מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
חקיקה לפנסיה וקופ"ג

משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה בקופות גמל

ביום 24.3.2014 פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(משיכת כספים מקופת גמל)(חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה)(הוראת שעה), התשע"ד-2014, לפיהם על אף הוראות סעיף 23 לחוק האמור, עמית שבכל חשבונותיו בקופת גמל מורשית (קופת גמל לתגמולים, קופת גמל לא משלמת לקצבה וקופת גמל אישית לפיצויים, שאינן קופת ביטוח), קיימת יתרה צבורה נמוכה רשאי למשוך כספים מחשבונותיו בקופה בסכום חד פעמי ע"י משיכה כדין ללא מיסוי, החל מיום 24.4.2014 ועד ליום עד ליום 31.3.2015, בהתקיים התנאים הבאים :

 1. ההוראה חלה על חשבונות בקופת גמל לתגמולים במעמד שכיר ובמעמד עצמאי בלבד. אין ההוראה חלה על קרן השתלמות, קרן פנסיה, קופה מרכזית לפיצויים, קופת גמל לדמי מחלה, קופת גמל לחופשה וקופת גמל למטרה אחרת.
 2. היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו, בקופת גמל לתגמולים אחת, ביום 31.12.2012, נמוכה מ- 7,000 ש"ח;
 3. לא הופקדו כספים בחשבון לאחר 01.01.2012;
 4. לא הועברו, לחשבון בקופה או ממנו, כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת לפי העניין, מיום 1.1.2013 ואילך;

חוסך המקיים את התנאים כאמור למשיכה, יהיה זכאי למשוך את כספי התגמולים - חלק עובד וחלק מעביד.

היה ובנוסף צבר העמית בחשבון כספים בחלק פיצויים, והסתיימו יחסי עובד-מעביד, יהיה רשאי למשוך כספים אלו, בכפוף לאישור שחרור כספים ממעסיק. המשיכה תבוצע בתוך 10 ימי עסקים.

בהמשך לאמור לעיל, ביום 26.3.2014 פורסם על ידי אגף שוק ההון של משרד האוצר מסמך בנושא שאלות ותשובות - משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה המפרט בין היתר את מהות השינוי, כלהלן :
 

 • החשבונות הקטנים מהווים למעלה מ-40% מכלל החשבונות בקופות הגמל, זאת בשעה שסך הכספים בהם מהווים רק כ- 1.5% מסך הכספים המנוהלים. כלומר, קיימים חשבונות רבים מדי שמנוהל בהם מעט מדי כסף. מצב זה יוצר חוסר יעילות בניהול כספי החיסכון הפנסיוני וכן נטל תפעולי גדול ביותר על הקופות, נטל שכלל ציבור החוסכים נושא בו.
 • מרבית החשבונות הקטנים נפתחו משיקולי מס שאינם רלוונטיים יותר, ולכן החוסכים הפסיקו להפקיד לחשבונות אלה, שלמעשה אינם מהווים חיסכון לגיל פרישה.
 • כיום מרבית החוסכים נמנעים מלמשוך את כספם, בשל המס החל בשיעור של לפחות 35% מהסכום הנמשך, עבור משיכה המבוצעת לפני המועד הקבוע לכך בדין. ההוראה החדשה מאפשרת לבצע משיכה בפטור ממס.
 • מטרת ההוראות היא לייעל את המערכת הפנסיונית לטובת החוסכים, וזאת באמצעות צמצום מספרם של חשבונות קטנים מאוד (עד 7,000 ₪) שאינם פעילים, ובכך לצמצם את הפוטנציאל לסבסוד צולב בין חוסכים.

לפי המסמך האמור, לאחר כניסת ההוראה לתוקף, האפשרויות העומדות בפני חוסך שיש לו חשבונות בקופת גמל עם יתרה כוללת עד 7,000ש"ח הינן כלהלן:

 • למשוך את הכסף בפטור ממס.
 • אם קיימים חשבונות נוספים על שמו - למזג את הכסף בחשבון הקטן לחשבון אחר.
 • להשאיר את הכספים בחשבון בקופת הגמל, כאשר החל משנת 2016 החברה המנהלת של קופת הגמל תהיה רשאית לגבות דמי ניהול בסכום של 6 ש"ח לחודש.

בהמשך לכך, ביום 26.3.2014 פרסמה רשות המסים חוזר בנושא משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה בקופת גמל, לפיו הוחלט בהנהלת רשות המסים, מכוח תקנה 10 לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993, כי לא ינוכה מס עפ"י תקנה 7 לתקנות המשכורת מתשלום בגין משיכת כספי פיצויים מחשבונות בקופת גמל מורשית, אשר מתקיימים בהם התנאים המפורטים בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(משיכת כספים מקופת גמל)(חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה)(הוראת שעה), התשע"ד-2014, כפי שתוארו לעיל. רשות המסים תפעל לתיקון חקיקה בהתאם להחלטה זו, כך שיעוגן בחוק, כי גם רכיב הפיצויים בחשבונות, אשר מתקיימים בהם התנאים המפורטים לעיל, יהיה פטור ממס.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי