EN
מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
מידע כללי

תשלומים לעובדים המועסקים בתקופת הבחירות – היבטי מיסוי

בחוק מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות, התשנ"ו-1996, ובתקנות מיסוי תשלומים ביום הבחירות, התשנ"ו-1996 שהוצאו מכוחו, נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות (להלן – הוראת הדין המיוחד). ביום 20.09.2018 פרסמה סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת של רשות המסים חוזר בנושא "הבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו באוקטובר 2018" עם הוראות הן לגבי תשלומים שחלות עליהם הוראות הדין המיוחד והן לגבי תשלומים אחרים המשולמים בגין בחירות.

למען הסר ספק יודגש כי בכל מקרה הוראות הדין המיוחד אינן חלות על תשלומים שנעשו במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של מקבל התשלום.

להלן פירוט ההוראות לפי שני החוזרים הנ"ל:

פתיחת תיק ניכויים

 1. כל מי שמעסיק עובדים או מבצע תשלומים ב- "תקופת הבחירות", עליהם חלה חובת ניכוי מס במקור, יפתח תיק ניכויים במשרד השומה באזור מגוריו, או באזור בו מתנהל מטה הבחירות.
 2. מועמדים ומפלגות קיימות, אשר יש להם תיק ניכויים פעיל – ישתמשו בתיק הקיים.
 3. מועמדים ומפלגות קיימות כאמור, אשר תיק הניכויים שלהם מסווג כלא פעיל, יש לסווגו כפעיל, ואין צורך לפתוח תיק נוסף.

 

הגדרת תקופת הבחירות

תקופת הבחירות לעניין הדין המיוחד הינה כל אחד מאלה:

 1. תקופה בת 30 ימים, המסתיימת 3 ימים לאחר היום שבו נערכות הבחירות למועצה של הרשות המקומית ולראש הרשות המקומית, בעת הבחירות הכלליות.
 2. לפי כך, תקופת הבחירות תהיה מ-4.10.2018 ועד 2.11.2018. לבחירות החוזרות תקופת הבחירות תהיה מיום 18.10.2018 ועד 16.11.2018.


הגדרת התשלומים

הוראות הדין המיוחד חלות אך ורק על תשלומים שנתקיימו לגביהם התנאים הבאים:

 1. התשלום הוא בעד עבודה או שירות בשל הבחירות, שנעשו ב"תקופת הבחירות", בעד הסעת נוסעים, הובלה, או החזר הוצאות בשל הבחירות שבוצעו או הוצאו, לפי העניין, אך לא בעד דמי השכירות.
 2. המשלם הוא אחד מאלה:

  • מפלגה. סיעת אם, סיעה או רשימה כהגדרתן בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), תשנ"ג-1993.
  • רשות הממונה על פי דין על ביצוע הבחירות.
  • מועמד לראש רשות מקומית כמשמעותו בחוק הבחירה הישירה.
  • מועמד לראש מועצה אזורית לפי חוק בחירת ראש מועצה אזורית.
 3. יודגש כי חברות כוח אדם אינן נחשבות למשלם.
 4. העבודה או השירות בוצעו אך ורק ב"תקופת הבחירות".
 5. התשלום הכולל למקבל אחד אינו עולה על 8,700 ₪.
 6. מקבל התשלום מועסק על ידי המשלם או נותן לו שירות ב"תקופת הבחירות" בלבד, דהיינו אינו נמנה על עובדיו או ספקיו הקבועים של המשלם. לעניין זה, מקבל לרבות מזכיר ועדת הקלפי המועסק על ידי הרשות הממונה על ביצוע הבחירות על פי דין, גם אם הוא מועסק לא רק בתקופת הבחירות.
 7. התשלום הינו תמורה בכסף, או בשווה כסף, בעד עבודה או שרות בשל הבחירות שהוצאו על ידי המשלם בתקופת הבחירות, בעד הסעת נוסעים או הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות ובלבד שלא נעשו במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל.
 8. להלן דוגמאות לסוגי התשלומים הנפוצים במערכת הבחירות, שהוראת הדין המיוחד חלות עליהם:

  • פרסום, לרבות מודעות בעיתונים ובאמצעי התקשורת האלקטרוניים.
  • הפצת תעמולת בחירות לתיבות הדואר, הדבקת מודעות וכרזות בדרכים העירוניות והבינעירוניות.
  • תשלומים לפעילי הרשימות ולנציגיהן בקלפיות ובמרכזים לספירת הקולות, לפעילים המועסקים רק ב"תקופת הבחירות", למזכירי קלפי גם אם הם מועסקים ע"י הרשות הממונה על ביצוע הבחירות באופן קבוע.
  • תשלומים לטלפנים/טלפניות.
  • תשלומים לשמירה וסדרנות.
  • ייעוץ לסוגיו.
  • תשלום לשליחים עבור חלוקת דברי דואר לתיבות הדואר וממוענים אחרים.
  • תשלום לעירייה עבור הדבקת מודעות.
  • הסעות והובלות.

   מודגש כי אין מדובר ברשימה סגורה אלא בדוגמאות בלבד, וכן מדובר רק בתשלומים שאינם נעשים בתחום עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל.

 9. להלן דוגמאות לסוגי התשלומים הנפוצים במערכת הבחירות, אך הוראת הדין המיוחד אינן חלות עליהם, גם אם סכומם המצטבר נמוך מ-8,700 ₪:
 • תשלום לבתי דפוס.
 • רכישת ציוד או שכירתו לרבות טלפונים, מחשבים, ציוד משרדי.
 • שכירת מבנים.
 • רכישת מוצרי מזון וכיבוד עבור הפעילים הבוחרים.
 • יודגש כי גם רשימה זו אינה רשימה סגורה ומכילה דוגמאות בלבד.

מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות

 1. על תשלום ב"תקופת הבחירות" כאמור לעיל יחול מס מיוחד שאיננו מס הכנסה כמשמעותו בפקודה.
 2. שיעור המס המיוחד הוא 25%, והוא מוטל על מלוא התשלום, בלא זכות לניכוי, קיזוז, פטור או הפחתה כלשהם, וזאת גם אם מקבל התשלום פטור ממס הכנסה, או נמצא בשיעור מס שולי נמוך יותר.
 3. מאחר ומדובר במס שאיננו מס הכנסה יחולו ההוראות הבאות לגבי התשלום האמור:

  1. התשלום אינו "הכנסה", כהגדרתה בפקודת מס הכנסה, לכן עצם קבלתו אינה מחייבת את מקבלה בהגשת דוח למס הכנסה.
  2. התשלום אינו "הכנסה" או "שכר", לעניין חוק מע"מ, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק הביטוח הלאומי, למעט לעניין ביטוח נפגעי עבודה.
 4. יודגש כי הוראות הדין המיוחד אינן ניתנות להתניה, דהיינו המקבל אינו רשאי לדווח על התשלומים כהכנסה רגילה ולשלם בגינה מס הכנסה עפ"י הפקודה.

דיווח ותשלום המס המיוחד

 1. המשלם יגיש לפקיד השומה עד ה-16 לחודש דין וחשבון על תשלומים שביצע בין ה-14 לחודש הקודם עד ה-13 בחודש הדיווח.
 2. הדוח יוגש על גבי טופס 102 מיוחד שיונפק ע"י משרד השומה בו מתנהל תיק המשלם שיכלול את התשלומים בגין "תקופת בחירות" בלבד.
 3. את התשלום בעד עבודה ב"תקופת בחירות" יש לכלול בדוח השנתי 126, 856 ובטופסי 106 ו-806, כפי שמפורט בהנחיה נפרדת שפורסמה בעניין הדיווחים השנתיים.

יודגש כי הוראות הפקודה בדבר שומה, גבייה, ועונשין יחולו על המס המיוחד כאילו היה מס הכנסה.

מיסוי "תשלומים אחרים" בשל פעילות ב"תקופת הבחירות"

עפ"י הוראות הדין המיוחד, תשלומים המבוצעים ב"תקופת הבחירות" והעונים על הכללים כמפורט לעיל, אך סכומם המצטבר למקבל עולה על 8,700 ₪, וכן תשלומים שניתנים במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל, נחשבים כ"תשלומים אחרים" ויחולו לגבי כל התשלום האמור הכללים הבאים:

 1. הוא ייחשב כהכנסה לצורך פקודת מס הכנסה לכל דבר ועניין.
 2. במידה וחלות הוראות ניכוי מס במקור ספציפיות לתשלום הנדון, יחולו הוראות הניכוי במקור כאמור, לפי סוג ואופי התשלום.
 3. בכל מקרה בו אין הוראות ניכוי מס במקור ספציפיות לתשלום, קיימת חובת ניכוי מס במקור בשיעור של 25%, מכוח תקנות הדין המיוחד. הניכוי יועבר לפקיד השומה באמצעות טופס 102 עד ה- 16 לחודש, לגבי התשלומים האחרים ששולמו בחודש הקודם.
 4. יודגש כי הניכוי האמור אינו מס סופי ולכן על המקבל חלה החובה לכלול את התקבול בדוח על הכנסותיו ולהשלים את המס המגיע. מאידך, רשאי המקבל לבקש מפקיד השומה אישור על הקטנת הניכוי במקור האמור אם קיימת הצדקה לכך.

 

מיסוי תשלומים לנערים

על אף האמור לעיל, על תשלומים המשולמים לנער, יחולו ההוראות הבאות:

 1. "תשלום", כהגדרתו בחוק, שניתן ל"נער" ב"תקופת הבחירות", יראוהו כהכנסת עבודה כמשמעותה בסעיף 2(2) לפקודה, ויחולו עליה חובות הניכוי לפי סעיף 164 לפקודה ותקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993; לעניין זה, "נער" - ילד או צעיר שטרם מלאו להם 18 שנים.
 2. על "תשלום" המשולם ל"נער" לא תחול החבות במס בשיעור של 25%, ללא זכות לניכוי, לקיזוז, לפטור או להפחתה כלשהי.
 3. "תשלום" ל"לנער" ב"תקופת הבחירות" שרואים אותו כהכנסת עבודה לצורכי הפקודה, לא ייחשב כהכנסה לעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק הביטוח הלאומי, למעט לעניין ביטוח נפגעי עבודה, וכן לא ייחשב כשכר לעניין חוק מע"מ (לצורך מס שכר).

 

מיסוי תשלומים עבור בחירות על פי הדין הרגיל

על תשלומים בגין פעילות בחירות שאינם "תשלומים מיוחדים" ואינם "תשלומים אחרים" כאמור לעיל, יחולו לפי העניין הוראות פקודת מס הכנסה, הצווים והתקנות בהתאם לסוג ההתקשרות עם מקבל התשלום: עובד שכיר, נותן שירות, משכיר או מוכר נכס וכדומה. יודגש כי כאשר התשלום אינו חייב בניכוי במקור מכוח הוראות הדין הרגילות - אין חובת ניכוי גורפת, רק בשל העובדה שמדובר בתשלומי בחירות.

 

דיווח ותשלום מס הכנסה

גם על "תשלומים אחרים" ב"תקופת בחירות" ועל תשלומים בגין פעילות בחירות שלא ב"תקופת בחירות" יחולו כל כללי הדיווח החודשי והשנתי הרגילים. המשלם ידווח עליהם בטופסי  102, 106, 126, 856, 806 - לפי העניין, וסכומי הניכוי יועברו במועדים הנקובים בתקנות הניכוי במקור.

 

תשלום דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח הלאומי טרם פרסם הנחיות למעסיקים לקראת הבחירות לרשויות המקומיות. להלן עיקרי הנחיות כפי שפורסמו לקראת הבחירות לרשויות המקומיות בשנת 2013.

שיעורי דמי הביטוח

עבור עובדים המועסקים בתקופת הבחירות, כמפורט בחוזר, ישולמו דמי ביטוח לענף נפגעי עבודה בלבד ועל חשבון המעסיק:

 • בשיעור מופחת 0.37% עד לתקרה של 60% מהשכר הממוצע (5,944 ₪ נכון ל-1.1.2018).
 • בשיעור מלא 1.96% על הסכום שמעל התקרה של 60% מהשכר הממוצע ועד לסכום של 8,700 ₪.

דיווח ותשלום של דמי הביטוח

על-פי החוק חל מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח ב-15 בחודש, עבור החודש שקדם לו.

דיווח עבור עובדים ב"תקופת הבחירות" יתבצע בדרכים הבאות:

 • טופס דין וחשבון עבור העסקת עובדים ע"פ חוק מיסוי ותשלומים התשנ"ו-1996;
 • בקובץ.
 • תשלום דמי הביטוח יתבצע באחת משתי הדרכים הבאות:
 • על גבי שובר 102 (רזרבי) ובקוד הדיווח יצוין קוד 12;
 • על גבי שוברי תשלום שאותם ניתן לקבל בסניפי המוסד לביטוח לאומי בו מתנהל חשבון דמי הביטוח של המעסיק או בפניה טלפון למספר 02-6709948.

עובדים המועסקים לרגל הבחירות מעבר לתקופה המוגדרת בחוק

עבור עובדים המועסקים לרגל הבחירות, גם בתקופה שאינה מוגדרת עפ"י החוק כ"תקופת הבחירות", ישלם המעסיק את דמי הביטוח עבורם כמקובל לגבי יתר העובדים השכירים כלומר, עפ"י הבסיס לתשלום דמי הביטוח ושעורי דמי הביטוח החלים על כלל העובדים השכירים.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי