דלג לתוכן המרכזי
EN
מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
חקיקה בנושא מס הכנסה

תשלומים לעובדים המועסקים בתקופת הבחירות – היבטי מיסוי וביטוח לאומי

ביום 22.1.2013 התקיימו בישראל בחירות לכנסת ה-19. בחוק מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות, התשנ"ו-1966, ובתקנות מיסוי תשלומים ביום הבחירות, התשנ"ו-1996 שהוצאו מכוחו, נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות (להלן – הוראת הדין המיוחד). ב-20.11.2012 פרסם משנה למנהל רשות המסים (בפועל) חוזר בנושא "הבחירות לכנסת ה-19 שיתקיימו בינואר 2013". כמו כן, ב-1.1.2013 הוציא אגף הגבייה ממעסיקים של המוסד לביטוח לאומי הודעה בנושא "דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לכנסת ה-19".
שני הפרסומים הללו עוסקים ברענון ההנחיות לגבי תשלומים שחלות עליהם הוראות הדין המיוחד לרבות תשלומים אחרים המשולמים בגין בחירות.
 

הגדרת תקופת הבחירות
תקופת הבחירות לעניין הדין המיוחד הינה תקופה בת 30 ימים – 27 ימים לפני יום הבחירות (כולל יום הבחירות) ועוד 3 ימים לאחר יום הבחירות. כך בבחירות האחרונות שהתקיימו ביום 22.1.2013 "תקופת הבחירות" הייתה מיום 27.12.2012 ועד ליום 25.1.2013.

הגדרת התשלומים
הוראות הדין המיוחד חלות אך ורק על תשלומים שנתקיימו לגביהם התנאים הבאים:
1. התשלום הוא בעד עבודה או שירות בשל הבחירות, שנעשו ב"תקופת הבחירות", בעד הסעת נוסעים, הובלה, או החזר הוצאות בשל הבחירות, אך לא בעד דמי השכירות.
2. המשלם הוא אחד מאלה:
א. מפלגה;
ב. מועמד לבחירות מוקדמות, כמשמעותו בסעיף 16 לחוק המפלגות;
ג. רשות הממונה על פי דין על ביצוע הבחירות.
3. העבודה או השירות בוצעו אך ורק ב"תקופת הבחירות".
4. מקבל התשלום מועסק על ידי המשלם או נותן לו שירות ב"תקופת הבחירות" בלבד, דהיינו אינו נמנה על עובדיו או ספקיו הקבועים של המשלם. לעניין זה, מזכיר ועדת הקלפי המועסק על ידי הרשות הממונה על ביצוע הבחירות על פי דין, גם אם הוא מועסק לא רק בתקופת הבחירות.
5. התשלום הכולל למקבל אינו עולה על 8,700 ₪.
6. להלן הדוגמאות לסוגי התשלומים הנפוצים במערכת הבחירות, אך הוראת הדין המיוחד אינן חלות עליהם, גם אם סכומם המצטבר נמוך מ-8,700 ₪:
א. תשלום לבתי דפוס;
ב. רכישת ציוד או שכירתו לרבות טלפונים, מחשבים, ציוד משרדי;
ג. שכירת מבנים;
ד. רכישת מוצרי מזון וכיבוד עבור הפעילים הבוחרים.
7. יודגש כי הוראות הדין המיוחד אינן חלות על תשלומים שנעשים במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של מקבל התשלום.
 


מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות
• על התשלומים שהוגדרו לעיל ועד לסכום המצטבר של 8,700 ₪ חל מס מיוחד שאיננו מס הכנסה כמשמעותו בפקודת מס הכנסה. שיעור המס המיוחד הינו 25% והוא מוטל על מלוא התשלום, בלא זכות לניכוי, קיזוז, פטור או הפחתה כלשהם וזאת גם אם מקבל התשלום פטור ממס הכנסה או נמצא בשיעור מס שולי נמוך. תשלומים אלה אינם נחשבים "הכנסה" או "שכר" כהגדרתם בפקודת מס הכנסה, חוק מע"מ, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק הביטוח הלאומי, למעט לעניין ביטוח נפגעי עבודה.
• אם סכומם המצטבר של התשלומים הללו עולה על 8,700 ₪, אזי כל התשלומים הללו נחשבים כהכנסה לצורך פקודת מס הכנסה לכל דבר ועניין, ולכן יצורפו ליתר ההכנסות עליהן חלים כללי המיסוי לפי הדין הרגיל.
• על תשלומים אשר משולמים בגין פעילות בחירות, אך הוראת הדין המיוחד אינן חלות עליהם, יחולו הוראת פקודת מס הכנסה בהתאם לכללי המיסוי לפי הדין הרגיל.

דמי ביטוח בגין התשלומים בתקופת הבחירות
כאמור, עבור עובדים המועסקים בתקופת הבחירות ואשר עונים להגדרות של הוראות הדין המיוחד, ישולמו דמי ביטוח לענף נפגעי עבודה בלבד ובשיעורים הבאים:
• בשיעור מופחת של 0.37% על ברוטו שעד 60% מהשכר הממוצע – 5,297 ₪ נכון לשנת המס 2013;
• בשיעור מלא של 1.3% על ההפרש שבין הברוטו עליו חל השיעור המופחת לבין הברוטו הכולל עד התקרה של 8,700 ₪.
עבור עובדים המועסקים לרגל הבחירות, אך בתקופה שאינה נכללת בהגדרת "תקופת הבחירות" ישלם המעסיק דמי הביטוח כמקובל לגבי יתר העובדים השכירים, דהיינו עפ"י הבסיס לתשלום דמי הביטוח ובשיעורי דמי הביטוח החלים על כלל העובדים השכירים.
 

מיסוי תשלומים לנערים
על אף האמור לעיל, על תשלומים המשולמים לבני הנוער המועסקים בתקופת הבחירות, יחולו ההוראות הבאות:
תשלומים העונים להגדרות הדין המיוחד נחשבים כהכנסת עבודה למשמעותה לפי סעיף 2(2) לפקודה, ויחולו עליהם חובות הניכוי לפי סעיף 164 לפקודה.
על תשלומים אלה לא תחול החבות במס בשיעור של 25%, ללא זכות לניכוי, לקיזוז, לפטור או להפחתה כלשהי.
תשלומים אלה אינם נחשבים כ"הכנסה" לעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי, חוק מס מקביל וחוק הביטוח הלאומי, למעטלעניין ביטוח נפגעי עבודה. כמו כן, תשלומים אלה אינם נחשבים כ"שכר" לעניין חוק מע"מ (לצורך מס שכר).
 

אופן הדיווח לרשויות המס
• המשלם יגיש על גבי טופס 102 מיוחד שיכלול את התשלומים בגין "תקופת הבחירות בלבד". את דמי הביטוח יש לשלם על גבי שובר 102 (רזרבי) ולציין בקוד דיווח קוד 12, ובמשבצת תשלום בפועל יש לרשום את סה"כ סכום דמי הביטוח עבור כל העובדים.
• את התשלום בעד עבודה ב"תקופת הבחירות" אין לכלול בדוח השנתי 126, 856 ובטופסי 106 ו-806.
• המשלם ידווח על התשלומים וניכויי המס בטופס 136 מיוחד. הדוח יוגש עד ליום 30.04.2013 לפקיד השומה בו מתנהל תיק הניכויים של המשלם באופן ידני או על גבי דיסקט.
• משלם המעוניין להגיש דוח ממוחשב, יוכל להגישו בפורמט EXCEL או WORD בהתאם למבנה טופס 136.
• על "תשלומים אחרים" ב"תקופת הבחירות" ועל תשלומים בגין פעילות בחירות שלא ב"תקופת הבחירות" יחולו כל כללי הדיווח החודשי והשנתי הרגילים. המשלם ידווח עליהם בטופסי 102, 106, 126, 856, 806 – לפי העניין.

השותפים שלנו

בי"ח רמב"ם
רשות המסים
דן
הולנדיה
הרשות לשיקום האסיר
בית איזי שפירא
IAI
אלבר
עיריית אשדוד
הפניקס
המרכז הרפואי זיו
משרד הבריאות
אוליצקי
בית ברל
עיריית רמלה
nextcom
שיח סוד
מועצה אזורית מנשה
מוזיאון ישראל, ירושלים
אוניברסיטת חיפה

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי