EN
מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
מידע כללי

עדכונים בטופס 101 לשנת 2012 – הסבר מפורט

השנה, לאור שינויים בפקודת מס הכנסה שיפורטו להלן, עדכנה רשות המסים את טופס 101 – כרטיס עובד, בעיקר בפרק ח' המפרט סיבות לבקשת פטור או זיכוי ממס (בוצעו שינויים בסעיפים 3, 6, 7, 8 ו-9). סה"כ מספר הסעיפים בפרק ח' גדל מ-12 ל-14 סעיפים.
בהתאם לחקיקה החדשה - חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 170 והוראת שעה), התשס"ט-2009, והחוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 החל משנת המס 2012 יינתנו נקודות זיכוי בגין ילדים (כפי שיפורט להלן) וזאת בנוסף על נקודות הזיכוי שניתנו עד כה.

בנוסף, בהתאם להנחיות רשות המסים, החל משנת 2012 עובד, המבקש הטבה עפ"י סעיף 11 לפקודה (הנחות ממס בגין יישובים), ימציא למעבידו כל שנה טופס 1312א' חתום ע"י רשות מקומית וימלא טופס 101, ללא טפסים אלו המעסיק לא רשאי להעניק בחישוב השכר את ההטבה בגין מגורים בישוב מזכה.
כל השינויים הנ"ל יושמו בטופס 101 הממוכן המופק מתוך מערכות השכר של מלם שכר.

להלן צילום פרק ח' של טופס 101 החדש תוך ציון הסעיפים שנוספו או שבוצע בהם שינוי :

זיכוי ממס בגין מגורים ביישום מזכה לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

 

נקודות זיכוי בגין ילד עד גיל 5
החל משנת המס 2012 תוענק נקודת זיכוי נוספת, בנוסף על נקודות הזיכוי שניתנו עד כה, בעד כל ילד, משנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים, בדומה לנקודות הזיכוי הניתנות כיום לילד עד גיל 18, לאוכלוסיות הבאות:
1. אישה נשואה;
2. הורה (גבר/אישה) במשפחה חד הורית שילדיו בחזקתו;
3. הורה יחיד (גבר/אישה) ל"ילד להורה אחד" המוגדר כילד שבשנת המס טרם מלאו לו 19 שנים ואחד מהוריו נפטר או שרשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי אחד ההורים.

נקודות זיכוי בגין "פעוט"
נוספה הגדרה חדשה ל-"פעוט" – ילד/ילדה שטרם מלאו לו/לה 4 (ארבע) שנים בשנת המס.

בגין פעוט/ות יינתנו נקודות זיכוי, בנוסף על נקודות הזיכוי שניתנו בגין ילדים עד כה, כלהלן:
1. נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שבה מלאו לו שלוש שנים;
2. שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה.
לנקודות הזיכוי בגין פעוט/ות, כפי שהוסבר לעיל, זכאים:
1. גבר נשוי;
2. הורה (גבר/אישה) החי בנפרד שילדיו אינם בחזקתו;
3. הורה יחיד (גבר/אישה) ל"ילד להורה אחד" המוגדר כילד שבשנת המס טרם מלאו לו 19 שנים ואחד מהוריו נפטר או שרשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי אחד ההורים. יצוין שבמשפחה בה ישנו "ילד להורה אחד" שטרם מלאו לו 4 שנים, יקבל ההורה כנגד הכנסתו מיגיעה אישית נקודות זיכוי בשל "פעוט" הנמצא בחזקתו וזאת בנוסף לנקודות זיכוי ילדים ונקודות זיכוי בגין ילד עד גיל 5.

לסיכום לעניין משפחה חד הורית
• הורה (גבר/אישה) במשפחה חד הורית שילדיו בחזקתו זכאי לנקודת זיכוי נוספת בגין ילדים, אך אינו זכאי לנקודות זיכוי נוספות בגין פעוט.
• הורה (גבר/אישה) החי בנפרד שילדיו אינם בחזקתו איננו זכאי לנקודת זיכוי נוספת בגין ילדים, אך כן זכאי לנקודות זיכוי נוספות בגין פעוט.
• הורה יחיד (גבר/אישה) ל"ילד להורה אחד", המוגדר כילד שבשנת המס טרם מלאו לו 19 שנים ואחד מהוריו נפטר או שרשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי אחד ההורים, זכאי הן לנקודת זיכוי נוספת בגין ילדים, והן לנקודות זיכוי נוספות בגין פעוט.

כפי שצוין לעיל, נקודות זיכוי הנ"ל יוענקו בנוסף על נקודות הזיכוי שניתנו עד כה, לכן החל משנת המס 2012 יש חשיבות רבה לדווח את הילדים של העובדים, גם כאלה שלא בחזקת הורים, במטרה למצות את הזכאות לנקודות זיכוי השונות לפי התיקונים בחוק, כפי שפורטו לעיל. הדיווח צריך להתבצע במסגרת טופס 101 בפרק ג' ולציין ע"י V ליד כל ילד שנמצא בחזקת ההורה.
יצוין כי, בתאום עם רשות המסים ברירת המחדל בקביעת משפחה חד הורית לצורך מתן נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 18, בגין ילדים עד גיל 5, כפי שפורט לעיל, תיקבע לפי המצב המשפחתי המדווח במערכת השכר, עפ"י המוצהר בטופס 101. כלומר כמשפחה חד הורית ייחשבו: גרוש/גרושה, אלמן/אלמנה ורווקה שיש להם ילדים. במערכת השכר לא תוענק זכאות אוטומטית לנקודות הזיכוי עבור משפחה חד הורית במקרים אחרים כגון עובד/ת נשוי/ה המצהיר/ה כי חי/ה בנפרד עם ילדים בחזקתו/ה או גבר רווק עם ילדים בחזקתו. לגבי מקרים אלו צפויות לצאת הבהרות למעסיקים מטעם רשות המסים.
להלן הטבלה המרכזת דוגמאות למתן נקודות הזיכוי בגין ילדים לפי מעמדות שונים של הורה, כפי שהוסבר לעיל :

סעיף 6 לפרק ח':

סעיף 7 לפרק ח':

סעיף 8 לפרק ח':

 סעיף 9 לפרק ח':

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי