EN
מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
מידע כללי

אישור למעביד למתן זיכוי לפי סעיף 46 לעובדיו, באמצעות תלוש שכר

ביום 11.7.2012 פרסמה רשות המסים הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 7/2012 המפרטת את התנאים והדרישות אשר יחולו החל מיום פרסום הוראה זו לצורך מתן הרשאה למעבידים המעוניינים להעביר לעובדיהם זיכוי לפי סעיף 46 לפקודה, בגין תרומות שתרמו, באמצעות תלוש השכר.
להלן עיקרי ההוראה:
• מטרת הוראת ביצוע זו היא לפרט מה הם התנאים והדרישות אשר יחולו החל מיום פרסום הוראה זו לצורך מתן הרשאה למעבידים המעוניינים להעביר לעובדיהם זיכוי לפי סעיף 46 לפקודה, בגין תרומות שתרמו, באמצעות תלוש השכר.
מובהר בזאת, כי הכללים שפורסמו בעבר בטלים החל ממועד פרסום הוראה זו , וכלל ההרשאות שניתנו למעבידים מכוח הכללים הנ"ל יחשבו לבטלות ביום 1 בינואר 2013 , אלא אם כן בגוף האישור נקבע תאריך תפוגה מוקדם יותר.
• ההסדר החדש כפי שנקבע במסגרת הוראת ביצוע זו, מרחיב את אוכלוסיית המעבידים ומאפשר להם להצטרף להסדר באופן וולונטארי. ההצטרפות להסדר תיעשה, באופן ממוחשב, באמצעות התחברות מייצג המעביד למרשמי שע"מ ובלבד שהמעביד מוכר במערכת כנישום נורמטיבי מההיבטים של הגשת דוחות, תשלום חובות וקנסות וכיוצ"ב.
• עובד, שמעבידו בחר להצטרף להסדר המוצע, רשאי לבחור באיזה דרך לקבל את החזר המס קרי, באמצעות פניה לפקיד השומה באופן עצמאי באמצעות בקשה להחזר מס, או באמצעות מעבידו.
• הוראת הביצוע מפרטת את התנאים המצטברים וכן אופן הגשת הבקשה וטפסים רלוונטיים להצטרפות המעסיק להסדר החדש.
להלן פירוט חלק מהתנאים שנקבעו בהסדר החדש לעומת ההסדר שהיה בתוקף לפני פרסום ההוראה:
1. מצבת כוח האדם של המעביד מונה 50 עובדים לפחות בממוצע בשנים עשר החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
2. המעביד יקבל לידיו את הקבלות המקוריות, בתוספת הצהרת העובד כי מדובר בתרומות ולא בתשלום עבור שירות או נכס. לצורכי כללים אלו, הקבלות וההצהרות יהוו חלק בלתי נפרד ממערכת הספרים של המעביד ויישמרו בידיו למשך התקופה הנקובה בתקנות בדבר ניהול ספרים.
3. בעת מתן הזיכוי, תוטבע על הקבלה המקורית חותמת המעביד המבהירה כי ניתן זיכוי לצרכי מס בגינה.
4. המעביד אינו רשאי להחזיר לעובד קבלה מקורית. המעביד רשאי למסור לעובד העתק נאמן למקור לצורכי הגשת דוח שנתי למס הכנסה. במקרה זה, העתק הקבלה יישא את חותמת המעביד וכן חותמת כאמור בסעיף הקודם.
5. המעביד לא יתיר זיכוי בגין תרומה לגוף הקשור אליו, במישרין או בעקיפין.
6. סכום התרומה המרבי שבגינו המעביד רשאי להתיר זיכוי מוגבל ל – 25,000 ₪ לתורם, ואילו הסכום המזערי בהתאם לקבוע במסגרת סעיף 46 לפקודה.
7. על המעביד להגיש, עד ליום ה–31 במרץ, דו"ח על כל התרומות והזיכויים שניתנו במהלך שנת המס הקודמת לפי הפירוט הבא:
א. שם העובד התורם (משפחה ופרטי);
ב. מספר תעודת זהות של העובד;
ג. שם ומספר המוסד מקבל התרומה;
ד. תאריך התרומה;
ה. סכום התרומה;
ו. סכום הזיכוי;
ז. מספר קבלה.
8. על המעביד לדווח על הסכומים שתרמו העובדים למוסד ציבורי או לקרן לאומית (כמשמעות המונח בסעיף 46 לפקודה) ועל הזיכויים שניתנו בגינם, במסגרת רשומת הפרט "20" בדו"ח 126 הממוכן וכן על סכום התרומות כאמור בטופס 106.
9. פירוט תנאים נוספים ניתן לראות בנוסח המלא של הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 7/2012.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי