מלם שכר - התאמה מושלמת לצרכיך
חקיקה לפנסיה וקופ"ג

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כיסויים ביטוחיים בקופות גמל)(נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף-2020

לפי סעיף 2 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כיסויים ביטוחיים בקופות גמל), התשע"ג-2013 (להלן: תקנות כיסויים ביטוחיים), חברה מנהלת רשאית לרכוש בעבור עמיתים בקופת גמל לקצבה שבניהולה, וקופת גמל כאמור רשאית לקבוע בתקנונה, כיסויים ביטוחיים הבאים:

 • כיסוי ביטוחי לאריכות ימים;
 • כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות;
 • כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות;
 • כיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום.

לפי סעיף 3 לתקנות כיסויים ביטוחיים, בכיסויים ביטוחיים לסיכוני מוות, נכות ושחרור מתשלום, יבוטח עמית פעיל בלבד.

לפי סעיף 4 לתקנות כיסויים ביטוחיים, על אף האמור בסעיף 3 לאותן התקנות, על מנת לשמור על הכיסויים הביטוחיים הנ"ל, חברה מנהלת תנכה את עלות כיסוי ביטוחי מיתרתו הצבורה של עמית לשם שמירת אותו כיסוי ביטוחי, זולת אם הורה העמית אחרת, וזאת למשך תקופה שאינה עולה על חמישה חודשים מן החודש שבו הסתיימה תקופת ההפקדות כאמור;

על מנת למנוע פגיעה אפשרית בכיסויים הביטוחיים, כאמור לעיל, אשר עלולה להיגרם לעמיתים כתוצאה מהפסקת ביצוע הפקדות בגינם עקב הוצאתם לחל"ת לנוכח משבר הקורונה או כתוצאה מהפחתת גובה השכר המבוטח עקב ההפחתה בפעילות העסקית לנוכח משבר הקורונה, ביום 11.6.2020 פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כיסויים ביטוחיים בקופות גמל)(נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף-2020, עם השינויים הבאים בתקנות כיסויים ביטוחיים (להלן: השינויים):

תחולת השינויים

 • השינויים שלהלן יחולו על הקופות פוליסות ביטוח רלוונטיות, אשר ההפקדות אליהן החלו לפני 31.12.2020.
 • השינויים שלהלן לא יחולו במקרים בהם הופסקו ההפקדות לתקופה העולה על חמישה חודשים ותום חמישה חודשים אלה חל לפני כניסת התקנות לתוקף (11.6.2020).

השינויים לגבי עמית לא פעיל

 • על מנת לשמור על הכיסויים הביטוחיים הנ"ל, חברה מנהלת תנכה את עלות כיסוי ביטוחי מיתרתו הצבורה של עמית לשם שמירת אותו כיסוי ביטוחי, זולת אם הורה העמית אחרת, וזאת למשך תקופה שאינה עולה על שניים עשר חודשים (במקום חמישה חודשים) מן החודש שבו הסתיימה תקופת ההפקדות כאמור.
 • אם יתרתו הצבורה של עמית נמוכה מעלות הכיסוי הביטוחי הצפויה לאורך תקופת הפסקת ההפקדות, על החברה המנהלת לשלוח לעמית הודעה בכתב בדבר התקופה שבה יישמר הכיסוי הביטוחי בתוקף ובדבר זכותו להפקיד סכום בגובה עלות הכיסוי לצורך המשך שמירת הכיסוי האמור.

השינויים לגבי עמית ששכרו המבוטח הופחת

 • עמית שהופחת שכרו המבוטח ב-20% לפחות ביחס לשכרו המבוטח החל משכרו המבוטח בעד חודש פברואר 2020 או לאחריו, רשאי, בתקופה שתחילתה במועד הפחתת שכרו ולמשך שלושה חודשים, להורות לחברה המנהלת לנכות מיתרתו הצבורה או להפקיד סכום בגובה עלות כיסוי ביטוחי בעד כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות, נכות ושחרור מתשלום, לשם שמירת אותו כיסוי ביטוחי שלו היה זכאי אלמלא הופחת שכרו המבוטח, וזאת למשך שניים עשר חודשים או לתקופה שבה הופחת שכרו המבוטח כאמור, המוקדם מבין השניים.
 • חברה מנהלת תשלח לעמיתיה הודעה בכתב בדבר זכותם להפקיד סכום בגובה עלות הכיסוי הביטוחי או להורות על ניכוי הסכום מיתרתם הצבורה לצורך שמירה על כסוי ביטוחי במקרה של הפחתת השכר המבוטח.
 • חברה מנהלת תאפשר לעמית שהפחתת שכרו המבוטח, לשוב ולרכוש אותו כיסוי ביטוחי שלו היה זכאי אלמלא הופחת שכרו המבוטח ולהגדיל את שכרו המבוטח לפי ההסדר הביטוחי החל עליו ערב הפחתת השכר, תוך מתן רצף ביטוחי בלא בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם ובלא תקופת אכשרה, וזאת במהלך תקופה של שניים עשר חודשים מהמועד שבו הופחת שכרו של העמית כאמור.

יודגש כי הוראת השעה חלות גם לגבי פוליסות ביטוחי מנהלים שהופקו עד 1 ביולי 2013 (לא כולל "פוליסות קלאסיות" צמודות מדד שהופקו עד ליום 31 בדצמבר 2003).

השותפים שלנו

כל התכנים, המידע והעזרים המופיעים באתר מלם שכר, נועדו למתן אינפומציה בלבד, ואינם בגדר המלצה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ואינו מחליף את אחריות הגולש לקבלת ייעוץ ע"י גורם מוסמך.

נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
אתר חלופי