EN
מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
מידע כללי

הטיפול בבקשה לקבלת אישור זכאות לקבלת מעמד של עולה חדש או תושב חוזר ותיק

ביום 13.1.2013 פרסמה רשות המסים הוראת ביצוע בנוגע לטיפול בבקשה לקבלת אישור זכאות לקבלת מעמד של עולה חודש או תושב חוזר וותיק. מטרות ההוראה הינן:
• לתאר את מנגנון לטיפול בבקשותיהם של עולים חדשים / תושבים חוזרים וותיקים לאישור זכאותם לקבלת מעמד של "תושב ישראל לראשונה" או "תושב חוזר וותיק".
• לקבוע הנחיות פרטניות לקליטה וטיפול בבקשות לקביעת מעמדם המיסויי של עולים חדשים ותושבים חוזרים
• לקבוע הנחיות לחלוקת סמכות הטיפול בבקשות בין משרדי השומה לחטיבה המקצועית.
עפ"י המנגנון האמור, תסווג אוכלוסיית הזכאים לשתי קבוצות, בהתאם לרמת הזיקה של מרכז חייהם לישראל, כדלקמן:
קבוצה א' – בעלי רמת זיקה של מרכז חיים נמוכה לישראל שבקשותיהם יטופלו עפ"י נוהל המסלול הירוק באמצעות הגשת טופס המסלול הירוק לפקיד שומה הקרוב למקום המגורים.
קבוצה ב' – בעלי רמת זיקת חיים גבוהה לישראל שבקשותיהם יטופלו באופן פרטני.
דרגת הזיקה (נמוכה או גבוהה) של מרכז חיים לישראל נקבעת, בין היתר, לפי קריטריונים הבאים בפרספקטיבה של 10 השנים שקדמו להגעתו / חזרתו לישראל של מגיש הבקשה:
 כמות ימי שהיה בארץ של מגיש הבקשה ובני משפחתו בדרגה ראשונה;
 קבלה / אי-קבלה של קצבאות מהמוסד לביטוח;
 קבלה / אי-קבלה של טיפול רפואי הממומן ע"י קופת חולים או בית חולים בישראל במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי;
 האם על מגיש הבקשה ובן זוגו חל האמור בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל) התשס"ו – 2006;
 האם כנגד מגיש הבקשה מתנהל ברשות המסים הליך פלילי או הליך שומתי;
 האם נקבעה, בשומה הסופית, תושבותו של מגיש הבקשה כתושב ישראל.
יחיד אשר לא עומד בקריטריונים שנקבעו ב"מסלול הירוק" יטופל באופן פרטני על ידי הגורם המטפל כמפורט להלן, אשר יבחן ויחליט מהו מקום מרכז החיים של היחיד בתקופה שקדמה להגעתו לישראל ומהו מועד תחילת תושבותו הישראלית:
פקיד השומה או סגנו (בליווי הרפרנט למיסוי בינלאומי) - יהיה האחראי על טיפול בבקשות לקביעת מעמדם של מבקשים אשר מתקיים לגביהם אחד מהתנאים הבאים: מתנהל על שמם תיק בפקיד שומה, התנהל על שמם בעבר תיק בפקיד שומה, חלה עליהם החובה להגיש דוחות ולפתוח תיק בפקיד שומה. מובהר בזאת כי פקיד השומה או סגנו ייטפלו רק בבקשות בהן שמו של המבקש מזוהה (לא בקשות אנונימיות).
המחלקה למיסוי בינלאומי בחטיבה המקצועית - תהא האחראית על טיפול בבקשות לקביעת מעמדם של מבקשים אשר אין להם תיק בפקיד שומה ושלא חלה עליהם החובה להגיש דוחות וכן בבקשות אנונימיות.
האישורים שיונפקו למבקשים נועדו להקנות למבקש ודאות בדבר עמידתו בתנאים המזכים למעמד של "תושב ישראל לראשונה" או "תושב חוזר ותיק". לפיכך, יובהר כי אישורים אלו לא יהוו "אישור תושבות ישראלי" למבקש. "אישור תושבות" יינתן בנוסח המתאים ועל פי הנהלים הקבועים להוצאת אישור תושבות, כל זאת, לאחר הוכחה בדבר העברת מרכז החיים, בפועל, לישראל.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי