מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
חקיקה לפנסיה וקופ"ג

מרכיבי חשבון בקופת גמל

ביום 1.5.2018 פרסמה הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון חוזר בנושא מרכיבי חשבון בקופת גמל (להלן: החוזר) ובו ההוראות לעניין ייחוס ורישום מרכיבי חשבון בקופת הגמל, על מנת לשפר ולהבטיח ניהול תקין של זכויות המבוטחים. החוזר מחיל חובת רישום של הפעולות השונות בחשבון קופת הגמל, כאשר לרישום זה, בין היתר, השלכות לעניין זכאות החוסכים לכספים, לרבות לעניין חבות המס. כמו כן, הוראות חוזר זה מחליפות את הוראות פרק שביעי 1 של תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964, שעניינן ניהול חשבון קופת גמל.

להלן סקירת עיקרי השינויים, מתוך דברי ההסבר בחוזר:

חלוקת מרכיבי חשבון בקופת גמל

 • מרכיבי חשבון בקופות גמל יחולקו בהתאם למעמד העמית - עמית שכיר, או עמית עצמאי, וזאת בשונה מתקנה 49 א(א) לתקנות מס הכנסה, המתייחסות לחלוקת מרכיבי קופת גמל לעמית שכיר בלבד. חלוקה למרכיבי חשבון בעבור עמית עצמאי נוספה, בין היתר, בשל הצורך בייחוס ורישום תשלומים לקופת גמל במרכיב חיסכון למצב אבטלה וזאת נוכח פרק ב' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 שעניינו חיסכון וסיוע לעצמאים.
 • אשר על כן, על החברות המנהלות של קופות הגמל לנהל רישום נפרד של המרכיבים השונים, כגון תגמולי עובד, תגמולי מעסיק ומרכיב הפיצויים בעבור עמית שכיר ומרכיבי תגמולים וחסכון למצב אבטלה בעבור עמית עצמאי.

ניהול רשומות נפרדות בקופת גמל לקצבה

 • תקנות 34 ו-38 לתקנות מס הכנסה מסדירות תשלום מקופת גמל לקצבה, שלא בדרך של קצבה, לגבי עמית שכיר ולגבי עמית עצמאי, בהתאמה.
 • על החברות המנהלות של קופות גמל לקצבה לנהל רישום וייחוס של תשלומים, בהתאם לתקנות האמורות, וזאת על מנת לאפשר משיכת כספים אלו בידי עמית, באופן תקין ובהתאם להוראות הדין.
 • בנוסף, על החברות המנהלות של קופות גמל לקצבה לנהל רישום וייחוס נפרד של תשלומים פטורים (המהווים בסיס לקצבה מוכרת), כהגדרתם בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה ותשלומים שאינם פטורים. מטרת ייחוס ורישום תשלומים פטורים ושאינם פטורים היא לאפשר לעמית למצות את זכויותיו לתשלום קצבה פטורה ממס ולמנוע כפל מס, ככל שהמבוטח ביצע תשלומים פטורים כאמור.

ניהול רשומות נפרדות בקרן השתלמות

 • על החברות המנהלות של קרנות השתלמות לנהל רישום וייחוס תשלומים, שלגביהם חייב העמית בתשלום מס בעת המשיכה וזאת בהתאם לפקודת מס הכנסה, ולתשלומים שלגביהם לא חייב העמית בתשלום מס בעת המשיכה.

רישום תשלומים מקופת גמל

 • על הגופים המוסדיים לבצע רישום של תשלום מקופת גמל לעמית, תוך פירוט הרשומות הנפרדות מהן שולמו התשלומים והמס שנוכה. וזאת על מנת לאפשר לעמית ולגוף המוסדי לעקוב ולבקר אחר הפעולות שבוצעו בחשבון העמית במהלך השנים.

ייחוס ורישום רווחים והוצאות

 • על הגופים המוסדיים לבצע ייחוס רווחים והוצאות של קופת הגמל, לפי חלקן היחסי של היתרות, בכל אחד ממרכיבי חשבון קופת הגמל והרשומות הנפרדות בכל מרכיב, במטרה לאפשר ניהול תקין של זכויות העמית בקופות הגמל.
 • נוסף על כך, על הגופים המוסדיים לנהל רישום רווחים והוצאות קופות הגמל, בהתאם למרכיבי קופות הגמל והרשומות הנפרדות וזאת על מנת לאפשר לעמית ולגוף המוסדי לעקוב ולבקר אחר ייחוס הרווחים וההוצאות, למרכיבים השונים ולרשומות כאמור.

ייחוס ורישום הפקדות

 • על הגופים המוסדיים לבצע ייחוס הפקדות לקופות הגמל, למרכיבי קופות הגמל והרשומות הנפרדות, בהתאם לדיווח המעסיק, במטרה לאפשר ניהול תקין של זכויות העמית בקופות הגמל. ככל שהמעסיק לא דיווח לגבי ייחוס תשלומים כתשלומים פטורים, ייחס הגוף המוסדי תשלומים כפטורים, תשלומים העולים על הסכומים המרביים שנקבעו בהגדרה "תשלומים פטורים" בסעיף 9א בפקודת מס הכנסה. מטרת הוראה זו היא למנוע מצב שבו תשלומים פטורים יסווגו כלא פטורים ויגרמו לתשלום מס כפול על ידי העמית.
 • כמו כן, נקבעו הוראות לעניין הסבת תשלומים פטורים לתשלומים שאינם פטורים וההיפך במטרה לאפשר לעמית שיש בידו יותר מקופת גמל אחת את האפשרות לבצע משיכה של התשלומים הפטורים בכל קופת גמל שיבחר.
 • נוסף על כך, על הגופים המוסדיים לנהל רישום ההפקדות לקופות הגמל, בהתאם למרכיבי קופות הגמל והרשומות הנפרדות וזאת על מנת לאפשר לעמית ולגוף המוסדי לעקוב ולבקר את ייחוס ההפקדות למרכיבים ולרשומות כאמור.

ייחוס ורישום דמי ביטוח

 • נקבעו הוראות לעניין ניכוי דמי ביטוח, בהתאם למרכיבי קופות הגמל והרשומות הנפרדות בכל מרכיב, במטרה לאפשר ניהול תקין של זכויות העמית בקופות הגמל. לפי ההוראות, על הגופים המוסדיים לנהל רישום דמי הביטוח שנוכו בהתאם למרכיבי קופות הגמל והרשומות הנפרדות וזאת על מנת לאפשר לעמית ולגוף המוסדי לעקוב ולבקר את ייחוס ההוצאות בהתאם למרכיבים ולרשומות כאמור.

תחולה ותחילה

 • החוזר לא חל על קרנות פנסיה ותיקות וגם לא על פוליסות ביטוח מנהלים ישנות – לפני 1.1.2004.
 • תחילת ההוראות שבחוזר הינה מיום 1.9.2018. לגבי הבקשות של העמיתים לסווג כספים כפטורים או כחייבים, בשונה ממה שנרשם במקור – התחולה הינה מיום 1.7.2019.

יודגש כי מערכות השכר ומערכות הסליקה של מלם שכר מעבירות מידע מדויק לגבי מרכיבים שונים בקופת גמל לרבות הפרדה בין תשלומים פטורים ותשלומים שאינם פטורים שישמשו את הגופים המוסדיים בהפרדה של החשבונות לחוסכים, כנדרש בחוזר.

 

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי