1.2012, הנוגעים למיסוי שכר. מידע נוסף

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 189)

מתן אפשרות לדחיית מועד קבלת נקודות זיכוי בגין תואר ראשון או שני בתחום עיסוק שבו נדרשת התמחות מידע נוסף

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב– 2012

ביום 14.5.2012 פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב– 2012 מידע נוסף

חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס' 3), התשע"א-2011

ביום 11.8.2011 פורסם תיקון מס' 3 לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי שלפיו תושבי שדרות וישובי הנגב המערבי, זכאים להנחה ממס בשיעור של 20% עד לתקרה של 233,400 ₪ (תקרה מעודכנת לשנת 2012) על הכנסתם מיגיעה אישית, בהתאם לתנאים האמורים בסעיף 11 לפקודת מס הכנסה. מידע נוסף

חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מספר 2), התש"ע-2010

ביום 23.3.2010 פורסם תיקון מספר 2 לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי שלפיו בשנת המס 2010 תושבי שדרות וישובי הנגב המערבי, יקבלו הנחה ממס בשיעור של 20% עד לתקרה של 227,640 ₪ (תקרה מעודכנת לשנת 2011) על הכנסתם מיגיעה אישית, בהתאם לתנאים האמורים בסעיף 11 לפקודת מס הכנסה. מידע נוסף

מניעת החזר מס בגין שנים קודמות

ביום 20.9.2010 פרסמה רשות המסים בישראל חוזר בנושא: דוחות 126 ו-856: כללי דיווח. לפי חוזר זה החל משנת המס 2010 ואילך, לא תתאפשר יותר פריסה של הפרשי שכר שליליים. מידע נוסף

מס הכנסה שלילי – עדכון סכומים

ביום 27.12.2007 פורסם ברשומות חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007. ביום 1.7.2010 פורסמה ברשומות הודעה על עדכון סכומים הקבועים בסעיפים 2 – 6 לחוק. מידע נוסף

מתן הטבות מס של "עוטף עזה" ליישוב "שלומית"

ביום 10.12.2012 פרסם משנה למנכ"ל רשות המסים חוזר לפיו ביום 22.3.2012 התקבלה ע"י הממשלה ההחלטה להוסיף את היישוב "שלומית" לרשימת היישובים הזכאים להטבות המס בהתאם לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי. מידע נוסף

ניכוי מס במקור ממשכורת של עובד המשלם דמי חבר או דמי טיפול

בהתאם לתיקון בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשע"ב – 2012, ובתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) (תיקון) התשע"ב- 2012, בתוקף מיום 1.1.2011, הותרו כהוצאה 50% מתשלום "דמי הטיפול הארגוני" ששילם עובד משכרו, ולגבי עובד ששילם "דמי חבר" - 50% מסכום דמי הטיפול שהיה משלם אותו עובד אילו היה מחויב בדמי טיפול. מידע נוסף

עדכון אחוז הנחה ממס לשדרות וליישובי הנגב המערבי

ביום 17.3.2010 פרסמה חטיבת שומה וביקורת של רשות המסים חוזר בנושא חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון מספר 2), התש"ע-2010. מידע נוסף

עדכון שווי השימוש ברכב בשיטה הליניארית לשנים 2011 ואילך

ביום 20.10.2010 פרסמה רשות המסים בישראל חוזר בנושא: "שיעור שווי השימוש ברכב לשנים 2011 ואילך" מידע נוסף

עדכון שיעור של היטל עובדים זרים

בהמשך לתיקון סעיף 45 (א) לחוק התכנית להבראה כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003-2004), התשס"ג – 2003, עודכן, בתוקף מ-1.1.2010, שיעור של היטל עובדים זרים. מידע נוסף

עדכון שיעורי הנחה ממס לשנת 2012 בגין מגורים בישובים מזכים לפי סעיף 11(ב)

בהתאם להוראות חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות המס 2009 ו-2010, הופחתו שיעורי ההנחה ליישובים כדלקמן מידע נוסף

עדכון תקרות לזיכוי בגין עבודה במשמרות לשנת 2011

ביום 5.4.2011 פרסמה רשות המסים חוזר בדבר עדכון הסכומים לעניין זיכוי בגין עבודה במשמרות לשנת המס 2011. מידע נוסף

עדכון תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

בהתאם לחוזר של רשות המסים בישראל מיום 23.11.2011, עודכנו סכומי רצפה ותקרה לעניין התרומה לקרן לאומית או למוסד ציבורי בשנת המס 2010 לפי הוראות סעיף 46(א) לפקודת מס הכנסה. מידע נוסף

עדכונים בנוגע להנחה ממס בגין מגורים ביישוב מזכה לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

1. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי 2. גריעת ישובים ביום 1.2.2015 3. הוראת שעה – שינוי בשיעורי ההנחה מידע נוסף

עדכונים בנוגע להנחה ממס בגין מגורים ביישוב מזכה לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

1. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי 2. גריעת ישובים ביום 23.2.2014 3. הוראת שעה – שינוי בשיעורי ההנחה מידע נוסף

פיצוי מס רכוש בגין נזק עקיף שנגרם בשל הלחימה בדרום

ביום 1.1.2013 פרסמה רשות המסים חוזר בנושא פיצויים בשל נזק עקיף לניזוק שעסקו באזור המוכרז בדרום לתקופה שמיום 14.11.2012 ועד ליום 23.11.2012 (מבצע "עמוד ענן") בענפי המסחר, התעשייה, השירותים, החקלאות והתיירות. מידע נוסף

קביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (הוצאות אש"ל בארץ) (תיקון), התשע"ב-2011

ביום 20.11.2011 פורסמה ברשומות קביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (הוצאות אש"ל בארץ) (תיקון), התשע"ב-2011, לפיה עודכנו, בתוקף מיום 1.3.2009 בדיעבד, סכומי ניכוי הוצאות אש"ל בארץ. מידע נוסף

שינויים ברשימת הישובים המזכים בהטבות מס עפ"י סעיף 11 לפקודה

ביום 13.5.2013 פרסמה סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת של רשות המסים בישראל הודעה על שינויים ברשימת הישובים המזכים בהטבות מס עפ"י סעיף 11 לפקודה. מידע נוסף

שינויים ברשימת הישובים המזכים בהטבות מס עפ"י סעיף 11 לפקודה – הבהרה ותיקון

ביום 13.5.2013 פרסמה סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת של רשות המסים בישראל הודעה על שינויים ברשימת הישובים המזכים בהטבות מס עפ"י סעיף 11 לפקודה עם רקע והוראות ביצוע לצירוף 3 ישובים חדשים (בית ג'אן, כיסרא-סמיע ומזרעה) לצורך מתן זיכוי ממס עפ"י סעיף 11 לפקודה וגריעת 5 ישובים (מועצה אזורית אילות, בית שאן, חצור הגלילית, מועצה אזורית ערבה תיכונה, ערד) מרשימת הישובים המזכים בהטבת המס האמורה. מידע נוסף

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

ביום 14.5.2012 פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב– 2012. התיקון קובע שורה ארוכה של שינויים בהוראות הפקודה הנוגעות למיסוי קצבאות ומענקי פרישה בתחולה מיום 1.1.2012. ביום 25.10.2012 פרסם המשנה למנהל רשות המסים (בפועל) חוזר בנושא תיקון 190 לפקודת מס הכנסה עם הוראות הביצוע, לרבות הוראות ביצוע לגבי הגמלאים שפרשו לפני ואחרי מועד הפרסום של החוזר (25.10.2012). מידע נוסף

תיקון לתקנות מס הכנסה – קביעת שיעור ריבית לפי סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה

ביום 2.11.2011 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית) (תיקון), התשע"ב – 2011, המשנות את שיעור הריבית המינימאלית לצורך חישוב שווי ריבית לפי סעיף 3(ט) לפקודה שמתייחס בין היתר להלוואת שניתנו בקשר ליחסי עובד מעביד. מידע נוסף

תיקון מס' 199 לפקודה - חישוב נפרד לבני זוג

סעיף 65 לפקודת מס הכנסה קובע את העיקרון הכללי לגבי מיסוי הכנסות בני זוג, אשר לפיו יש למסות בני זוג כיחידה אחת, באופן מאוחד, כך שיראו את הכנסות בני הזוג כהכנסה חייבת של אחד מהם והיא תחויב על שמו. סעיף 66 קובע את המקרים שבהם תהיה חריגה מן הכלל ויותר חישוב מס נפרד לכל אחד מבני הזוג. סעיף 66 (ד) עוסק בבני זוג שמקור ההכנסה של האחד תלוי במקור ההכנסה של האחר (מקור הכנסתם משותף). ביום 25.12.2013 פורסמה ברשומות חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון), התשע"ג-2013, במסגרתו תוקנה, בין היתר, פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 199), לפיו החל מיום 1.1.2014 יתאפשר חישוב המס הנפרד לזוגות הנשואים שעובדים באותו עסק כדלקמן מידע נוסף

תיקון מספר 173 לפקודת מס הכנסה

ביום 22.12.2009 התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מספר 173), התש"ע – 2009. בהתאם לתיקון זה שונו, בין השאר, הוראות לביצוע רצף פיצויים. מידע נוסף

תיקון מספר 175 לפקודת מס הכנסה

ביום 3.3.2010 פורס חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מספר 175), התש"ע-2010, המסדיר מתן פטור ממס על מלגה לסטודנט ולחוקר. מידע נוסף

תיקון מספר 3 לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

ביום 11.8.2011 פורסם תיקון מספר 3 לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי שלפיו תושבי שדרות וישובי הנגב המערבי, זכאים להנחה ממס בשיעור של 20% עד לתקרה של 227,640 ₪ (תקרה מעודכנת לשנת 2011) על הכנסתם מיגיעה אישית, בהתאם לתנאים האמורים בסעיף 11 לפקודת מס הכנסה. מידע נוסף

תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010, התשס"ט-2009

ביום 23.7.2009 פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010, התשס"ט-2009. מידע נוסף

תקנות למתן פיצויים לתושבי הדרום שנעדרו ממקום עבודתם בשל סגירת מוסדות החינוך

ביום 14.6.2012 פורסמו ברשומות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשע"ב – 2012 שעניינן מתן פיצוי לתושבים באזור הדרום, שנעדרו ממקום עבודתם לצורך השגחה על ילדיהם, עקב הוראה על סגירת מוסד החינוך שבו לומד הילד, במהלך סבב ההסלמה בדרום שאירע בחודש מרץ השנה. מידע נוסף

תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון)(תיקון), התשע"ד-2014

ביום 7.8.2014 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון)(תיקון), התשע"ד-2014 מידע נוסף

תקנות שר האוצר למתן פיצויים לעסקים מאזור הדרום שנפגעו בשל הלחימה באזור

ביום 4.12.2012 פרסמה רשות המסים הודעה לפיה ועדת הכספים של הכנסת אישרה פה אחד את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (נזקי מלחמה ונזק עקיף) שהגיש שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ. מטרת התקנות היא פיצוי עסקים מאזור הדרום שנפגעו בשל המצב הביטחוני ששרר שם החל מיום 14.11.2012 ועד ליום 23.11.2012. מידע נוסף

תשלומים לעובדים המועסקים בתקופת הבחירות – היבטי מיסוי וביטוח לאומי

ביום 22.1.2013 התקיימו בישראל בחירות לכנסת ה-19. בחוק מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות, התשנ"ו-1966, ובתקנות מיסוי תשלומים ביום הבחירות, התשנ"ו-1996 שהוצאו מכוחו, נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות מידע נוסף

השותפים שלנו

רמות ניהול ואחזקת מבנים
קו האופק
סקאל
קרן מחקרים אסף הרופא
מלון שחרות
אימג'סטור
מלון ממילא
בית איזי שפירא
ZARA
הרשות לשיקום האסיר
מנורה מבטחים
עיריית ראשון לציון
אל על
אגד
בית ברל
קבוצת א.ש.ל
וישיי
H&M
one
משרד הבריאות

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי