דלג לתוכן המרכזי
EN
מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
חקיקה לפנסיה וקופ"ג

חקיקה לפנסיה וקופ"ג

שינויים בממשק מעסיקים ודחיית יישום

ביום 6.8.2018 פרסמה רשות שוק ההון ביטוח וחסכון חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני – ממשק מעסיקים. מידע נוסף

חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני מיום 6.8.2018

ביום 6.8.2018 פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני – ממשק מעסיקים ולהלן עיקריו: מידע נוסף

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תשלומים לקופות גמל) – הפעלת ממשק אחיד עבור מעסיקים קטנים

ביום 11.8.2014 פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל)(תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014 מידע נוסף

תקנות לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

ביום 6.8.2014 פורסם ברשומות חוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014 (להלן: החוק). מידע נוסף

נוהל הצטרפות לקרן פנסיה ולקופת גמל

ביום 1.1.2017 פרסם אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון חוזר מתוקן בנושא הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל, אשר נכנס לתוקף ביום 1.6.2017. מידע נוסף

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל)(תיקון מס' 2), תשע"ז-2016

ביום 11.8.2014 פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל)(תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014, אשר מסדירות את אופן הדיווח על הפקדות תשלומים לחיסכון הפנסיוני של העובדים. מידע נוסף

צו הרחבה להסכם קיבוצי להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק

ביום 3.4.2016 נחתם, בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק. מידע נוסף

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל) – היישום בפועל

כידוע, בחודש פברואר 2016 נכנסו לתוקף תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל)(תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014, לפיהן החל משכר מינואר 2016 כל מעסיק המעסיק למעלה מ - 100 עובדים מחויב לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני לכל הגופים המוסדיים במשק באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח במבנה אחיד, שנקבע על ידי אגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר. מידע נוסף

תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה ברירת המחדל

ביום 13.3.2016 פרסם אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון חוזר בנושא הוראות לעניין אופן בחירת קופת ברירת מחדל ואת התנאים הנדרשים מחברה מנהלת של קופת גמל, אשר מצרפת לשורותיה עמיתים בהתאם להוראות סעיף 20(ב) לחוק. מידע נוסף

צו הרחבה להסכם קיבוצי להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק

ביום 3.4.2016 נחתם, בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק. בהמשך לכך, כפי שפורסם ברשומות ביום 20.6.2016, שר הכלכלה והתעשייה חתם ביום 23.5.2016 על צו הרחבה להסכם זה. מידע נוסף

צו הרחבה הסכם קיבוצי להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק

ביום 23.2.2016 נחתם, בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק. להלן עיקרי ההסכם: מידע נוסף

תיקון 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) והסכם קיבוצי להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק

ביום 5.8.2015 פורסם ברשומות חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' 12), התשע"ה-2015, לפיו תוקן סעיף 20 לחוק. המשמעות העיקרית של התיקון הינה ניתוק הקשר בין בחירת העובד בסוג המוצר פנסיוני מסוים לבין שיעורי ההפקדות של המעסיק בגינו. מידע נוסף

הוראות לעניין בחירת קופת גמל ברירת מחדל

ביום 13.3.2016 פרסם אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון חוזר בנושא הוראות לעניין בחירת קופת גמל ולהלן עיקריו. מידע נוסף

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל)(סכומים נמוכים), התשע"ו – 2016

ביום 25.1.2016 פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), התשע"ו-2016, לפיהן על אף הוראות לפי תקנות קופות גמל כהגדרתן בסעיף 86(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, עמית שרשומים על שמו כספים באחד מחשבונותיו בקופת גמל מורשית, רשאי למשוך את הכספים מחשבונו בקופה בסכום חד פעמי פטור ממס כמפורט להלן. מידע נוסף

תיקון מס' 14 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)

ביום 30.11.2015 פורסם ברשומות חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו-2015. מידע נוסף

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל)(תיקון), תשע"ו-2015

ביום 11.8.2014 פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל)(תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014, אשר מסדירות את אופן הדיווח על הפקדות תשלומים לחיסכון הפנסיוני של העובדים. בהתאם לתקנות, החל משנת 2016, יחויבו המעסיקים לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד, שנקבע על ידי משרד האוצר. בנוסף, התקנות מחייבות את כל הגופים המוסדיים לתת משוב למעסיק על אופן קליטת הכספים במערכות המידע של הגופים. מידע נוסף

סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 12), התשע"ה-2015

ביום 24.3.2014 פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(משיכת כספים מקופת גמל)(חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה)(הוראת שעה), התשע"ד-2014, לפיהם על אף הוראות סעיף 23 לחוק האמור, עמית שבכל חשבונותיו בקופת גמל מורשית (קופת גמל לתגמולים, קופת גמל לא משלמת לקצבה וקופת גמל אישית לפיצויים, שאינן קופת ביטוח), קיימת יתרה צבורה נמוכה מ- 7,000 ₪ רשאי למשוך כספים מחשבונותיו בקופה בסכום חד פעמי, ע"י משיכה כדין ללא מיסוי, החל מיום 24.4.2014 ועד ליום 31.3.2015, בהתקיים התנאים כאמור בהוראת השעה. מידע נוסף

שינויים בדיווח לקופות גמל

ביום 16.7.2014 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל)(תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014, אשר מסדירות את אופן הדיווח על הפקדות תשלומים לחיסכון הפנסיוני של העובדים. בהתאם לתקנות, החל מינואר 2016 כל מעביד המעסיק למעלה מ-10 עובדים מחויב לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד, שנקבע על ידי משרד האוצר. בנוסף, התקנות מחייבות את כל הגופים המוסדיים לתת משוב למעסיק על אופן קליטת הכספים במערכות המידע של הגופים. מידע נוסף

המשך יישום הסכם קיבוצי לביטוח פנסיוני מקיף במשק

בהתאם לצו הרחבה להסכם פנסיוני מקיף במשק אשר נכנס לתוקף החל מינואר 2008, החל משנת 2011 משתנים שיעורי הניכוי וההפרשה כדלהלן מידע נוסף

תיקון סעיף 23 לחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (קופות גמל)

ביום 15.11.2010 אושר בקריאה השלישית בכנסת התיקון לחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (קופות גמל). מידע נוסף

תוספת לקצבה בשל הצמדה למדד 2014

החל מקצבת ינואר 2015 ואילך תשולם תוספת הצמדה למדד 2014, לגמלאים בפנסיה תקציבית, אשר קצבתם הוקפאה מכוח השינויים שחלו בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970, שעיקרם - שינוי שיטת העדכון של הקצבה המשולמת במסגרת ההסדר של הפנסיה התקציבית וקביעת תוספות נוספות לתשלום בקצבה התקציבית. מידע נוסף

חוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014

ביום 06.08.2014 פורסם ברשומות חוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014, אשר קובע הסדרים בעניין אופן התחשיב וחלוקה של חסכון פנסיוני בין חוסך/חוסכת לבין בן / בת הזוג לשעבר, באמצעות גוף משלם. מידע נוסף

משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה בקופות גמל

ביום 24.3.2014 פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(משיכת כספים מקופת גמל)(חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה)(הוראת שעה), התשע"ד-2014, לפיהם על אף הוראות סעיף 23 לחוק האמור, עמית שבכל חשבונותיו בקופת גמל מורשית (קופת גמל לתגמולים, קופת גמל לא משלמת לקצבה וקופת גמל אישית לפיצויים, שאינן קופת ביטוח), קיימת יתרה צבורה נמוכה רשאי למשוך כספים מחשבונותיו בקופה בסכום חד פעמי ע"י משיכה כדין ללא מיסוי, החל מיום 24.4.2014 ועד ליום עד ליום 31.3.2015, בהתקיים התנאים הבאים מידע נוסף

המשך יישום הסכם קיבוצי לביטוח פנסיוני מקיף במשק

בהתאם לצו הרחבה להסכם פנסיוני מקיף במשק אשר נכנס לתוקף החל מינואר 2008, החל משנת 2014 ואילך משתנים שיעורי הניכוי וההפרשה כדלהלן מידע נוסף

תיקון 54 לחוק שירות המדינה (הגמלאות)

בהמשך לסעיף 14 להסכם קיבוצי (מסגרת) שנחתם ביום 12.1.2011, ביום 29.12.2013 פורסם ברשומות חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 54), התשע"ד-2013, לפיו תוקן חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970. להלן עיקרי התיקון מידע נוסף

הגדלת שיעורי ההפרשה לקופות גמל לקצבה במסגרת ההסכם הקיבוצי (מסגרת) מיום 12.1.11 – פעימה ב'

כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש פברואר 2011, ובהמשך לחוזר מיום 9.2.2011 של הממונה על השכר והסכמי עבודה בנושא שינוי שיעורי ההפרשה לקופות גמל לקצבה: ההסכם הקיבוצי (מסגרת) מיום 12.1.11 ותיקון להסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת מיום 12.1.2011, החל מיום 1.1.2011 הוגדלו ב-0.5% שיעורי הניכוי והפרשה לתגמולים בקופות הגמל לקצבה אצל העובדים המועסקים ע"י מעסיקים שחתמו על ההסכם, אשר מדורגים בדירוגים הנקובים בהסכם זה. מידע נוסף

תוספת לקצבה בשל הצמדה למדד 2013

החל מקצבת ינואר 2014 ואילך תשולם תוספת הצמדה למדד 2013, לגמלאים בפנסיה תקציבית, אשר קצבתם הוקפאה מכוח השינויים שחלו בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 (פורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש ספטמבר 2009), שעיקרם - שינוי שיטת העדכון של הקצבה המשולמת במסגרת ההסדר של הפנסיה התקציבית וקביעת תוספות נוספות לתשלום בקצבה התקציבית. מידע נוסף

תיקון מס' 5 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) – הוראת שעה

במסגרת התיקון מס' 5 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) פורסמה הוראת שעה לעניין אפשרות משיכת כספים שהופקדו בקופות גמל שלא משלמות קצבה. לאור תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (קופות הגמל), החל משנת 2008 ואילך הפקדות לקופות גמל שלא משלמות קצבה הפכו להפקדה לצורכי קצבה בלבד. מידע נוסף

שינוי שיעורי ההפרשה לקופות גמל לקצבה במסגרת ההסכם הקיבוצי (מסגרת) מיום 12.1.11

ביום 9.2.2011 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא שינוי שיעורי ההפרשה לקופות גמל לקצבה: ההסכם הקיבוצי (מסגרת) מיום 12.1.11 ותיקון להסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת מיום 12.1.2011. לפי החוזר יוגדלו ב-0.5% שיעורי הניכוי והפרשה לתגמולים בקופות הגמל לקצבה מידע נוסף

תוכנית חיסכון לטווח ארוך או בינוני, שנועדה לצבירת כספים שניתן יהיה למשוך בזמן עתידי

בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, קופת גמל היא שם כולל לקבוצת מכשירי חסכון פנסיוניים לטווח בינוני או ארוך. בין המוצרים ניתן למנות קופת גמל לתגמולים, קרן השתלמות, קרן מחלה, פיצויים, קצבה ועוד. עם זאת, המינוח "קופת גמל", משמש כמינוח העממי ל"קופת גמל לתגמולים". מידע נוסף

תיקון מס' 5 לחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (קופות גמל) – הוראת שעה

ביום 15.11.2010 אושר בקריאה השלישית בכנסת התיקון לחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (קופות גמל). התיקון כולל, בין השאר, הוראת שעה לעניין אפשרות משיכת כספים שהופקדו בקופ"ג שלא משלמות קצבה ואשר לאור התיקון מספר 3 לחוק קופות הגמל, החל משנת 2008 ואילך הפכו להפקדה לצורכי קצבה בלבד מידע נוסף

שינוי שיעורי ההפרשה לקופות גמל בהסדר החלופי במסגרת ההסכם הקיבוצי (מסגרת) מיום 12.1.2011

בהמשך ליישום שינויים בשיעורי ההפרשה לקופות גמל לקצבה במסגרת ההסכם הקיבוצי מיום 12.1.2011, החודש מופעל שינוי לגבי שיעורי ההפרשות לקופות גמל שבהסדר החלופי כדלהלן. מידע נוסף

תוספת לקצבה בשל הצמדה למדד 2012

החל מקצבת ינואר 2013 ואילך תשולם תוספת הצמדה למדד 2012 לגמלאים בפנסיה תקציבית, אשר קצבתם הוקפאה מכוח השינויים שחלו בחוק שירות המדינה (גמלאות) מידע נוסף

המשך יישום הסכם קיבוצי לביטוח פנסיוני מקיף במשק

בהתאם לצו הרחבה להסכם פנסיוני מקיף במשק אשר נכנס לתוקף החל מינואר 2008, החל משנת 2013 משתנים שיעורי הניכוי וההפרשה כדלהלן מידע נוסף

עדכון שיעורי הפרשה בביטוחי מנהלים לעובדים בשירות המדינה

במסגרת יישום ההסכם הקיבוצי (מסגרת) מיום 12.1.11 ותיקון להסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת מיום 12.1.2011 הוגדלו ב-0.5% שיעורי הניכוי וההפרשה לתגמולים בקופות הגמל לקצבה לעובדי המגזר הציבורי (משרדי הממשלה והשלטון המקומי). מידע נוסף

הפרשות פנסיוניות בגין החזרי הוצאות לעובדים בחוזה אישי

ביום 16.2.2012 פורסם חוזר מטעם נציבות שירות המדינה לפיו בהתאם להחלטת ממונה על השכר והסכמי עבודה, נציבות שירות המדינה ואגף התקציבים, החל משנת 2012 עובדי המדינה המועסקים בחוזה אישי (שכר כולל) לרבות עובדים בחוזה בכירים יהיו זכאים להפרשות לקופות גמל על רכיבי שכר אשר שולמו לכיסוי הוצאותיו של העובד (החזר הוצאות). מידע נוסף

תוספת לקצבה בשל הצמדה למדד 2011

החל מקצבת ינואר 2012 ואילך תשולם תוספת הצמדה למדד 2011 לגמלאים בפנסיה תקציבית, אשר קצבתם הוקפאה מכוח השינויים שחלו בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970, שעיקרם - שינוי שיטת העדכון של הקצבה המשולמת במסגרת ההסדר של הפנסיה התקציבית וקביעת תוספות נוספות לתשלום בקצבה התקציבית. תוספת הצמדה למדד עבור שנת 2011 תשולם בשיעור של 2.17% למי שפרש לפני ינואר 2011. להלן שיעורי התוספת למי שפרש מינואר 2011 ואילך לפי חודש הפרישה מידע נוסף

המשך יישום הסכם קיבוצי לביטוח פנסיוני מקיף במשק

בהתאם לצו הרחבה להסכם פנסיוני מקיף במשק אשר נכנס לתוקף החל מינואר 2008, החל משנת 2012 משתנים שיעורי הניכוי וההפרשה כדלהלן מידע נוסף

צו הרחבה להסכם הקיבוצי הכללי לפנסיית חובה

ביום 3.8.2011 חתם שר התמ"ת על צו הרחבה להסכם קיבוצי הכללי החדש לפנסיית חובה (טרם פורסם ברשומות), אשר מבטל את צו הרחבה קודם שניתן ביום 30.12.2007 להסכם קיבוצי כללי קודם לביטוח פנסיוני מקיף במשק שנחתם ביום 19.7.2007. מידע נוסף

הגדלת שיעורי הפרשות פנסיוניות לעובדים בחוזה אישי בשירות המדינה

בהמשך להסכם המסגרת מיום 12.1.2011 (פורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש פברואר 2011), בתוקף מיום 1.6.2011, ניתנה לעובדים בחוזה אישי, המועסקים בשירות המדינה, האפשרות להגדיל ב-0.5% את שיעורי הניכוי וההפרשה לקרנות פנסיה, ביטוח מנהלים וקופות גמל. מידע נוסף

תקנות למשיכת כספים מקופת גמל עבור חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה

ביום 10.9.2013 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(משיכת כספים מקופת גמל)(חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה)(הוראת שעה), התשע"ג-2013, אשר מאפשרות לחוסכים בקופות גמל לפדות ללא תשלום מס, חשבונות קטנים ולא פעילים, עם יתרה צבורה של בסך עד 7,000 ₪ ולהלן עיקרן מידע נוסף

השותפים שלנו

גני ירושלים
עמותת אותות
אגד
Hilton
קל אוטו
אימג'סטור
שיח סוד
Qualitest
one
דואר ישראל
עיריית בת ים
הסוכנות היהודית
ZARA
עיריית ירושלים
אמי"ת
ZIM
Deloitte
עלי שיח
וולדורף אסטוריה
מנורה מבטחים

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי