מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
חקיקה לפנסיה וקופ"ג

תקנות לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

ביום 6.8.2014 פורסם ברשומות חוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014 (להלן: החוק), אשר קבע הסדרים בעניין אופן התחשיב, וחלוקה של חסכון פנסיוני בין חוסך/חוסכת לבין בן / בת הזוג לשעבר, באמצעות גוף משלם (חברה מנהלת קופ"ג, מבטח, מעסיק בפנסיה תקציבית).

בהמשך לכך, ביום 15.8.2017 פורסמו ברשומות תקנות לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ז-2017 (להלן: התקנות) לפיהן:

בקשה לרישום, קליטתה ורישומה

 • בקשה לרישום לעניין חיסכון פנסיוני תוגש לגוף המשלם, על גבי אחד הטפסים המפורטים בתוספת לתקנות, בהתאם לסוג הפנסיה כלהלן:

- קרן פנסיה צוברת חדשה – טופס 1 שבתוספת;

- פנסיה תקציבית או קופת גמל מרכזית לקצבה – טופס 2 שבתוספת;

- קרן פנסיה וותיקה – טופס 3 שבתוספת;

- פוליסת ביטוח לקצבה (ביטוח מנהלים) – טופס 4 שבתוספת.

 • לבקשה לרישום נדרש לצרף מסמכים הבאים:

- פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או העתק נאמן למקור של פסק הדין;

- צילום תעודת זהות של בן הזוג לשעבר;

 • בקשה לרישום תוגש בדואר רשום או במסירה אישית לכתובת שפרסם הגוף המשלם באתר האינטרנט שלו, לצורך הגשת בקשה לרישום.
 • קליטת בקשה לרישום בגוף המשלם תיעשה לא יאוחר מהמועדים האלה:

 

 • גוף משלם ירשום ברישומיו הערה בדבר פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, לא יאוחר מעשרים ימי עסקים ממועד הגשתה של בקשה מלאה.

מתן הודעות ומועדים למסירתן

 • התקנות קובעות סוגי הודעות ומועדים למסירתן, כדלקמן:

  • הודעה לחוסך ולבן זוגו לשעבר בדבר רישום הערה;
  • הודעה לבן זוג לשעבר על תחילת תשלום קצבה לחוסך;

 • הודעה לבן זוג לשעבר על שינוי מועד פרישתו של החוסך - הגוף המשלם ישלח הודעה, בתוך 7 ימי עסקים מהמועד שבו נודע לגוף המשלם על מועד פרישתו הצפוי של החוסך.
 • הודעה לחוסך ולבן זוגו לשעבר בדבר הסייג שבשלו נמנע גוף משלם מלהעביר כספים מיתרה צבורה של עמית לפי סעיף 12(א) לחוק – במועד שבו נשלחה ההודעה בדבר רישום ההערה או בתוך 7 ימי עסקים מהמועד שבו התקבל צו של בית משפט המונע את ההעברה, לפי המאוחר מביניהם.

 • דוח לבן זוג לשעבר, אשר יכלול את הפרטים הבאים: 
  • סכום הקצבה המלאה, לאחר ההפחתה כמשמעותה בסעיף 16 (א)(1) לחוק, אם ישנה;
  • סך ההפחתה מהקצבה כמשמעותה בסעיף 16 (א)(1) לחוק, אם ישנה;
  • שיעור הקצבה להעברה;
  • הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר מקצבת הפרישה לפי סעיף 14 לחוק או לפי סעיף 13 לחוק;
  • שיעור שמנוכה מהקצבה עקב היוון ומשך התקופה שלגביה בוצע ההיוון;
  • בהסדרי צבירת זכויות – במקרה שבן זוג לשעבר התחייב לשאת במלוא סכום ההפחתה לגבי העבר - יפורטו כללי התשלום, כהגדרתם בסעיף 30 (ב)(2)(ד) לחוק.

 

 • הדוחות לא יכללו נתונים לגבי סכומי הקצבה שפסק הדין לחלוקת החיסכון אינו חל לגביהם.
 • הדוח יישלח עד 15 בחודש שבו החל גוף משלם להעביר לבן זוג לשעבר חלק מקצבת פרישה של גמלאי. בנוסף יישלח כל שנה דוח שנתי.

 

בחירת בן הזוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים

 • בן זוג לשעבר יודיע לגוף משלם על החלטתו בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים, לפי החלופות המנויות בסעיף 6(ה)(1) לחוק, באמצעות טופס 5 שבתוספת.

 

הוראת שעה ותחילתה

 • תחילתן של תקנות אלה 6 חודשים מיום פרסומן, קרי מיום 16.2.2018.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי