מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
חקיקה לפנסיה וקופ"ג

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל)(תיקון), תשע"ו-2015

ביום 11.8.2014 פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל)(תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014, אשר מסדירות את אופן הדיווח על הפקדות תשלומים לחיסכון הפנסיוני של העובדים. בהתאם לתקנות, החל משנת 2016, יחויבו המעסיקים לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד, שנקבע על ידי משרד האוצר. בנוסף, התקנות מחייבות את כל הגופים המוסדיים לתת משוב למעסיק על אופן קליטת הכספים במערכות המידע של הגופים.

ביום 24.12.2015 פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל)(תיקון), תשע"ו-2015, לפיהן נקבע בין היתר כי התקנות ייכנסו לתוקף בהדרגה בהתאם למספר המועסקים אצל המעסיק לפי המפורט בטבלה שלהלן:

פטור מחובת הדיווח

חובת המעסיק למסור מידע לחברה המנהלת, במועד הפקדת תשלומים לקופת גמל כמפורט בתקנות, לא תחול בהתקיים כל התנאים שלהלן:

 

 1. למעסיק לא יותר מחמישה עובדים.
 2. המעסיק מסר לחברה המנהלת את הפרטים המפורטים בתקנה 3(א) פעם אחת, וכל עוד לא חל שינוי בפרטים האמורים. לעניין זה, לא יראו בעדכון סכום ההפקדה כתוצאה מהצמדה למדד שינוי בפרטי הדיווח.
 3. סכום ההפקדה בעד העובד זהה לסכום שהופקד בעדו במועד מסירת הפרטים כאמור בסעיף 2 לעיל.
 4. המעסיק הורה לחברה המנהלת לגבות את התשלומים באופן קבוע באמצעות כרטיס אשראי או הרשאה לחיוב חשבון.
 5. החברה המנהלת אישרה למעסיק לא לדווח במועד ההפקדה.

 

הוראות משלימות מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

ביום 27.12.2015 פרסם אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר, חוזר עם הוראות משלימות לתקנות הנ"ל ולהלן עיקר ההוראות:

דיווח שלא בהתאם לתקנות

 • במקרה שבו יועבר דיווח ממעסיק שלא באמצעות קובץ נתונים ממוכן ובמבנה אחיד כפי שנקבע ע"י הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, תודיע החברה המנהלת למעסיק כי הוא לא עמד בהוראות התקנות לעניין דיווח על הפקדת תשלומים לקופת גמל.
 • ההודעה כאמור לעיל, תועבר למעסיק לא יאוחר מיום העסקים הראשון לחודש העוקב לחודש שבו הועבר הדיווח או הופקדו התשלומים.
 • אם לא ימסור המעסיק לחברה המנהלת דיווח מתוקן כנדרש בתקנות, בתוך 30 ימי עסקים מיום שליחת ההודעה כאמור לעיל, תשלח החברה המנהלת למעסיק הודעה נוספת שבה יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 43 (א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, נתונה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר הסמכות להטיל עיצום כספי על מעסיק, אשר לא מסר לחברה המנהלת, בעת הפקדת כספים בקופת גמל שבניהולה, פרטים שנדרש למסרם בהתאם לתקנות.
 • החברה המנהלת תאסוף את המידע המפורט לגבי מעסיקים שלא העבירו דיווח מתוקן לקופת הגמל.

 

הודעה על הפסקת תשלומים והודעה על אי שיוך תשלומים לחשבון העובד

 • הודעה ראשונה על הפסקת תשלומים כאמור בתקנה 5(ב) לתקנות, תישלח לעובד ולמעסיק בתוך 90 יום מהיום ה-15 לחודש שבו היו אמורים הכספים להתקבל אילולא הופסקה הפקדת התשלומים.
 • הועברה הפקדת מעסיק לחברה המנהלת ולא שויכו כספים לחשבון העובד בתוך 90 יום מהיום ה-15 לחודש שבו הופקדו הכספים, תשלח החברה המנהלת הודעה לעמית על אי שיוך הכספים והסיבה לאי שיוכם.
 • במסגרת הודעה זו תודיע החברה המנהלת לעמית על השפעת אי שיוך הכספים על זכויותיו בקופת הגמל.

 

השבת תשלום שהופקד ביתר

 • השבת תשלום, שהופקד ביתר, כאמור בתקנה 12(ב) לתקנות, בעד עובד המבוטח בגוף מוסדי, תיעשה בכפוף לצירוף תצהיר החתום על ידי המעסיק וקבלת אישור החברה המנהלת.
 • אישרה החברה המנהלת בקשה להשבת תשלום שהופקד ביתר באמצעות ממשק היזון חוזר מסכם, כמשמעותו בתקנה 7 לתקנות, יוחזרו הכספים למעסיק בחלוף 5 ימי עסקים ממועד אישור הבקשה.
 • סכום התשלום שיוחזר למעסיק כאמור לעיל יהיה הנמוך מבין השניים:

 

1. סכום ההפקדה הנומינלי שהופקד לזכות העובד;

2. סכום ההפקדה הנומינלי שהופקד לזכות העובד בתוספת תשואה שנזקפה לחשבון העובד ובניכוי דמי ניהול שנגבו מחשבון העובד ועלויות כיסוי ביטוחי שנוכו מחשבון העובד, לפי העניין.

אחריות לפיצול כספים בין פוליסות שונות בחברה מנהלת

הועבר דיווח על הפקדת תשלומים לקופת גמל של עובד באמצעות בעל רישיון והדיווח כלל פרטים על אופן חלוקת הכספים בין פוליסות שונות של העובד בקופת ביטוח, תישא החברה המנהלת באחריות לעניין נכונות הדיווח על חלוקת הכספים, כאמור, בין החשבונות או הפוליסות של העובד.

תחולה ותחילת ההוראות הנ"ל

ההוראות, כפי שפורטו לעיל ייכנסו לתוקף מיום 1.7.2016, ויחולו על כל הגופים המוסדיים.

 

היערכות לקראת כניסת התקנות וההוראות הנ"ל לתוקף

יודגש כי בהתאם לתקנות, כל המעסיקים מעל 100 עובדים נדרשים להיערך להעברת הדיווחים והתשלומים לגופים המוסדיים בהתאם להוראות החל משכר ינואר 2016. כמו כן נדרשים המעסיקים להיערך לקליטה ובדיקה של קבצי היזונים החוזרים שיגיעו מהגופים המוסדיים על קליטת הדיווחים של המעסיקים וגם לטפל בשגויים במטרה להבטיח שלמות העברת ההפקדות ורישום תקין של הזכויות הסוציאליות בתוכניות חסכון שונות אצל כלל הגופים המוסדיים במשק.

חברת מלם שכר הקימה מרכז שירותי סליקה ותשלומים פנסיוניים – היחיד מסוגו בארץ.

המרכז מספק למעסיקים פתרון מקיף, מקצה לקצה, לסליקת כספי ההפקדות לחסכון הפנסיוני באופן ממוכן, מאובטח ותואם את דרישות הרגולציה, לכלל הגופים המוסדיים במשק.

 

 

 

 

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי