EN
מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
מידע כללי

הפקה אלקטרונית של טופס 101

ביום 20.2.2012 פרסם סמנכ"ל בכיר שומה וביקורת של רשות המסים חוזר בנושא ביטול כללי הפטור ממילוי טופס 101 מידי שנה והחלת כללים חדשים למילוי טופס 101 אלקטרוני, לפיו הוחלט ברשות המסים כי:
1. בתום שנת המס 2012 יפוג תוקפם של כל אישורי הפטור ממילוי טופס 101, והחל מיום 1.1.2013 יהיה על המעבידים לדרוש מעובדיהם מילוי טופסי 101 עפ"י תקנה 2 לתקנות.
2. מכאן ואילך לא יאושרו פטורים נוספים ממילוי טופס 101 מידי שנה.
3. ייקבעו כללים חדשים שיאפשרו למעבידים שיעמדו בתנאים שייקבעו, להפיק את טופסי 101 על נספחיהם בצורה אלקטרונית.
בהמשך לכך ביום 20.5.2012 פרסם סמנכ"ל בכיר שומה וביקורת של רשות המסים חוזר בנושא כללים והוראות להפקת טופס 101 אלקטרוני והוראות מיוחדות לעניין משלמי קצבה - 2012 ולהלן עיקריו:
1. מעסיק המעוניין להיכלל בכללים למילוי טופס 101 אלקטרוני ולהשתמש במערכת שאושרה לשימוש על ידי רשות המסים יגיש על כך בקשה לרשות המסים , לא יאוחר מ-31.10.2012 (חודשיים לפני תום שנת המס);
2. מעביד המעוניין לפתח בעצמו מערכת ממוחשבת למילוי טופס 101 אלקטרוני יגיש על כך בקשה לרשות המסים , לא יאוחר מ-31.8.2012 (4 חודשים לפני תום שנת המס);
3. בית תוכנה המעניין להפיץ מערכת לניהול אלקטרוני של טופס 101 יגיש לרשות המסים את בקשתו לרישום המערכת, לא יאוחר מ-31.8.2012 (4 חודשים לפני תום שנת המס);
4. פורסמו הוראות על אודות אופן מילוי והפקה האלקטרונית של טופס 101 הכוללות, בין היתר, דרישות ממערכת אלקטרונית להפקת טופס 101.
5. כמו כן, צורף נספח א' עם הוראות בדבר אופן מילוי השדות בטופס 101 האלקטרוני – 2012.
6. פורסמו הוראות מיוחדות לעניין מתן פטור ממילוי טופס 101 למשלמי קצבה. להלן פירוט התנאים שבהתמלאם יהיה רשאי מעסיק, המשלם קצבאות, לקבל פטור ממילוי טופס 101:
א. תשלום קצבה ל-200 גמלאים לפחות;
ב. הגשת כל דוחות 126, אותם חייב המעביד להגיש;
ג. ניהול חישובי משכורת וניכויים באמצעות מערכת שכר ממוכנת;
ד. חישוב ניכוי המס מן הקצבה של גמלאי חדש, בהתאם לנתונים שעל הגמלאי החדש למלא ידנית על גבי טופס 101 מייד עם תחילת תשלום הקצבה;
ה. הודעת המעביד בכתב לכל הגמלאים להם הוא משלם קצבה, כי עליהם לדווח על כל שינוי במצבם המשפחתי;
ו. קיום מעקב ממוכן אחר כל שינוי החל במצבו המשפחתי של גמלאי;
ז. הזנת פירוט העילות שבגינן ניתנו נקודות זיכוי בתוך מערכת השכר הממוחשבת;
ח. מילוי טופס 101 ע"י כל גמלאי אחת ל-5 שנים;
ט. מילוי טופס 101 כל שנה ע"י הגמלאים הבאים:
1) גמלאי אשר טרם מלאו לו 70 שנה לפני תחילת שנת המס;
2) גמלאי שיש לו הכנסה נוספת – שכר, משכורת, קצבה נוספת;
3) גמלאי שלפי הצהרתו בן/בת זוגו אינו/ה עובד/ת;
י. הגשת בקשה בכתב ע"י המעביד לפקיד השומה בו מתנהל תיק הניכויים שלו, לרבות הצהרה חתומה על כי הוא עומד בכל התנאים שפורטו לעיל;
יא. אישור בקשתו של המעביד החתום ע"י פקיד השומה.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי