מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
חקיקה לפנסיה וקופ"ג

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל)(סכומים נמוכים), התשע"ו – 2016

ביום 25.1.2016 פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), התשע"ו-2016, לפיהן על אף הוראות לפי תקנות קופות גמל כהגדרתן בסעיף 86(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, עמית שרשומים על שמו כספים באחד מחשבונותיו בקופת גמל מורשית, רשאי למשוך את הכספים מחשבונו בקופה בסכום חד פעמי פטור ממס כמפורט להלן.

משיכה מקופת גמל

  1. לעניין הוראות התקנות הנ"ל קופת גמל מורשית הינה אחת מאלה:

א. קרן וותיקה;

ב. קופות גמל שאינן קופות ביטוח שהן אחת מאלה:

- קופת גמל לתגמולים;
- קופת גמל לחיסכון;
- קופת גמל אישית לפיצויים.

 

2. עמית, כאמור, יוכל למשוך כספים מחשבון קופת הגמל שלו בהתקיים התנאים כדלקמן:

א. בחשבונו בקופה לא הופקדו כספים מיום 1.1.2014 ואילך;
ב. לא הועברו לחשבונו בקופה או ממנו כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת, לפי העניין, מיום 1.1.2014 ואילך;
ג. היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו בקופה ביום הקובע, כמוסבר בהמשך, לא עלתה על סך 8,000 ₪.
ד. לעניין כספים ממרכיב הפיצויים – התקיימו הוראות הדין לעניין משיכת כספי פיצויים;

 

3. לעניין זה, "היום הקובע" הינו אחד מאלה:

א. לעניין בקשה למשיכת כספים שהוגשה בידי עמית לגוף מוסדי מיום 1.1.2016 עד ליום 31.03.2017 – היום הקובע הינו 31.12.2015.
ב. לעניין בקשה למשיכת כספים שתוגש מיום 1.4.2017 ואילך היום הקובע הינו אחד מאלה:

1. לעניין בקשה למשיכת כספים שהוגשה בידי עמית לגוף מוסדי מיום 1 באפריל ועד ליום 31 בדצמבר בשנה מסוימת – היום הקובע הינו 31 בדצמבר של השנה שקדמה לשנה שבה הוגשה הבקשה למשיכת הכספים. לדוגמא: לגבי הבקשה למשיכת הכספים שהוגשה בין 1.4.2018 לבין 31.12.2018 – היום הקובע הינו 31.12.2017;
2. לעניין בקשה למשיכת כספים שהוגשה בידי עמית לגוף מוסדי מיום 1 בינואר ועד ליום 31 במרץ בשנה מסוימת – היום הקובע הינו 31 לדצמבר לשנה שקדמה לשנה הקודמת. לדוגמא: לגבי הבקשה למשיכת הכספים שהוגשה בין 1.1.2018 לבין 31.3.2018 – היום הקובע הינו 31.12.2016.

 

הודעה לעמיתים

חברה מנהלת של קופת גמל מורשית תשלח לעמית הודעה נפרדת, במועד ובנוסח שעליו הורה הממונה לפי סעיף 35 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, שבה יפורטו כל אלה:

  1. זכותו למשיכת כספים כאמור לעיל;
  2. לעניין קופת גמל מורשית שאינה קרן ותיקה - משמעות הותרת הכספים בקופה לעניין תשלום דמי ניהול לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול) (תיקון), התשע"ד-2014, לפיהן החברה המנהלת של קופת הגמל תהיה רשאית לגבות דמי ניהול בסכום של עד 6 ₪ לחודש.

 

תחילה

  1. תחילתן של התקנות הנ"ל, למעט לגבי קרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד לפי סעיף 78ד לחוק הפיקוח על הביטוח (קרן ותיקה שבהסדר), הינה ביום 1.1.2016.
  2. תחילתן של תקנות אלה לגבי קרנות ותיקות שבהסדר, מיום תחילתו של תיקון לתקנון האחיד של הקרנות הוותיקות שבהסדר לפי סעיף 78י לחוק הפיקוח על הביטוח, ולפיו משיכה מקרן אחת שבהסדר לפי הוראות תקנות אלה, לא תגרע מזכויותיו בקרן ותיקה שבהסדר אחרת.

 

 

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי