דלג לתוכן המרכזי
EN
מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
חקיקה בנושא מס הכנסה

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב– 2012

ביום 14.5.2012 פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב– 2012 ולהלן עיקריו הרלוונטיים לתשלומי קצבה במערכות השכר:

פטור ממס לקצבת שאירים
לפי סעיף 9(6ו) לפקודת מס הכנסה המעודכן כל קצבת שאירים, המשולמת עקב פטירתו של אדם, תהיה פטורה ממס עד לגובה של תקרת קצבה מזכה (8,190 ₪ לחודש, נכון לשנת המס 2012).

פריסת תשלומי קצבה לפי 8 ג'
לפי סעיף 8 ג' לפקודת מס הכנסה המעודכן ניתן לפרוס הכנסה מהפרשי קצבה, עד 6 שנים קדימה או אחורה בדומה למנגנון פריסת הפרשי השכר.
יצוין כי במערכות השכר של מלם שכר הפריסה של תשלומי קצבה לצורך מס לשנים קודמות מבוצעת באופן אוטומטי כבר כיום, לפי בדיקת כדאיות הפריסה, בהתאם לשיעורי המס בשנים קודמות.

פטור גמלאים
עד ליום 31.12.2011 חושב הפטור על הקצבה לפי סעיף 9א, לפי סכום הקצבה בפועל או התקרה של קצבה מזכה, כנמוך שבהן.
החל מיום 1.1.2012 הפטור על קצבה לפי סעיף 9א יחושב לפי גובה תקרת הקצבה המזכה ללא קשר לגובה הקצבה המשולמת בפועל, גם אם תשלומה החל בעבר.
בנוסף, החל מיום 1.1.2012 ואילך עולה בהדרגה שיעור הפטור מ-35% עד 67% כפי המפורט בטבלה שלהלן :

שינוי נוסחת השילוב
עד ליום 31.12.2011 בחישוב הקטנת הפטור על הקצבה במקרה של מימוש הפטור על המענקים הובאו בחשבון מענקים, למעט המענקים המיוחדים לכוחות הביטחון, ששולמו ב-15 שנים שקדמו למועד תחילת קבלת הקצבה באופן הבא:
• מענקים שנתקבלו ב-5 השנים שקדמו למועד תחילת קבלת הקצבה או לאחריו הובאו בחשבון במלואם בחישוב הקטנת הפטור על הקצבה;
• לגבי המענקים שנתקבלו בין השנה ה-6 לשנה ה-15 בוצעה הקטנת סכום המענקים בשיעור של 10% בגין כל שנה משנים אלו ורק היתרה נלקחה בחשבון בחישוב הקטנת הפטור על הקצבה.
המרכיב המרכזי בנוסחת השילוב הישנה הינו "הסכום הכולל" המחושב כסכום של הקצבה החודשית בתוספת סכום המענק לכל שנת עבודה.
חישוב סכום הקטנת הפטור על קצבה בוצע לפי הנוסחה הבאה (נוסחת השילוב הישנה) (משמאל לימין) :

החל מ-1.1.2012 ולגבי עובדים שהגיעו לגיל הפרישה החל משנת 2012 ואילך חישוב סכום הקטנת הפטור על קצבה יבוצע לפי הנוסחה הבאה (נוסחת השילוב החדשה) הכוללת את המרכיבים הבאים:
מענקים פטורים - מענקים, למעט המענקים המיוחדים לכוחות הביטחון והמענקים המשולמים לגמלאי שפרש עקב נכות אשר נקבעה לו נכות קבועה בשיעור של 75% לפחות, ששולמו ב-32 שנים שקדמו למועד הפרישה תוך הצמדתם לפי שיעור עליית המדד ממועד תשלומם עד ל-1 בינואר של השנה שבה הגיע הפורש לגיל הזכאות;
תקרת קצבה מזכה – 8,190 ₪ לחודש, בשנת 2012;
תקרת הפטור על מענקים – 11,950 ₪ לשנה, בשנת 2012;
מכפיל ההמרה להון – כיום 180, ניתן לשינוי בצו של שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת;
שיעור הפטור על הקצבה – פטור על הקצבה בשיעור של 43.5%, נכון לשנת 2012, אשר עולה בהדרגה ל-67%, כפי המפורט בטבלה שלעיל.
יתרת ההון הפטורה המחושבת לפי הנוסחה שלהלן (משמאל לימין) :
 

 

 בכדי להקל על הבנת הנוסחה הנ"ל ניתן להציגה באופן הבא (משמאל לימין) :

משמעות אופן החישוב החדש היא גם שבמקרה של ניצול פטור מלא על מענקי פרישה עדיין יינתן פטור על הקצבה בשיעור של כ-8.5% לפחות מסכום תקרת הקצבה המזכה בשנת 2012 (35% - 43.5%).
גמלאי שפרש לפני 1.1.2012 ומגיע לגיל פרישה החל מ-1.1.2012 ואילך יוכל לבחור בין החלת נוסחת השילוב הישנה או נוסחת השילוב החדשה, ובלבד שיודיע לפקיד שומה על בחירתו בתוך 90 יום לאחר שהגיע לגיל הזכאות.

היוון קצבה
תקרת הפטור על סכום הקצבה שהוונה תחושב כדלקמן :

מימוש הפטור על היוון קצבה כפי שתואר לעיל, יפחית את הסכום הפטור על הקצבה השוטפת בסכום השווה לסכום הפטור שניתן על היוון קצבה, כאמור לעיל, המחולק במכפיל ההמרה להון.
לצורך קבלת הפטור האמור לעיל יש להגיש בקשה לפקיד שומה, אך לא יאוחר מ-90 יום, מהיום שבו ניתן לראשונה פטור ממס על קצבה.

התייחסות לאישורי מס לשנת 2012 שהונפקו לגמלאים
רשות המסים טרם פרסמה הנחיה בנושא, ולפי מיטב ידיעתנו עדיין לא ניתן להפיק אישורים חדשים לגמלאים שביקשו לערוך תאום מס וקיבלו אישורים לשנת 2012 בהתאם לנוסחת השילוב הישנה.
לפיכך, במערכת השכר האישורים המדווחים ימשיכו להיות בתוקף לפי אחוז הפטור המדווח, אך יחושבו לפי סכום תקרת הקצבה המזכה, ולא לפי סכום הקצבה בפועל עד לסכום תקרת הקצבה המזכה, כפי שהיה לפני תיקון החוק.
בהמשך השנה, אם וכאשר יתפרסמו הוראות ביצוע מטעם רשות המסים לעניין זה, אנו נעדכן בהתאם.

נושאים נוספים הכלולים בתיקון 190
נוסף על המוסבר לעיל, כולל התיקון הוראות בנושאים הבאים (מומלץ לעיין בהוראות החוק):
קצבה מוכרת
– תשלומים פטורים שמקורם בסכומים הבאים:
א. הפקדות של עמית עצמאי שבגינן לא ניתנו הטבות המס לפי סעיפים 45א ו-47 לפקודה;
ב. הפקדות מעביד בגין שכר שמעבר ל-4 פעמים השכר הממוצע במשק, אשר חויבו במס בידי העובד, במועד הפקדתן בקופה;
ג. הפקדות העובד בקופות גמל לקצבה, עבור השכר המבוטח העולה על השכר הממוצע במשק.
לפי התיקון, על הקצבה המוכרת יינתן פטור ממס בכל מקרה, בנוסף על הפטור הניתן על הקצבה המזכה. כמו כן, אין הפחתת פטור על הקצבה המוכרת בגין מענקים פטורים.

תיקון סעיף 32(9) - בעלי שליטה –
לפי סעיף 32(9) המעודכן, חברת מעטים יכולה לנכות כהוצאה מוכרת תשלומים כדלקמן:
א. כספים שהופקדו לקופת גמל לקצבה בעבור בעל שליטה, לרכיב של תגמולים ואבדן כושר עבודה, בשיעור של עד 7.5% משכרו הכפוף לתקרה של 4 פעמים השכר הממוצע במשק (34,476 ₪, נכון לשנת 2012);
ב. כספים שהופקדו לקופת גמל לקצבה בעבור בעל שליטה לרכיב הפיצויים, עד תקרת הפטור על המענקים (11,950 ₪ נכון לשנת 2012);
ג. הקצבה המשולמת לגמלאי שהיה בעל שליטה, עד התקרה של 1.5% בגין כל שנת עבודה, מתוך משכורתו הממוצעת בתקופת עבודתו.
תיקון סעיף 87 – ביטול קנס שבירה
בוטל קנס השבירה בשיעור 35%, למקרים של היוון בהתאם לחוק, אז יחול המס השולי על סכום ההיוון בהתאם לשיעורי המס החלים על אותה הכנסה (מס מדורג).
תיקון סעיף 3(ה4) וסעיף 125ג(ה)
תוקן אופן המיסוי לרווחים שקיבל יחיד מקופת גמל לתגמולים, שהיה זכאי לקבלם לפי הוראות סעיף 23 לחוק הפיקוח על קופות גמל, וכן ריבית ורווחים אחרים שקיבל מקרן השתלמות.
תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005
על פי סעיף 23(א) לחוק הפיקוח על קופות גמל, יחיד הזכאי למשוך כספים מקופת גמל לא משלמת קצבה, אשר מקורם בכספי הפיצויים, לאחר שעברו תהליך של התחשבנות מס, וכן בכספים שירש כמוטבו של עמית שנפטר, רשאי להעבירם לחשבון חדש בקופת גמל לא משלמת קצבה. יובהר כי בחשבון החדש לא ניתן להפקיד כספים נוספים, אך כן אפשר למשוך כספים בכל עת או לקבל מהם קצבה מוכרת.
 

השותפים שלנו

אסטרל
ZIM
The Scots Hotel
כמיפל
מלון ענבל
H&M
שיח סוד
ק.א.ל
המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי
אגד
מזרחי טפחות
מלון שחרות
הרשות לשיקום האסיר
מלון מצודת דוד
הארגז
אוניברסיטת חיפה
מעיני הישועה
עמיתים
עלי שיח
משרד האוצר

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי