דלג לתוכן המרכזי
EN
מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
מאמרים

מאמרים

הסכם קיבוצי בשלטון המקומי שנחתם ביום 10.4.2019

ביום 10.4.2019 נחתם הסכם קיבוצי בין מרכז השלטון המקומי בישראל, שלוש הערים הגדולות, מרכז המועצות האזוריות לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ולהלן עיקריו: מידע נוסף

העסקה נכונה של בני נוער בקיץ 2018

לקראת חופשת הקיץ הקרבה, להלן סקירה מקיפה של עיקרי הכללים לעניין העסקה נכונה של בני נוער: מידע נוסף

הסכם שכר קיבוצי עם ארגון המורים בחטיבות העליונות מיום 14.3.2018

ביום 5.9.2017 נחתם הסכם קיבוצי בדבר שינוי בתנאי השכר של עובדי ההוראה בחטיבות העליונות (לרבות בכיתות י"ג – י"ד), המפוקחות על ידי משרד החינוך בין אם מועסקים על פי רפורמת "עוז לתמורה" ובין אם מועסקים שלא לפי תנאי הרפורמה (להלן: ההסכם הקודם). מידע נוסף

תשלום לסייעות לגננות שתועסקנה במסגרת תכנית "מסגרות חינוכיות בחופשות" לילדים בגילאים 3-9 בחופשת פסח תשע"ח ובפגרת האביב 2018

ביום 11.1.2018 החליטה ממשלת ישראל, כי משרד החינוך יפעיל תכנית "מסגרות חינוכיות בחופשות" (להלן: התכנית). התכנית תופעל בימים א' – ה' במהלך חופשות בתי הספר והגנים בשנת הלימודים תשע"ח; מידע נוסף

סטודנטים במגזר הציבורי - עדכון שכר המינימום מ- 1.12.2017

ביום 18.4.2016 נחתם הסכם קיבוצי לדירוג הסטודנטים (המועסקים על בסיס של שעה) בין המעסיקים בשירות הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה; מידע נוסף

הסכם שכר בענף המלונאות מיום 14.11.2017

ביום 14.11.2017 נחתם בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות עובדי האירוח והמלונאות לבין התאחדות המלונות בישראל, הסכם קיבוצי כללי לגבי תנאי העסקה של עובדי ענף האירוח והמלונאות אשר יהיה בתוקף עד 31.12.2020. מידע נוסף

יישום הסכם שכר לדירוג האקדמאים במח"ר, פסיכולוגים ועיתונאים מיום 14.9.2017

ביום 14.9.2017 נחתם הסכם קיבוצי בעניין עדכון שכר העובדים בשירות המעסיקים, אשר משכורתם משולמת לפי ההסכמים הקיבוציים החלים לגבי דירוג המח"ר, הפסיכולוגים והעיתונאים במגזר הציבורי. מידע נוסף

הסכם קיבוצי מיום 5.9.2017 לעובדי ההוראה בחטיבות העליונות

ביום 5.9.2017 נחתם הסכם קיבוצי בין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות ומרכז המועצות האזוריות, לבין ארגון המורים העל-יסודיים, אשר קיבל אישורו של הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר (להלן: ההסכם). מידע נוסף

תוספת מעונות (זכויות הוריות) – עדכון התוספת לשנת 2017

ביום 16.1.2017 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון תוספת מעונות (זכויות הוריות) מידע נוסף

הסכם שכר בדרוג חינוך ונוער מיום 18.5.2017 – החלטת ועדת מעקב בעניין עובדים בתפקיד קציני ביקור סדיר

בהתאם להוראות סעיפים 23 – 24 בהסכם קיבוצי מיום 18.5.2017 (להלן: הסכם חינוך ונוער 2017), שנחתם בין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות ומרכז המועצות האזוריות (להלן: המעסיקים), לבן הסתדרות העובדים החדשה והסתדרות המעו"ף, החליטה ועדת המעקב בישיבתה מיום 19.2017 כדלקמן: מידע נוסף

הסכם שכר לסגל אקדמי בכיר באוניברסיטאות

בתחילת חודש דצמבר 2016 נחתם הסכם קיבוצי לעדכון שכר חברי סגל אקדמי בכיר באוניברסיטאות. מידע נוסף

הסכם שכר לעובדים סוציאליים בשלטון המקומי מיום 7.9.2017

ביום 7.9.2017 נחתם, בין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות, מרכז המועצות האזוריות (להלן: המעסיקים), לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי כללי, בעניין עדכון שכר עובדים בדירוג עובדים סוציאליים. מידע נוסף

הסכם קיבוצי מיום 14.9.2016 לעובדי מינהל ומשק בבתי החולים הממשלתיים

ביום 14.9.2016 נחתם הסכם קיבוצי (להלן: "ההסכם") בין מדינת ישראל, עיריית ת"א ועיריית חיפה לבין ההסתדרות הכללית החדשה, הסתדרות עובדי המדינה וועד עובדי המינהל והמשק הארצי בדבר הענקת תמריץ התמדה לחלק מעובדי כוחות העזר ובדבר התחשבות במשמרות ביניים לעניין חישוב מענק שנתי בגין עבודה במשמרות בעת שהות בחופשה. מידע נוסף

הסכם שכר למצילים ברשויות מקומיות

ביום 6.9.2016 נחתם בין מרכז השלטון המקומי בישראל, עיריית תל אביב-יפו ועיריית חיפה, מרכז המועצות האזוריות לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה הסכם קיבוצי (להלן: "ההסכם") לעניין תנאי עבודתם ושכרם של מצילי הים המועסקים בתפקידי הצלה בחופי הרחצה (להלן: "מצילים") במועצות המקומיות ובעיריות ולהלן עיקריו: מידע נוסף

הסכם שכר מיום 17.8.2015 לעובדים בדירוג וטרינרים

ביום 17.8.2015 נחתם הסכם קיבוצי בין מדינת ישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה בעניין שכר עובדי המדינה המקבלים שכרם לפי דירוג וטרינרים. בהמשך לכך, ביום 24.8.2015 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הראות ביצוע להסכם הנ"ל מידע נוסף

הסכם שכר קיבוצי לדירוג רופאים ווטרינרים ברשויות מקומיות

ביום 19.9.2016 נחתם הסכם קיבוצי בין מרכז השלטון המקומי בישראל, שלוש הערים הגדולות, מרכז המועצות האזוריות, איגוד הערים לשירותים ווטרינרים גוש דן ואיגוד הערים לשירותים ווטרינרים שומרון, לבין ההסתדרות הכללית החדשה בישראל. מידע נוסף

תשלום מענק יובל לשנת 2015 במגזר הציבורי

לעובדים פעילים ולגמלאים שקצבתם הוקפאה והוצמדה למדד מידע נוסף

תשלום דמי חבר באגודות מקצועיות לדירוגים אקדמאים לשנת 2016

בהתאם לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 19.9.2016, בשכר אוקטובר 2016 בוצע תשלום דמי חבר באגודות המקצועיות לעובדים בדרוגים מהנדסים, אקדמאים ב-מח"ר, פסיכולוגים ועיתונאים בשירות הציבורי, בסך של 786 ₪, בכפוף לחלקיות המשרה של העובד ותקופת השירות בדירוגים המזכים במהלך שנת 2016. התשלום מגולם לצרכי מס. מידע נוסף

עדכון שכר לעובדים בכירים המועסקים בחוזים אישיים במגזר הציבורי

בהתאם להוראות שפורסמו ע"י הממונה על השכר במשרד האוצר, בתוקף מיום 1.1.2016, בוצע עדכון שכר עובדים בכירים במגזר הציבורי המועסקים בחוזים אישיים, מנהלים כלליים ונושאי תפקידים מקבילים כדלקמן: מידע נוסף

החלטת ועדת מעקב בעקבות סעיף פיצוי מיצוי בהסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 לדירוג רופאים

בהמשך להסכם קיבוצי בין המדינה, שירותי בריאות כללית וההסתדרות המדיצינית הדסה לבין ההסתדרות הרפואית בישראל שנחתם ביום 25.8.2011, והחלטת ועדת מעקב מיום 17.8.2015, במשכורת חודש אוגוסט 2015, בוצע בשכרם של הרופאים המועסקים אצל המעסיקים בשירות הציבורי, שמשכורתם נקבעת בהסכמים קיבוציים החלים על דירוג הרופאים, יישום פעימה חמישית להסכם האמור, כדלקמן: מידע נוסף

תקרת השכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני

בהתאם להוראה שפורסמה על ידי הממונה על השכר במשרד האוצר, עודכנה תקרת השכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני מידע נוסף

הסכם קיבוצי מיום 14.7.2016 בנושא "מועדון שלך"

ביום 15.8.2016 פורסמה הודעה מטעם הסתדרות המעו"ף, מרכז השלטון המקומי בישראל ושלוש הערים הגדולות הודעה בנושא יישום ההסכם הקיבוצי מיום 14.7.2016 בנושא עדכון השתתפות המעסיק ב- "מועדון שלך". מידע נוסף

תשלום מענק חד פעמי לעובדי ההוראה

בהתאם לחוזר בנושא תשלום מענק חד פעמי לעובדים במגזר הציבורי, שולם לעובדי המדינה הזכאים, מענק בסך 1,000 ₪, בכפוף לחלקיות המשרה המשוקללת בתקופה שנקבעה לצורך החישוב. אוכלוסיית הזכאים לא כללה עובדי הוראה בשירות המדינה. מידע נוסף

שינוי שיעורי הפרשה לקופות גמל לקצבה – הסכם קיבוצי מיום 8.5.2013

כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש יולי 2013, ביום 8.5.2013 נחתם ההסכם הקיבוצי בדבר השתתפות העובדים בנטל לתקופה זמנית, לצורך ייצוב המצב הפיסקאלי במדינה, בין המדינה ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה. לפי ההסכם, החל ממשכורת לחודש יולי 2015, יוגדלו שיעורי הניכוי וההפרשה לקופות גמל לקצבה ב-0.5%. מידע נוסף

עדכון שיעור תוספת 2009 לעובדים בדירוג מנהלי – הסכם קיבוצי מיום 14.9.2016

בהמשך להסכם קיבוצי (מסגרת) מיום 17.4.2008 והסכם קיבוצי, שנחתם בעקבותיו, ביום 14.1.2010, בתוקף מ-1.12.2009, משולמת בשכר עובדי המדינה תוספת 2009, ששיעורה נקבע לפי דירוג. מידע נוסף

רפורמה בתחבורה הציבורית – עדכונים בקצובת הנסיעה

משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית השיקו לאחרונה את רפורמת התעריפים בתחבורה הציבורית. במסגרת יישום הרפורמה, בתוקף מ- 1.2.2016, בוצעו עדכונים כדלקמן: מידע נוסף

תשלום קצובת ביגוד לשנת 2015

כמידי שנה, בחודש יולי 2015 משולמת קצובת ביגוד לעובדים הזכאים, בגין התקופה שמחודש ינואר ועד חודש דצמבר 2015, באופן יחסי לתקופת העבודה וחלקיות המשרה. מידע נוסף

תשלום מענק יובל במגזר הציבורי

עובדים פעילים, עובדים בדירוג מנהלי בשירות המדינה, גמלאים שקצבתם הוקפאה והוצמדה למדד. מידע נוסף

תשלום קצובת ביגוד לשנת 2013

בהתאם לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 1.7.2013, בחודש יולי 2013 שולמה קצובת ביגוד ל"מקבלי קהל" לעובדים הזכאים, בגין התקופה שמחודש ינואר ועד חודש דצמבר 2013, באופן יחסי לתקופת העבודה וחלקיות המשרה. מידע נוסף

עדכון תקרות אגרות רישוי לבעלי רכב שירות במגזר הציבורי

בתוקף מיום 1.4.2017 עודכנו תקרות אגרת רישוי לרכב, עקב השינויים שחלו בשיעורי אגרות רישוי הרכב. מידע נוסף

הסכם שכר מיום 14.7.2016 לעובדים בדירוג מנהלי ומח"ר ברשויות מקומיות

ביום 14.7.2016 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות ומרכז המועצות האזוריות לבין הסתדרות העובדים החדשה, בעניין אופן יישום תוספות השכר בגובה של 7.5% ו- 2% לעובדים בדירוג המנהלי והמח"ר והעסקת עובדים בחוזים אישיים ברשויות המקומיות. מידע נוסף

תשלום החזר הוצאות נסיעה בעקבות הרפורמה בתחבורה הציבורית

כפי שכבר פורסם, השנה הופעלה הרפורמה בתחבורה הציבורית, שכללה שינויים מיום 1.1.2016, וכן הפחתה של 14.5% בתעריפים בתחולה מיום 1.2.2016, ופעימה נוספת ברפורמה בתחבורה הציבורית בתחולה מיום 1.4.2016, הכוללת את כל הישובים בארץ. מידע נוסף

תוספות השכר לשנת 2016 במסגרת ההסכם הקיבוצי לחלק מהדירוגים הרפואיים ולפסיכולוגים, וכן לדרוגים הפארה רפואיים ולעובדים הסוציאליים במערכת הבריאות

ביום 18.4.2016 נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת) במגזר הציבורי, בין המעסיקים וההסתדרות הכללית החדשה ובו הוסכם על מתן תוספות שכר והטבות נוספות בגין השנים 2013-2017. מידע נוסף

תשלום מענק חד פעמי לעובדים במגזר הציבורי

במשכורת לחודש ינואר 2016 שולם לעובדי המדינה מענק בסך 1,000 ₪, בכפוף לחלקיות המשרה המשוקללת בתקופה שנקבעה לצורך החישוב. במהלך חודש פברואר התקבלו הנחיות נוספות והבהרות בנוגע לתשלום המענק, כדלקמן: מידע נוסף

הסכם שכר לעובדי הוראה במכללות האקדמיות לחינוך מיום 7.5.2015

ביום 14.6.2015 פורסם חוזר משרד החינוך לפיו ביום 7.5.2015 נחתם הסכם בין ממשלת ישראל לבין הסתדרות המורים בישראל, באשר לביצוע רפורמה במכללות האקדמיות לחינוך. מידע נוסף

תשלום מענק יובל לעובדי הוראה

כמידי שנה, עפ"י הסכמי השכר הקיבוציים, במשכורת חודש יוני משולם מענק יובל לעובדים בדירוג עובדי ההוראה. מידע נוסף

תשלום קצובת ביגוד לשנת 2014

כמידי שנה, בחודש יולי 2014 שולמה קצובת ביגוד לעובדים הזכאים, בגין התקופה שמחודש ינואר ועד חודש דצמבר 2014, באופן יחסי לתקופת העבודה וחלקיות המשרה. מידע נוסף

עדכון תשלום קצובת אש"ל ודמי כלכלה ולינה לעובדי המדינה

ביום 5.7.2017 פרסם הממונה על השכר והסכמי העבודה חוזר לפיו בתוקף מיום 1.6.2017, עודכנו תעריפי קצובת אש"ל, דמי כלכלה בהעסקה בשעות נוספות והחזר הוצאות לינה, כמפורט להלן: מידע נוסף

הסכם שכר מיום 18.4.2016 ללבורנטים ברשויות מקומיות

ביום 18.4.2016 נחתם הסכם קיבוצי כללי (הסכם לבורנטים) בין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות ומרכז המועצות האזוריות לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, בעניין דירוג שכר חדש – לבורנטים. מידע נוסף

תשלום מענק יובל במגזר הציבורי לשנת 2016

לעובדים פעילים ולגמלאים שקצבתם הוקפאה והוצמדה למדד מידע נוסף

הקדמת תשלום מענק חד פעמי לעובדים שסיימו עבודתם במגזר הציבורי

בהמשך להבנות שגובשו ביום 23.12.2015 בין המדינה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, באשר לעקרונות הסכם קיבוצי (מסגרת) שנחתם ביום 18.4.2016, ביום 14.1.2016 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא תשלום מענק חד פעמי לעובדים במגזר הציבורי עם הוראות ביצוע לתשלום מענק חד פעמי בסך של 1,000 ₪. מידע נוסף

תשלום מענק חד פעמי לעובדי הקבלן

ביום 14.1.2016 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא תשלום מענק חד פעמי לעובדים במגזר הציבורי עם הוראות ביצוע לתשלום מענק חד פעמי בסך 2,000 ₪ בשתי פעימות, שפעימתו הראשונה בסך 1,000 ₪, שולמה לאוכלוסייה הזכאים במשכורת חודש ינואר 2016. מידע נוסף

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2016

ביום 18.1.206 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2016 ולהלן עיקריו: מידע נוסף

העסקה נכונה של בני נוער

לקראת חופשת הקיץ הקרבה, להלן סקירה מקיפה של עיקרי הכללים לעניין העסקה נכונה של בני נוער. מידע נוסף

תשלום קצובת ביגוד – מגזר ציבורי

בהתאם לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 19.6.2011, בחודש יולי 2011 תשולם קצובת ביגוד ל"מקבלי קהל" לעובדים הזכאים לתקופה מחודש ינואר ועד חודש דצמבר 2011 באופן יחסי לתקופת העבודה וחלקיות המשרה. מידע נוסף

תשלום קצובת ביגוד לשנת 2017

כמידי שנה, במשכורת חודש יולי 2017, שולמה קצובת ביגוד לעובדים הזכאים, בגין התקופה שמחודש ינואר ועד חודש דצמבר 2017, באופן יחסי לתקופת העבודה וחלקיות המשרה, כמפורט להלן; מידע נוסף

עדכון תוספות שכר רוחביות שאינן מובאות בחשבון לעניין חישוב ערך שעה

בהמשך להסכם קיבוצי (מסגרת) מיום 18.4.2016 והוראות ביצוע להסכם זה שפרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה ביום 28.6.2016, בתוקף מיום 1.7.2016 מבוצע עדכון הדרגתי של תעריפי תוספות שכר רוחביות שאינן מובאות בחשבון לעניין חישוב ערך שעה. מידע נוסף

עדכון שכר לעובדים בחוזים אישיים, עובדים בכירים ונושאי משרה שיפוטית

בהמשך להנחיות היחידה להסכמי שכר, בתוקף מיום 1.1.2017 עודכן שכר מנהלים כללים במשרדי הממשלה ונושאי תפקידים מקבילים, עובדים על פי חוזים אישיים ועובדים בכירים ברשויות המקומיות. מידע נוסף

מתמחים במשפטים במגזר הציבורי – הסכם קיבוצי מיום 18.4.2016

ביום 18.4.2016 נחתם הסכם קיבוצי בין ממשלת ישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, בנוגע למתמחים במשפטים המועסקים בשירות המדינה, בדבר הגדלת הפרשות לקופת גמל לקצבה למתמחים במשפטים כהגדרתם בהסכם. מידע נוסף

תשלום מענק יובל לעובדי הוראה לשנת 2016

כמידי שנה, עפ"י הסכמי השכר הקיבוציים, במשכורת חודש יוני משולם מענק יובל לעובדים בדירוגי ההוראה לרבות עובדי הוראה המועסקים בתנאי רפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה". מידע נוסף

יישום פעימה שניה להסכם קיבוצי בענף המלונאות מיום 3.12.2014

ביום 3.12.2014 נחתם הסכם קיבוצי חדש בין התאחדות המלונות בישראל ובין ההסתדרות העובדים הכללית החדשה, לפיו בתוקף מיום 1.1.2015 עודכנו תנאי העסקתם של עובדים בענף המלונאות. ובין היתר, נקבע, כי לעובדים שנכון ליום 1.1.2015 צברו וותק של 30 חודשי עבודה ומעלה, יועלה השכר הקובע לחישוב תעריף שעה/יום בשתי פעימות. מידע נוסף

תשלום מענק יובל לעובדי הוראה בשנת 2015

כמידי שנה, עפ"י הסכמי השכר הקיבוציים, במשכורת חודש יוני משולם מענק יובל לעובדים בדירוגי ההוראה לרבות עובדי הוראה המועסקים בתנאי רפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה". מידע נוסף

תשלום קצובת ביגוד לשנת 2012

בהתאם לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 17.6.2012, בחודש יולי 2011 תשולם קצובת ביגוד ל"מקבלי קהל" לעובדים הזכאים, לתקופה מחודש ינואר ועד חודש דצמבר 2012 באופן יחסי לתקופת העבודה וחלקיות המשרה. מידע נוסף

הסכם קיבוצי לדרוג חינוך נוער, חברה וקהילה מיום 18.5.2017

ביום 18.5.2017 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין המעסיקים (מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות ומרכז המועצות האזוריות) לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה לעניין תנאי העסקתם של עובדי הוראה המועסקים בתפקידי חינוך נוער, חברה וקהילה ולהלן עיקריו: מידע נוסף

תשלום המענק החד פעמי לעובדים במגזר הציבורי

- תשלום החלק השני של המענק החד פעמי - כללי הזכאות למענק לגבי העובדים ששהו בחופשה ללא שכר במהלך התקופה הקובעת - שינוי אופן שקלול המענק לעובדים שעתיים (כגון סטודנטים) מידע נוסף

הסכם שכר מיום 18.4.2016 ללבורנטים ברשויות מקומיות

ביום 18.4.2016 נחתם הסכם קיבוצי כללי (להלן: הסכם לבורנטים) בין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות ומרכז המועצות האזוריות לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, בעניין דירוג שכר חדש – לבורנטים ולהלן עיקריו: מידע נוסף

סטודנטים במגזר הציבורי – הסכם קיבוצי מיום 18.4.2016

ביום 18.4.2016 נחתם הסכם קיבוצי לדירוג הסטודנטים (המועסקים על בסיס של שעה) בין המעסיקים בשירות הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה. מידע נוסף

תשלום מקדמות החזר קצובת נסיעה עבור חודש יוני 2016

בהתאם להחלטת שר האוצר לבחון את תשלום החזר קצובת נסיעה לעובדים בשירות המדינה לאור השלכות הרפורמה במחירי התחבורה הציבורית, ביום 19.4.2016, הוציא מנכ"ל משרד האוצר הוראה לשלם מקדמות החזר קצובת נסיעה בגין חודשי שכר אפריל ומאי 2016. מידע נוסף

עדכון התוספת השקלית לעובדי דירוג עובדים סוציאליים

ביום 18.1.2016 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון התוספת השקלית לעובדי דירוג עובדים סוציאליים. מידע נוסף

עדכון תקרות אגרות רישוי לבעלי רכב שירות במגזר הציבורי

בתוקף מיום 1.4.2015 עודכנו תקרות אגרת רישוי לרכב, עקב השינויים שחלו בשיעורי אגרות רישוי הרכב. לפי העדכון, בעלי רכב שירות שמועד הרישוי של רכבם הינו מיום 1.4.2015 ואילך, יהיו זכאים להשתתפות בסכום אגרת הרישוי נטו, אך לא יותר מהסכומים המרביים (קבוצת מחיר 3) כלהלן: מידע נוסף

הקדמת תשלומים מכוח הסכם רופאים שנחתם ביום 25.8.2011

ביום 25.8.2011 נחתם הסכם קיבוצי בין המדינה, שירותי בריאות כללית וההסתדרות המדיצינית הדסה לבין ההסתדרות הרפואית בישראל, לפיו החל ממשכורת חודש אוגוסט 2011, חלו בשכר הרופאים השינויים. מידע נוסף

עדכון שכר לעובדי דירוג עובדים סוציאליים

ביום 1.1.2012 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון שכר לעובדי דירוג עובדים סוציאליים עם הוראות ביצוע כמופרט להלן מידע נוסף

תשלום שכר לעובדים שנעדרו בתקופת המבצע "עמוד ענן"

ביום 18.12.2012 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא הסכם קיבוצי מיום 6.12.12 בדבר תשלום שכר לעובדים באזור הקובע אשר נקבע בתקופת מתקפת הטילים בימים 10.3.12 עד 15.3.12 ובמבצע "עמוד ענן" בתקופה 14.11.12 עד 23.11.12 ולהלן עיקריו מידע נוסף

עסקה נכונה של בני נוער

לקראת חופשת הקיץ הקרבה, להלן סקירה מקיפה של עיקרי הכללים לעניין העסקה נכונה של בני נוער. מידע נוסף

העסקה נכונה של בני נוער

לקראת חופשת הקיץ הקרבה, להלן סקירה מקיפה של עיקרי הכללים לעניין העסקה נכונה של בני נוער: מידע נוסף

הסכם מסגרת לשנים 2013-2017 - יישום תוספת השכר השקלית והאחוזית החל ממרץ 2017

בתאריך 18.4.2016 נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת) בין מעסיקים במגזר הציבורי ובין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, והוסכם, בין היתר על מתן תוספות שכר והטבות נוספות בגין השנים 2013-2017, לעובד בשירות המעסיקים. מידע נוסף

הסכם שכר מיום 14.7.2016 לעובדים בדירוג מנהלי ומח"ר ברשויות מקומיות

ביום 14.7.2016 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות ומרכז המועצות האזוריות לבין הסתדרות העובדים החדשה, בעניין אופן יישום תוספות השכר. מידע נוסף

יישום פעימה נוספת בהסכם רופאים מיום 25.8.2011

בהמשך להסכם קיבוצי בין המדינה, שירותי בריאות כללית וההסתדרות המדיצינית הדסה לבין ההסתדרות הרפואית בישראל שנחתם ביום 25.8.2011, והחלטת ועדת מעקב מיום 17.8.2015, במשכורת חודש אוגוסט 2016, בוצע בשכרם של הרופאים המועסקים אצל המעסיקים בשירות הציבורי, שמשכורתם נקבעת בהסכמים קיבוציים החלים על דירוג הרופאים, יישום פעימה חמישית להסכם האמור, כדלקמן: מידע נוסף

קיצור יום עבודה/מתן חופשה בסוף חודש אוגוסט להורים עובדי המדינה

ביום 18.4.2016 נחתם הסכם קיבוצי (המסגרת) במגזר הציבורי בין המדינה והמעסיקים במגזר הציבורי לבין ההסתדרות הכללית החדשה. בסעיף 18 להסכם המסגרת, הוסכם על קיצור יום עבודה/מתן חופשה להורים לילדים. בהמשך לכך, ביום 28.6.2016 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע להסכם הזה. מידע נוסף

דמי חבר לשנת 2016 לקרן הרווחה של עובדי הרשויות המקומיות בישראל – מועדון "שלך"

כפי שכבר פורסם בעבר, בהתאם להסכמי השכר החלים על עובדי השלטון המקומי המדורגים בדירוג האחיד, מח"ר (למעט פסיכולוגים), חינוך, נוער חברה וקהילה (החינוך המשלים) וגם המדריכים השעתיים אשר מיוצגים על ידי ההסתדרות, המועסקים ע"י הרשויות בשלטון המקומי מעל 3 חודשים ובשיעור משרה מעל 25% בחודש מאי של אותה שנה, זכאים להשתתפות שנתית על חשבון המעסיק בדמי חבר בקרן פעילות רווחה של עובדי הרשויות המקומיות – מועדון "שלך". מידע נוסף

עדכון תוספת שקלית לאחים ואחיות מכוח הסכם קיבוצי מיום 15.1.2013

ביום 15.1.2013 נחתם הסכם קיבוצי בעניין שכר עובדים בדרוג האחים והאחיות בין המעסיקים (המדינה, שירותי בריאות כללית, שלוש הערים הגדולות והדסה) לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה והסתדרות האחים והאחיות. מידע נוסף

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה

ביום 17.6.2012 חתם שר התעשייה המסחר והתעסוקה על צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה לפיו בתוקף מיום 1.1.2012 עודכן שיעור החזר הוצאות הנסיעה מ- 24.40 ₪ ל-25.20 ₪ ליום עבודה. מידע נוסף

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2013

ביום 20.1.2013 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2013 ולהלן עיקריו מידע נוסף

תשלום תוספת 2011 – הסכם קיבוצי (מסגרת) מיום 12.1.2011

ביום 8.1.2012 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא הגדלת שיעור תוספת 2011 לפיו בתוקף מיום 1.1.2012 יעודכן שיעור תוספת 2011 מ-2.25% ל-4.00%, לכל העובדים בשירות הציבורי המדורגים באחד הדירוגים שבהסכם, למעט דירוגים פיזיותרפיסטים, פארה רפואיים ומרפאים בעיסוק, שלגביהם שיעור תוספת 2011 יעלה מ-4.05% ל-7.40%. מידע נוסף

אחים ואחיות - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי ולהחלטת ועדת מעקב מיום 22.3.2012

ביום 22.3.2012 נחתם הסכם קיבוצי בין המעסיקים במגזר הרפואי הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה והסתדרות האחים והאחיות, אשר קובע מנגנון זמני שמטרתו לעודד עובדים בדירוג האחים והאחיות, שמועסקים על ידי המעסיקים, לעבוד במשמרות נוספות מידע נוסף

פיצוי מיוחד לעובדים שהתייצבו לעבודה בתקופת המצב המיוחד בעורף באזור הקובע - מבצע צוק איתן

ביום 3.8.2014 נחתם בין מדינת ישראל ונשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה הסכם קיבוצי שעניינו תשלום שכר לעובדים באזור הקובע, אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני, (להלן: ההסכם ההיעדרות), לפיו כל מעסיק, שההסכם האמור חל עליו, ישלם לכל עובדיו את מלוא השכר כמפורט להלן, לרבות תנאים סוציאליים, בשל היעדרות העובד בכל יום ויום או בחלק מהימים בתקופה הקובעת ועל פי האזור הקובע. בהמשך לכך, ביום 11.1.2015 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא פיצוי מיוחד לעובדים שהתייצבו לעבודה בתקופת המצב המיוחד בעורף באזור הקובע - מבצע צוק איתן, לפיו החליט הממונה על השכר והסכמי העבודה, להעניק ימי חופשה מיוחדים (אשר יבואו בנוסף לימי החופשה השנתית להם זכאים העובדים על פי דין ו/או על פי ההסכמים הקיבוציים) לעובדים שהתייצבו לעבודה, בתקופה לגביה נקבעו הוראות הסכם ההיעדרות, כפי שיפורט כדלקמן. מידע נוסף

הסכם מועדון "שלך" מיום 14.12.2014

לפי הסכם קיבוצי שנחתם ביום 15.11.2011, החל מיום 1.1.2013 העובדים המדורגים בדירוגים האחיד, מח"ר (למעט פסיכולוגים), חינוך, נוער חברה וקהילה (החינוך המשלים) וגם המדריכים השעתיים אשר מיוצגים על ידי ההסתדרות, המועסקים ע"י המעסיקים של השלטון המקומי מעל 3 חודשים ובשיעור משרה מעל 25% בחודש מאי של אותה שנה, יהיו זכאים להשתתפות בדמי חבר בקרן פעילות רווחה של עובדי הרשויות המקומיות – מועדון "שלך". מידע נוסף

תשלום מענק יובל לעובדי הוראה 2017

כמידי שנה, עפ"י הסכמי השכר הקיבוציים, במשכורת חודש יוני משולם מענק יובל לעובדים בדירוגי ההוראה לרבות עובדי הוראה המועסקים בתנאי רפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה". בדירוגי ההוראה הוותק המינימאלי הנדרש לקבלת מענק יובל עומד על 25 שנה. הוותק לצורך תשלום מענק יובל אינו כולל שנות ותק מואץ כגון: לימודי תואר שני, שלישי, לימודי תעודה וכד'. המענק מחושב לפי 60% מהשכר המהווה בסיס לערך שעה ובהתאם לחלקיות המשרה וימי העבודה בשנת הזכאות. מענק היובל אינו מהווה שכר לשום עניין, ולא משמש בסיס להפרשות סוציאליות כגון: קופת גמל וקרן השתלמות.

הסכם קיבוצי כללי לדירוג המח"ר בשלטון המקומי מיום 25.12.2016

ביום 25.12.2016 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין מרכז השלטון המקומי בישראל, שלוש הערים הגדולות, מרכז המועצות האזוריות לבין הסתדרות העובדים החדשה ולהלן עיקריו: מידע נוסף

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2017

יום 16.1.2017 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2017 ולהלן עיקריו: מידע נוסף

עדכון השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה – צו הרחבה מיום 8.8.2016

ביום 31.1.2016 נחתם, בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי כללי בדבר עדכון גובה השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה למקום עבודה וממנו. מידע נוסף

תשלום מקדמות החזר קצובת נסיעה עבור חודש יולי 2016

בהתאם להחלטת שר האוצר לבחון את תשלום החזר קצובת נסיעה לעובדים בשירות המדינה לאור השלכות הרפורמה במחירי התחבורה הציבורית, ביום 19.4.2016, הוציא מנכ"ל משרד האוצר הוראה לשלם מקדמות החזר קצובת נסיעה בגין חודשי שכר אפריל ומאי 2016. מידע נוסף

עדכון תקרות אגרות רישוי לבעלי רכב שירות במגזר הציבורי

בתוקף מיום 1.4.2016 עודכנו תקרות אגרת רישוי לרכב, עקב השינויים שחלו בשיעורי אגרות רישוי הרכב. מידע נוסף

תשלום מענק חד פעמי לעובדים במגזר הציבורי

ביום 23.12.2015 גובשו הבנות בין המדינה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, באשר לעקרונות הסכם קיבוצי (מסגרת), העתיד להיחתם בינם לבין מעסיקים נוספים מהשירות הציבורי. מידע נוסף

רפורמה בתחבורה הציבורית – קצובת הנסיעה

משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית השיקו לאחרונה את רפורמת התעריפים בתחבורה הציבורית. להלן עיקרי הרפורמה: מידע נוסף

יישום הסכם קיבוצי מיום 15.1.2013 בעניין שכר עובדים בדירוג אחים ואחיות

ביום 15.1.2013 נחתם הסכם קיבוצי בעניין שכר עובדים בדרוג האחים והאחיות בין המעסיקים (המדינה, שירותי בריאות כללית, שלוש הערים הגדולות והדסה) לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה והסתדרות האחים והאחיות. יודגש כי ההסכם לא חל על עובדים בדרוג האחים והאחיות המועסקים ברשויות בשלטון המקומי. מידע נוסף

דמי חבר באגודות מקצועיות לדירוגים אקדמאים

בהתאם לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 16.9.2013, בשכר אוקטובר 2013 בוצע תשלום דמי חבר באגודות המקצועיות לעובדים בדרוגים מהנדסים, אקדמאים ב-מח"ר, פסיכולוגים ועיתונאים בשירות הציבורי בסך 795 ₪, בכפוף לחלקיות המשרה של העובד ותקופת השירות בדירוגים המזכים במהלך שנת 2013. התשלום מגולם לצרכי מס. בנוסף, לפי החוזר הנ"ל, בתוקף מ-1.10.2013 עודכן סכום ההשתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות של לשכת המבקרים הפנימיים לסך של 425 ₪. לגבי עובדים בכל הדירוגים האחרים יש לפעול לעניין החזר דמי החבר באגודות מקצועיות לפי האמור בחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 20.1.2013. מידע נוסף

קצובת ביגוד לעובדי הוראה בשירות המדינה

ביום 19.7.2011 נחתם הסכם קיבוצי בין המדינה לבין הסתדרות המורים בישראל, לפיו החל מתשלום שכר לחודש יולי 2011 תשולם קצובת ביגוד לעובדי הוראה בשירות המדינה לפי רמה 4 ללא קשר לוותק המקצועי שלהם. מידע נוסף

העסקה נכונה של בני נוער

לקראת חופשת הקיץ הקרבה, להלן סקירה מקיפה של עיקרי הכללים לעניין העסקה נכונה של בני נוער. מידע נוסף

הסכם קיבוצי לדרוג רופאים מיום 25.8.2011 – יישום פעימה שנייה מ- 1.8.2012

בהתאם לחוזר הממונה על השכר מ- 19.3.2012 "רופאים - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהחלטת ועדה המעקב מיום 11.3.2012" ולהוראות שהתקבלו מהיחידה להסכמי שכר בנוגע ליישום פעימה שנייה להסכם הקיבוצי, בתוקף מ- 1.8.2012 יבוצעו שינויים הבאים בשכר עובדים בדרוג רופאים בבתי חולים מידע נוסף

דמי חבר באגודות מקצועיות לדירוגים אקדמאים לשנת 2014

בהתאם לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 16.9.2014, בשכר אוקטובר 2014 בוצע תשלום דמי חבר באגודות המקצועיות לעובדים בדרוגים מהנדסים, אקדמאים ב-מח"ר, פסיכולוגים ועיתונאים בשירות הציבורי בסך 795 ₪ (כלומר אין שינוי לעומת שנה קודמת), בכפוף לחלקיות המשרה של העובד ותקופת השירות בדירוגים המזכים במהלך שנת 2014. התשלום מגולם לצרכי מס. מידע נוסף

תוספת מעונות (זכויות הוריות) – עדכון התוספת

ביום 18.1.2015 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון תוספת מעונות (זכויות הוריות) מידע נוסף

הסכם מיום 22.7.13 - שינוי הוראות הזכאות לתשלום לעובדי הוראה בשירות המדינה

בהמשך להסכם הקיבוצי שנחתם ביום 22.7.2013, בין המדינה לבין הסתדרות המורים, בדבר השתתפות העובדים בנטל לתקופה זמנית, לצורך ייצוב המצב הפיסקאלי במדינה, ביום 3.12.2013 פרסם הממונה על השכר חוזר עם הוראות ביצוע להסכם זה, להלן עיקרן מידע נוסף

עדכון שכר מנהלים כלליים, נושאי תפקידים מקבילים ועובדים בכירים המועסקים בחוזים אישיים במגזר הציבורי

בהתאם להוראות שפורסמו ע"י הממונה על השכר במשרד האוצר, בתוקף מיום 1.1.2014, בוצע עדכון שכר עובדים בכירים במגזר הציבורי המועסקים בחוזים אישיים, מנהלים כלליים ונושאי תפקידים מקבילים כדלקמן: מידע נוסף

יישום הסכם קיבוצי מיום 15.1.2013 בעניין שכר עובדים בדירוג אחים ואחיות

ביום 15.1.2013 נחתם הסכם קיבוצי בעניין שכר עובדים בדרוג האחים והאחיות בין המעסיקים (המדינה, שירותי בריאות כללית, שלוש הערים הגדולות והדסה) לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה והסתדרות האחים והאחיות. יודגש כי ההסכם לא חל על עובדים בדרוג האחים והאחיות המועסקים ברשויות בשלטון המקומי. מידע נוסף

הסכם קיבוצי לעובדי הוראה בבתי הספר העל - יסודיים בשלטון המקומי

ביום 20.3.2016 וביום 23.3.2017 נחתמו הסכמים קיבוציים בין מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות לבין ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים. מידע נוסף

הסכם שכר לדירוגים מהנדסים, הנדסאים / טכנאים ולבורנטים מיום 16.2.2017

הסכם נחתם ביום 16.2.2017 בעניין יישום התוספת של 2% על העובדים בדירוג מהנדסים, דירוג הנדסאים וטכנאים ודירוג הלבורנטים. להלן עיקרי ההסכם: מידע נוסף

יישום תוספות השכר לחודש ינואר 2017 לפי ההסכם הקיבוצי מיום 18.4.2016 לחלק מהדירוגים הרפואיים, פסיכולוגים, הפארה רפואיים ועובדים הסוציאליים במערכת הבריאות

ביום 18.4.2016 נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת) במגזר הציבורי, בין המעסיקים וההסתדרות הכללית החדשה ובו הוסכם על מתן תוספות שכר והטבות נוספות בגין השנים 2013-2017. מידע נוסף

תיקון זמני של הסכם קיבוצי מיום 18.4.2016 עבור סטודנטים שנה ג'

בהמשך להסכם קיבוצי לדירוג הסטודנטים (המועסקים על בסיס של שעה) שנחתם ביום 18.4.2016 בין המעסיקים בשירות הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, החל משכר חודש יולי 2016, חלו שינויים בשכר הסטודנטים, המועסקים במגזר הציבורי, כדלקמן: מידע נוסף

תשלום קצובת ביגוד לשנת 2016

כמידי שנה, במשכורת חודש יולי 2016, שולמה קצובת ביגוד לעובדים הזכאים, בגין התקופה שמחודש ינואר ועד חודש דצמבר 2016, באופן יחסי לתקופת העבודה וחלקיות המשרה, כמפורט להלן: מידע נוסף

רפורמה בתחבורה הציבורית – עדכונים בקצובת הנסיעה

ביום 31.3.2016 פורסמו ברשומות שני צווים לעניין זה כדלקמן: מידע נוסף

תוספת לקצבה בשל הצמדה למדד 2015

החל מקצבת ינואר 2016 ואילך תשולם תוספת הצמדה למדד 2015, לגמלאים בפנסיה תקציבית, אשר קצבתם הוקפאה מכוח השינויים שחלו בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970, שעיקרם - שינוי שיטת העדכון של הקצבה המשולמת במסגרת ההסדר של הפנסיה התקציבית וקביעת תוספות נוספות לתשלום בקצבה התקציבית. מידע נוסף

דירוגים חדשים – מהנדסים והנדסאים בחוזים אישיים ברשויות מקומיות

ביום 14.7.2015 פרסם אגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר חוזר בנושא עדכון ושינויים בטבלת שכר עבור מהנדסים והנדסאים בחוזים אישיים ברשויות מקומיות. לפי החוזר והבהרות שהתקבלו ממרכז השלטון המקומי, בתוקף מיום 1.7.2015. מידע נוסף

העסקה נכונה של בני נוער

לקראת חופשת הקיץ הקרבה, להלן סקירה מקיפה של עיקרי הכללים לעניין העסקה נכונה של בני נוער. מידע נוסף

הגדלת שיעור תוספת 2011

ביום 2.1.2013 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא הגדלת שיעור תוספת 2011 המשולמת לפי הסכם קיבוצי (מסגרת) מיום 12.1.2011, לפיו בתוקף מיום 1.1.2013 יעודכן שיעור תוספת 2011 מ-4.00% ל-6.25%, לכל העובדים בשירות הציבורי המדורגים באחד הדירוגים שבהסכם, למעט דירוגים פיזיותרפיסטים, פארה רפואיים ומרפאים בעיסוק, שלגביהם שיעור תוספת 2011 יעלה מ-7.40% ל-11.25%. מידע נוסף

תוספת מעונות (זכויות הוריות), על פי הסכם המסגרת מיום 12.1.2011

ביום 7.8.2011 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא תוספת מעונות (זכויות הוריות), על פי הסכם המסגרת מיום 12.1.2011 עם הוראות ביצוע בדבר תשלום תוספת מעונות (זכויות הוריות) לעובדים בשירות המדינה ואצל המעסיקים האחרים, אשר חתומים על ההסכם הקיבוצי (מסגרת) בין המדינה ומעסיקים נוספים בשירות הציבורי, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה מיום 12.1.2011. מידע נוסף

דמי חבר באגודות מקצועיות לדירוגים אקדמאים

כמדי שנה בשכר אוקטובר מבוצע תשלום דמי חבר באגודות המקצועיות לעובדים בדרוגים מהנדסים, אקדמאים ב-מח"ר, פסיכולוגים ועיתונאים בשירות הציבורי. מידע נוסף

יישום פעימה שנייה בהסכם המסגרת לגבי עובדי הוראה בשירות המדינה - הסכם קיבוצי מיום 29.2.2012

ביום 12.1.2011 נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת), בין המדינה ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, אשר תוקן בהסכם קיבוצי (מסגרת) בין הצדדים האמורים ביום 11.4.2011. מידע נוסף

הסכם קיבוצי מיום 7.3.2012 – עדכון שיעור תוספת 2009 לעובדים המדורגים בדירוג מקצ"ט

בעקבות החתימה על הסכם קיבוצי (מסגרת) מיום 17.4.2008 ובהמשך להסכם מיום 10.3.2010, ביום 18.3.2012 נחתם הסכם קיבוצי בין המדינה ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ומחזיק תיק עובדי המקצ"ט במערכת הביטחון. מידע נוסף

רופאים - תוספת גלובלית - החלטת ועדת מעקב מיום 22.3.2012

ביום 22.3.2012 נחתמה החלטת ועדת מעקב לשינוי סעיף 10 להסכם קיבוצי בין המדינה, שירותי בריאות כללית וההסתדרות המדיצינית הדסה לבין ההסתדרות הרפואית בישראל שנחתם ביום 25.8.2011. מידע נוסף

עדכון שכר לסגל אקדמי בכיר וזוטר ומורים מן החוץ במכללות

בהתאם להודעת המועצה להשכלה גבוהה מיום 8.1.2014 לפי הסכם קיבוצי מיום 29.6.2011 בתוקף מיום 1.1.2014 עודכנו טבלאות השכר של הסגל האקדמי הבכיר במכללות. מידע נוסף

תוספת מעונות (זכויות הוריות) – עדכון התוספת

ביום 19.1.2014 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון תוספת מעונות (זכויות הוריות) לפיו: עפ"י הקבוע בסעיף 11 להסכם המסגרת מיום 12.1.2011, בתוקף מיום 1.1.2014 יעודכן סכום תוספת מעונות (זכויות הוריות) עד גיל 5 כדלקמן: - בעד ילד אחד / ילד ראשון – 317 ₪ לחודש (במקום 311 ₪ לחודש); - בעד ילד שני – 212 ₪ לחודש (במקום 208 ₪ לחודש). מידע נוסף

הפסקת הפחתת השכר במגזר הציבורי

ביום 8.5.2013 נחתם בין המדינה ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ההסכם הקיבוצי בדבר השתתפות העובדים בנטל לתקופה זמנית, לצורך ייצוב המצב הפיסקאלי במדינה. בנוסף, ביום 1.7.2013 פורסם ברשומות חוק להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקאלי במדינה במהלך השנים 2013 ו-2014 (הוראת שעה), התשע"ג – 2013. בהמשך להוראות ההסכם והחוק האמורים, נחתמו הסכמים קיבוציים נוספים בין המדינה ומעסיקים נוספים בשירות הציבורי, לבין ארגוני עובדים - בדבר הפחתת שכר זמנית. מידע נוסף

הסכם קיבוצי בענף המלונאות מיום 3.12.2014

ביום 3.12.2014 נחתם הסכם קיבוצי חדש בין התאחדות המלונות בישראל ובין ההסתדרות העובדים הכללית החדשה, לפיו בתוקף מיום 1.1.2015 יעודכנו תנאי העסקתם של עובדים בענף המלונאות כדלקמן: מידע נוסף

עדכון תוספת שקלית לאחים ואחיות מכוח הסכום קיבוצי מיום 15.1.2013

ביום 15.1.2013 נחתם הסכם קיבוצי בעניין שכר עובדים בדרוג האחים והאחיות בין המעסיקים (המדינה, שירותי בריאות כללית, שלוש הערים הגדולות והדסה) לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה והסתדרות האחים והאחיות. יודגש כי ההסכם לא חל על עובדים בדרוג האחים והאחיות המועסקים ברשויות בשלטון המקומי. מידע נוסף

היעדרות בשל מחלת ילד במגזר הציבורי

פסקה 33.253 (ב) לתקשי"ר מאפשרת לעובדים, לזקוף על חשבון ימי חופשת המחלה שלהם, עד 8 ימים בשנה, בגין מחלת ילד שלא מלאו לו 16 שנה, ולעובדים חד-הוריים, עד 16 ימים בשנה. מידע נוסף

הסכם קיבוצי לעובדי שמירה ואבטחה

ביום 22.7.2014 נחתם הסכם קיבוצי חדש בענף השמירה והאבטחה במגזר הפרטי, בין הסתדרות העובדים החדשה לבין ארגון חברות השמירה והאבטחה בישראל, ולהלן עיקריו מידע נוסף

עדכון הסכם קיבוצי ליישום רפורמת עוז לתמורה

ביום 14.8.2011 נחתם, בין מרכז השלטון המקומי בישראל ושלוש הערים הגדולות לבין ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים ובמכללות, הסכם קיבוצי ליישום רפורמת "עוז לתמורה" בחטיבות העליונות. בהמשך להסכם האמור, ביום 26.6.2014 נחתם הסכם קיבוצי בדבר עדכון הסכם קיבוצי עוז לתמורה ולהלן עיקריו מידע נוסף

הסכם שכר לעובדי ההוראה מיום 19.3.2017

ביום 30.9.2016 נחתם בין ממשלת ישראל לבין הסתדרות המורים בישראל הסכם קיבוצי, אשר עסק, בין היתר, באופן הקצאת עלות לעובדי הוראה ובשינויים נוספים בקשר לקידום בדרגות ובקשר לטבלאות שכר. מידע נוסף

השתתפות המשרדים ויחידות הסמך בשי לחג לעובדים פעילים בשנת התקציב 2017

ביום 1.3.2017 פרסמה נציבות שירות המדינה חוזר בנושא עדכון סכומי השתתפות המשרדים ויחידות הסמך בשי לחג לעובדים הפעילים בשנת התקציב 2017. מידע נוסף

סטודנטים במגזר הציבורי - עדכון שכר המינימום מ- 1.1.2017

ביום 18.4.2016 נחתם הסכם קיבוצי לדירוג הסטודנטים (המועסקים על בסיס של שעה) בין המעסיקים בשירות הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה. מידע נוסף

הסכם מסגרת 2016 במגזר הציבורי

ביום 18.4.2016 נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת) בין מעסיקים במגזר הציבורי ובין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ובו הוסכם, בין היתר, על מתן תוספות שכר והטבות נוספות בגין השנים 2013-2017, לעובדים בשירות המדינה, אשר משכורתם מחושבת לפי הסכמים קיבוציים החלים לגבי הדירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות. מידע נוסף

הסכם וועדות מקומיות לתכנון ובנייה

ביום 13.6.2016 נחתם הסכם בין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות, מרכז המועצות האזוריות לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה בעניין עובדים בוועדות המקומיות לתכנון ובניה. בהמשך הוציא מכרז השלטון המקומי חוזר עם הוראות הפעלת ההסכם ולהלן עיקריו. מידע נוסף

תשלום מענק חד פעמי למנהלי מחלקות חינוך

ביום 22.2.2016 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא תשלום מענק חד פעמי לעובדי ההוראה בשירות המדינה, לפיו במשכורת חודש מרץ 2016, שולם מענק חד פעמי בסך 1,000 ₪, בכפוף לחלקיות המשרה לעובדי הוראה המועסקים בשירות המדינה. מידע נוסף

תוספת מעונות (זכויות הוריות) – עדכון התוספת

.ביום 18.1.2016 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון תוספת מעונות (זכויות הוריות) . מידע נוסף

הגדלת שיעורי ההפרשה לפנסיה לעובדים בדירוג רופאים

ביום 6.9.2015 נחתמה החלטת ועדת מעקב בין ההסתדרות הרפואית בישראל לבין ממשלת ישראל, לפיה עבור עובדי המדינה בדירוג רופאים, יוגדלו שיעורי הפרשות המעסיק והרופא לקופת גמל לקצבה, על בסיס השכר הפנסיוני ו"הפרש 2012" אשר הוגדרו בהסכם מיום 25.11.2012 (פורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש דצמבר 2012), וזאת בהמשך להסכם הקיבוצי מיום 8.5.2013 בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה לבין ממשלת ישראל ומעסיקים נוספים. מידע נוסף

הסכם קיבוצי מיום 7.3.2012 – עדכון שיעור תוספת 2009 לעובדים המדורגים בדירוגים מהנדסים וטכנאים/הנדסאים

בעקבות החתימה על הסכם קיבוצי (מסגרת) מיום 17.4.2008 ובהמשך להסכם מיום 14.1.2010, ביום 7.3.2012 נחתם הסכם קיבוצי בין המדינה ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות המהנדסים בישראל והסתדרות ההנדסאים בישראל. ההסכם אושר גם על ידי מרכז השלטון המקומי. להלן עיקרי ההסכם בהתאם לחוזר הממונה על השכר במשרד האוצר מיום 11.3.2012 מידע נוסף

הסכם שכר לסגל אקדמי באוניברסיטאות

ביום 25.9.2011 נחתם הסכם שכר, בין משרד האוצר לבין המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות המייצגת את החוקרים והמדענים בישראל. מידע נוסף

דמי חבר באגודות מקצועיות לדרוגים אקדמאים

כמדי שנה בשכר אוקטובר מבוצע תשלום דמי חבר באגודות המקצועיות לעובדים בדרוגים מהנדסים, אקדמאים במח"ר ועיתונאים בשירות הציבורי. מידע נוסף

הסכם קיבוצי - יישום פעימה שלישית בהסכם מסגרת עובדי הוראה בשירות המדינה

ביום 12.1.2011 נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת), בין המדינה ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, אשר תוקן בהסכם קיבוצי (מסגרת) בין הצדדים האמורים ביום 11.4.2011. מידע נוסף

רופאים - תשלום מענק חד פעמי בגין אי יישום הגדלת בסיס השכר להפרשות לפנסיה בתקופה ינואר - נובמבר 2012

כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש דצמבר 2012, ביום 25.11.2012 חתמה ממשלת ישראל על הסכם בין ההסתדרות הרפואית בישראל לבין ממשלת ישראל, שירותי בריאות כללית וההסתדרות המדיצינית הדסה לפיו הוגדל הבסיס להפרשות לקופת גמל לקצבה לרופאים, מ- 70% משכרו ברוטו של הרופא עד רמת עבודה נוספת (כולל) ל- 80% מידע נוסף

העסקה נכונה של בני נוער

לקראת חופשת הקיץ הקרבה, להלן סקירה מקיפה של עיקרי הכללים לעניין העסקה נכונה של בני נוער. מידע נוסף

עדכון שכר והגדלת הפרשות עבור חברי הסגל האקדמי הזוטר המועסקים במכללות המתוקצבות

ביום 17.3.2012 נחתם הסכם קיבוצי, בין חלק מאוניברסיטאות המחקר לבין ארגוני הסגל הזוטר באוניברסיטאות אלו, אשר קיבל אישורו של הממונה על השכר. ההסכם חל גם על חברי הסגל הזוטר במכללות המתוקצבות אשר אינם מיוצגים ע"י ארגון עובדים יציג. מידע נוסף

תוספת מעונות: הבהרה בנוגע לזכויות הוריות

ביום 17.6.2012 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הבהרות, כפי שיפורטו להלן, בנוגע לתנאים המיוחדים בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח – 1988, בהם עובד יהיה זכאי לקבל את תוספת המעונות במקום בת זוגו. מידע נוסף

הסכם קיבוצי לדרוג רופאים מיום 25.8.2011 – יישום פעימה רביעית מ-1.8.2014

בהמשך להסכם קיבוצי בין המדינה, שירותי בריאות כללית וההסתדרות המדיצינית הדסה לבין ההסתדרות הרפואית בישראל שנחתם ביום 25.8.2011, במשכורת חודש אוגוסט 2014 בוצעה פעימה רביעית להסכם האמור, כדלקמן מידע נוסף

תשלום מענק יובל במגזר הציבורי לשנת 2014

עובדים פעילים, גמלאים שקצבתם הוקפאה והוצמדה למדד, הפחתת שכר זמנית בגין מענק יובל מידע נוסף

היעדרות בשל מחלת ילד במגזר הציבורי - הבהרות

פסקה 33.253 (ב) לתקשי"ר מאפשרת לעובדים, לזקוף על חשבון ימי חופשת המחלה שלהם, עד 8 ימים בשנה, בגין מחלת ילד שלא מלאו לו 16 שנה, ולעובדים חד-הוריים, עד 16 ימים בשנה. ביום 21.10.2014 פרסמה נציבות שירות המדינה הודעה מס' עה/3 בנושא היעדרות בשל מחלת ילד, לפיה נקבע כי, בכדי לסייע לעובדים בנושא הנ"ל הוחלט לאפשר להורה עם שני ילדים, עד 10 ימים בשנה, ולהורה לשלושה ילדים ומעלה, עד 12 ימים בשנה. לעובדים חד הוריים עם שני ילדים, עד 18 ימים בשנה והורה לשלושה ילדים ומעלה, עד 20 ימים בשנה. ימים אלה ינוכו ממכסת ימי המחלה של העובד. בעקבות שאלות שעלו מהמשרדים בעניין האמור לעיל, ביום 19.11.2014 פרסם אגף תכנון, בקרה ותנאי שירות של נציבות שירות המדינה, הבהרות כדלקמן: מידע נוסף

עדכון התוספת השקלית לעובדי דירוג עובדים סוציאליים

ביום 18.1.2015 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון התוספת השקלית לעובדי דירוג עובדים סוציאליים לפיו: בהמשך לסעיף 6 להסכם שנחתם ביום 30.5.2011 בין ההסתדרות הכללית החדשה ואיגוד העובדים הסוציאליים לבין המעסיקים בשירות הציבורי, בדבר תוספות שכר לדירוג זה, החל מיום 1.1.2015 עודכן סכום התוספת השקלית מסך של 1,034 ₪ לחודש לסך של 1,032 ₪ לחודש (ירידה של 2 ₪ עקב המדד השלילי). מידע נוסף

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2014

ביום 19.1.2014 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2014 ולהלן עיקריו מידע נוסף

עדכון תקרות אגרות רישוי לבעלי רכב שירות במגזר הציבורי

ביום 1.4.2014 עודכנו תקרות אגרת רישוי לרכב, עקב השינויים שחלו בשיעורי אגרות רישוי הרכב. לפי העדכון, בעלי רכב שירות שמועד הרישוי של רכבם הינו מיום 1.4.2014 ואילך, יהיו זכאים להשתתפות בסכום אגרת הרישוי נטו, אך לא יותר מהסכומים המרביים (קבוצת מחיר 3) כלהלן מידע נוסף

תוספת ניהול לעובדים חדשים

ביום 17.5.2012 נחתם הסכם קיבוצי בין מרכז השלטון המקומי בישראל, שלוש הערים הגדולות ומרכז המועצות האזוריות לבין ההסתדרות החדשה, הסתדרות מעו"ף, אשר קבע, בין היתר, כי החל מיום 1.10.2012 תשולם תוספת ניהול לעובדים חדשים כהגדרתם בהסכם הקיבוצי שנחתם בין הצדיים ביום 3.3.1999, הממלאים תפקיד ניהולי. מידע נוסף

הסכם קיבוצי עם ההסתדרות הכללית החדשה מיום 8.5.2013

ביום 8.5.2013 נחתם ההסכם הקיבוצי בדבר השתתפות העובדים בנטל לתקופה זמנית, לצורך ייצוב המצב הפיסקאלי במדינה, בין המדינה ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, לפיו יופחת, באופן זמני, שכרם של עובדי המדינה, כפי שיפורט בהמשך. מידע נוסף

עדכון שכר לעובדי המינהל והמשק בבתי חולים ממשלתיים

בהמשך להסכם שנחתם ביום 6.8.2013 בין ממשלת ישראל ובין ההסתדרות העובדים הכללית החדשה בעניין עובדי המנהל והמשק בבתי החולים הממשלתיים, ביום 30.12.2013 פרסם הממונה על השכר והסכמי עובדה חוזר בנושא עובדי המינהל והמשק בבתי החולים הממשלתיים - הוראות ביצוע להסכם מיום 6.8.2013 לפיו בתוקף מיום 1.1.2014 יעודכן, כדלקמן, שכר עובדי מינהל ומשק בבתי החולים הממשלתיים, אשר משכורותיהם מחושבות לפי ההסכמים הקיבוציים החלים לגבי אחד הדירוגים הבאים: הדירוג המינהלי, דירוג המח"ר, דירוג המהנדסים ודירוג הטכנאים והנדסאים ואשר מיוצגים על ידי ההסתדרות. מידע נוסף

היעדרות עובדים במהלך סופת השלגים

במהלך התקופה שבין 12.12.2013 ועד ליום 17.12.2013 התחוללה סופת שלגים באזורים מסוימים במדינה. בתקופה זו התקיימו שיבושים באזורים המושלגים שבעטיים נבצר מעובדים מסוימים מלהגיע למקום עבודתם. בהמשך לכך, ביום 9.1.2014 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר, המתייחס לעובדים במגזר הציבורי בלבד, בנוגע להיעדרות עובדים במהלך סופת השלגים, בימים 12 עד 17 לדצמבר 2013, עם הוראות ביצוע כיצד לנהוג לגבי עובדים אשר נעדרו מעבודתם עקב סופת השלגים ולהלן עיקרן מידע נוסף

סבסוד ארוחות - ביטול הוראות תכ"מ והפחתת קצובת כלכלה

ביום 1.3.2017 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין המדינה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: "ההסכם"), ואשר בו, בין היתר, עוגן הסדר להשתתפות של המדינה בהוצאות העובדים בשירות המדינה בגין ארוחות בשעות העבודה. מידע נוסף

עדכון טבלאות השכר לדירוג המחקר האזרחי/בטחוני

ביום 4.12.2016 נחתם הסכם קיבוצי בין המוסדות להשכלה גבוהה בישראל לבין ארגוני הסגל הבכיר במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. במסגרת ההסכם הקיבוצי עודכנו טבלאות השכר של חברי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות. מידע נוסף

הסכם שכר מיום 14.7.2016 לעובדים בדירוג מנהלי ומח"ר ברשויות מקומיות

ביום 14.7.2016 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות ומרכז המועצות האזוריות לבין הסתדרות העובדים החדשה, בעניין אופן יישום תוספות השכר בגובה של 7.5% (הסכם המסגרת הכללי לשנים 2013 – 2017) ו- 2% (הסכם מסגרת לעלות נוספת בשלטון המקומי) לעובדים בדירוג המנהלי והמח"ר והעסקת עובדים בחוזים אישיים ברשויות המקומיות. מידע נוסף

אגודה מקצועית לעובדים בדירוגי המח"ר והעיתונאים - הסכם קיבוצי

ביום 10.5.2016 נחתם הסכם קיבוצי בין המדינה והמעסיקים במגזר הציבורי לבין הסתדרות הכללית החדשה והסתדרות האקדמאים במח"ר, בדבר תשלום דמי חבר לאגודה מקצועית לעובדים המועסקים בדירוגי המח"ר (לרבות פסיכולוגים) והעיתונאים. מידע נוסף

תשלום מקדמות החזר קצובת נסיעה

בהתאם להחלטת שר האוצר לבחון את תשלום החזר קצובת נסיעה לעובדים בשירות המדינה לאור השלכות הרפורמה במחירי התחבורה הציבורית, ביום 19.4.2016, הוציא מנכ"ל משרד האוצר הוראה לשלם מקדמות החזר קצובת נסיעה לפי כללים המפורטים להלן: מידע נוסף

תקרת השכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני לשנת 2016

ביום 18.1.2016 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון תקרת שכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני. מידע נוסף

תשלום דמי חבר באגודות מקצועיות לדירוגים אקדמאים לשנת 2015

בהתאם לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 16.9.2015, בשכר אוקטובר 2015 בוצע תשלום דמי חבר באגודות המקצועיות לעובדים בדרוגים מהנדסים, אקדמאים ב-מח"ר, פסיכולוגים ועיתונאים בשירות הציבורי, בסך של 792 ₪, בכפוף לחלקיות המשרה של העובד ותקופת השירות בדירוגים המזכים במהלך שנת 2015. התשלום מגולם לצרכי מס. מידע נוסף

דרוג עובדי מחקר אזרחי – הסכם קיבוצי מיוחד מיום 24.6.2012

בהמשך להסכם קיבוצי מיוחד שנחתם ביום 24.6.2012 בין מדינת ישראל לבין ההסתדרות הכללית החדשה ואיגוד סגל המחקר שעניינו הגדלת שיעור תוספת ההשוואה בגין ניהול מו"פ, ביום 9.7.2012 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע להסכם האמור מידע נוסף

עדכון שכר לעובדי דירוג עובדים סוציאליים

ביום 20.1.2013 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון שכר לעובדי דירוג עובדים סוציאליים עם הוראות ביצוע כמופרט להלן מידע נוסף

תקרת השכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני

בהתאם להוראה שפורסמה על ידי הממונה על השכר במשרד האוצר, עודכנה תקרת השכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני חל מ-01.01.2013 מסכום של 14,652.30 ₪ לסכום של 15,007.60 ₪ לחודש. מידע נוסף

הסכם קיבוצי לדרוג רופאים מיום 25.11.2012 - הגדלת בסיס השכר להפרשות לפנסיה

ביום 25.11.2012 נחתם הסכם בין ההסתדרות הרפואית בישראל לבין ממשלת ישראל, שירותי בריאות כללית וההסתדרות המדיצינית הדסה המיישם את האמור בסעיף 26.3 להסכם הרופאים מיום 25.8.2011, שבו נקבעה הגדלת הבסיס להפרשות לקופת גמל לקצבה. מידע נוסף

הסכם שכר מעו"ף לעובדים בדירוג מנהלי ומח"ר

ביום 17.5.2012 נחתם הסכם שכר קיבוצי כללי בין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות, מרכז המועצות האזוריות ואיגודי הערים לכבאות לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה. מידע נוסף

הסכם שכר לדירוג רופאים – יישום פעימה ראשונה

ביום 25.8.2011 נחתם הסכם קיבוצי בין המדינה, שירותי בריאות כללית וההסתדרות המדיצינית הדסה לבין ההסתדרות הרפואית בישראל, לפיו החל ממשכורת חודש אוגוסט 2011, חלו בשכר הרופאים השינויים הבאים מידע נוסף

העסקתם של נתיני דרום סודאן השוהים בישראל

ביום 31.1.2012 הפיצה רשות האוכלוסין וההגירה בקרב אזרחי דרום סודאן, השוהים בישראל, מנשר שלפיו הוצע סל סיוע, לרבות ליווי ומענק בסך 1,000 אירו לאדם, לאזרחי דרום סודאן המעוניינים לשוב לארצם מרצון מידע נוסף

שינוי תקרת אגרת רישוי לרכב לעובדים במגזר הציבורי

ביום 1.4.2012 עודכנו תקרות אגרת רישוי לרכב, עקב השינויים שחלו בשיעורי אגרות רישוי הרכב. מידע נוסף

תקרת השכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני

ביום 15.1.2014 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון תקרת שכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני, לפיו, עודכנה תקרת השכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני החל מ- 01.01.2014 מסכום של 15,007.60 ₪ לסכום של 15,451.30 ₪ לחודש. מידע נוסף

תשלום מענק יובל במגזר הציבורי

עפ"י הסכמי השכר הקיבוציים, במשכורת חודש ספטמבר משולם מענק יובל למרבית הדירוגים במגזר הציבורי ולמעט העובדים בדרוג חוזה אישי. מידע נוסף

הסכם קיבוצי לדרוג רופאים מיום 25.8.2011 – יישום פעימה שלישית מ-1.8.2013

בהתאם לחוזר הממונה על השכר מ- 19.3.2012 "רופאים - הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהחלטת ועדה המעקב מיום 11.3.2012" ולהוראות שהתקבלו מהיחידה להסכמי שכר בנוגע ליישום פעימה שלישית להסכם הקיבוצי, בתוקף מ-1.8.2013 בוצעו השינויים הבאים בשכר העובדים בדרוג רופאים בבתי חולים מידע נוסף

עדכון שכר לעובדים המועסקים בחוזים מיוחדים בשירות המדינה

כפי שפרסם ביום 2.7.2013 הממונה על השכר והסכמי עבודה, בתוקף מיום 1.7.2013, עודכן שכר של העובדים המועסקים בחוזים מיוחדים בשירות המדינה בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן לשנת 2012, בשיעור של 1.6346%. מידע נוסף

עדכון תשלום קצובת אש"ל ודמי כלכלה ולינה לעובדי המדינה

כפי שפרסם ביום 16.6.2013 הממונה על השכר והסכמי עבודה, בתוקף מיום 1.6.2013, עודכנו תעריפי קצובת אש"ל, דמי כלכלה בהעסקה בשעות נוספות והחזר הוצאות לינה מידע נוסף

תשלום מענק יובל לעובדי הוראה

כמידי שנה, עפ"י הסכמי השכר הקיבוציים, במשכורת חודש יוני משולם מענק יובל לעובדים בדירוגי ההוראה לרבות עובדי הוראה המועסקים בתנאי רפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה". בדירוגי ההוראה הוותק המינימאלי הנדרש לקבלת מענק יובל עומד על 25 שנה. הוותק לצורך תשלום מענק יובל אינו כולל שנות ותק מואץ כגון: לימודי תואר שני שלישי, לימודי תעודה וכד'. המענק מחושב לפי 60% מהשכר המהווה בסיס לערך שעה ובהתאם לחלקיות המשרה וימי העבודה בשנת הזכאות. מענק היובל אינו מהווה שכר לשום עניין, ולא משמש בסיס להפרשות סוציאליות כגון: קופת גמל וקרן השתלמות. מידע נוסף

היערכות לתחילת שנת לימודים תשע"ה

ביום 1.7.2012 פורסם באתר משרד החינוך חוזר בנושא הערות כלליות ללוח החופשות בשנת הלימודים התשע"ג לפיו החל משנת הלימודים התשע"ג, תחילת שנת הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי הספר העל-יסודיים, בכיתות י"ג-י"ד ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה, הוקדמה מ-1 בספטמבר ל 27 באוגוסט. כפי שפורסם בעיתונות, ביום 23.3.2014 הודיע שר החינוך, הרב שי פירון, על כי אימץ את מסקנות הוועדה המקצועית וקיבל החלטה לשנות תאריך פתיחת שנת הלימודים ולחזור לתאריך פתיחת שנת הלימודים ביום 1 בספטמבר (במקום ביום 27 באוגוסט), החל משנת הלימודים הקרובה (תשע"ה). מידע נוסף

תקרת השכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני

ביום 14.1.2015 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון תקרת שכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני, לפיו, עודכנה תקרת השכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני החל מ-01.01.2015 מסכום של 15,451.30 ₪ לסכום של 15,742.00 ₪ לחודש. מידע נוסף

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2015

ביום 18.1.2015 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2015 ולהלן עיקריו: - החזר דמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2015 - החזר דמי חבר בלשכת רואי החשבון - שמאי מקרקעין - אגרה שנתית למועצת השמאים - החזר דמי חבר - כללי - לשכת עורכי הדין מידע נוסף

היעדרות עובדים במהלך סופת השלגים

בימים 7-8.1.2015 התחוללה סופת שלגים באזורים מסוימים במדינה שגרמה לשיבושים באזורים המושלגים. ביום 14.1.2015 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא היעדרות עובדים בימים 7-8 בינואר 2015 במהלך סופת השלגים, לפיו הוחלט ע"י הממונה על השכר והסכמי העבודה ונציב שירות המדינה, כי לגבי עובדי מדינה ינהגו כמפורט להלן מידע נוסף

עדכון טבלאות השכר של דירוג המחקר האזרחי

לפי חוזר הממונה על השכר במשרד האוצר אשר פורסם ביום 16.9.2014, ביום 2.12.2012 התקבל פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, המורה על הצמדה בין טבלאות השכר של הסגל הבכיר באוניברסיטאות לטבלאות השכר של עובדי המחקר המועסקים בשירות המדינה, במערכת הביטחון. מידע נוסף

העסקת עובדי הוראה מעל משרה מלאה בשנת הלימודים תשע"ה

ביום 19.8.2014 פרסם אגף בכיר לכוח-אדם בהוראה במינהל עובדי הוראה שבמשרד החינוך נוהל להעסקת עובד הוראה מעל ל- 100% משרה, בהעסקה ללא רפורמות, או במסגרת הסכמי "עוז לתמורה" ו-"אופק חדש", לשנת הלימודים תשע"ה ולהלן עיקרי הנוהל מידע נוסף

השותפים שלנו

ZARA
שיבא תל השומר
וולדורף אסטוריה
BDO
המרכז הרפואי זיו
טומשין
אל על
Qualitest
בזק
הפניקס
מעיני הישועה
מזרחי טפחות
סקאל
קלאב הוטל
אוליצקי
עמיתים
פתאל
עיריית תל אביב יפו
משרד הבריאות
מגדל אור

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי