מלם שכר - מקצוענות נטו בשבילך
חקיקה לפנסיה וקופ"ג

הוראות לעניין בחירת קופת גמל ברירת מחדל

ביום 13.3.2016 פרסם אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון חוזר בנושא הוראות לעניין בחירת קופת גמל ולהלן עיקריו:

כללי

 • סעיף 20(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 (להלן: החוק) קובע כי מעסיק רשאי להפקיד תשלומים בעד עובד שלא בחר קופת גמל, על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן, לקופת גמל שנקבעה בדין או בהסכם או מכוחם.
 • החוזר מפרט הוראות לעניין אופן בחירת קופת ברירת מחדל ואת התנאים הנדרשים מחברה מנהלת של קופת גמל, אשר מצרפת לשורותיה עמיתים בהתאם להוראות סעיף 20(ב) לחוק.

 

קרן ברירת מחדל נבחרת

 • קרן ברירת מחדל הינה קופת גמל שנקבעה בדין או בהסכם, או מכוחם, לצורך הפקדת תשלומים לפי סעיף 20(ב) לחוק, במקרה שבו עובד לא בחר בקופת גמל אחרת, לאחר שניתנה לו הזדמנות לעשות כן.
 • החל מיום 1.9.2016, אחת ל-3 שנים, יקבע הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר (להלן: הממונה) שתי קרנות פנסיה חדשות מקיפות לפחות, שכל אחת מהן תהווה קופת ברירת מחדל (להלן: קרן ברירת מחדל נבחרת).

 • הממונה יפרסם באתר האינטרנט של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הודעה על קביעת קרנות ברירת מחדל נבחרות, לרבות פרטים בדבר הסדר דמי הניהול המרביים בהן.

 • מעסיק שלגבי עובדיו לא נקבעה קופת ברירת מחדל אחרת, יידע את עובדיו לגבי אחת מקרנות ברירת המחדל הנבחרות ובדבר הסדר דמי הניהול המרביים שנקבעו לגבי הצטרפות אליה.

 • מעסיק או ארגון עובדים (להלן - מעסיק) רשאים לבחור לבד בקרן ברירת מחדל על ידי התקשרות בהסכם פרטני, לתקופה שלא תעלה על חמש שנים, עם חברה מנהלת של קופת גמל לקצבה או קרן השתלמות, ובלבד שנבחרו בהליך תחרותי ובהתאם לתנאים ואמות מידה שנקבעו על ידי הממונה בחוזר.

 • מעסיק רשאי לבחור לכלל העובדים קופת ברירת מחדל אחת לקצבה וקופת ברירת מחדל אחרת לקרן השתלמות, בהליכים תחרותיים נפרדים.

 • היקף הכיסוי הביטוחי במסלול ברירת המחדל שבקופת גמל לקצבה לגבי שכר היסוד של עובד יכלול לפחות את כל אלה:
  • כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות של מבוטח שלפחות 25% מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצבו הבריאותי, ושכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו.
  • כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות שיכלול, בין היתר, תשלום קצבה לבן הזוג של המבוטח למשך שארית חייו.

 

 • הקריטריונים והמשקולות שלפיהם יבחר מעסיק את קופת ברירת המחדל יהיו שקופים ויפורסמו לכל המתמודדים בהליך הבחירה.

 

מספר קופות ברירת מחדל

 • מעסיק רשאי לערוך הליכים שונים לבחירת קופת ברירת מחדל לקבוצות עובדים שונות, אם יועץ בלתי תלוי קבע בחוות דעת כתובה כי לקבוצות העובדים מאפיינים שונים המצדיקים ביצוע הליך תחרותי נפרד.
 • מעסיק רשאי לבחור ביותר מקופת ברירת מחדל אחת לקצבה לאותה קבוצת עובדים, אם יועץ בלתי תלוי קבע בחוות דעת כתובה כי לקבוצת העובדים מבנה שכר המצדיק פיצול ההפקדות של כל אחד מהעובדים למספר קופות ברירת מחדל.
 • בחירה של מספר קופות ברירת מחדל, תחייב ביצוע הליך תחרותי נפרד, שבו תיבחר כל אחת מקופות ברירת המחדל ללא תלות בקופת ברירת המחדל האחרת.
 • מעסיק יידע את עובדיו לגבי אחת מקרנות ברירת המחדל הנבחרות ובדבר הסדר דמי הניהול המרביים שנקבעו לגבי הצטרפות אליה.

 

צירוף עובד שלא מילא טופס הצטרפות והפקדת תשלומים בעבורו

 • חברה מנהלת של קופת גמל לא תאפשר הפקדת תשלומים של מעסיק בשל עובד שלא מילא טופס הצטרפות לקופת הגמל שבניהולה ולא תאפשר צירוף של עובד כאמור לקופת הגמל, אלא אם היא קרן ברירת מחדל נבחרת.

 • מעסיק יפקיד תשלומים בעד עובד שלא בחר בקופת גמל, לאחר שנתן לו הזדמנות לעשות כן, אך ורק לקרן ברירת מחדל נבחרת.

 

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי