דלג לתוכן המרכזי
EN
מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
חקיקה בנושא מס הכנסה

הטבות מס ביישובים – תיקון סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

ביום 13.1.2019 פורסמו ברשומות תיקון לחוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו- 2015 וחוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) (תיקון והוראת שעה), התשע"ז- 2017, לפיהם הוארך תוקפן של הטבות מס לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה (להלן: הפקודה) בחלק מהישובים לתקופה של מחצית השנה ולמעשה נוצרו קבוצות שונות של יישובים שבהן חל שינוי בהטבה לתקופה של חצי שנה.

כפי שפרסמה רשות המסים בישראל בתחילת שנת 2020, בהתאם להוראות סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת, הוארך תוקפן של הנחיות אלו עד ליום 16.6.2020, לפיהן גובה ותקופת ההטבה נקבעו בהתאם לקבוצה שאליה שייך יישוב.

ביום 24.11.2020 פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 256), התשפ"א-2020 (להלן: התיקון לחוק) לפיו תוקן סעיף 11 לפקודה, לגבי התקופה שמיום 17.6.2020 ועד ליום 31.12.2022, כדלקמן:

 • הוארך עד ליום 31.12.2020 תוקפו של חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) (תיקון והוראת שעה), התשע"ז- 2017 (להלן: הוראת השעה).
 • נוספה הגדרה בסעיף 11(א) לפקודה של "ישוב עירוני" - עירייה או מועצה מקומית, למעט מועצה אזורית.
 • נוסף סעיף 11(ב)(3א)(ד) לפקודה, לפיו מי שהיה תושב בישוב מוטב שהוא "ישוב עירוני" בהתאם לכל כללי סעיף 11 לפקודה, יהיה זכאי לזיכוי נוסף ממס בשיעור של 5% על השיעור הקיים ובנוסף תגדל תקרת ההכנסה הקיימת ב-36,000 ₪. כל זאת, בכפוף למגבלה ששיעור הזיכוי לא יעלה על 12% מהכנסתו החייבת של התושב הזכאי מיגיעה אישית וזאת עד לתקרה של 168,000 ₪.

 

בהמשך לתיקון לחוק, ביום 1.12.2020 פרסמה רשות המסים בישראל חוזר בנושא הטבות מס בישובים - תיקון סעיף 11 לפקודת מס הכנסה עם הוראות ביצוע כדלקמן:

הנחיה לפעולה:

 • בעקבות התיקון לחוק שמעניק הטבות מס לכמחצית שנה נוספת רטרואקטיבית, מעסיקים מתבקשים לחשב את המס לעובדיהם בהתאם לתקרות השנתיות ובהתאם לכללי החישוב המקובלים והמעודכנים.
 • ניתן להעניק את ההטבה החל ממשכורת יוני 2020.
 • במסגרת החישוב יתכן והמעסיק יידרש להשיב לעובד מס שנוכה ביתר בגין חודשים קודמים בשנה זו. מס זה יקוזז מסה"כ המס המדווח בחודשים נובמבר ודצמבר.
 • במקרים בהם המעסיקים לא יוכלו לקזז את מלוא המס שהוחזר לעובדים בחודשים נובמבר ודצמבר, הם רשאים לפנות למשרדי השומה בבקשה לתיקון דוחות 102 בגין החודשים הקודמים, אשר לפני חודש נובמבר 2020.
 • בנוסף, בשל הזמן הקצר שנשאר עד לתום השנה, יש להעניק את הטבות המס האמורות גם לעובדים שהגישו למעסיקים תיאום מס ובאישור נכתב כי המעסיק הינו "מעסיק עיקרי" והאישור כולל הנחת ישובים לתושבי הישובים המתייחסים לתיקון לחוק.
 • המעסיק העיקרי יחשב את הזיכוי המגיע לעובד (לתושב) בכפוף לתקרות המעודכנות המפורטות בהמשך.

 

ישוב מוטב חדש – מבואות יריחו:

 • היישוב מבואות יריחו (סמל ישוב 3825, מועצה אזורית ערבות הירדן) הוכר כישוב באופן רשמי ביום 15.9.2019.
 • היישוב כשלעצמו איננו עומד בקריטריונים של מודל ההטבות לישובים, אך הוא משויך למועצה אזורית בה לפחות 50% מהישובים זכאים להטבות מס בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק.
 • לפיכך, בהתאם להוראת השעה שהוארכה כאמור עד סוף שנת 2020, יש לראות את הישוב מבואות יריחו כישוב המזכה את תושביו בהטבות מס בשיעור 7% מההכנסה מיגיעה אישית עד לתקרת הכנסה של 132,360 ₪ (בשנת 2019 – 132,000 ₪), וזאת בתקופה מיום 15.9.2019 ועד ליום 31.12.2020, כולל.
 • יובהר כי הטבת המס תינתן מהכנסה חייבת שהיא הכנסה מיגיעה אישית בלבד.
 • הטבות אלו יוענקו לתושבים בכפוף לעמידה בתנאי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה.

להלן רשימת היישובים המוטבים מכוח תיקון פקודת מס הכנסה (מס' 256), שיעורי ההטבה ותקרות ההטבה:

 

דגשים נוספים:

 • ניתן להעניק את ההטבה, כאמור, החל ממשכורת יוני 2020 בדיעבד.
 • בלוח הניכויים שפורסם בינואר 2020 פורסמו רשימות הישובים שתושביהם זכאים להטבות המס. הארכת תוקפה של הוראת שעה זו עד ל-31.12.2020 רלוונטית לרשימות שפורטו בנספחים ב' ו-ג' ללוח הניכויים, כאמור.
 • רשות המסים פרסמה לוח הניכויים עדכני לשנת 2020, עם הנספחים ורשימות הישובים המוטבים העדכניים.
 • רשות המסים מעדכנת בימים אלה את אישורי תיאום המס לשנת 2020 של תושבי היישובים הזכאים להטבות מס. כל האישורים, שכבר עודכנו, זמינים באזור האישי באתר רשות המסים.
 • לצורך מימוש הטבת המס לפי סעיף 11 לפקודה, על התושב הזכאי למלא טופס 1312, לצרף מסמכים מאמתים ולהגישם לרשות המקומית. לאחר קבלת האישור החתום מהרשות המקומית, על התושב לחתום על ההצהרה בדבר תושבות בטופס 1312א' ולהגישו למעסיק למימוש ההטבה.

 

מתן הטבות מס בגין תושבות ביישוב מוטב

בהמשך לנאמר לעיל, ביום 28.12.2020 פרסמה רשות המסים בישראל חוזר בנושא מתן הטבת מס בגין תושבות ביישוב מוטב עם הנחיות לפעולה, כדלקמן:

 1. בעת קבלת אישורי התושבות יש להקפיד על חתימת העובד על גבי טופס ההצהרה.

 2. יש להקפיד כי הרשות/מועצה ציינה כי אכן התקיימו כל התנאים כנדרש בטופס 1312 א. ככל שמולאו כל התנאים המצטברים כמפורט להלן, תינתן הטבת המס:

  • רישום במרשם התושבים.
  • תשלומי ארנונה.
  • חשבון מים פעיל.
  • ילדי המבקש/ת לומדים במוסד חינוכי (גן, ביה"ס) ביישוב או מחוצה לו ורשומים במחלקת החינוך ביישוב.
  • המבקש הציג לרשות/מועצה חוזה שכירות באם התגורר בשכירות.
 3. במידה ולא מתקיימים התנאים כאמור, הרי שאין לקבל את אישור התושב ויש להפנות את העובד לפקיד השומה.

 4. על אף האמור בסעיף 2 לעיל, במקרים בהם כתובת מגוריו של העובד בישוב המזכה הינה כתובת הוריו, הרי שיש לקבל את אישור התושבות מהמועצה, בכפוף לכך שהמעסיק משלם נסיעות לכתובת מגורים זו.

 5. במקרים בהם המעסיק משלם נסיעות לכתובת מגורים השונה מהיישוב המזכה בגינו מבוקשת ההטבה, הרי שאין לתת את ההטבה.

 6. במקרים בהם קיים ספק או אי בהירות יש להפנות את העובד לפקיד השומה.

 7. יובהר כי אישור התושב יונפק בגין שנת מס אחת בלבד ויהא מקור/נאמן למקור. אישור זה אינו יכול לשמש לצרכים אחרים.

השותפים שלנו

משרד הבריאות
גני ירושלים
רשות הטבע והגנים
המכללה האקדמית עמק יזראל
R.G.E
הפניקס
מועצה אזורית עמק חפר
דן
Log On
קבוצת א.ש.ל
שיח סוד
הספארי
רשות המסים
H&M
דואר ישראל
מגדל אור
יד ושם
אופטיקה הלפרין
עלי שיח
מלון יערים

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי