EN
מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
מידע כללי

סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה – הנחיות לעניין "הפטור הנוסף"

סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: הפקודה) קובע כי על הכנסה מ"קצבה מזכה", שמקבל נישום שהגיע ל"גיל פרישה", כהגדרתו בסעיף 9א לפקודה, יחול פטור ממס בשיעור שנקבע בסעיף האמור. עד לשנת המס 2011 (כולל) קבע סעיף 9א(ב) לפקודה כי על הקצבה המזכה יחול פטור ממס בשיעור מרבי של 35% מסכום הקצבה המזכה.

במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מסי 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012, שנכנס לתוקף ביום 1.1.2012 (להלן: יום התחילה) הוגדל שיעור הפטור ממס החל על הקצבה המזכה המחושב מ"תקרת הקצבה המזכה", כך שבשנת המס 2025 יעמוד שיעור הפטור על 67% מתקרה זו. שיעור הפטור מורכב משני רבדים:

 • שיעור מרבי של 35% מ"תקרת הקצבה המזכה" (להלן: הפטור הבסיסי);
 • שיעור פטור נוסף שמוגדל באופן הדרגתי (להלן: הפטור הנוסף), וזאת על פי הפירוט הבא:

 

ניכוי מס על ידי משלם הקצבה בהתחשב בפטור הנוסף

במטרה לשפר את הליך מיצוי זכויות הנישום מקבל הקצבה, ובהמשך להנחיות קודמות שניתנו, ביום 18.11.2019 פרסמה רשות המסים חוזר בנושא סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה – הנחיות לעניין "הפטור הנוסף" ובו ההנחיות (להלן: ההנחיות) למשלם הקצבה לעניין ניכוי מס בהתחשב בפטור הנוסף ללא הצורך להפנות את הנישום למשרדי פקיד שומה.

תוקף

 • ההנחיות שלהלן ייכנסו לתוקף החל מיום 1.1.2020.

דגשים לגבי ההנחיות

 • ההנחיות יחולו על נישום הזכאי לקצבה מזכה יחידה שהצהיר שאין בכוונתו להוון סכומים מקופת גמל או ממעסיק בפטור ממס.
 • ההנחיות רלוונטיות רק לנישום שלא הציג בפני המשלם אישור פקיד שומה לעניין ניכוי המס מהקצבה.

ההנחיות אינן חלות על נישום שפקיד השומה קבע לו אחוז פטור מהקצבה המזכה, נישום שנמסרו בגינו נתוני עזר אחרים לצורך חישוב הפטור או נישום שניתן לו "אישור לקביעת סכום ההיוון הפטור של הקצבה וקביעת שיעור הפטור מתקרת הקצבה המזכה" (להלן: אישור קיבוע זכויות). במקרים כאלה על משלם הקצבה להמשיך ולנכות את המס מהקצבה המזכה רק בהתאם לאישורים שהוציא פקיד השומה כאמור. הנחיות בדבר אופן מתן ההגדלות העתידיות של הפטור הנוסף מפורטות בחוברות הניכויים.

 

הנחיות לפעולה

נישום שהגיע לגיל פרישה לפני יום התחילה

 1. משלם הקצבה ינכה מס מהקצבה המזכה, תוך מתן הפטור הנוסף, וזאת בהתקיים שני התנאים הבאים:
  • א. הנישום הגיש למשלם הקצבה בקשה באמצעות טופס 161י, אשר יכלול, בין היתר, את הצהרת מקבל הקצבה כי לא היוון קצבה מזכה בפטור ממס לאחר יום התחילה.
  • ב. הנישום הצהיר בטופס 101 בכל שנה שאין לו הכנסות אחרות או לחלופין, הצהיר שיש לו הכנסות אחרות אך הן אינן מקצבה.
 2. בסמוך ליום 1.1.2020, על משלם הקצבה לשלוח את טופס 161י לכל עמית מקבל קצבה שהתמלאו לגביו כל ארבעת התנאים המפורטים להלן והם בלבד:
  • א. מקבל הקצבה הגיע לגיל פרישה לפני יום התחילה.
  • ב. מקבל הקצבה הצהיר על גבי טופס 101 שאין לו הכנסות אחרות או לחלופין, הצהיר שיש לו הכנסות אחרות אך הן אינן מקצבה.
  • ג. משלם הקצבה מנכה מס מקצבתו ללא מתן הפטור הנוסף.
  • ד. מקבל הקצבה לא הציג בפני המשלם אישור פקיד שומה שניתן לאחר יום התחילה, לעניין קביעת אחוז הפטור מהקצבה המזכה או שלא התקבלו לגביו נתוני עזר אחרים לחישוב הפטור.
 3. נישום הבוחר באפשרות זו יידרש למלא את טופס 161י פעם אחת בלבד ולהגישו למשלם הקצבה.
 4. משלם קצבה שניכה לנישום כאמור מס מהקצבה המזכה, תוך מתן הפטור הנוסף, ידווח על כך לפקיד השומה במסגרת טופס 126. שדות הדיווח שיוספו לטופס יפורסמו בלוחות הניכויים.

 

נישום שהגיע לגיל פרישה לאחר יום התחילה

 1. החל ממועד כניסתן לתוקף של ההנחיות - 1.1.2020, יעמדו בפני נישום המקבל קצבה מזכה יחידה, שתי אפשרויות במסגרתן יוכל לקבל את הפטור הנוסף בחישוב המס החל על קצבתו המזכה, וזאת על פי המפורט להלן:

אפשרות א' - הנהוגה כיום - הנישום יגיש לפקיד השומה בקשה לאישור קיבוע זכויות באמצעות טופס 161ד וימסור את האישור למשלם הקצבה. במסגרת אפשרות זו יוכל הנישום להציג בפני פקיד השומה את מלוא סכום מענקי הפרישה שצבר בגין תקופות עבודתו, קצבאות להן הוא זכאי וכן את בחירותיו ביחס לסכומים אלה, לרבות בחירתו ביחס להיוון קצבה בפטור ממס. בכך יוכל הנישום למצות את הזכויות המגיעות לו, הן ביחס לפטור הבסיסי, והן ביחס לפטור הנוסף. כמו כן, במסגרת אפשרות זו יוכל הנישום לבחור כיצד לנצל את ההגדלות העתידיות של שיעור הפטור הנוסף.

משלם קצבה שהועבר אליו אישור קיבוע זכויות ינכה את המס מהקצבה המזכה, תוך מתן שיעור הפטור ממס, כפי שזה נקבע באישור קיבוע הזכויות, וזאת בתנאי שהנישום הצהיר בטופס 101 שאין לו הכנסות אחרות או לחלופין, הצהיר שיש לו הכנסות אחרות אך הן אינן מקצבה.

אפשרות ב' - הנישום יגיש למשלם הקצבה בקשה לצורך קבלת הפטור הנוסף בלבד וזאת באמצעות טופס 161ח, אשר יכלול, בין היתר, את הצהרת הנישום לפיה מוסכם עליו כי בשל בקשה זו, ובחלוף 90 יום מיום קבלת הפטור הנוסף, לא יוכל להוון קצבה בפטור ממס בעתיד חלף הפטור הנוסף וכן הצהרה לפיה ידוע לו שכל הגדלה עתידית בשיעור הפטור הנוסף תחול על הקצבה המזכה. נישום הבוחר באפשרות זו יידרש למלא את טופס 161ח פעם אחת בלבד ולהגישו למשלם הקצבה. משלם הקצבה ינכה את המס מהקצבה המזכה, תוך מתן הפטור הנוסף בלבד וזאת בהתקיים שני התנאים הבאים:

 • א. הנישום מילא את טופס 161ח בשלמותו והגישו למשלם הקצבה כשהוא חתום על ידו.
 • ב. הנישום הצהיר בטופס 101 בכל שנה שאין לו הכנסות אחרות או לחלופין, הצהיר שיש לו הכנסות אחרות אך הן אינן מקצבה.
 1. החל מיום כניסתן לתוקף של הנחיות אלו, 1.1.2020, משלם קצבה ישלח את טופס 161ח לכל מקבל קצבה בסמוך למועד שבו הגיע ל"גיל הזכאות", כמשמעות המונח בסעיף 9א לפקודה.

 2. משלם הקצבה ישלח את טופס 161ח גם למקבלי הקצבה שהגיעו לגיל הזכאות לאחר 1.1.2012 ולפני 1.1.2020, שהצהירו על גבי טופס 101 שאין להם הכנסות אחרות או לחלופין, הצהירו שיש להם הכנסות אחרות אך הן אינן מקצבה ושלא הציגו למשלם אישור פקיד שומה.

 3. משלם קצבה שניכה מס מהקצבה המזכה, תוך מתן הפטור הנוסף בהתאם לאפשרות בי, ידווח על כך לפקיד השומה במסגרת טופס 126. שדות הדיווח שיוספו לטופס יפורסמו בלוחות הניכויים.

נישום שלא הגיש למשלם הקצבה טופס 161י, טופס 161ח או אישור פקיד שומה (לפי העניין) - משלם הקצבה ינכה מס מקצבתו המזכה ללא מתן הפטור ממס הקבוע בסעיף 9א לפקודה.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי