מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
חקיקה לפנסיה וקופ"ג

שינויים בממשק מעסיקים ודחיית יישום

ביום 6.8.2018 פרסמה רשות שוק ההון ביטוח וחסכון  חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני – ממשק מעסיקים.

ביום 23.5.2019 פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון טיוטת חוזר נוסף בנושא ולהלן עיקריו:

דחיית תחילתן של הוראות הביצוע

 • לפי החוזר מיום 6.8.2018 נדרש היה להתחיל לפעול לפי ההוראות החדשות מיום 26.5.2019.

 • לפי טיוטת החוזר מיום 23.5.2019 מועד תחילת ההוראות נדחה ליום 8.9.2019.

 • יצוין כי אין שינוי במועדי תחילת ההוראה לעניין האוסרת על המעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות של בעל רישיון, אגב מידע המדווח באמצעות ממשק מעסיקים. מועדי תחילתה של הוראות זו הינם:
 • לגבי מעסיק המעסיק יותר מ-100 עובדים, ביום 1.2.2020;

לגבי מעסיק המעסיק פחות מ-100 עובדים ביום 1.2.2021.

כללים לעניין העברת מידע מבעל רישיון לגוף מוסדי לעניין אופן פיצול הכספים בין הפוליסות

 • בחוזר מיום 6.8.2018 נקבעו הכללים לעניין אופן מתן הנחיות מבעל הרישיון לגוף המוסדי לגבי פיצול הכספים בין פוליסות שונות הרשומות לזכות המבוטח בגוף מוסדי המנהל קופת ביטוח. עוד נקבע כי בתום פגישת הייעוץ או השיווק הפנסיוני ימסור בעל הרישיון לגוף מוסדי הנחיות לעניין אופן פיצול הכספים וזאת באופן ממוכן באמצעות פורטל הגוף המוסדי.

 • בטיוטת החוזר מיום 23.5.2019 מוצע פורמט אחיד להעברת המידע כאמור לגוף מוסדי תוך מתן אפשרות בחירה לבעל רישיון או מבוטח בין שתי החלופות הבאות כיצד להעביר את הנחיות הפיצול בין הפוליסות לגוף המוסדי:

 • בנוסף מוצע לקבוע כי בעל רישיון יחתים מבוטח על טופס המאשר את אופן פיצול הכספים בין הפוליסות, וכי טופס כאמור יהיה במבנה הבא:

 • יצוין כי בטופס שלעיל יש למלא את הנתונים של כל חברה מנהלת בנפרד.
 • בהמשך לאמור לעיל, בטיוטת החוזר מיום 23.5.2019 נוספו הגדרות כדלקמן:

ממשק מעסיקים – פיצול פוליסות – מפרט מידע שבעל רישיון נדרש להעביר לגוף מוסדי אגב העברת מידע אודות אופן פיצול כספים בין פוליסות של מבוטח. מידע המועבר באמצעות ממשק זה יועבר באמצעות קובץ במבנה XML המצורף לטיוטת החוזר.

ממשק מעסיקים – פיצול פוליסות – היזון חוזר – מפרט מידע שגוף מוסדי נדרש להעביר לבעל רישיון אגב קבלת מידע אודות אופן פיצול כספים בין פוליסות של מבוטח. מידע כאמור יועבר באמצעות קובץ במבנה XML המצורף לטיוטת החוזר.

 

כללים לעניין דיווח בגין ביטוח אובדן כושר עבודה

 • בהתאם להסכמי העבודה הקיימים במשק נדרשים המעסיקים להפקיד כספים לתכניות פנסיוניות, ובין היתר לפוליסות ביטוחי מנהלים, הכוללות לרוב גם, ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה. בחלק מהסכמי העבודה נקבע כי תשלום לכיסוי כאמור ייעשה בנפרד מהתשלום למרכיב החיסכון בקופת הביטוח וזאת בהתאם לתנאי הפוליסה. במציאות זו נדרש המעסיק לעקוב באופן שוטף אחר שינויים שחלים בתעריף הכיסוי האמור.
 • מבדיקה שערכה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון נמצא כי מעסיקים מתקשים לבצע מעקב שוטף אחר השינויים שחלים בתעריף האמור. עוד עולה מהבדיקה כי לעיתים נוצרים פערים בין הקבוע בהסכם העבודה לעניין אופן תשלום הכיסוי האמור לבין הקבוע בתנאי הפוליסה.
 • לאור האמור, בטיוטת החוזר מיום 23.5.2019 נוסף סעיף 4א עם כללים לעניין דיווח בגין ביטוח אובדן כושר עבודה כדלקמן:

  • העברת דיווח לגוף המוסדי בקובץ ממשק מעסיקים – דיווח שוטף, במסגרתו נכללת במרכיב תגמולי המעסיק גם הפקדה לרכישת כיסוי ביטוחי למקרה אובדן כושר עבודה, תיעשה בכפוף לעמידה בכל התנאים הבאים:

   א. המעסיק מפקיד 7.5% מהשכר המבוטח לרכיב תגמולי מעסיק;

   ב. המעסיק ציין בדיווח כאמור כי התשלום לרכיב תגמולי המעסיק כולל גם תשלום לכיסוי ביטוחי למקרה אובדן כושר עבודה באותו גוף מוסדי, ככל שקיים;

   ג. גובה השכר המדווח לרכישת כיסוי אובדן כושר עבודה זהה לגובה השכר המדווח לעניין מרכיב חשבון – תגמולי המעסיק, אשר מתוכו הופקדו תשלומי המעסיק לאותו גוף מוסדי.
 • התקבל דיווח בגוף מוסדי בתנאים המפורטים לעיל, יגבה הגוף המוסדי את העלות בשל כיסוי אובדן כושר עבודה מתוך רכיב תגמולי המעסיק, ככל שקיים כיסוי כאמור, ובלבד ששיעור תגמולי המעסיק לא יפחת מ-5% מהשכר המבוטח של העובד.

 • על הגוף המוסדי חלה החובה להודיע לעובד על שיעור התשלום שנגבה לשם רכישת הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה, שיעור הכיסוי הביטוחי, וכן כל שינוי צפוי בכיסוי הביטוחי או בעלותו.

כללים לעניין דיווח על אופן הפקדת כספים לקופת גמל

 • מבדיקה שערכה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון עולה כי אחת הסיבות המרכזיות לאי קליטת כספים בחשבונות המבוטחים הינה היעדר התאמה מלאה בין דיווח המעסיק על אופן הפקדת התשלומים לקופת גמל לבין ההפקדה בפועל שבוצעה לחשבון הבנק של הקופה. אי התאמה זו בא לידי ביטוי בשני אופנים:

  • אי התאמה בין מועד העברת הכספים לגוף המוסדי לבין מועד העברת ממשק המעסיקים;
  • אי התאמה בין סכום ההפקדה המדווח בממשק המעסיקים לבין הסכום שהופקד בפועל בחשבון הבנק של הגוף המוסדי.
 • כתוצאה מאי התאמה כאמור, מועברים כספי חיסכון פנסיוני לחשבונות מעבר בגופים המוסדיים, ואינם משויכים לחשבון קופת הגמל של העמית. אי התאמה בין דיווח על הפקדת תשלומים לבין סכום הכספים שהופקד בבנק בפועל עלולה ללמד על פער בין סך הכספים שנוכו משכר העובד לבין סך הכספים, אשר הועברו בפועל לקופת הגמל.

 • בהמשך לכך, בטיוטת החוזר מיום 23.5.2019 נוסף סעיף 4ב לפיו בתוקף מיום 31.3.2020 דיווח על הפקדת כספים לקופת גמל ייעשה באמצעות מנגנון המבטיח עמידה בכללים הבאים:

  • העברת דיווח על הפקדת תשלומים לקופת גמל תיעשה במקביל להפקדת התשלום לקופה;
  • פרטי ההפקדה המדווחים בממשק המעסיקים יהיו זהים לפרטים המופיעים בחשבון הבנק של הקופה;
  • הדיווח על הסכום שהפקיד המעסיק לקופת הגמל יהיה זהה לסך הרשומות המדווחות בממשק ביחס לסכום האמור.

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי