מלם שכר - השכר שלנו, השקט שלך
חקיקה לפנסיה וקופ"ג

חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני מיום 6.8.2018

ביום 6.8.2018 פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני – ממשק מעסיקים ולהלן עיקריו:

כללים לעניין העברת מידע מבעל רישיון (לייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני) למעסיק לעניין אופן חלוקת כספים בין קופות גמל

 • על מנת לפשט את הליך התפעול הפנסיוני ולצמצם את מספר הטפסים המועברים למעסיק בעת הצטרפות עובד למקום עבודה או בעת ביצוע שינויים במוצרי החיסכון הפנסיוני של עובד, נקבע בחוזר טופס אחיד למתן הנחיות למעסיק לעניין אופן פיצול הכספים בין קופות הגמל השונות של העובד כמוצג להלן:

 • נוסף על כך, ומאחר שמעסיק איננו נדרש בהתאם להוראות הדין לפצל כספים בין פוליסות שונות של מבוטח בקופת ביטוח, נקבעו בחוזר כללים לעניין אופן מתן הנחיות מבעל רישיון לגוף מוסדי לעניין אופן פיצול הכספים בין פוליסות שונות הרשומות לזכות מבוטח בגוף מוסדי המנהל קופת ביטוח. בתוך כך, נקבע כי בתכוף לסיום פגישת הייעוץ או השיווק הפנסיוני ימסור בעל רישיון לגוף מוסדי הנחיות לעניין אופן פיצול הכספים וזאת באופן ממוכן בפורטל הגוף המוסדי.

 • עוד נקבע כי גוף מוסדי ימסור לבעל הרישיון אישור לכך שהוא ערוך לפיצול הכספים בין הפוליסות בהתאם להנחיות שהזין בעל הרישיון בפורטל הגוף המוסדי. בדרך זו ניתן יהיה להבטיח כי הגוף המוסדי ערוך לקליטת הכספים במתכונת שנקבעה בפגישת הייעוץ או השיווק הפנסיוני.

הוראות לעניין שימוש בהרשאה לחיוב חשבון על בסיס קובץ

 • על מנת להבטיח כי קיימת התאמה מלאה בין דיווח המעסיק בקובץ ממשק מעסיקים על פרטי ההפקדה לקופת הגמל לבין הסכום המופקד בפועל לחשבון הגוף המוסדי, נקבע בחוזר כי גוף מוסדי מחויב לאפשר למעסיק לבחור בביצוע הרשאה לחיוב חשבון על בסיס המידע הקיים בקובץ הדיווח. אימוץ חלופה זו יאפשר שיוך כספים לחשבון העובד באופן מידי ומדויק.

 • נוסף על כך, ובמטרה להבטיח כי הכספים ישויכו לחשבון קופת הגמל של העובד בסמוך למועד העברת קובץ הדיווח, נקבע כי חיוב חשבון המעסיק יתבצע בתוך שני ימי עסקים מהמועד שבו התקבל הדיווח מהמעסיק.

העברת כספים לגוף מוסדי באמצעות חשבון נאמנות

 • בחוזר בוטלה האפשרות לבצע הפקדת כספים באמצעות חשבון נאמנות של בעל רישיון. הפקדת כספים באמצעות חשבון נאמנות איננה תואמת את העקרונות שנקבעו בהוראות חוזר אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל, לפיהם העברת הכספים נעשית במישרין מחשבון המעסיק לחשבון הגוף המוסדי. במטרה לאפשר לגורמים הנוגעים בדבר פרק זמן מספק להיערך לשינוי, מוצע לפרוס את ההוראה על פני מספר שנים בהתאם לגודל המעסיק.
 • להיערך לשינוי, מוצע לפרוס את ההוראה על פני מספר שנים בהתאם לגודל המעסיק.

כללים לעניין חלוקת אחריות לטיפול בליקויים שנמצאו בדיווח מעסיק

 • בחור נקבעו הוראות המבהירות את חלוקת האחריות בין גוף מוסדי למעסיק לעניין הטיפול בליקויים שנמצאו בדיווח על הפקדת תשלומים לקופת גמל, זאת מבלי לגרוע מהחובות המוטלות כבר כיום על הגורמים האמורים מכוח הוראות הדין. כיום, במקרים שבהם קיימים ליקויים נוצרת לעיתים עמימות לעניין הגורם האחראי על הטיפול בליקוי. כתוצאה מעמימות זו אף גורם אינו נוטל על עצמו את האחריות לטיפול בליקוי ונוצר עיכוב בהליך שיוך הכספים.
 • להלן פירוט סוגי הליקויים שבאחריות הגוף המוסדי לטפל והוא לא רשאי להעביר את הטיפול בליקוים אלו למעסיקים:
 1. אי פתיחת קופת גמל לעובד כתוצאה מאי מילוי המסמכים אגב הליך הצטרפות לקופה או אי השלמת הליך חיתום רפואי;
 2. אי קליטת כספים בקופת גמל קיימת של עובד המבקש להמשיך הפקדות בקופה אצל מעסיק חדש;
 3. אי התאמה בין דיווח המעסיק לבין התנאים הקבועים בפוליסה;
 4. גידול בשכר או בשיעורי הפרשה שלא בהתאם לתנאי הפוליסה;
 5. פיצול כספים בין פוליסות שונות של העמית באותו גוף מוסדי;
 6. הפקדה לרכיב שאינו קיים בפוליסה;
 7. הפקדה להצעה שטרם הושלם בגינה הליך הפקת הפוליסה.

 

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי