EN
מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
מידע כללי

ביטול כללי הפטור ממילוי טופס 101 מידי שנה והחלת כללים חדשים למילוי טופס 101 אלקטרוני

לפי תקנה 2(ה) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993, מעביד יכול היה לקבל אישור מרשות המסים לאי מילוי טופס 101 (כרטיס העובד). לשם כך היה עליו להוכיח, להנחת דעתו של הנציב, כי הוא מנהל את חישובי המשכורת ואת הניכויים ממנה באמצעים ממוכנים, לרבות מעקב על השינויים במצבם המשפחתי של עובדיו, על גיל הילדים שבעדם זכאי העובד לנקודת זיכוי ועל הצהרת העובד על עבודת בן זוגו.
הנציב קבע בזמנו כללים להפעלת התקנה הנ"ל אשר על פיהם הוצאו אישורים למעבידים.
ביום 20.2.2012 פרסם סמנכ"ל בכיר שומה ובקורת של רשות המסים חוזר בנושא ביטול כללי הפטור ממילוי טופס 101 מידי שנה והחלת כללים חדשים למילוי טופס 101 אלקטרוני, לפיו:
לנוכח המאמצים הנעשים על ידי רשות המסים לשפר ולייעל את תהליכי העבודה הקיימים מול גורמי חוץ בכלל ומול ציבור המעבידים בפרט, ובהתחשב בעובדה שרוב המעבידים במשק עוברים לניהול כוח אדם ושכר ממוחשב, נוצרה אפשרות להקל על מעבידים בתפעול ומילוי טופס 101 על נספחיו.
לפיכך, הוחלט ברשות המסים לעדכן את הדרישות בהתאם לשינויים שחלו במשק כאמור, ולקבוע כללים חדשים שיאפשרו למעבידים שיעמדו בתנאים שייקבעו, להפיק את טופסי 101 ונספחיהם בצורה אלקטרונית, ולחסוך את מילוי כרטיס העובד כאמור בתקנות משנה 2(א) עד 2(ד) לתקנות. בהתאם לכך, ברוב המקרים מתייתר הצורך במתן פטור ממילוי טופס 101 מידי שנה.
לאור הנאמר לעיל, מודיעה רשות המסים כי:
1. כל האישורים שהוצאו למעבידים בנושא שבנדון תוקפם יפוג בתום שנת המס 2012 והחל מיום 1.1.2013 יהיה על המעבידים לדרוש מעובדיהם מילוי טופסי 101 עפ"י תקנה 2 לתקנות.
2. מכאן ואילך לא יאושרו פטורים נוספים ממילוי טופס 101 מידי שנה.
3. הכללים שנקבעו ע"י הנציב בנושא בטלים ובמקומם יפורסמו בהמשך כללים חדשים.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי