דלג לתוכן המרכזי
EN
מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
פנסיה וקופות גמל

הנחיות למתן פטור מניכוי מס במקור במשיכת סכומים מקרן השתלמות – הוראת שעה

ביום 29.7.2020 פורסם ברשומות חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף-2020, שמטרתו לספק רשת ביטחון כלכלית 2020-2021 הכוללת, בין היתר, הקלות במתן פטור ממס על משיכת הכספים מקרן השתלמות.

במסגרת הוראת השעה התווסף סעיף 9(16ג) לפקודה לפיו, ובהתקיים תנאים מסוימים, הכנסה המתקבלת בידי יחיד מקרן השתלמות בטרם חלפו המועדים הקבועים בדין, תהא פטורה ממס.

בהמשך לכך, ביום 5.8.2020 פרסמה רשות המסים בישראל הנחיות למתן פטור מניכוי מס במקור במשיכת סכומים מקרן השתלמות – הוראת שעה ולהלן עיקרי ההנחיות:

משיכת כספים בפטור ממס

בתקופה שמיום 10.8.2020 ועד ליום 9.2.2021, עובד או יחיד, יהיו רשאים למשוך כספים מקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה וכן ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה מוטבת, בפטור ממס, וזאת אם טרם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לחשבון, ולגבי עובד או יחיד שהגיע לגיל הפרישה, אם טרם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לחשבון. הכול ובלבד שסך משיכת הכספים מכלל חשבונותיו של העובד או היחיד לא יעלה על 7,500 ₪ בחודש מסוים ובהתקיימותם של לפחות אחד מהתנאים המפורטים להלן:

  • במהלך התקופה שמיום 1.3.2020 ועד ליום שבו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים לקרן ההשתלמות, העובד או בן זוגו או בן זוגו של היחיד, פוטרו מעבודתם או יצאו לחופשה ללא תשלום.
  • ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת של העובד ובן זוגו או היחיד ובן זוגו, ממשכורת, מעסק או משלח יד, מיום 1.3.2020 ועד תום החודש שקדם ליום שבו הוגשה הבקשה לקרן ההשתלמות, פחתה ביחס להכנסה החייבת החודשית הממוצעת כאמור בשנת המס 2019.

 

שמירת הוותק ביחס לכספים הנותרים

בנוסף נקבע בסעיף 9(16ג)(ב) לפקודה כי משיכה זו, שתבוצע באמצעות הוראת השעה, לא תחשב כמשיכה בפטור ממס לעניין תקנה 1(א)(2) לתקנות מ"ה (כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון אחד), התשנ"ג- 1993 . כל זאת על מנת למנוע פגיעה בוותק של כספי העובד או העצמאי ביחס לכספים שיוותרו בקרן ולא יימשכו לפי הוראת השעה. התקנות האמורות נקבעו לעניין עובד מתוקף סמכותו של שר האוצר לפי סעיף 9(16א)(ד) לפקודה, והוחלו באמצעות סעיף 9(16ב)(ב) לפקודה גם לעניין עצמאי בשינויים המחויבים.

 

החלת תקנות ניכוי במקור

משיכת כספים בהתאם להוראת השעה תיחשב כמשיכה בפטור ממס לפי סעיף 9(16א) ו- 9(16ב) לפקודה וזאת ביחס לתקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות), התשנ"ח-1997( להלן: התקנות). כלומר, על משיכת הכספים כאמור יחולו כל אותן ההוראות החלות על משיכת הכספים בפטור ממס לפי סעיף 9(16א) ו- 9(16ב) לפקודה.

יודגש, הפטור ממס על פי הוראת השעה אינו חל על משיכת כספים מקרן השתלמות שמקורם בריבית ורווחים שנובעים מהפקדה שאינה מוטבת, אשר לגביהם תנכה קרן ההשתלמות מס בשיעור 25% בהתאם לתקנה 2(ב) לתקנות ולא תנכה מס בשיעור מרבי בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות.

 

הוראות לעניין תשלום סכומים לעמית בהתאם להוראת השעה ללא ניכוי מס במקור

  • עמית המבקש למשוך כספים בהתאם להוראת השעה יגיש לקרן ההשתלמות בקשה על גבי טופס ייעודי שיופק על ידי הקרן (להלן: טופס הבקשה).
  • טופס הבקשה יכלול חלק המתייחס להצהרת העמית באשר להתקיימות אחד או יותר מהתנאים המפורטים בסעיף 9( 16ג)(א)(1) ו-9(16ג)(א)(2) לפקודה (להלן: הצהרת העמית).
  • נוסח מחייב של הצהרת העמית מצורף כנספח א' להנחיות.
  • למען הסר ספק, בקשות כאמור יוגשו ויטופלו על ידי קרן ההשתלמות ולא על ידי פקיד השומה.

 

הוראות ביחס לאופן משיכת הכספים

בתיאום עם רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, לצורך מיצוי הפטור ממס שהוסדר בהוראת השעה, הוחלט כי טופס הבקשה יכלול התייחסות לאופן משיכת הכספים על ידי העמית, כך שקרן ההשתלמות תשלם לעמית כספים מרכיב חשבון קרן השתלמות שמקורו בתשלומי ההפקדה המוטבת בלבד אלא אם ביקש העמית אחרת.

בנספח ב' להנחיות מופיע נוסח מחייב לעניין זה, אותו יש לכלול בטופס הבקשה.

 

הוראות אלו תקפות החל ממועד פרסומן ועד ליום 9.2.2021.

השותפים שלנו

מלון יערים
אוניברסיטת חיפה
הארגז
עירית חולון
עיריית אשדוד
רמות ניהול ואחזקת מבנים
מלון מצודת דוד
מזרחי טפחות
אלבר
המוסד לביטוח לאומי
וישיי
טומשין
ק.א.ל
רשות ניירות ערך
טלכלל
בנק יהב
דואר ישראל
טמפו
סקאל
הלמן אלדובי

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי