EN
מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
מידע כללי

חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) התש"ף-2020

ביום 16.6.2020 פורסם ברשומות חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) התש"ף-2020 (להלן: חוק מענק לעידוד תעסוקה או החוק). מטרת החוק הינה צמצום כמות המובטלים במשק באמצעות מתן מענק כספי למעסיקים במשק, אשר יחזירו עובדים לעבודה.

להלן עיקרי החוק:

מעסיק זכאי

החוק חל על המעסיקים במשק (להלן: מעסיק זכאי), למעט מעסיקים הבאים:

 • המדינה;
 • גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, למעט חברה מעורבת כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975;
 • גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב שסכום השתתפות הממשלה בתקציבו, בשנת 2019, היה 25% לפחות מתקציבו;
 • קופת חולים;
 • תאגיד בריאות כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב;
 • מוסד חינוכי שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, וסכום השתתפות הממשלה בתקציבו, בשנת 2019, היה 40% לפחת מתקציבו;
 • מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או מוסד שניתנה לו תעודת היתר מאת המועצה להשכלה גבוהה לפי סעיף 21א לחוק האמור, שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, וסכום השתתפות הממשלה בתקציבו, בשנת 2019, עמד על 40% לפחות מתקציבו.

עוד נקבע בחוק כי מעסיק יהיה זכאי למענק לעידוד תעסוקה אם דיווח לרשות המיסים ולמוסד לביטוח לאומי על פתיחת עסקו ופתיחת תיק ניכויים עד ליום 29.02.2020 ולא דיווח על סגירת עסקו וסגירת תיק הניכויים עד ליום 31.05.2020. בנוסף, המעסיק ניהל פנקסים לשנת המס 2019 כנדרש על פי פקודת מס הכנסה.

עובד מזכה

מעסיק זכאי יהיה זכאי למענק לעידוד תעסוקה בעד עובד שמתקיימים לגביו כל אלה (להלן: עובד מזכה):

 • תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים והוא טרם הגיע לגיל פרישה כמשמעתו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;
 • הכנסתו חייבת במס ובדמי ביטוח והמעסיק ניכה מס ודמי ביטוח כמתחייב לפי הוראות הדין והחוק הרלוונטיים;
 • שכרו אצל המעסיק בעד כל חודש שבשלו מתבקש המענק הינו לפחות בגובה של 3,300 ₪ (1,875 ₪ עבור עובד שחלה לגביו תקנה 4 לתקנות שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות);
 • מתקיימים לגביו אחד מאלה:
  • הוא נרשם כדורש עבודה בתקופה שמיום 1.1.2020 ועד ליום 29.2.2020 ולא עבד החל ממועד רישומו כאמור עד ליום 30.4.2020;
  • הוא פוטר או הוצא לחל"ת מיום 1.3.2020 ועד ליום 30.4.2020, או שתקופת הלידה וההורות שלו, כולה או חלקה, הייתה בתקופה האמורה;
  • הוא זכאי, בעד חודש מאי 2020, למענק הסתגלות מיוחד לפי תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף-2020;
  • הוא זכאי לגמלת אבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, בעד חודש מאי 2020;
  • הוא זכאי לדמי אבטלה בעד חודש מאי 2020 לפי הוראות פרק ז' לחוק הביטוח הלאומי, לרבות בשל כך שהוארכה לגביו תקופת התשלום המרבית לדמי אבטלה לפי הוראות הפרק האמור.
 • על אף האמור לעיל, מי שמתקיים לגביו אחד מאלה, לא ייחשב עובד מזכה:

  • הוא המעסיק או קרובו של המעסיק שעבד אצלו לראשונה ביום 1.3.2020 או לאחריו;
  • בעל השליטה בתאגיד, מנהל התאגיד או קרובו של מנהל התאגיד או של בעל השליטה בו שעבד אצלו לראשונה ביום 1.3.2020 או לאחריו;
  • הוא עובד זר כהגדרתו בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991;
  • שולמו בעדו כספים לצורך עידוד תעסוקה או הכשרה מקצועית בעד החודש שבשלו מתבקש המענק למעסיק מהמדינה.

מצבת העובדים לחודש מסוים

מוגדרת כמספר העובדים שהועסקו אצל אותו מעסיק באותו חודש, כולו או חלקו. לא יובאו בחשבון עובדים שפוטרו או היו בחופשה ללא תשלום, באותו חודש, כולו או חלקו, אלא אם כן שבו לעבודה באותו חודש.

 

גובה המענק

המעסיק רשאי לבחור בין שתי חלופות של תשלום המענק כדלקמן:

 • חלופה א' – תשלום מענק חודשי בשל כל אחד מהחודשים יוני עד ספטמבר 2020, בעד כל עובד מזכה שהועסק אצלו כמפורט להלן:

 

 • חלופה ב' - תשלום המענק חודשי בסך 1,875 ₪ בשל כל אחד מהחודשים יולי עד אוקטובר 2020, בעד כל עובד מזכה שהועסק אצלו כמפורט להלן (כל התנאים במצטבר):
 • הועסק באותו חודש מעבר למצבת העובדים לחודש יוני 2020;
 • מועד תחילת עבודתו היה במהלך אחד החודשים שמחודש יולי ועד חודש אוקטובר (כולל) 2020;
 • בחודש הראשון לעבודתו הוא החל לעבוד לא יאוחר מהיום ה-15 באותו חודש ועבד ברציפות עד תום אותו חודש לפחות.

יצוין כי מענק בעד עובד מזכה המועסק אצל יותר ממעסיק אחד ישולם אך ורק למעסיק, אשר לגביו הצהיר העובד המזכה שהוא המעסיק העיקרי.

בקשה לקבלת המענק

 • הבקשות למענק יש להגיש למנהל שירות התעסוקה;
 • יש להגיש את הבקשה למענק לא יאוחר מ-60 ימים מתום החודש שבגינו מתבקש המענק.
 • הבקשה למענק צריכה לכלול הצהרה בהתאם למפורט בסעיף 6 לחוק מענק לעידוד תעסוקה.

תחולה

ניתן להגיש את הבקשה למענק החל מ- 30 ימים מיום תחילתו של חוק זה, דהיינו מיום פרסומו ה- 16.06.2020.

 

 

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי